Įeiti
Publikuoti: 2021-10-29. Atnaujinta: 2021-10-29

Archyvas 2020-2021 m.


ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGOS KAINOS


LITGRID AB teikia elektros perdavimo ir sistemines paslaugas, būtinas užtikrinti elektros sistemos funkcionavimą – balansavimą, reikalingo rezervo palaikymą, įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimą, dažnio ir tarpsisteminių mainų valdymą.

Perdavimo paslaugos kaina nurodyta be PVM pagal paslaugų rūšis skirstomiesiems tinklams ir vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo tinklo:

 

Eil. Nr. 

Kainos pavadinimas 

Mato vnt.
Kaina (be PVM) 
​ ​ ​
330-110 kV įtampoje ​
35-6 kV įtampoje ​
2020 m.2021 m.2020 m.2021 m.
1. Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina           ​ ​ ​ ​ ​
1.1.
Perdavimo paslaugos kainact/kWh0,8130,720--
1.2.Sisteminių paslaugų kainact/kWh
0,7850,762--
2. Dvinaris tarifas           ​ ​ ​ ​ ​
2.1.Energijos dedamojict/kWh0,5090,4540,5520,496
2.2.Galios dedamojiEUR/kW mėnesiui1,5941,3531,7041,466
3.Sisteminių paslaugų tarifasEUR/kW mėnesiui4,3394,1084,3394,108
4.Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,1660,1460,1660,146
5.Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,0830,0730,0830,073
6.Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys*ct/kWh0,07**0,07--
7.„G" komponentėct/kWh----

 

*Perdavimo sistemos operatoriaus taikoma kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybių, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 (angl. – ITC clearing and settlement multi-year agreement; toliau – Sutartis) šalys. Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinus naują tarifą, nauja kaina taikoma iš karto po atitinkamų tvarkos pakeitimų paskelbimo  Teisės aktų registre.

**Patvirtinta Taybos 2020 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. O3E-443 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo" ir galioja nuo 2020 m. gegužės 21 d., iki 2020 m. gegužės 20 d. buvo 0,08 ct/kWh.

Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka:

 1.      už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią diferencijuota perdavimo paslaugos kainos galios dedamąja EUR/kW per mėnesį (lentelės 2.2 eilutė);

 2. už faktiškai iš perdavimo tinklo perduotos elektros energijos kiekį per mėnesį diferencijuota perdavimo sistemos operatoriaus paslaugos kainos energijos dedamąja ct/kWh (lentelės 2.1 eilutė);

 3. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią sisteminių paslaugų kaina EUR/kW per mėnesį (lentelės 3 eilutė). Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, turintys skirstomųjų tinklų operatoriaus licenciją, nemoka už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, proporcingai elektros energijos suvartojimui priskirtą skirstomojo tinklo technologiniams nuostoliams ir savoms reikmėms.

  Nustatyti gamintojai, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka:

 1. už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį) nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina ct/kWh (lentelės 1.1 eilutė);

 2. už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį) nediferencijuota galios rezervavimo paslaugos kaina ct/kWh (lentelės 1.2 eilutė)

  Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau, moka už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą ir už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo (lentelės 4 ir 5 eilutės).

  Viršijus leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią per ataskaitinį mėnesį, skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai papildomai sumoka elektros perdavimo sistemos operatoriui už viršytą leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, kuri suskaičiuojama iš faktinės maksimalios valandinės mėnesio galios kiekio, gauto iš perdavimo tinklo atėmus leistinosios naudoti (pareikštosios) galios kiekį, pagal dvigubą galios dedamosios kainą, nurodytą 2.2 eilutėje, ir pagal dvigubą sisteminių paslaugų kainą, nurodytą 3 eilutėje.