Įeiti
Publikuoti: 2019-08-05. Atnaujinta: 2019-08-06

ŠILUMOS SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠASEil. Nr.Privaloma skelbti informacijaSkelbimo periodiškumasNuoroda į teisės aktąPastabos
Asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją, skelbia: ​ ​ ​ ​
1.Šilumos kainas:Kasmet/ 5 d. d. nuo nustatymo

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalys.

Šilumos pirkimo−pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173, 42 punktas

Apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas iki mėnesio 25 d.
1.1.Šilumos bazines kainas (kainų dedamąsias) ir pirmiesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams nustatytas šilumos kainas (kainų dedamąsias)5 d. d. nuo nustatymo Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", 82.1.7 papunktisKai Šilumos tiekėjas realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus
1.2.Nustatytas perskaičiuotas šilumos kainas (kainų dedamąsias)5 d. d. nuo nustatymo Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", 82.2.6 papunktisKai Šilumos tiekėjas realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus
1.3. Nustatytas šilumos bazines kainas (kainų dedamąsias) ir pirmiesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams nustatytas šilumos kainas (kainų dedamąsias)5 d. d. nuo nustatymo Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", 83.1.4 papunktisKai Šilumos tiekėjas realizuoja mažiau nei 10 GWh šilumos per metus teisėtai valdomoje centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemoje
2.

Šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius, galutines šilumos kainas

 

iki mėnesio 25 dienosLietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 punktasAtsižvelgdamos į nustatytas šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias perkamos šilumos kainas.
3.Nustatytas šilumos perskaičiuotas kainas (kainų dedamąsias)5 d. d. nuo nustatymoŠilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" 83.2.4 papunktisKai Šilumos tiekėjas realizuoja mažiau nei 10 GWh šilumos per metus teisėtai valdomoje centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemoje
4.Informaciją apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygasNuolat /5 d. d. nuo pasikeitimoLietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 4 dalis 
5.Duomenis apie reguliuojamos / licencijuojamos veiklos sąnaudas 1 kartą per metus iki gegužės 10 d.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 13 dalies 4 punktas

Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų 2010 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-145, 50 punktas

 
6.Informaciją apie per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje, o esant galimybėms – ir atskirose jos dalyse (atskiroms šilumos perdavimo sistemos dalims informacija nurodoma pagal poreikį)5 d. d. nuo nustatymo / patvirtinimoNaudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo", 8.1 papunktis 
7.Informaciją apie prie šilumos perdavimo tinklo prijungtus ir planuojamus prisijungti (pagal išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir šilumos tiekėjo planus) gamybos šaltinius, jų vietą, galią (įskaitant Sąvado 39 punkte numatytą galią), naudojamą ar planuojamą naudoti kuro rūšį5 d. d. nuo nustatymo / patvirtinimoNaudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo", 8.2 papunktis ir 10 punktasŠi informacija viešai skelbiama ir žemėlapio forma
8.Informaciją išduotas šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas5 d. d. nuo nustatymo / patvirtinimoNaudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo", 8.3 papunktis  
9.Paros vidutinio šilumos poreikio grafiką paskutiniais kalendoriniais metais atskirai šildymo ir nešildymo sezono metuNuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimoNaudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo", 9.1 papunktis 
10.Remonto ir priežiūros darbų suvestinį grafikąNe vėliau kaip likus mėnesiui iki grafiko įsigaliojimo datosNaudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo", 70 punktas.Kartu su skelbiamu remonto ir priežiūros grafiku šilumos tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie šilumos perdavimo tinklo darbo režimo pokyčius, jei tokie pokyčiai yra planuojami. Skelbiamame remonto ir priežiūros grafike šilumos tiekėjas turi teisę skelbti tik tuos darbus, dėl kurių bus stabdomas arba ribojamas šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų katilinių
11.Apie neplanuotą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminaisNedelsiantŠilumos pirkimo−pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173, 18.7 papunktisInformuojant turi būti nurodoma, iki kada bus apribotas ar nutrauktas šilumos tiekimas
12.Suderintą šilumos tiekimo tinklų ir šilumos įrenginių remonto ar priežiūros grafiką ir informaciją apie atliktus pakeitimus5 d. d. nuo nustatymo / patvirtinimoNaudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo", 76 punktasSkelbiama įvertinus nepriklausomo šilumos gamintojo pateiktą informaciją
13.Preliminarų šilumos gamybos grafiką Likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki kalendorinio mėnesio pradžiosNaudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo", 78 punktasAtsižvelgdamas į planuojamus supirkti šilumos kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų, nustatytus pagal Supirkimo tvarkos nuostatas, bei vadovaudamasis Sąvado 81 punktu, taip pat įvertinęs Sąvado 70 punkte numatytą suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką. Jame turi būti aiškiai parodomas prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos vartotojų poreikis (MW), iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo superkamos šilumos prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW) bei nuosavų šilumos gamybos šaltinių prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW)
14.Informaciją apie tiekiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus.Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 1 dalis.

Šilumos pirkimo−pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173, 42 punktas

 
15.Vartotojų kreipimųsi (ginčų) nagrinėjimo tvarką Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalis 
16.Telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus, kuriais galutiniai energijos vartotojai gali kreiptis dėl informacijos apie galutiniams energijos vartotojams tiekiamą energiją ir teikiamas paslaugas; energijos tiekimo sutarčių sudarymo principus ir galutinių energijos vartotojų teises; energijos kainas ir tarifus; saugų energetikos objektų bei įrenginių naudojimą; statomus, rekonstruojamus energetikos objektus ir įrenginiusNuolat /5 d. d. nuo pasikeitimoInformacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims taisyklių, patvirtintų 2010 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-145, 37 punktas 
17.Atsiskaitymo tvarkos pakeitimus ir priežastisNuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimoŠilumos pirkimo−pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173, 18.6 papunktis 
18.Nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijasNuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimoŠilumos pirkimo−pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173, 18.15 papunktis 
19.Apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šilumos tiekimo sistemų remonto darbų ir kitų vartotojų šilumos įrenginių prijungimo10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžiosŠilumos pirkimo−pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173, 18.8 papunktis 
20.Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą, kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitosNuolat / 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigosŠilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d nutarimu Nr. O3E-470, 50 punktas 
21.Įmonių valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokasNuolat / 5 d. d. nuo nustatymo ar pasikeitimoLietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis 
22.Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas)5 d. d. nuo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 straipsnis

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalis

Skelbiamų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada
23.Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą, reguliavimo apskaitos sistemos patikros ataskaitą ir (ar) išvadą5 d. d. nuo patvirtinimoLietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 2 dalis 
Karšto vandens tiekėjas skelbia: ​ ​ ​ ​
1.Karšto vandens kainas ir kainų dedamąsiasKasmet / 5 d. d. nuo nustatymo/patvirtinimo

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalys

Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos", 23 punktas

Apskaičiuotas karšto vandens kainas iki mėnesio 25 d.
2.Informaciją apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygasNuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 4 dalis

Šilumos pirkimo−pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173, 42 punktas

 
3.Karšto vandens galutines kainasIki mėnesio 25 dienosLietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 16 dalies 2 punktasKeičiant karšto vandens kainas atsižvelgiant į nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias ir pakitusias geriamojo vandens ir šilumos kainas
4.Naujai nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias5 d. d. nuo nustatymo / patvirtinimoKaršto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos", 21 punktas  
5.Informaciją apie tiekiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus.Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 1 dalis.

Šilumos pirkimo−pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto LR energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173, 42 punktas

 
6.Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą, kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitosNuolat / 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigosŠilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 50 punktas 
7.Įmonių valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokasNuolat / 5 d. d. nuo nustatymo ar pasikeitimoLietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis 
8.Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas)5 d. d. nuo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalis

Skelbiamų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada
9.Vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarką Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalis 
10.Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą, reguliavimo apskaitos sistemos patikros ataskaitą ir (ar) išvadą5 d. d. nuo patvirtinimoLietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 2 dalis 
Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas skelbia: ​ ​ ​ ​
1.Šilumos bazines kainas (kainų dedamąsias) ir pirmiesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams nustatytas šilumos kainas (kainų dedamąsias)5 d. d. nuo nustatymo / patvirtinimoŠilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", 84.1.6 papunktis 
2.Nustatytas šilumos perskaičiuotas kainas (kainų dedamąsias) skelbia viešai5 d. d. nuo nustatymo / patvirtinimoŠilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", 84.2.3 papunktis 
3.Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą, kuriuo remiantis sudarytos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitosNuolat / 5 d. d. nuo pateikimo Tarybai termino pabaigosŠilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d nutarimu Nr. O3E-470 50 punktas 
4.Įmonių valdymo organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokasNuolat / 5 d. d. nuo nustatymo ar pasikeitimoLietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis 
5.Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas)5 d. d. nuo patvirtinimoLietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalisSkelbiamų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada
6.
Reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą, reguliavimo apskaitos sistemos patikros ataskaitą ir (ar) išvadą5 d. d. nuo patvirtinimoLietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 2 dalis