Įeiti
Publikuoti: 2015-03-05. Atnaujinta: 2019-06-28

Veiklų atskyrimas elektros sektoriuje


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

                                                                    LITGRID AB PERDAVIMO VEIKLOS ATSKYRIMO MONITORINGAS
1. Perdavimo sistemos operatoriaus – LITGRID AB nuosavybės atskyrimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos

​Vadovaujantis 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/72/EB (toliau – Direktyva) dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 9 straipsniu, valstybė narė, pasirinkusi visišką nuosavybės atskyrimo modelį, privalo užtikrinti perdavimo veiklos atskyrimą nuo skirstymo, tiekimo ir gamybos veiklos bei šių veiklų komercinių interesų, įskaitant perdavimo veiklos, nuosavybės atskyrimą.

Pagal Elektros energetikos įstatymą (toliau – Įstatymas), įsigaliojusį 2012 m. vasario 7 d., kuriuo perkeliamos Direktyvos nuostatos, įtvirtinti šie esminiai reikalavimai dėl perdavimo veiklos atskyrimo:

1. Perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomumas. Perdavimo sistemos operatorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, privalo veikti nepriklausomai nuo elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo veiklos bei jų komercinių interesų (24 straipsnis).

2. Perdavimo veiklos atskyrimas. Kai perdavimo sistemos operatorius yra vertikaliai integruotos įmonės dalis, jis savo teisine forma, organizacine struktūra ir priimdamas sprendimus turi būti nepriklausomas nuo kitų vertikaliai integruotos įmonės veiklos rūšių, nesusijusių su perdavimu. Siekiant užtikrinti perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomumą, turi būti laikomasi Įstatyme numatytų detalių reikalavimų (perdavimo sistemos operatorius nuosavybės teise turi valdyti perdavimo tinklus, jų technologinius priklausinius ir kitą turtą, reikalingą elektros energijos perdavimo veiklai tinkamai vykdyti; tas pats asmuo ar asmenys neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti asmenį, vykdantį gamybos ir (ar) tiekimo veiklą, ir tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti perdavimo sistemos operatorių arba turėti kokių nors teisių perdavimo sistemos operatoriaus atžvilgiu) (53 straipsnis).

3. Ne vėliau kaip nuo 2012 m. kovo 3 d. vertikaliai integruota įmonė ir perdavimo sistemos operatorius privalo užtikrinti visišką perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimą nuo vertikaliai integruotos įmonės, tarp jų, bet neapsiribojant, perdavimo sistemos operatoriaus kontrolės ir elektros energijos perdavimo veiklos atskyrimą, įskaitant elektros energijos perdavimo veiklai naudojamo turto nuosavybės teisės perleidimą perdavimo sistemos operatoriui (53 straipsnio 2 dalis).

4. Kai perdavimo sistemos operatorius yra valstybės institucija, įstaiga, organizacija ar kitas viešasis asmuo, laikoma, kad perdavimo veiklos atskyrimas yra tinkamai įgyvendintas, jeigu perdavimo sistemos operatorių ir asmenis, vykdančius elektros energijos gamybos ar tiekimo veiklą, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja atskiros valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos ar kiti viešieji asmenys. Valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos ar kiti viešieji asmenys nėra atskiri, jeigu jie yra tiesiogiai pavaldūs tam pačiam viešajam asmeniui, pažeidžiant perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomumo reikalavimus (53 straipsnio 6 dalis).

5. Jeigu perdavimo sistemos operatorius neatitinka Įstatyme nustatytų veiklos atskyrimo sąlygų ir reikalavimų, vertikaliai integruota įmonė ir perdavimo sistemos operatorius ar juos kontroliuojantys asmenys privalo imtis visų būtinų priemonių jiems įgyvendinti, įskaitant įmonės reorganizavimą, atskyrimą, atlygintinį ar neatlygintinį perdavimo sistemos operatoriaus ar jį kontroliuojančio asmens bendrovės akcijų perleidimą valstybei, taip pat kitas teisėtas priemones (80 straipsnio 1 dalis).

Perdavimo sistemos operatoriui iki 2012 m. kovo 3 d. nepateikus Komisijai dokumentų, pagrindžiančių visišką perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimą nuo vertikaliai integruotos įmonės Įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis, Komisija Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paskiria nepriklausomą sistemos operatorių elektros energijos perdavimo veiklai laikinai. 

2. LITGRID AB teisės aktų nuostatų vykdymo kontrolė

​Komisija kovo 15 d. posėdyje konstatavo, kad LITGRID AB pažeidė Elektros energetikos įstatymo, perkeliančio III ES energetikos direktyvų paketo nuostatas į nacionalinę teisę, įpareigojimą iki 2012 m. kovo 3 d. atskirti perdavimo/skirstymo veiklas nuo kitų vertikaliai integruotos įmonės veiklų bei komercinių interesų.

Vertikaliai integruotai įmonei UAB „Visagino atominė elektrinė" priklauso LITGRID AB kontrolinis akcijų paketas bei su tuo susijusios teisės ir pareigos dėl bendrovės valdymo ir kontrolės. Tiek Elektros energetikos įstatymas, tiek III ES energetikos paketas griežtai reikalauja atskirti perdavimo veiklą nuo skirstymo, tiekimo ir gamybos veiklos bei šių veiklų komercinių interesų, įskaitant perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą.

Komisija, siekdama užtikrinti, kad visi rinkoje veikiantys ūkio subjektai, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, įgyvendintų įstatymų leidėjo nustatytus reikalavimus, įpareigojo LITGRID AB iki 2012 m. kovo 30 d. pateikti:

• išsamų pasirinkto veiklų ir kontrolės atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonės veiklos rūšių, nesusijusių su perdavimu/skirstymu, būdo aprašymą kartu su numatomų atlikti veiksmų detaliu planu;

• visą informaciją, kuri skaidriai atskleistų konkrečius veiksmus, kuriais bus užtikrintas veiklų atskyrimo reikalavimų įgyvendinimas, eiliškumas bei terminai.

LITGRID AB 2012 m. kovo 2 d. raštu Nr. SD1104 pateikta informacija.

Komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. O3-68.

3. LITGRID AB Komisijos sprendimo tinkamo vykdymo kontrolė

​LITGRID AB, vykdydama Komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimą Nr. O3-68, 2012 m. kovo 30 d. raštu Nr. SD1397 pateikė bendrovės veiklų ir kontrolės atskyrimo planą.
Komisija 2012 m. balandžio 3 d. raštu Nr. R2-754 paprašė LITGRID AB iki 2012 m. balandžio 6 d. papildomai pateikti atskyrimo plano duomenis ir informaciją, kuri galėtų būti skelbiama viešai.

Komisija įpareigojo LITGRID AB iki 2012 m. spalio 1 d. atlikti visus būtinus veiksmus, įgyvendinant Elektros energetikos įstatymą dėl perdavimo veiklos atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonių grupės. Komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimą Nr. O3-89 atsisiųskite.

4. LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimo vykdymas

​4.1. LITGRID AB, vykdydama Komisijos 2012 m. balandžio  11 d. nutarimą Nr. O3-89, 2012 m. spalio 1 d. raštu Nr. SD-4140 pateikė dokumentus, kuriais grindžiamas Elektros energetikos įstatymo 53 straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse nurodytų reikalavimų dėl perdavimo veiklos atskyrimo įgyvendinimas.
LITGRID AB 2012 m. spalio 1 d. raštą Nr. SD-4140 atsisiųskite.
Komisija, vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo 25 straipsnyje nustatyta procedūra ir terminais, t.y. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų reikalingų ir tinkamai parengtų dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo dienos įvertina įgyvendintų perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimų tinkamumą bei priima preliminarų sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo. Apie priimtą preliminarų sprendimą Komisija privalo informuoti Europos Komisiją, kuri pateikia išvadą dėl Komisijos priimto preliminaraus sprendimo. Komisija, atsižvelgdama į Europos Komisijos išvadą, priims galutinį sprendimą dėl perdavimo veiklos atskyrimo.
4.2. Komisija 2013 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-138 konstatavo, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 8 dalies ir 53 straipsnio 2, 3 ir 6 dalių nuostatas ir gali būti paskirtas perdavimo sistemos operatoriumi.
Komisija apie priimtą sprendimą informuos Europos Komisiją ir pateiks jį pagrindžiančius dokumentus. Gavus teigiamą Europos Komisijos išvadą arba negavus neigiamos išvados, Komisija priims galutinį sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo. Jei Europos Komisija pateiks prieštaravimų, perdavimo sistemos operatoriui juos pašalinus, galutinis sprendimas bus priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius.
4.3. Komisija 2013 m. liepos 8 d. gavo Europos Komisijos išvadą dėl LITGRID AB atskyrimo. Šią išvadą galite rasti čia. Komisija, atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę, priims galutinį sprendimą ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Europos Komisijos išvados gavimo dienos.
4.4. Komisija 2013 rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-325 detaliai išanalizavusi perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB pateiktus dokumentus bei visą susijusią informaciją (Komisijos Teisės ir Elektros skyrių 2013 m. rugpjūčio 26 d. pažyma Nr. O5-288) ir atsižvelgdama į Europos Komisijos išvadą, nutarė:
• Konstatuoti, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 8 dalies ir 53 straipsnio 2, 3 ir 6 dalių nuostatas ir gali būti paskirtas perdavimo sistemos operatoriumi.
• Išduoti LITGRID AB neterminuotą elektros energijos perdavimo veiklos licenciją.
Komisija apie priimtą galutinį sprendimą 2013 m. rugsėjo 6 d. informavo Europos Komisiją. 2013 m. spalio 26 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 312 paskelbta informacija apie Komisijos priimtą galutinį sprendimą dėl LITGRID AB paskyrimo perdavimo sistemos operatoriumi, kaip atitinkančio Direktyvos 10 straipsnį.
Komisija, vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo 26 straipsnio nuostatomis, toliau nuolat prižiūrės ir kontroliuos, kaip paskirtasis perdavimo sistemos operatorius, vykdydamas savo veiklą, užtikrina Elektros energetikos įstatyme nustatytus nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimus.

                                                                           AB LESTO SKIRSTYMO VEIKLOS ATSKYRIMO MONITORINGAS
1. Skirstymo sistemos operatoriaus – AB LESTO veiklos atskyrimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos

Vadovaujantis 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/72/EB (toliau – Direktyva) dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 26 straipsniu, valstybė narė privalo užtikrinti, kad kai skirstymo sistemos operatorius yra vertikalios integracijos įmonės padalinys, bent teisinės formos, organizacinės struktūros ir sprendimų priėmimo tvarkos požiūriu jis turi būti nepriklausomas nuo kitų veiklos rūšių, nesusijusių su skirstymu. Šis reikalavimas nenustato įpareigojimo skirstymo sistemos operatoriaus turto nuosavybę atskirti nuo vertikalios integracijos įmonės.

Pagal Elektros energetikos įstatymą (toliau – Įstatymas), įsigaliojusį 2012 m. vasario 7 d., kuriuo perkeliamos Direktyvos nuostatos, įtvirtinti šie esminiai reikalavimai dėl skirstymo veiklos atskyrimo:

1. Skirstomųjų tinklų operatoriaus nepriklausomumas. Skirstomųjų tinklų operatorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, elektros energijos skirstymo veiklą vykdo nepriklausomai nuo elektros energijos gamybos, perdavimo ir tiekimo veiklos bei jų komercinių interesų (36 straipsnis).

2. Skirstymo veiklos atskyrimas. Kai skirstomųjų tinklų operatorius yra vertikaliai integruotos įmonės dalis, skirstomųjų tinklų operatorius savo teisine forma, organizacine struktūra ir priimdamas sprendimus turi būti nepriklausomas nuo kitų elektros energetikos veiklos rūšių, nesusijusių su skirstymu. Siekiant užtikrinti skirstomųjų tinklų operatoriaus nepriklausomumą, turi būti laikomasi Įstatyme numatytų detalių reikalavimų (skirstomųjų tinklų operatoriaus valdymo organų nariai ir įmonės padalinių vadovai nedalyvauja vertikaliai integruotos įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos už kasdienę elektros energijos gamybos, perdavimo ir (ar) tiekimo veiklą, priežiūros ir valdymo organuose) (54 straipsnis).

3. Skirstomųjų tinklų operatorius privalo užtikrinti, kad ne vėliau kaip nuo 2012 m. kovo 3 d. skirstomųjų tinklų operatoriaus, esančio vertikaliai integruotos įmonės dalimi, ir kitų su elektros energijos skirstymu nesusijusių veiklų komerciniai interesai bus atskirti, įgyvendinant Įstatyme nustatytus reikalavimus (81 straipsnio 2 dalis).

4. Skirstomųjų tinklų operatoriui neatitinkant Įstatyme nustatytų veiklos atskyrimo sąlygų ir reikalavimų, vertikaliai integruota įmonė ir skirstomųjų tinklų operatorius privalo imtis visų būtinų priemonių jiems įgyvendinti, įskaitant įmonės reorganizavimą ar kitas teisėtas priemones (81 straipsnio 1 dalis).

5. Įgyvendinant elektros energijos skirstymo veiklos teisinės formos, organizacinės struktūros ir sprendimų priėmimo nepriklausomumą, vertikaliai integruota įmonė ir skirstomųjų tinklų operatorius užtikrina, kad skirstomųjų tinklų operatorius nevykdys elektros energijos gamybos ir (ar) nepriklausomo tiekimo veiklos ir veiks nepriklausomai nuo šių veiklos rūšių komercinių interesų. Šis reikalavimas neriboja skirstomųjų tinklų operatoriaus teisių ir pareigų, užtikrinant elektros energijos visuomeninį tiekimą Įstatyme numatytais tikslais, jei įvykdyti skirstymo veiklos rūšių ir apskaitos atskyrimo reikalavimai (54 straipsnio 3 dalis).

2. AB LESTO teisės aktų nuostatų vykdymo kontrolė

​Komisija 2012 m. kovo 15 d. posėdyje konstatavo, kad AB LESTO pažeidė Elektros energetikos įstatymo, perkeliančio III ES energetikos direktyvų paketo nuostatas į nacionalinę teisę, įpareigojimą iki 2012 m. kovo 3 d. atskirti įmonės kontrolę nuo kitų vertikaliai integruotos įmonės veiklų bei komercinių interesų.

Vertikaliai integruotai įmonei UAB „Visagino atominė elektrinė" priklauso AB LESTO kontrolinis akcijų paketas bei su tuo susijusios teisės ir pareigos dėl bendrovės valdymo ir kontrolės.

Tiek Elektros energetikos įstatymas, tiek III ES energetikos paketas reikalauja, kad skirstymo veiklos atskyrimas turi užtikrinti skirstymo veiklos valdymo ir kontrolės nepriklausomumą nuo perdavimo, tiekimo ir gamybos veiklos bei šių veiklų komercinių interesų, tačiau nereikalaujama skirstymo veiklos nuosavybės atskyrimo.

Komisija, siekdama užtikrinti, kad visi rinkoje veikiantys ūkio subjektai, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, įgyvendintų įstatymų leidėjo nustatytus reikalavimus, įpareigojo AB LESTO iki 2012 m. kovo 30 d. pateikti:

• išsamų pasirinkto kontrolės atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonės veiklos rūšių, nesusijusių su skirstymu, būdo aprašymą kartu su numatomų atlikti veiksmų detaliu planu;

• visą informaciją, kuri skaidriai atskleistų konkrečius veiksmus, kuriais bus užtikrintas veiklų atskyrimo reikalavimų įgyvendinimas, eiliškumas bei terminai.

AB LESTO 2012 m. kovo 9 d. raštu Nr. 30320-642 pateikta informacija.
Komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. O3-67.

3. AB LESTO Komisijos sprendimo tinkamo vykdymo kontrolė

AB LESTO, vykdydama Komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimą Nr. O3-67, 2012 m. kovo 30 d. raštu Nr. 30300-829 pateikė bendrovės skirstymo veiklos atskyrimo planą.

Komisija 2012 m. balandžio 3 d. raštu Nr. R2-753 paprašė iki 2012 m. balandžio 6 d. papildomai pateikti atskyrimo plano duomenis ir informaciją, kuri galėtų būti skelbiama viešai.

Komisija įpareigojo AB LESTO iki 2012 m. birželio 30 d. atlikti visus būtinus veiksmus, įgyvendinant Elektros energetikos įstatymą dėl skirstymo veiklos atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonių grupės. Komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimą Nr. O3-88 atsisiųskite.

4. AB LESTO skirstymo veiklos atskyrimo vykdymas

​Komisija 2012 m. liepos 26 d. posėdyje konstatavo, kad AB LESTO skirstymo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo 54 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas.
Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių nebūtų užtikrinamas Elektros energetikos įstatymo 54 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų veiklos rūšių ir apskaitos atskyrimo reikalavimų įgyvendinimas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių pasikeitimo AB LESTO įpareigota informuoti Komisiją.

Komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimą Nr. O3-202 atsisiųskite.