Įeiti
Publikuoti: 2014-12-02. Atnaujinta:

Visuomeniniai tarifai AB „Lesto“ nuo 2014 m. sausio 1 d.


                                                                                                                                                                                                                             Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
                                                                                                                                                                                                                             komisijos 2013 m. lapkričio 27 d.
                                                                                                                                                                                                                             nutarimas Nr. O3-707

                                                                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                             AB LESTO 2013 m. lapkričio 25 d.
                                                                                                                                                                                                                             valdybos sprendimu (protokolo Nr. 18)

AB LESTO VISUOMENINĖS ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR JŲ
TAIKYMO TVARKA
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šia AB LESTO visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomos visuomeninės elektros energijos kainos bei jų ir garantinio elektros energijos tiekimo kainų taikymo tvarka AB LESTO tiekiamos elektros energijos vartotojams.    

2. Ši Tvarka galioja iki 2014 m. birželio 30 d.   

3. Pasibaigus Tvarkos galiojimo laikotarpiui ir nepatvirtinus naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos, Tvarka galioja iki naujų visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos įsigaliojimo.

II. NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

4. Šioje Tvarkoje naudojamos sąvokos:

Bendrovė – AB LESTO.    
Tarifas – patiektos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos, galios, patikimumo kategorijos, pastoviosios dedamosios.      
Tarifo planas – elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Vartotojas atsiskaitymui už elektros energiją, patiektą vienam vartotojo objektui, Tvarkoje nustatyta tvarka gali pasirinkti vieną tarifo planą.        
Energijos dedamoji – vartotojui patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh)kaina. Energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos ir dviejų laiko zonų.          
Galios dedamoji – vieno leistinosios naudoti galios kilovato (kW) kaina vienam kalendoriniam mėnesiui, mokama už kiekvieną vartotojo objektą, nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio, elektros energijos tiekimo ir (ar) vartojimo bei elektros energijos pirkimo–pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties sudarymo fakto.            
Pastovioji dedamoji – nekintanti, t. y. nepriklausoma nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, tarifo sudėtinė dalis vienam kalendoriniam mėnesiui vienam vartotojo objektui.              
Patikimumo kategorijos dedamoji – tarifo sudėtinė dalis, mokama už vartotojo kiekvieno objekto vieną leistinosios naudoti galios kilovatą vienam kalendoriniam mėnesiui, nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo, tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, atsižvelgiant į konkrečiam objektui Bendrovės suteiktą patikimumo kategoriją. Patikimumo kategorijos suprantamos taip, kaip tai nustato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės.                
Vienos laiko zonos tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.                
Dviejų laiko zonų tarifas – tarifas, kurį be kitų galimų dedamųjų sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji. Dieninė energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 val. iki 23.00 val. patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.                  
Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.                  
Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kurią vartotojas gali naudoti iš Bendrovės tinklų bet kuriuo metu elektros energijos pirkimo–pardavimo vietoje. Leistinoji naudoti galia nurodama Bendrovės išduotose objekto prijungimo prie elektros tinklų techninėse sąlygose, o jas įvykdžius – elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyse, nuosavybės ribų aktuose ir (ar) kituose dokumentuose.                  
Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.                  
Vidutinė įtampa – 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.                  
Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose.                  
Šioje Tvarkoje nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas. Vasaros laiku prie šioje Tvarkoje nurodytų laikų pridedama viena valanda.                  
Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami (pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 val. iki 23.00 val., vasaros laiku – nuo 8.00 val. iki 24.00 val., naktinė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 23.00 val. iki 7.00 val., vasaros laiku – nuo 00.00 val. iki 8.00 val. ir pan.).            

III. VARTOTOJŲ GRUPĖS

5. Bendrovės elektros energijos vartotojai skirstomi į tris vartotojų grupes:    
5.1. pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai – fiziniai asmenys, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio / bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kitiems gyvenamosios paskirties objektams, nenaudojamiems su verslo ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti);    
5.2. antrosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažiau;    
5.3. trečiosios grupės vartotojai – vartotojai (išskyrus pirmosios grupės (buitinius) vartotojus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW.    

IV. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS PIRMOSIOS GRUPĖS (BUITINIAMS) VARTOTOJAMS

6. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:      

Tarifai, jų dedamosios

Mato vnt. Tarifų planai
                 Standartinis         Elektrinės viryklės
                                                         Kaina
be PVMsu PVMbe PVMsu PVM
6.1. Vienos laiko zonos tarifas:
vienos laiko zonos energijos dedamoji​euro ct/kWh11,35​​13,7311,12​​13,47
ct/kWh39,2047,4038,4046,50
6.2. Dviejų laiko zonų tarifas:
dieninė energijos dedamoji​euro ct/kWh​12,28​14,86​12,05​14,57
ct/kWh42,4051,3041,6050,30
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji​euro ct/kWh​9,18​11,129,04​​10,95
ct/kWh31,7038,4031,20
37,80

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

7. Tvarkos 6 punkte nurodytas „Elektrinės viryklės“ tarifo planas taikomas esant visoms šioms sąlygoms: 7.1. pirmosios grupės (buitinis) vartotojas yra pateikęs Bendrovei raštišką prašymą taikyti „Elektrinės viryklės“ tarifo planą    
7.2. objektui, kuriame vartojamai elektros energijai taikomas šis tarifo planas, yra suteikta ne mažesnė nei 7 kW leistinoji naudoti galia,    
7.3. objekte, kuriame vartojamai elektros energijai taikomas šis tarifo planas, yra įrengtos stacionarios elektrinės viryklės, prijungtos prie nustatytus techninius reikalavimus atitinkančio vidaus elektros tinklo,    
7.4. objektas, kuriame vartojamai elektros energijai taikomas šis tarifo planas, nėra laikinasis statinys (įskaitant, bet neapsiribojant, vagonėlius, statybų aikšteles ir pan.).    
8. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams, kuriems iki šios Tvarkos įsigaliojimo yra taikomas „Elektrinės viryklės“ tarifo planas, Tvarkos 7 punkte nustatyti reikalavimai netaikomi.    
9. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, už elektros energiją taip pat (be kainų, nurodytų Tvarkos 6 punkte) gali atsiskaityti šiomis kainomis:    

          Tarifai, jų dedamosiosMato vnt.                                                            Tarifų planai
 Namai     Namai plius
                                                                   Kaina
be PVMsu PVMbe PVMsu PVM
9.1. Vienos laiko zonos tarifas:
pastovioji dedamoji​Eur/mėn.​2,39​2,904,79​5,79​
Lt/mėn.8,2610,016,5320,0
vienos laiko zonos energijos dedamoji​euro ct/kWh​10,22​12,37​9,82​11,87
ct/kWh35,3042,7033,9041,00
9.2. Dviejų laiko zonų tarifas:
pastovioji dedamoji​Eur/mėn.​2,39​2,904,79​5,79​
Lt/mėn.8,2610,016,5320,0
dieninė energijos dedamoji​euro ct/kWh10,98​13,29​​10,5112,71​
ct/kWh37,9045,9036,3043,90
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji​euro ct/kWh​8,46​10,228,20​9,90​
ct/kWh29,2035,3028,3034,20
Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

10. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai, gaunantys elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, už elektros energiją atsiskaito šiomis kainomis:

Tarifai, jų dedamosios           Mato vnt.                                Kaina
 be PVM  su PVM
10.1. Vienos laiko zonos tarifas:
vienos laiko zonos energijos dedamoji​euro ct/kWh9,44​11,41​
ct/kWh32,6039,40
10.2. Dviejų laiko zonų tarifas:
dieninė energijos dedamoji euro ct/kWh​10,05​​12,16
ct/kWh34,7042,00
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji​euro ct/kWh7,99​9,67​
ct/kWh27,6033,40

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

11. Pirmosios grupės (buitiniai) vartotojai Tvarkos 6, 9 arba 10 punkte nurodytus tarifus ir tarifų planus gali pasirinkti Tvarkos 23–31 punktuose nustatyta tvarka.     12. Pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams taikomi tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 6, 9 ir 10 punktuose, netaikomi juridiniams asmenims, išskyrus Tvarkos 13, 14, 24 punktuose nurodytus atvejus.    
13. Pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir tarifų planai, nurodyti Tvarkos 6 punkto tarifo plane „Standartinis“, tarifo plane „Elektrinės viryklės“ (esant visoms Tvarkos 7 punkte nurodytoms sąlygoms) bei 9 ir 10 punktuose, taip pat taikomi vartotojams – juridiniams asmenims, perkantiems elektros energiją per atskirtas apskaitas:    
13.1. socialinės globos įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;    
13.2. švietimo (mokymo) įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“;    
13.3. Lietuvos Respublikoje įregistruotų religinių bendruomenių pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“ ir kurios yra šių religinių bendruomenių vadovų ir (ar) narių nuolatine gyvenamąja vieta;    
13.4. socialinio būsto pastatams ir (ar) patalpoms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus bei kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“.    
14. Tvarkos 6 punkte nurodytas tarifo planas „Standartinis“ bei 9 ir 10 punktuose nurodyti tarifai ir tarifų planai taip pat taikomi vartotojams – juridiniams asmenims, kai:    
14.1. už pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams ir jų bendrosioms reikmėms, atitinkančioms Tvarkos 5.1 punkte nurodytus kriterijus, iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito sodininkų bendrija, garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, individualių namų bendrija, nurodytų bendrijų pavedimu veikiantys kiti juridiniai asmenys, kitos, nei bendrija, teisinės formos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių nariais yra šiame papunktyje nurodyti vartotojai, arba    
14.2. už daugiabučio gyvenamojo namo bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo reikmėms iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas, arba    
14.3. už pastato, kuriame esančių gyvenamosios paskirties patalpų plotas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) sudaro daugiau nei 50 proc. viso pastato naudingojo ploto, bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.) iš Bendrovės elektros tinklų per atskirtą bendrą apskaitą patiektą elektros energiją atsiskaito šio pastato savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, vykdantys įmokų už šiame papunktyje nurodytą elektros energiją skirstymo daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo gyvenamojo namo patalpų savininkams ar nuomininkams, šių įmokų surinkimo, informacijos apdorojimo funkcijas.    
15. Tvarkos 14 punkte nurodytais atvejais Tvarkos 6 punkto tarifo plano „Standartinis“ ir 9 punkte nustatytiems elektros energijos tarifams taikoma 1,4 ct/kWh arba 0,41 euro c/kWh  be PVM nuolaida. Asmenims, kuriems šiame punkte nurodyta nuolaida iki Tvarkos įsigaliojimo nebuvo taikoma, ji pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio po to, kai 14 punkte nurodyti asmenys pateikia Bendrovei dokumentus, patvirtinančius 14 punkte nurodytų funkcijų vykdymą. Šiame punkte nurodyta nuolaida netaikoma, jei:    
15.1. Tvarkos 14 punkte nurodyti asmenys ir Bendrovė yra sudarę atskirą susitarimą (sutartį) dėl įmokų skirstymo ir surinkimo, informacijos apdorojimo ar kitų paslaugų, susijusių su atsiskaitymu už patiektą elektros energiją, teikimo;    
15.2. Tvarkos 14 punkte nurodyti asmenys laiku neatsiskaito už patiektą elektros energiją arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su elektros energijos skirstymu ir (ar) tiekimu. Šiuo atveju nuolaida netaikoma tiek mėnesių, kiek yra netinkamai vykdomi šiame papunktyje nurodyti įsipareigojimai (bet ne mažiau nei vienas mėnuo). Nuolaida pradedama taikyti nuo kito ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) po to, kurį minėti įsipareigojimai įvykdomi.    
16. Pirmosios grupės vartotojams, nepasirinkusiems visuomeninės elektros energijos tarifo plano, taikomas tarifo planas „Standartinis“, atsižvelgiant į tai, koks apskaitos prietaisas (vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų) yra įrengtas vartotojo objekte.    

 

V. VISUOMENINIO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO PASLAUGOS KAINA

17. Visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos kaina:

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina, be PVM

Visuomeninio elektros energijos tiekimo paslauga

​euro ct/kWh0,15​

ct/kWh

    0,52

Kainos pateiktos eurais neatšaukiamai nustatytu euro ir lito perskaičiavimo kursu 1 Eur = 3,45280 Lt

18. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina taikoma vartotojams, perkantiems elektros energiją iš Bendrovės, kai vartotojas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba jo pasirinktas nepriklausomas tiekėjas atsisakė tiekti šiam vartotojui elektros energiją ir vartotojas negali pasirinkti kito nepriklausomo tiekėjo, jei teisės aktai nenustato kitaip.

 

VI. GARANTINĖS ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO KAINOS TAIKYMAS

19. Antrosios ir trečiosios grupės vartotojams (įskaitant ir žemės ūkio veiklos subjektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus), kurie nėra pasirinkę nepriklausomo tiekėjo, taikomas garantinis elektros energijos tiekimas.    
20. Antrosios ir trečiosios grupės vartotojai, nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo, už elektros energiją atsiskaito kaina, kurią sudaro vartotojo pasirinkto elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifo plano kaina ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punktu nustatyta garantinio elektros energijos tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama visuomeniniam tiekėjui nustatytų elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų sumai pritaikius koeficientą 1,25.    
Elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifų planų pasirinkimą ir taikymą reglamentuoja AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarka.    
21. Žemės ūkio veiklos subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus, taikomos tokios pat elektros energijos kainos ir tarifai, kaip ir pirmosios grupės (buitiniams) vartotojams bei minėtame įstatyme nustatytos galios dedamosios ir patikimumo kategorijos dedamosios mokėjimo lengvatos. Šios nuostatos taikomos tik pateikus Bendrovei raštišką prašymą.    
Žemės ūkio veiklos subjektai, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų kovo 31 d. pateikia Bendrovei teisės aktuose nustatytus dokumentus, būtinus tolesniam pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifų arba galios ir patikimumo kategorijos  dedamosios mokesčio lengvatų taikymui.    
Žemės ūkio veiklos subjektui, iki kovo 31 d. nepateikusiam Bendrovei nurodytų dokumentų, pirmosios grupės (buitinių) vartotojų tarifai ir (arba) galios dedamosios bei patikimumo kategorijos dedamosios mokesčio lengvata nuo balandžio 1 d. nebetaikomi, o jo už elektros energiją, patiektą per sausio, vasario ir kovo mėnesius, mokėtina suma perskaičiuojama, taikant iki lengvatos taikymo pradžios šiam subjektui taikytus antrosios ir (ar) trečiosios grupės vartotojų tarifų planus.    
Šio punkto nuostatos galioja tiek, kiek galioja atitinkamos Elektros energetikos įstatymo nuostatos. Pasikeitus Elektros energetikos įstatymo nuostatoms, šio Tvarkos punkto nuostatos taikomos tiek, kiek jos atitinka įstatymo nuostatas.    
22. Antrosios ir trečiosios grupės vartotojai, kuriems taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, mokėdami pagal pasirinktus tarifų planus už elektros energijos persiuntimo paslaugas sumoka ir patikimumo kategorijos dedamąją, priklausomai nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos ir leistinosios naudoti galios dydžio.

VII. TVARKOS TAIKYMO YPATUMAI

23. Tarifas ir (ar) tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar)  tarifo plano pasirinkimo ir taikymo dienos.  
24. Vartotojui pakeitus objektui suteiktą patikimumo kategoriją, jam taikomų tarifo ar tarifo plano patikimumo kategorijos dedamosios keitimas laikomas tarifo ir (ar) tarifo plano pasirinkimu ar keitimu, kuriam taikomas Tvarkos 23 punkto reikalavimas.  
25. Tvarkos 23 punkto reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų elektros kainų pakeitimo.  
26. Vartotojas, pageidaujantis pakeisti tarifą ar tarifo planą, pateikia prašymą Bendrovei.  
27. Naujas tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:  
27.1. pirmosios kalendorinės kito (po prašymo pateikimo) mėnesio dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba  
27.2. skaitiklio sumontavimo, keitimo (perprogramavimo) dienos.  
28. Pastovioji dedamoji neskaičiuojama tiems vartotojų objektams, kuriems elektros energijos tiekimas yra nutrauktas Bendrovės iniciatyva dėl netinkamo vartotojo įsipareigojimų atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir kitas susijusias paslaugas vykdymo.  
29. Vartotojai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, turi pareigą mokėti akcizą už perkamą elektros energiją, sumoka Bendrovei jos išrašytoje sąskaitoje nurodyto dydžio akcizą. Mokėtina suma apskaičiuojama Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.  
30. Visuomeninės elektros energijos kainos taikomos vartotojams, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją.  
31. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar jų nuostatoms, reglamentuojančioms elektros energijos kainas ir tarifus bei mokesčius, taikomus elektros energijai, ši Tvarka nekeičiama, o atitinkamos kainos nustatomos taikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas.