Įeiti
Publikuoti: 2021-12-02. Atnaujinta: 2021-12-02

VISUOMENINIAI TARIFAI, GALIOJĘ IKI 2021-12-31


VISUOMENINĖS ELEKTR​OS ENERGIJOS KAINOS


UAB „IGNITIS" 2021 METŲ VISUOMENINĖS ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR JŲ TAIKYMO TVARKA


                                                                                                                                                                                                                                  Valstybinės energetikos reguliavimo
                                                                                                                                                                                                                                  tarybos 2020 m. lapkričio  11 d.
                                                                                                                                                                                                                                  nutarimo Nr. O3E-1112     
                                                                                                                                                                                                                                  1 priedas 

                                                                                                                                                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                                  UAB „Ignitis“ valdybos
                                                                                                                                                                                                                                  2020 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. 35

 

UAB „IGNITIS"

2021 METŲ VISUOMENINĖS ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR JŲ

TAIKYMO TVARKA


I.       BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šia UAB „Ignitis" visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomos visuomeninės elektros energijos kainos bei jų taikymo tvarka UAB „Ignitis" elektros energijos vartotojams.

2. Ši Tvarka galioja nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

3. Pasibaigus Tvarkos galiojimo laikotarpiui ir nepatvirtinus naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos, Tvarka pratęsiama bei galioja iki naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos įsigaliojimo.

II.    VARTOJAMOS SĄVOKOS  

4. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Bendrovė – UAB „Ignitis".

Tarifas  patiektos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos, galios, patikimumo kategorijos, pastoviosios dedamosios.

Tarifo planas – elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Vartotojas atsiskaitymui už elektros energiją, patiektą vienam vartotojo objektui, Tvarkoje nustatyta tvarka gali pasirinkti vieną tarifo planą.

Pastovioji dedamoji – nekintanti, t. y. nepriklausoma nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, tarifo sudėtinė dalis vienam kalendoriniam mėnesiui vienam vartotojo objektui, mokama nuo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo dienos.

Energijos dedamoji – vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina. Energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos, dviejų ir keturių laiko zonų.

Vienos laiko zonos tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Dviejų laiko zonų tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji.

Keturių laiko zonų tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro energijos dedamosios, diferencijuotos pagal skirtingus laiko (nakties, ryto, dienos, vakaro) intervalus.

Švenčių dienos – sausio 1-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, gegužės 1-oji, birželio 24-oji, liepos 6-oji, rugpjūčio – 15-oji, lapkričio 1-oji, gruodžio 24-oji, 25-oji, 26-oji. Lietuvos Respublikos teisės aktams nustačius naujas ar panaikinus šiame papunktyje nurodytas švenčių dienas, šioje Tvarkoje laikoma, kad švenčių dienos yra šioje Tvarkoje nurodytos dienos

Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.

Vidutinė įtampa – 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.

4.1. Tarifų planuose taikomi laiko intervalai sutampa su AB „Energijos skirstymo operatorius" elektros apskaitos prietaisuose nustatytais (parametruotais) laiko intervalais.

4.2. Tarifų planuose (išskyrus „Išmanusis") taikomi laiko intervalai:

a) Dieninė energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 val. iki 23.00 val. patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

b) Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Šiame punkte nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami, tačiau vasaros laiku prie šioje Tvarkoje nurodytų laiko intervalų pridedama viena valanda (išskyrus tarifo planą „Išmanusis"), pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 val. iki 23.00 val., vasaros laiku – nuo 8.00 val. iki 24.00 val., naktinė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 23.00 val. iki 7.00 val., vasaros laiku – nuo 00.00 val. iki 8.00 val. ir pan.

4.3. Tarifo plane „Išmanusis" taikomi laiko intervalai:

a) Nakties energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervalais nuo 22:00 val. iki 5:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 22:00 val. iki 7:00 val. savaitgaliais (šeštadieniais, sekmadieniais) bei  švenčių dienomis.

b) Ryto energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervale nuo 5:00 val. iki  7:00 val.;

c) Dienos energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervalais nuo 7:00 val. iki  17:00 val. (darbo dienomis) ir nuo 7:00 val. iki 22:00 val. savaitgaliais (šeštadieniais, sekmadieniais) bei  švenčių dienomis.

d) Vakaro energijos dedamoji – persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina laiko intervale nuo 17:00 val. iki  22:00 val.;

e) Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų laiko intervalai skaidomi į atitinkamus Nakties ir Dienos energijos dedamųjų laiko intervalus.

     Šiame punkte nurodytas laikas atitinka Lietuvos Respublikoje taikomą laiką ir taikomas ištisus metus.

Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose.

III. TAIKYMO SRITIS 

5. Visuomeninės elektros energijos kainos taikomos vartotojams, kurie nėra pasirinkę nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ir kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją visuomenine elektros energijos kaina. Atsižvelgiant į tai, elektros energijos vartotojai skirstomi į grupes:

5.1. pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai – fiziniai asmenys, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kitiems gyvenamosios ar poilsio paskirties objektams, nenaudojamiems su verslo ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti);

5.2. antrosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau.

5.3. trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW.


IV. VISUOMENINĖS ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS PIRMOSIOS GRUPĖS (BUITINIAMS) VARTOTOJAMS 

6. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:
Tarifai,
jų dedamosios
 ​ ​


Mato vnt.
 ​ ​
​ ​
​ ​
Tarifų planai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Standartinis ​
Namai 
Namai plius ​
Išmanusis ​
Kaina ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
be PVMsu PVMbe PVMsu PVMbe PVMsu PVMbe PVMsu PVM
6.1. Vienos laiko zonos tarifas: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
   
Pastovioji dedamojiEUR/mėn.     
 -
     
 -
2,483,004,966,00
               

  - ​
​ ​
Vienos laiko zonos energijos dedamojiEUR/kWh0,1170,1410,1050,1270,1020,123
6.2. Dviejų laiko zonų tarifas: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
     Pastovioji dedamojiEUR/mėn.   
  -
     
  -
2,483,004,966,00

               


  - ​


​ ​
Dieninė energijos dedamoji
EUR/kWh0,1330,1610,1210,1460,1160,140
Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamojiEUR/kWh0,0830,1000,0770,0930,0740,090
6.3. Keturių laiko zonų tarifas: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
 
​ ​ ​
Nakties energijos dedamojiEUR/kWh
​ ​
​                -​
​ ​


​ ​
                ​-   
​ ​
​ ​

​ ​ ​ ​
​ ​               -
0,0810,098
Ryto energijos dedamojiEUR/kWh0,0940,114
Dienos energijos dedamojiEUR/kWh0,1170,141
Vakaro energijos dedamojiEUR/kWh
0,1330,161

 

7. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:


Tarifai, jų dedamosios
​ 

Mato vnt.
Kaina ​
be PVMsu PVM
7.1. Vienos laiko zonos tarifas: ​ ​ ​ ​
 Vienos laiko zonos energijos dedamojiEUR/kWh0,0860,104
7.2.   Dviejų laiko zonų tarifas: ​ ​ ​ ​
 Dieninė energijos dedamojiEUR/kWh0,0990,120
Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamojiEUR/kWh0,0640,077


8. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai Tvarkos 6 ir 7 punktuose nurodytus tarifus ir tarifų planus gali pasirinkti Tvarkos VII skirsnyje nustatyta tvarka.

9. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams taikomi tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 6 ir 7 punktuose, netaikomi antrosios ir trečiosios grupės vartotojams, išskyrus Tvarkos 10, 11, 18 punktuose nurodytus atvejus.

10. Pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 6 ir 7 punktuose, taip pat taikomi antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (juridiniams asmenims), perkantiems elektros energiją per atskirtas apskaitas:

10.1. socialinės globos įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji";

10.2. švietimo (mokymo) įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji";

10.3. Lietuvos Respublikoje įregistruotų religinių bendruomenių pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji" ir kurios yra šių religinių bendruomenių vadovų ir (ar) narių nuolatinė gyvenamoji vieta;

10.4. socialinio būsto pastatams ir (ar) patalpoms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus bei kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji".

11. Tvarkos 6 ir 7 punktuose nurodyti pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir tarifų planai taip pat taikomi antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (juridiniams asmenims), kai:

11.1. už pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams ir jų bendrosioms reikmėms, atitinkančioms Tvarkos 5.1 punkte nurodytus kriterijus, iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito sodininkų bendrija, garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, individualių namų bendrija, nurodytų bendrijų pavedimu veikiantys kiti juridiniai asmenys, kitos, nei bendrija, teisinės formos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių nariais yra šiame papunktyje nurodyti vartotojai, arba

11.2. už daugiabučio gyvenamojo namo bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas, arba

11.3. už pastato, kurio daikto pagrindinė naudojimo paskirtis (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) yra nurodoma „gyvenamoji" ir kuriame esančių gyvenamosios paskirties patalpų plotas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) sudaro daugiau nei 50 proc. viso pastato naudingojo ploto, bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito šio pastato savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas.

12. Tvarkos 11 punkte nurodytais atvejais Tvarkos 6 ir 7 punktuose nustatytiems elektros energijos tarifams taikoma 0,4 EUR ct/kWh be PVM nuolaida. Asmenims, kuriems šiame punkte nurodyta nuolaida iki Tvarkos įsigaliojimo nebuvo taikoma, ji pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio po to, kai 11 punkte nurodyti asmenys pateikia Bendrovei dokumentus, patvirtinančius 11 punkte nurodytų funkcijų vykdymą. Šiame punkte nurodyta nuolaida netaikoma, jei:

12.1. Tvarkos 11 punkte nurodyti asmenys ir Bendrovė ar jos įgalioti asmenys yra sudarę atskirą susitarimą (sutartį) dėl įmokų skirstymo ir surinkimo, informacijos apdorojimo ar kitų paslaugų, susijusių su atsiskaitymu už patiektą elektros energiją, teikimo;

12.2. Tvarkos 11 punkte nurodyti asmenys laiku neatsiskaito už patiektą elektros energiją arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su elektros energijos skirstymu ir (ar) tiekimu. Šiuo atveju nuolaida netaikoma tiek mėnesių, kiek yra netinkamai vykdomi šiame papunktyje nurodyti įsipareigojimai (bet ne mažiau nei vienas mėnuo). Nuolaida pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) po to, kurį minėti įsipareigojimai įvykdomi.

13. Pirmosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems visuomeninės elektros energijos tarifo plano, automatiškai taikomas tarifo planas „Standartinis", atsižvelgiant į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas vartotojo objekte.

VI. GARANTINIO TIEKIMO TAIKYMAS

14. Pirmosios, antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (įskaitant ir žemės ūkio veiklos subjektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus), kurie nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo ir kuriems nėra užtikrinimas visuomeninis tiekimas, taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, kurį užtikrina nustatytoje teritorijoje veikiantis elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius.

15. Žemės ūkio veiklos subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus, taikomos tokios pat elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifai, kaip ir pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams. Šias kainas ir tarifus tokiems vartotojams užtikrina elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius.

Šio punkto nuostatos galioja tiek, kiek galioja atitinkamos Elektros energetikos įstatymo nuostatos. Pasikeitus Elektros energetikos įstatymo nuostatoms, šio Tvarkos punkto nuostatos taikomos tiek, kiek jos atitinka įstatymo nuostatas.

VII. TVARKOS TAIKYMO YPATUMAI

16. Tarifas ir (ar) tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar)  tarifo plano taikymo dienos. Automatinis tarifo plano priskyrimas nelaikomas kliento pasirinkimu ir tokiu būdu priskirtą tarifo planą klientas gali keisti nepraėjus 12 kalendorinių mėnesių.

17. Tvarkos 16 punkto reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų elektros kainų pakeitimo.

18. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti tarifą ar tarifo planą, pateikia prašymą Bendrovei raštu, savitarnos svetainėje ar kitais Bendrovės nustatytais būdais.

19. Naujas tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:

19.1. pirmosios kalendorinės kito (po prašymo pateikimo) mėnesio dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba

19.2. skaitiklio sumontavimo, keitimo (perprogramavimo) dienos.

20. Pastovioji dedamoji neskaičiuojama tiems vartotojų objektams, kuriems elektros energijos tiekimas yra nutrauktas Bendrovės iniciatyva dėl netinkamo vartotojo įsipareigojimų atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir kitas susijusias paslaugas vykdymo.

21. Tarifo planas „Išmanusis" taikomas vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, kuriems yra įdiegtos visos techninės priemonės, apskaitančios ir nuotoliniu būdu periodiškai perduodančios Bendrovei detalią elektros skaitiklių informaciją, remiantis kuria išrašomos sąskaitos.

22. Vartotojai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, turi pareigą mokėti akcizą už perkamą elektros energiją, sumoka Bendrovei jos išrašytoje sąskaitoje nurodyto dydžio akcizą. Mokėtina suma apskaičiuojama Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

23. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijai, ši Tvarka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.

24. Reorganizavus ir/ar perleidus Bendrovę ir/ar jos veiklą, ar pasikeitus Bendrovės teisiniam statusui, Bendrovės veiklos ir/ar teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento taiko visas šioje Tvarkoje nustatytas paslaugų kainas, Tvarkoje apibrėžtomis paslaugų teikimo sąlygomis. Toks Bendrovės veiklos ir/ar teisių ir pareigų perėjimas neturi jokios įtakos Tvarkos galiojimui ir jos taikymui.

___________________________​