Įeiti
Publikuoti: 2023-02-08. Atnaujinta: 2023-02-08

Dėl rezervinės šilumos galios užtikrinimo


Esant šiuo metu stebimoms ekstremaliai aukštoms gamtinių dujų kainoms, Taryba gauna rinkos dalyvių paklausimus dėl galimybės, tais atvejais, kai sistemos šilumos poreikiui patenkinti nepakanka šilumos aukcione pasiūlyto šilumos kiekio ir (ar) dėl techninių priežasčių šilumos poreikis negali būti patenkintas šilumos aukcione pasiūlymą pateikusiais šilumos gamybos įrenginiais, siekiant sumažinti gamtinių dujų naudojimą ir tuo pačiu šilumos gamybos sąnaudas, laikinai (pvz., iki kalendorinio mėnesio pabaigos) su sistemoje veikiančiais nepriklausomais šilumos gamintojais (toliau – NŠG) sudaryti rezervinės šiluminės galios užtikrinimo sutartį ir, vietoje šilumos tiekėjo turimų gamtines dujas naudojančių piko/rezervo šilumos gamybos įrenginių, trūkstamam šilumos poreikiui padengti pagal rezervinės šiluminės galios užtikrinimo sutartį pasitelkti NŠG biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. Reaguodami į tai, teikiame paaiškinimus:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ŠŪĮ) 101 straipsnio 1 ir 2 dalimi, iš NŠG superkamos ir (ar) šilumos tiekėjų turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamos šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius, būdu. Šilumos tiekėjai ir NŠG dalyvauja energijos išteklių biržos operatoriaus organizuojamame šilumos aukcione ir teikia pasiūlymus dėl šilumos gamybos ir (ar) supirkimo ir, laimėję šilumos aukcioną, atsižvelgdami į aukciono rezultatus ir į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, gamina ir (ar) parduoda šilumos kiekį už pasiūlyme nurodytą kainą. Trūkstamą šilumos kiekį, kuris nebuvo įsigytas šilumos aukciono būdu, šilumos tiekėjas gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais.

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“) (toliau – Supirkimo tvarka), 27.4.2.1 – 27.4.2.4 papunkčiuose reglamentuota šilumos gamybos įrenginių naudojimo tvarka, pagal kurią pirmiausiai šilumos poreikiui patenkinti naudojami šilumos aukcione pasiūlymą pateikusių dalyvių šilumos gamybos įrenginiai, nesant galimybės šilumos poreikį patenkinti šilumos aukciono įrenginiais, naudojami piko/rezervo šilumos gamybos įrenginiai.

Vadovaujantis Supirkimo tvarkos 6 punktu, šilumos tiekėjas yra atsakingas už rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimą konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. Jei šilumos tiekėjas nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nevaldo šilumos gamybos įrenginių, leidžiančių šilumos tiekėjui užtikrinti rezervinius šilumos gamybos pajėgumus konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šilumos tiekėjas trūkstamus rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrina pirkdamas rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą iš NŠG arba kito šilumos tiekėjo, nevykdančio licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos toje teritorijoje, sutartyje nustatyta tvarka (Supirkimo tvarkos 6.1 papunktis). Rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodyti NŠG arba kitam šilumos tiekėjui priklausantys šilumos gamybos įrenginiai, užtikrinantys rezervinius šilumos gamybos pajėgumus, o už rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą šilumos tiekėjas atsiskaito taikydamas dvinarę kainą – tuo atveju, jei rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą šilumos tiekėjui teikia NŠG, kuriam ŠŪĮ nustatyta tvarka yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos tiekėjas NŠG už šią paslaugą atsiskaito kainomis, ne aukštesnėmis, nei nustatytos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika) (Supirkimo tvarkos 6.2 ir 6.3 papunkčiai). Vadovaujantis Supirkimo tvarkos 6.4 papunkčiu, šilumos gamybos įrenginiais, užtikrinančiais rezervinius šilumos gamybos pajėgumus konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, šiluma yra gaminama tik tais atvejais, kai sistemoje esančių šilumos gamybos įrenginių galia nėra pakankama visam sistemos šilumos poreikiui patenkinti, bei atliekant šilumos perdavimo tinklo balansavimą. Rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiantys įrenginiai privalo turėti galimybę naudoti gamtines dujas ir (ar) skystą kurą arba, raštu apie tai informavus Tarybą – gali naudoti alternatyvias kuro rūšis (ne gamtines dujas ir (ar) skystą kurą) ar technologijas (Supirkimo tvarkos 6.5, 8.6 ir 8.7 papunkčiai).

Vadovaujantis Supirkimo tvarkos 7 punktu, piko ir (ar) rezervo įrenginių sąrašai sudaromi šiltuoju metų laikotarpiu ir energijos išteklių biržos operatoriaus (toliau – Operatorius) administruojamoje šilumos aukciono informacinėje sistemoje skelbiami likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki šaltojo metų laikotarpio bei, esant poreikiui, koreguojami ar keičiami Supirkimo tvarkos 8 punkte numatyta tvarka. Pagal Supirkimo tvarkos 8.4 papunktį, piko/rezervo įrenginių sąrašai esant objektyvioms priežastims (įrenginio gedimas, eksploatavimo laikotarpio pabaiga, naujo (naujų) įrenginių įvedimas į eksploataciją), gali būti keičiami su Tarybos pritarimu ir pakeitimai įsigalioja nuo jų deklaravimo Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje momento.

Iš aukščiau pateikto teisinio reglamentavimo matyti, kad tais atvejais, kai sistemos šilumos poreikiui patenkinti nepakanka šilumos aukcione pasiūlyto šilumos kiekio ir (ar) dėl techninių priežasčių šilumos poreikis negali būti patenkintas šilumos aukcione pasiūlymą pateikusiais šilumos gamybos įrenginiais, trūkstamas šilumos kiekis gaminamas piko/rezervo pajėgumais. Šilumos tiekėjas turi teisę rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą pirkti iš NŠG ar kito šilumos tiekėjo, nevykdančio šilumos tiekimo veiklos toje sistemoje, šiluminės galios užtikrinimo paslaugą teikiantys įrenginiai nurodomi rezervinės šiluminės galios užtikrinimo sutartyje ir gali naudoti kitas (ne gamtines dujas ar skystą kurą) kuro rūšis ar technologijas.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytą teisinį reglamentavimą, pažymime, kad siekiant sumažinti gamtinių dujų ir padidinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumai gaminti bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, tais atvejais, kai sistemos šilumos poreikiui patenkinti nepakanka šilumos aukcione pasiūlyto šilumos kiekio ir (ar) dėl techninių priežasčių šilumos poreikis negali būti patenkintas šilumos aukcione pasiūlymą pateikusiais šilumos gamybos įrenginiais, šilumos tiekėjas gali su sistemoje veikiančiais NŠG sudaryti rezervinės šiluminės galios užtikrinimo sutartį ir, vietoje šilumos tiekėjo turimų gamtines dujas naudojančių piko/rezervo šilumos gamybos įrenginių, trūkstamam šilumos poreikiui padengti pagal rezervinės šiluminės galios užtikrinimo sutartį pasitelkti NŠG biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. Tokiais atvejais, esant poreikiui, rezervinės šiluminės galios užtikrinimo sutartis gali būti sudaryta trumpesniam nei vieno kalendorinio mėn. laikotarpiui. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pagal Supirkimo tvarkos 26 punktą, šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos įrenginiais šilumos gamyba yra vykdoma tik tuomet, kai tokiais įrenginiais pagaminta šiluma superkama laikantis Supirkimo tvarkos 27 ir (ar) 40 punkto reikalavimų ir jei tie įrenginiai neatlieka šilumos poreikio piko pajėgumų ar rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimo paslaugos. Atsižvelgiant į tai, siekiant išvengti galimo manipuliavimo, pažymime, kad rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslauga negali būti teikiama atitinkamo laikotarpio šilumos aukcioną laimėjusiais šilumos gamybos įrenginiais.

Visais atvejais šilumos tiekėjo priimami sprendimai dėl rezervinių šilumos gamybos pajėgumų užtikrinimo konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje turi būti ekonomiškai–techniškai pagrįsti. ​