Įeiti
Publikuoti: 2022-11-18. Atnaujinta: 2023-03-13

Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina šilumos aukcionams


​​​​


Kain​a, ct/kWh
 ​ ​
Dedam​osios

​2022 m.2023 ​ m.
GruodžiuiSausiuiVasariuiKovuiBalan
džiui

Gegu
žei
Birže
liui
Lie
pai
Rugpjū
čiui
Rugsė
jui

Spa
liui
Lapkri
čiui

Gruo
džiui
Elektros energijos įsigijimo rinkos kaina (Aprašo* 13.1.7 p.)
34,2050,0724,0913,57 11,55
​​
 
  
 ​
 ​

 
 
 
Persiuntimo paslaugos kaina2,602,142,142,142,142,142,14  2,142,142,142,142,142,14
VIAP0-0,7798-0,7798-0,7798-0,7798-0,7798-0,7798 
     ​

∆p00-5,13-38,74-11,47        
Elektros energijos technologinėsm reikmėms kaina (Aprašo 13.1.6 p.)36,8051,4320,31-23,811,44   
     
Faktinės kainos (įvertinus vartojimo netolygumo ir tiekėjo disbalanso sąnaudų koef.)29,0711,3412,62          

*Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvark​os ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 “Dėl šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo".