Įeiti
Publikuoti: 2022-11-18. Atnaujinta: 2023-11-13

Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina šilumos aukcionams


​​​​​​


Kain​a, ct/kWh
 ​ ​
Dedam​osios

​2022 m.2023 ​ m.
GruodžiuiSausiuiVasariuiKovuiBalan​
džiui

Gegu
žei
Birže
liui
Liep​aiRugpjū
čiui
Rugsė
jui

Spa
liui
Lapkri
čiui

Gruo
džiui
Elektros energijos įsigijimo rinkos kaina (Aprašo * 25.1.4 p.)
34,2050,0724,0913,57
 11,55
​​
 1​0,22
 10,39 ​
 8,23
 ​9,32
 ​9,57
 9,78
 14,11
 11,84

Persiuntimo paslaugos kaina2,602,142,142,142,142,142,14  2,142,142,142,142,142,14
VIAP0-0,7798-0,7798-0,7798-0,7798-0,7798-0,7798
 -0,7798​

 -0,7798
 -0,7798
  -0,7798
  -0,7798
 -0,7798​

∆p00-5,13-38,74-11,47 -3,​81
 -4,15​
 -1,​64
 0,46
 0,99
 1,96
 4,09
 0,59
Elektros energijos technologinėsm reikmėms kaina (Aprašo 25.1.3 p.)36,8051,4320,31-23,811,44 7,77
 7,60
 7,95
 11,14
 11,92
 13,10
 19,56
 13,79

Faktinės kainos (įvertinus vartojimo netolygumo, tiekėjo disbalanso sąnaudų koef. ir visuomieninio tiekimo paslaugos kainą**)
29,0711,3412,62
 9​,76

 7,40​
 8,58
 10,86
 9,22
 11,27
 13,66
 10,37
 
 

*Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvark​os ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 “Dėl šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo".
**2023 m. spalio 1 d., įsigaliojus naujam Aprašo reglamentavimui, visuomeninio tiekimo paslaugos kaina pirmą kartą pridedama prie 2023 m. rugsėjo mėn. faktinės kainos.