Įeiti
Publikuoti: 2014-12-30. Atnaujinta:

Persiuntimo tarifai 2014 m.


  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
                                                                                                                                                                                                                           komisijos 2013 m. lapkričio 27 d.
                                                                                                                                                                                                                           nutarimo Nr. O3-707
1 priedas
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                           PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                          AB LESTO 2013 m. lapkričio 25 d.
                                                                                                                                                                                                                          Valdybos sprendimu (protokolo Nr. 18)


AB LESTO ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS IR JŲ TAIKYMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šia AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomos elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos bei jų taikymo tvarka AB LESTO persiunčiamos elektros energijos vartotojams.  
2. Ši Tvarka galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.    

II. NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

3. Šioje Tvarkoje naudojamos sąvokos:  
Bendrovė – AB LESTO.  
Tarifas – persiųstos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos, galios, patikimumo kategorijos, pastoviosios dedamosios.  
Tarifo planas – persiuntimo paslaugos elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Vartotojas atsiskaitymui už elektros energiją, persiųstą vienam vartotojo objektui, Tvarkoje nustatyta tvarka gali pasirinkti vieną tarifo planą.  
Energijos dedamoji – vartotojui persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina. Energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos, dviejų laiko zonų ir diferencijuota pagal laiko intervalus.  
Galios dedamoji – vieno leistinosios naudoti galios kilovato (kW) kaina vienam kalendoriniam mėnesiui, mokama už kiekvieną vartotojo objektą nepriklausomai nuo persiųsto elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo ir elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties sudarymo fakto.  
Pastovioji dedamoji – nekintanti, t. y. nepriklausoma nuo persiųstos elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo fakto, tarifo sudėtinė dalis vienam kalendoriniam mėnesiui vienam vartotojo objektui.  
Patikimumo kategorijos dedamoji – tarifo sudėtinė dalis, mokama už vartotojo kiekvieno objekto vieną leistinosios naudoti galios kilovatą vienam kalendoriniam mėnesiui, nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo, tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, atsižvelgiant į konkrečiam objektui Bendrovės suteiktą patikimumo kategoriją. Patikimumo kategorijos suprantamos taip, kaip tai nustato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės.  
Vienos laiko zonos tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.  
Dviejų laiko zonų tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji.
Dieninė energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 val. iki 23.00 val. persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.  
Naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą persiųstos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.  
Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro energijos dedamosios, diferencijuotos pagal laiko (energetikos sistemos minimalių, vidutinių, maksimalių apkrovų metu bei šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis) intervalus.  
Maksimalių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai:  
-    spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą – nuo 8 val. iki 11 val. ir nuo 18 val. iki 20 val.;  
-    balandį ir rugsėjį – nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 19 val. iki 21 val.;  
-    gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį – nuo 9 val. iki 12 val.  
Minimalių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai kiekvieną parą nuo 23.00 val. iki 7.00 val.  
Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai – šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus.
Vidutinių apkrovų laiko intervalai – likęs laikas, neįtrauktas į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir šeštadienio, sekmadienio bei švenčių dienų laiko intervalus.  
Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kurią vartotojas gali naudoti iš Bendrovės tinklų bet kuriuo metu. Leistinoji naudoti galia nurodama Bendrovės vartotojui išduotose objekto prijungimo prie elektros tinklų techninėse sąlygose, o jas įvykdžius – elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje, nuosavybės ribų aktuose ir (ar) kituose dokumentuose.  
Švenčių dienos – sausio 1 – oji,  vasario 16-oji,  kovo 11 – oji,  gegužės 1 – oji,  birželio 24 – oji,  liepos 6 – oji, rugpjūčio – 15 oji,  lapkričio 1 – oji,  gruodžio 24, 25, 26 – oji. Lietuvos Respublikos teisės aktams nustačius naujas ar panaikinus šiame papunktyje nurodytas švenčių dienas, šios Tvarkos prasme laikoma, kad švenčių dienos yra šioje Tvarkoje nurodytos dienos.  
Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.  
Vidutinė įtampa – 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.  
Aukštoji įtampa – 110 kV vardinė įtampa.  
Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose.  
Šioje Tvarkoje nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Vasaros laiku prie šioje Tvarkoje nurodytų laikų pridedama viena valanda.  
Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami (pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 val. iki 23.00 val., vasaros laiku – nuo 8.00 val. iki 24.00 val., naktinė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 23.00 val. iki 7.00 val., vasaros laiku – nuo 00.00 val. iki 8.00 val.  ir pan.).  

III. VARTOTOJŲ GRUPĖS
 

4. Bendrovės persiunčiamos elektros energijos vartotojai skirstomi į tris vartotojų grupes:  
4.1. pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai – fiziniai asmenys, kuriems elektros energijos persiuntimo paslauga teikiama asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio/bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams asmeniniams automobiliams laikyti ir kitiems gyvenamosios paskirties objektams, jeigu jie nėra naudojami verslo, veiklos ar profesijos poreikiams tenkinti);  
4.2. antrosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau;  
4.3. trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW.  

 

IV. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS PIRMOSIOS GRUPĖS (BUITINIAMS) VARTOTOJAMS

5. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:   

        Tarifai, jų dedamosios  Mato vnt.          Tarifų planai
Standartinis    Namai Namai plius
                                                                                  Kaina
be PVMsu PVMbe PVMsu PVMbe PVMsu PVM
   5.1. Vienos laiko zonos tarifas:
pastovioji dedamoji​Eur/mėn.​--​2,39​​2,90​4,79​5,80
Lt/mėn.--8,2610,016,5320,0
vienos laiko zonos energijos dedamoji​euro ct/kWh6,26​​7,56​5,136,20​​4,725,71​
ct/kWh21,6026,1017,7021,4016,3019,70
5.2. Dviejų laiko zonų tarifas:
pastovioji dedamoji​​Eur/mėn.​-​-2,39​​2,904,79​​5,79
Lt/mėn.--8,2610,016,5320,0
dieninė energijos dedamoji​​euro ct/kWh​6,898,34​​5,59​6,78​5,13​6,20
ct/kWh23,8028,8019,3023,4017,7021,40
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji​euro ct/kWh4,75​​5,76​4,00​4,843,74​​4,52
ct/kWh16,4019,9013,8016,7012,9015,60

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

6. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

   Mato vnt.    Kaina
 be PVMsu PVM
6.1. Vienos laiko zonos tarifas:
vienos laiko zonos energijos dedamojieuro ct/kWh​4,40​5,33​
ct/kWh15,2018,40
6.2.   Dviejų laiko zonų tarifas:
dieninė energijos dedamoji euro ct/kWh​4,95​​6,0
ct/kWh17,1020,70
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji​euro ct/kWh3,07​​3,71
ct/kWh10,60
12,80

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

7. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai Tvarkos 5 arba 6 punkte nurodytus tarifus ir tarifų planus gali pasirinkti Tvarkos 26–30 punktuose nustatyta tvarka.  
8. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams taikomi elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 5 ir 6 punktuose, netaikomi juridiniams asmenims, išskyrus Tvarkos 9, 10 ir 12 punktuose nurodytus atvejus.  
9. Pirmosios grupės (buitinių) vartotojų elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 5 ir 6 punktuose, taip pat taikomi ir elektros energijai, kuri per atskirtas elektros apskaitas yra persiunčiama:  
9.1. socialinės globos įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;  
9.2. švietimo (mokymo) įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;  
9.3. Lietuvos Respublikoje įregistruotų religinių bendruomenių pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“ ir kurios yra šių religinių bendruomenių vadovų ir (ar) narių nuolatine gyvenamąja vieta;  
9.4. socialinio būsto pastatams ir (ar) patalpoms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus bei kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“.  
10. Tvarkos 5 ir 6 punktuose nurodyti tarifai ir tarifų planai taip pat taikomi vartotojams – juridiniams asmenims, kai:  
10.1. už persiuntimo paslaugą, suteiktą pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams ir jų bendrosioms reikmėms, atitinkančioms Tvarkos 4.1 punkte nurodytus kriterijus, kai elektros energija iš Bendrovės elektros tinklų persiunčiama per atskirtą bendrą apskaitą, atsiskaito sodininkų bendrija, garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, individualių namų bendrija, nurodytų bendrijų pavedimu veikiantys kiti juridiniai asmenys, kitos, nei bendrija, teisinės formos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių nariais yra šiame papunktyje nurodyti vartotojai, arba  
10.2. už persiuntimo paslaugą, suteiktą daugiabučio gyvenamojo namo bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms, kai elektros energija iš Bendrovės elektros tinklų persiunčiama per atskirtą bendrą apskaitą, atsiskaito daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą persiuntimo paslaugą skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas, arba  
10.3. už persiuntimo paslaugą, suteiktą pastato, kuriame esančių gyvenamosios paskirties patalpų plotas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) sudaro daugiau nei 50 proc. viso pastato naudingojo ploto, bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.), kai elektros energija iš Bendrovės elektros tinklų persiunčiama per atskirtą bendrą apskaitą, atsiskaito šio pastato savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą persiuntimo paslaugą skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas.  
11. Tvarkos 10 punkte nurodytais atvejais Tvarkos 5 punkte nustatytiems elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifams taikoma 0,8 ct/kWh arba 0,23 euro ct/kWh be PVM nuolaida. Asmenims, kuriems šiame punkte nurodyta nuolaida iki Tvarkos įsigaliojimo nebuvo taikoma, ji pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio, po to, kai 10 punkte nurodyti asmenys pateikia Bendrovei dokumentus, patvirtinančius 10 punkte nurodytų funkcijų vykdymą. Šiame punkte nurodyta nuolaida netaikoma, jei:  
11.1. Tvarkos 10 punkte nurodyti asmenys ir Bendrovė yra sudarę atskirą susitarimą (sutartį) dėl įmokų skirstymo ir surinkimo, informacijos apdorojimo ar kitų paslaugų, susijusių su atsiskaitymu už persiuntimo paslaugą, teikimo;  
11.2. Tvarkos 10 punkte nurodyti asmenys laiku neatsiskaito už persiuntimo paslaugą arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su elektros energijos persiuntimu ir (ar) tiekimu. Šiuo atveju nuolaida netaikoma tiek mėnesių, kiek yra netinkamai vykdomi šiame papunktyje nurodyti įsipareigojimai (bet ne mažiau nei vienas mėnuo). Nuolaida pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) po to, kurį minėti įsipareigojimai įvykdomi.  
12. Žemės ūkio veiklos subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus, taikomos tokios pat elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifai, kaip ir pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams bei minėtame įstatyme nustatytos galios dedamosios bei patikimumo kategorijos dedamosios mokėjimo lengvatos. Šios nuostatos taikomos tik pateikus Bendrovei raštišką prašymą.  
Žemės ūkio veiklos subjektai, pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų kovo 31 d. pateikia Bendrovei teisės aktuose nustatytus dokumentus, būtinus tolesniam pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifų arba galios ir patikimumo kategorijos  dedamosios mokesčio lengvatų taikymui.  
Žemės ūkio veiklos subjektui, iki kovo 31 d. nepateikusiam Bendrovei nurodytų dokumentų, pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir (arba) galios dedamosios bei patikimumo kategorijos dedamosios mokesčio lengvata nuo balandžio 1 d. nebetaikomi, o jo už persiuntimo paslaugą, suteiktą per sausio, vasario ir kovo mėnesius, mokėtina suma perskaičiuojama, taikant iki lengvatos taikymo pradžios šiam subjektui taikytus antrosios ir (ar) trečiosios grupės vartotojų tarifų planus. Šio punkto nuostatos galioja tiek, kiek galioja atitinkamos Elektros energetikos įstatymo nuostatos. Pasikeitus Elektros energetikos įstatymo nuostatoms, šio Tvarkos punkto nuostatos taikomos tiek, kiek jos atitinka įstatymo nuostatas.  
13. Pirmosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifo plano, taikomas tarifo planas „Standartinis“, atsižvelgiant į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas vartotojo objekte.    

V. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS ANTROSIOS GRUPĖS VARTOTOJAMS

14. Antrosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:  

Tarifai, jų dedamosios

   Mato vnt.     Tarifų planai
I planasII planasIII planas
    Kaina, be PVM
14.1. Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamojiEur/kW/mėn.​​0,55​1,583,13​
Lt/kW/mėn.1,905,4610,79
vienos laiko zonos energijos dedamoji​euro ct/kWh5,79​​4,26​3,10
ct/kWh20,0014,7010,70
14.2. Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamojiEur/kW/mėn.​0,55​​1,583,13​
Lt/kW/mėn.1,905,4610,79
dieninė energijos dedamoji​euro ct/kWh​6,0​4,37​3,13
ct/kWh20,7015,1010,80
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji​euro ct/kWh4,92​​3,742,87​
ct/kWh17,0012,90
9,90

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

15. Antrosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

     Mato vnt.    Tarifų planai
I planasII planasIII planas
      Kaina, be PVM
15.1. Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamojiEur/kW/mėn.​0,54​​1,44​2,89
Lt/kW/mėn.1,884,979,99
vienos laiko zonos energijos dedamojieuro ct/kWh​​4,11​3,593,10​
ct/kWh14,2012,4010,70
15.2. Dviejų laiko zonų tarifas:
galios dedamoji​Eur/kW/mėn​0,541,44​​2,89
Lt/kW/mėn.1,884,979,99
dieninė energijos dedamoji​euro ct/kWh4,29​3,65​​3,10
ct/kWh14,8012,6010,70
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamojieuro ct/kWh​​3,65​3,27​2,90
ct/kWh12,6011,30
10,00

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

16. Antrosios grupės vartotojai, priklausomai nuo elektros tinklų, iš kurių jų objektai gauna elektros energiją, įtampos, Tvarkos 26–30 punktuose nustatyta tvarka objektui gali pasirinkti vieną iš 14 ar 15 punktuose nustatytų elektros energijos persiuntimo paslaugos vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų tarifų planų.  
17. Antrosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifo plano, taikomas I (pirmas) vienos laiko zonos arba I (pirmas) dviejų laiko zonų tarifo planas, atsižvelgiant į tai, iš kokios įtampos elektros tinklų vartotojo objektas gauna elektros energiją, bei į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas atitinkamame vartotojo objekte.    

VI. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINOS TREČIOSIOS GRUPĖS VARTOTOJAMS


18. Trečiosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

    Mato vnt.    Tarifų planai
I planasII planasIII planas
 Kaina, be PVM
18.1. Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji​Eur/kW/mėn.0,55​​1,58​3,13
Lt/kW/mėn.1,905,4610,79
vienos laiko zonos energijos dedamoji​euro ct/kWh5,79​​4,26​3,10
ct/kWh20,0014,7010,70
18.2. Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji​Eur/kW/mėn.​0,55​1,583,13​
Lt/kW/mėn.1,905,4610,79
maksimalių apkrovų energijos dedamoji​euro ct/kWh​6,78​4,843,42​
ct/kWh23,4016,7011,80
vidutinių apkrovų energijos dedamoji​euro ct/kWh​5,47​4,053,01​
ct/kWh18,9014,0010,40
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji​​euro ct/kWh4,92​3,74​​2,87
ct/kWh17,0012,909,90
minimalių apkrovų energijos dedamoji​​euro ct/kWh​4,92​3,742,87​
ct/kWh17,0012,90
9,90

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

19. Trečiosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų ir kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 400 kW ir daugiau, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios

    Mato vnt.Tarifų planai
I planasII planasIII planas
    Kaina, be PVM
19.1. Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji​Eur/kW/mėn.0,55​​1,813,14​
Lt/kW/mėn.1,916,2410,84
vienos laiko zonos energijos dedamoji​euro ct/kWh5,71​4,0​​3,13
ct/kWh19,7013,8010,80
19.2. Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji​Eur/kW/mėn.​0,551,81​3,14​
Lt/kW/mėn.1,916,2410,84
maksimalių apkrovų energijos dedamoji​​euro ct/kWh​6,664,52​3,45​
ct/kWh23,0015,6011,90
vidutinių apkrovų energijos dedamoji​​euro ct/kWh​5,39​3,823,04​
ct/kWh18,6013,2010,50
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji​​euro ct/kWh​4,89​3,592,90​
ct/kWh16,9012,4010,00
minimalių apkrovų energijos dedamoji​​euro ct/kWh4,89​3,59​2,90​
ct/kWh16,9012,40
10,00

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

20. Trečiosios grupės vartotojai, kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 400 kW ir daugiau bei kurie elektros energiją gauna iš žemosios įtampos elektros tinklų, Tvarkos 26–30 punktuose nustatyta tvarka objektui gali pasirinkti vieną iš 18 arba 19 punktuose nustatytų elektros energijos persiuntimo paslaugos vienos laiko zonos arba diferencijuoto pagal laiko intervalus tarifų planų.  
21. Trečiosios grupės vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsiskaito šiomis kainomis:  

Tarifai, jų dedamosios

   Mato vnt.  Tarifų planai
I planasII planasIII planas
   Kaina, be PVM
21.1. Vienos laiko zonos tarifas:
galios dedamoji​Eur/kW/mėn.​​0,54​1,442,89​
Lt/kW/mėn.1,884,979,99
vienos laiko zonos energijos dedamoji​​​euro ct/kWh4,11​3,59​3,10​
ct/kWh14,2012,4010,70
21.2. Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas:
galios dedamoji​Eur/kW/mėn.​​0,54​1,44​2,89
Lt/kW/mėn.1,884,979,99
maksimalių apkrovų energijos dedamoji​​​euro ct/kWh​4,63​4,033,39​
ct/kWh16,0013,9011,70
vidutinių apkrovų energijos dedamoji​​​euro ct/kWh​3,94​3,482,98​
ct/kWh13,6012,0010,30
šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji​​​euro ct/kWh​3,65​3,27​3,10
ct/kWh12,6011,3010,00
minimalių apkrovų energijos dedamoji​​​euro ct/kWh​3,65​3,27​3,10
ct/kWh12,6011,30
10,00

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

22. Trečiosios grupės vartotojai, priklausomai nuo elektros tinklų, iš kurių jų objektai gauna elektros energiją, įtampos, Tvarkos 26–30 punktuose nustatyta tvarka objektui gali pasirinkti vieną iš 18, 19 ar 21 punktuose nustatytų elektros energijos persiuntimo paslaugos vienos laiko zonos arba diferencijuoto pagal laiko intervalus tarifų planų.  
23. Trečiosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifo plano, taikomas I (pirmas) vienos laiko zonos arba I (pirmas) diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifo planas, atsižvelgiant į tai, iš kokios įtampos elektros tinklų vartotojo objektas gauna elektros energiją, bei į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar diferencijuotas pagal laiko intervalus) yra įrengtas atitinkamame vartotojo objekte.  
24. Trečiosios grupės vartotojai ir skirstomųjų tinklų operatoriai (lokaliojo elektros tinklo savininkai), nepriklausomai nuo to, iš kokios įtampos elektros tinklų vartotojo objektas gauna elektros energiją, už reaktyvinės elektros energijos generavimą į Bendrovės tinklą moka 4 ct/kVArh arba 1,2 euro ct/kVArh, o už jos suvartojimą – 2 ct/kVArh arba 0,58 euro ct/kVArh.

VII. PATIKIMUMO KATEGORIJOS DEDAMOSIOS KAINA ANTROSIOS IR TREČIOSIOS GRUPIŲ VARTOTOJAMS

25. Antrosios ir trečiosios grupių vartotojai mokėdami už elektros energijos persiuntimo paslaugą, taip pat privalo sumokėti patikimumo kategorijos dedamosios kainą, kuri priklauso nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ar antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.

Patikimumo kategorija

Mato vnt.Patikimumo kategorijos dedamosios
   Žemojoje įtampojeVidutinėje įtampoje
Kaina, be PVM
1 (pirma)​Eur/kW/mėn.1,05​​0,53
Lt/kW/mėn.3,621,82
2 (antra)​​Eur/kW/mėn.​0,52​0,26
Lt/kW/mėn.1,81
0,91
Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

VIII. TVARKOS TAIKYMO YPATUMAI

26. Elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifas ir (ar) tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar) tarifo plano pasirinkimo ir taikymo dienos.  
27. Vartotojui pakeitus objektui suteiktą patikimumo kategoriją, jam taikomų tarifo ar tarifo plano patikimumo kategorijos dedamosios keitimas laikomas tarifo ir (ar) tarifo plano pasirinkimu ar keitimu, kuriam taikomas 26 punkte nustatytas reikalavimas.  
28. Reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir ( ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų persiuntimo paslaugos kainų pakeitimo.  
29. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą ar tarifo planą, pateikia prašymą Bendrovei.  
30. Naujas elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:  
30.1. pirmosios kalendorinės kito (po prašymo pateikimo) mėnesio dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba  
30.2. skaitiklio sumontavimo, keitimo (perprogramavimo) dienos.  
31. Pastovioji dedamoji neskaičiuojama tiems vartotojų objektams, kuriems elektros energijos persiuntimas yra nutrauktas Bendrovės iniciatyva dėl netinkamo vartotojo įsipareigojimų atsiskaityti už persiuntimo paslaugą vykdymo.  
32. Tais atvejais, kai vienam vartotojo objektui elektros energija persiunčiama iš kelių skirtingų įtampų elektros tinklų, laikoma, kad persiuntimo paslauga suteikiama skirtingiems vartotojo objektams ir kiekvienam iš jų yra priskiriama visa objekto leistinoji naudoti galia.  
33. Tais atvejais, kai vienam vartotojo objektui suteiktos kelios leistinosios naudoti galios su skirtingomis patikimumo kategorijomis, vartotojas pagal kiekvieną patikimumo kategoriją atsiskaito atskirai, priklausomai nuo suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio ir patikimumo kategorijos dedamosios kainos.  
34. Jeigu elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su Bendrovės ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba taip, kad elektros energijos prietaisu neapskaitomos technologinės elektros energijos sąnaudos vartotojo tinklo dalyje arba apskaitomos sąnaudos Bendrovės tinklo dalyje, tai nesutampančios elektros tinklo dalies technologinės sąnaudos (kWh) apskaičiuojamos pagal Bendrovės patvirtintą metodiką ir vartotojo su Bendrove tarpusavyje suderintus bei elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje nurodytus duomenis. Už šias technologines sąnaudas apmoka nesutampančios tinklo dalies savininkas šiomis kainomis:  
34.1. vartotojo pasirinkto tarifo plano vienos laiko zonos tarifu (antrosios grupės vartotojams ir trečiosios grupės vartotojams, atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu), arba  
34.2. vartotojo pasirinkto tarifo plano vidutinių apkrovų laiko intervalo energijos dedamosios kaina (trečiosios grupės vartotojams, atsiskaitantiems diferencijuotais pagal laiko intervalus tarifais).  
Šio punkto nuostatos taikomos antrosios ir trečiosios grupių vartotojams.  
35. Vartotojas, viršijęs objekto leistinąją naudoti galią, už viršytą galios dalį (skirtumą tarp faktinės maksimalios mėnesio galios ir leistinosios naudoti galios) privalo sumokėti Bendrovei trigubą vartotojo objektui taikomo tarifo plano galios dedamosios kainą.  
36. Vartotojui sumažinus ar padidinus leistinąją naudoti galią, galios dedamoji ir patikimumo kategorijos dedamoji pagal naują leistinąją galią pradedama skaičiuoti nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties ar atitinkamo jos priedo pakeitimo dienos.  
37. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijos persiuntimo paslaugai, ši Tvarka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.  

__________________