Įeiti
Publikuoti: 2015-06-30. Atnaujinta:

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) skaičiuoti


Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) nuo 2015 m. liepos 1 d.:

Nustatant šilumos kainas, investicijų grąžos norma nustatoma kaip vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC), kuri apskaičiuojama pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, įsigaliojusios 2014 m. sausio 1 d., 57.7.2 punktą.

Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 57.7.4 punktu apskaičiuota vidutinė svertinė kapitalo kaina negali viršyti 6,37 proc.

RodiklisReikšmėŠaltinis/ nuoroda
Rd

 
3,09
Maksimali skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma), proc.
Paskutinių dvylikos mėnesių, prieš nustatant Komisijai skolinto kapitalo kainą (2014 m. birželio – 2015 m. gegužės mėn.) Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms suteiktų paskolų, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, palūkanų normų vidurkis, proc.

Re

11,93

Nuosavo kapitalo grąža, proc.

Re = Rf + β × Rerp

m0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas.

 
Rf

 
3,715

Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.

Ne trumpesnės nei 10 metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių litais aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų, vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) vidurkis, proc.


 


Rerp

 


7,62
Nuosavybės rizikos premija, proc.
Šalies su išvystyta kapitalo rinka (JAV) nuosavybės rizikos premijos ir papildomos Lietuvos rinkos rizikos premijos suma.
JAV paskutinių 20 metų iki metų, prieš nustatant Komisijai nuosavo kapitalo kainą, proc., investicijų į akcijų rinką grąžos bei 10 metų trukmės JAV iždo obligacijų grąžos normos skirtumas, remiantis Standard&Poor's reitingų agentūros skelbiamo S&P 500 indekso, ir JAV Federalinės rezervų sistemos banko skelbiamų JAV iždo obligacijų duomenimis.
Papildoma Lietuvos rinkos rizikos premija nustatoma kaip skirtumas tarp Lietuvos kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.) ir JAV kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.), remiantis A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais Lietuvos kredito reitingą ir JAV kredito reitingą atitinkančių rizikų įverčiais.

β

1,078
Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu. JAV energetikos ir komunalinių paslaugų šakų nesvertinių rizikos laipsnių aritmetinis vidurkis, remiantis A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais įverčiais.

 

Nustatant karšto vandens kainas, vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) apskaičiuojama pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 44.1 punktą.

RodiklisReikšmėŠaltinis / nuoroda
Rf 0,958Europos centrinis bankas
Rlibor0,094 
Euribor0,475Europos centrinis bankas
Vilibor0,569Lietuvos bankas
Rm 2,36Skaičiuojant nuosavo kapitalo rizikos normą, lyginami paskutinių penkerių metų aukščiausią ilgalaikio skolinimosi reitingą turinčių ES valstybių išleistų 10 metų trukmės VVP palūkanų normos su atitinkamos trukmės Lietuvos Respublikos išleistų VVP palūkanų norma.
Šaltiniai: Europos centrinis bankas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Re3,41Re = Rf + Rlibor + Rm