Įeiti
Publikuoti: 2014-02-05. Atnaujinta: 2021-05-12

Šilumos kainos sandara


Energetikos kainų reguliuotojo pagrindinis uždavinys – stebėti, kad nedidėtų reguliuojamų įmonių išlaidos kitoms su kuru nesusijusioms reikmėms. Šilumos tiekėjų sąnaudas sąlyginai galima skirstyti į kintamąsias ir pastoviąsias.

1 pav. Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios 2021 m. kovo mėn., ct/kWh be PVM 

Sandara 2021 03.png

Kintamąsias sąnaudas sudaro kuro, pirktos šilumos, elektros energijos ir vandens technologijai, kitos sąnaudos, kurios kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio. Kuro dedamoji šilumos kainoje sudaro nuo 40 iki 80 proc. visos kainos, priklausomai nuo deginamos kuro rūšies. Biokurą deginančių įmonių kuro dedamoji yra mažesnė nei šilumą gaminant dujomis. Tačiau, deginant biokurą, yra išleidžiama daugiau lėšų biokuro įrenginių eksploatacijai.

Pastoviosios sąnaudos – tai tokios sąnaudos, kurias įmonės patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Jas sudaro personalo, nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto, kitos sąnaudos ir investicijų grąža. Būtent šias sąnaudas Taryba kontroliuoja ir prižiūri, kad į šilumos kainą nebūtų įtrauktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos.

Iš Baltijos šalių sostinių gyventojams taikomų šilumos kainų palyginimo (2 pav.) galime matyti, kad Vilniuje, AB Vilniaus šilumos tinklų aptarnaujamiems vartotojams, 2020 m. kovo mėn. šilumos kaina buvo 4,00 ct/kWh be PVM, o Rygoje, AB „Rigas siltums" aptarnaujamiems vartotojams, ir Taline AB Utilitas Tallinn aptarnaujamiems vartotojams, – atitinkamai 29,75 proc. ir 23,75 proc. didesnė. 2021 m. kovo mėn. Vilniuje šilumos vartotojai už šilumą mokėjo 4,06 ct/kWh be PVM, o Rygoje ir Taline – atitinkamai 8,62 proc. ir 15,76 proc. daugiau.

2021 m. kovo mėn. šilumos kaina Vilniuje yra 1,5 proc. didesnė nei 2020 m. kovo mėn., Rygoje – 15,03 proc. mažesnė nei 2020 m. kovo mėn., o Taline – 5,05 proc. mažesnė nei 2020 m. kovo mėn.

2 pav. Šilumos kainos Baltijos valstybių sostinėse 2020 m. kovo mėn. ir 2021 m. kovo mėn., ct/kWh (be PVM)

Baltija 2021-03.png