Įeiti
Publikuoti: 2015-07-14. Atnaujinta: 2019-06-28

REMIT DUK


 Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

Atkreipiame dėmesį, kad šioje rubrikoje pateikiami atsakymai yra išimtinai susiję su REMIT bei REMIT įgyvendinimo reglamento nuostatų aiškinimu. Pažymėtina, kad minėti dokumentai yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktai, kurių koordinuotą taikymą užtikrina Agentūra. Taryba, veikdama kaip nacionalinė reguliavimo institucija, nuolat bendradarbiauja ir konsultuojasi su Agentūra tam, kad atitinkamų taisyklių vykdymo užtikrinimas būtų darnus ir aiškus. Atsižvelgiant į tai, kad šio proceso įgyvendinimo eigoje rinkos dalyviams nuolat kyla klausimų dėl vieningo REMIT nuostatų taikymo, Taryba pažymi, kad šioje rubrikoje teikiama Tarybos nuomonė dažniausiai rinkos dalyvių užduodamais klausimais negali būti laikoma oficialia Tarybos pozicija, aiškinant minėtų teisės aktų nuostatas, ir gali kisti Agentūrai pateikus išaiškinimą keliamais klausimais.

​KlausimasAtsakymas

​Nuo ko pradėti įsivertinant, ar reikia teikti duomenis apie tiekimo sutartis Agentūrai, ir atitinkamai registruotis CEREMP sistemoje?

​REMIT 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rinkos dalyviai teikia Agentūrai didmeninės energijos rinkos sandorių, įskaitant prekybos nurodymus, duomenis. Pagal REMIT 2 straipsnio 4 dalį, elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo sutartys, kai tiekiama į Sąjungą, yra didmeniniai energetikos produktai, tačiau elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo galutiniams vartotojams sutartys nėra didmeniniai energetikos produktai, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojo elektros energijos ar gamtinių dujų suminis pristatymo vietų techninis vartojimo pajėgumas didesnis už 600 GWh per metus.
Atsižvelgiant į tai, rinkos dalyvis, spręsdamas, ar pagal REMIT reikalavimus jam kyla pareiga pranešti duomenis apie didmeninės prekybos energija sandorius, visų pirma, turi įvertinti sudaromo sandorio šalių ketinimus ir sandorio tikslus, t. y. ar gamtinių dujų tiekimo sutartis sudaroma elektros energijos ar gamtinių dujų perpardavimo tikslais, ar vartojimo tikslais. Tai atvejais, kai sutartis sudaroma perpardavimo tikslais, arba tais atvejais, kai sutartis sudaroma vartojimo tikslais ir produktą įsigyjančios sutarties šalies suminis pristatymo vietų techninis pajėgumas yra didesnis nei 600 GWh per metus, apie tokias sutartis būtina pranešti Agentūrai.

​Kaip registruotis CEREMP sistemoje?

Pagrindiniai registracijos žingsniai:

1 žingsnis: pateikti Tarybai įgaliojimų suteikimo formą ir asmenų nominavimo formą.
2 žingsnis: lygiagrečiai pradėti kurti vartotojo paskyrą CEREMP platformoje. Ją pildyti pagal Rinkos dalyvių CEREMP registracijos vadovo nurodymus (žr. 3–6 psl.).
3 žingsnis: laukti, kol Taryba, gavusi 1 žingsnyje nurodytus dokumentus, patvirtins vartotojo paskyrą arba paprašys pakoreguoti pateiktą informaciją.
4 žingsnis: registruotis pagal Rinkos dalyvių CEREMP registracijos vadovo nurodymus (žr. nuo 6 psl.).
5 žingsnis: laukti, kol Taryba patvirtins rinkos dalyvio registraciją ir suteiks ACER kodą arba paprašys pakoreguoti pateiktą informaciją.
Plačiau apie rinkos dalyvių registraciją Tarybos tinklalapyje: http://www.vkekk.lt/dujos/Puslapiai/rinkos-dalyviu-registracija.aspx.

​Kaip vykdyti duomenų teikimą Agentūrai nuo 2016 m. balandžio 7 d.?

​Nuo 2015 m. spalio 7 d. prasidėjo pirmasis duomenų teikimo Agentūrai etapas, kai rinkos dalyviai teikia visus duomenis apie sudarytus sandorius organizuotose rinkose, pvz. biržoje. Nuo 2016 m. balandžio 7 d. prasideda antrasis duomenų teikimo Agentūrai etapas, kai rinkos dalyviai privalo teikti visą informaciją pagal REMIT apie sandorius, įskaitant pavedimus prekiauti, Agentūrai.

REMIT_pav.jpg

 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad REMIT įgyvendinimo reglamento 7 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad apie didmeninės prekybos energija sutartis, kurios buvo sudarytos iki tos dienos, kai pradedamas taikyti įpareigojimas teikti informaciją, ir tą dieną tebėra vykdomos, Agentūrai pranešama per 90 dienų nuo dienos, kurią pradedamas taikyti įpareigojimas teikti informaciją apie tas sutartis. Tokiu atveju sutartis, kurios buvo sudarytos iki 2016 m. balandžio 7 d., tačiau dar tebėra vykdomos, rinkos dalyviai turi pranešti Agentūrai iki 2016 m. liepos 6 d.
Atsižvelgiant į tai, kad galima sudaryti ne tik standartines (tokias, kuriomis galima prekiauti organizuotose rinkose), bet ir nestandartines (tokias, kuriomis negalima prekiauti organizuotose rinkose) sutartis, rinkos dalyviai, Agentūrai teikdami informaciją apie nestandartines sutartis, pirmiausiai privalo duomenis apie sutartį, o paskui apie jos įvykdymą (angl. execution). Tokiu atveju, vadovaujantis Agentūros DUK[1], rinkos dalyviai, teikdami nestandartines sutartis, nuo 2016 m. balandžio 7 d. Agentūrai turės pateikti duomenis apie sutartį ir kas mėnesį (imtinai) duomenis apie sutarties įvykdymą. Rinkos dalyviai, kurie buvo sudarę nestandartines sutartis, kurios tebėra galiojančios, jas turės pateikti iki 2016 m. liepos 6 d., o apie sutarties įvykdymą duomenis privalės pateikti už ateities laikotarpius, skaičiuojant nuo pirmojo sutarties pateikimo.

[1] FAQs on REMIT Transaction Reporting (2016 m. kovo 24 d. atnaujinimas), 109 psl. (klausimas 3.6.2) https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_questions

​Ar duomenis apie sutartį gali pranešti tik viena sandorio šalis?

​Pagal REMIT įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 7 dalį jeigu išsamią informaciją apie sutartį vienos arba abiejų sandorio šalių vardu teikia trečioji šalis arba viena sandorio šalis ją teikia ir kitos sandorio šalies vardu, pranešime turi būti atitinkami sandorio šalių duomenys, susiję su kiekviena iš sandorių šalių, ir visa išsami informacija, kuri būtų buvusi pateikta, jei apie sutartis kiekviena sandorio šalis būtų pranešusi atskirai. Atsižvelgiant į tai, abi sutarties šalys yra atsakingos už sutarties duomenų pateikimą Agentūrai, tačiau, sudariusios atskirą susitarimą tarpusavyje arba su trečiąja šalimi, tokias funkcijas gali perduoti. Atitinkamą informaciją, t. y. kam yra perduodama pranešimo funkcija, rinkos dalyvis turi nurodyti CEREMP registracijos 5-ame skyriuje.

Kur galima rasti informaciją apie šalis, kurios gali teikti duomenis apie dalyvių sudarytus sandorius?

​Rinkos dalyviai gali rasti nuolat atnaujinamą trečiųjų šalių, kurios yra duomenų teikimo subjektai (angl. Registered reporting mechanisms, RRM) ir teikia duomenų pranešimo paslaugas Agentūrai, sąrašą REMIT portale (https://www.acer-remit.eu/portal/list-of-rrm).
Atkreiptinas dėmesys, kad duomenų teikimo subjektas (angl. Registered reporting mechanisms, RRM) Agentūrai gali pranešti skirtingų tipų duomenis, todėl rinkos dalyviams patartina įvertinti, kuris duomenų teikimo subjektas (angl. Registered reporting mechanism, RRM) galės pranešti pageidaujamą informaciją Agentūrai. Šis sąrašas yra nuolatos atnaujinamas, nes kai kurie duomenų teikimo subjektai (angl. Registered reporting mechanisms, RRM) siekia būti atestuoti keliems duomenų pranešimo tipams.

​Ar visos sutartys, kurios yra sudaromos gamtinių dujų virtualiame prekybos taške, turėtų būti pranešamos Agentūrai?

​Atsižvelgiant į tai, kaip didmeninės energijos rinkos tiekimo sutartys apibrėžiamos REMIT 2 straipsnio 4 dalyje, sutartys, sudarytos virtualiame prekybos taške, Agentūrai pranešamos tais atvejais, kai:
1) sutartis sudaroma gamtinių dujų perpardavimo tikslais;
2) sutartis sudaroma vartojimo tikslais ir produktą įsigyjančios sutarties šalies suminis pristatymo vietų techninis pajėgumas yra didesnis nei 600 GWh per metus.

​Kaip įsivertinti 600 GWh per metus suvartojimo pajėgumo ribą?

Remiantis REMIT 2 straipsnio 5 dalimi, „Vartojimo pajėgumas" – galutinio elektros energijos arba gamtinių dujų vartotojo suvartotas kiekis visiškai išnaudojant to vartotojo gamybos pajėgumus. Jis apima visą to vartotojo kaip atskiro ekonominio subjekto suvartojamą kiekį, kai vartojimas vyksta rinkose, kuriose didmeninės kainos yra tarpusavyje susiję.
Taikant šią termino apibrėžtį, į vartojimą atskiro ekonominio subjekto kontroliuojamose skirtingose įmonėse, kurių vartojimo pajėgumas yra mažesnis nei 600 GWh per metus, neatsižvelgiama, jeigu tos įmonės bendrai nedaro poveikio didmeninės energijos rinkos kainoms dėl to, kad geografiniu požiūriu jos yra skirtingose susijusiose rinkose;
Remiantis minėta nuostata, laikytina, kad sąvoka ,,suvartotas kiekis" reiškia didžiausią galimą suvartoti metinį energijos kiekį (elektros energijos arba gamtinių dujų), tai yra energijos vartojimas, visus metus išnaudojant maksimalius įrenginių pajėgumus. Todėl rinkos dalyvis, vertindamas turimus vartojimo pajėgumus, turi nustatyti, ar 600 GWh suvartojimo riba taip, kaip ji apibūdinta šioje nuostatoje, nėra viršyta.
Nustatant įmonių techninį pajėgumą suvartoti 600 GWh per metus, įvertinamas vartotojų objektų / pristatymo vietų suminis techninis pajėgumas ir energijos suvartojimas, jei disponuojami įrenginiai atitinkamose pristatymo vietose veiktų maksimaliu režimu visus metus.
Vartojimo suminis pajėgumas atskiruose ekonominio subjekto įrenginiuose, neviršijant 600 GWh, nėra vertinamas REMIT reglamento prasme tik tuo atveju, jei šie įrenginiai nedaro bendros įtakos didmeninėms rinkos kainoms dėl savo buvimo skirtingose geografinėse rinkose.
Verta atkreipti dėmesį, kad jeigu kiekvieno atskiro ekonominio subjekto įrenginio vartojimo pajėgumas yra mažesnis nei 600 GWh, tačiau kartu įrenginiai yra vienoje geografinėje rinkoje, tai į tokį ekonominį subjektą yra atsižvelgiama, vertinant jo vartojimo pajėgumą ir tikrinant, ar jis neviršija 600 GWh ribos. Atsižvelgiant į tai, Tarybos nuomone, rinkos dalyvis turėtų vertinti visų pristatymo vietų suminį techninį pajėgumą, tikrinant 600 GWh suvartojimo ribą per metus.
Taryba kreipėsi į rinkos dalyvius, kurių pristatymo vietų pajėgumas viršija 600 GWh, prašydama įvertinti objektų suminį dujų / elektros suvartojimą, vertinant disponuojamų įrenginių galimybę veikti nepertraukiamai maksimaliu režimu per parą visus metus. Remdamasi šių ūkio subjektų pateikta informacija, Taryba parengė sąrašą ūkio subjektų, kurių objektų suminis dujų ar elektros suvartojimas, vertinant disponuojamų įrenginių galimybę veikti nepertraukiamai maksimaliu režimu per parą visus metus yra didesnis nei 600 GWh (atsisiųskite).

​Ar visos sutartys, kurios yra sudaromos su elektros gamintojais, turi būti pranešamos Agentūrai?

​REMIT 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rinkos dalyviai teikia Agentūrai didmeninės energijos rinkos sandorių, įskaitant prekybos nurodymus, duomenis. Pagal REMIT 2 straipsnio 4 dalį, elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo sutartys, kai tiekiama į Sąjungą, yra didmeniniai energetikos produktai, tačiau elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo galutiniams vartotojams sutartys nėra didmeniniai energetikos produktai, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojo elektros energijos ar gamtinių dujų suminis pristatymo vietų techninis vartojimo pajėgumas didesnis už 600 GWh per metus.
Atsižvelgiant į tai, apie sutartis, sudaromas su elektros gamintojais, turėtų būti pranešama Agentūrai, išskyrus sutartis dėl elektros energijos, kurią pagamino atskiras ne didesnio kaip 10 MW pajėgumo gamybos vienetas arba ne didesnio kaip 10 MW bendro pajėgumo gamybos vienetai, fizinio tiekimo, kurios sudaromos ne organizuotose rinkose. Remiantis REMIT įgyvendinimo reglamento 4 straipsniu, apie tokias sutartis pranešama tik jei Agentūra pateikia pagrįstą prašymą ad hoc tvarka.
Verta pažymėti, kad Agentūra viešai (laišku CER-VZ-pp-2015-3) pranešė, jog rinkos dalyviai, atitinkantys REMIT įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio reikalavimus, greičiausiai nesulauks Agentūros prašymo teikti sutarčių iki 2016 m. gruodžio 31 d., tačiau tai negalioja nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kurios, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, turi teisę prašyti tokios informacijos iš rinkos dalyvio.
REMIT įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, kad rinkos dalyviai, kurie sudaro tik sandorius, susijusius su nurodytomis sutartimis (t. y. sutartis dėl elektros energijos, kurią pagamino atskiras ne didesnio kaip 10 MW pajėgumo gamybos vienetas arba ne didesnio kaip 10 MW bendro pajėgumo gamybos vienetai, fizinio tiekimo), neprivalo registruotis nacionalinėje reguliavimo institucijoje.
Elektros energijos gamintojų sąrašą galima rasti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje (Leidimai gaminti elektros energiją).

​Ar perdavimo sutartys turi būti pranešamos Agentūrai?

REMIT įgyvendinimo reglamento 3 straipsnyje numatyta, kad rinkos dalyviai turi pranešti apie sandorius didmeniniais energetikos produktais, susijusiais su elektros energijos arba gamtinių dujų tiekimu ir perdavimu.
Pažymėtina, kad didmeniniais energetikos produktais, susijusiais su elektros energijos arba gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje, yra laikomi:
i) su elektros energijos arba gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje tarp dviejų ar daugiau vietų arba prekybos zonų susijusias sutartis, kurios buvo sudarytos PSO arba jo vardu atsietai paskirsčius pirminius pajėgumus ir kuriose nurodomos fizinės ar finansinės su pajėgumais susijusios teisės ar įsipareigojimai;
ii) su elektros energijos arba gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje tarp dviejų ar daugiau vietų arba prekybos zonų susijusias sutartis, kurias rinkos dalyviai sudarė antrinėse rinkose ir kuriose nurodomos fizinės ar finansinės su pajėgumais susijusios teisės ar įsipareigojimai, įskaitant tokių sutarčių perpardavimą ir perleidimą;
iii) pasirinkimo, ateities, apsikeitimo sandorius ir visus kitus sutarčių išvestinius produktus, susijusius su elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje.
Atsižvelgiant į tai, Agentūrai pranešami tie elektros ir gamtinių dujų perdavimo sandoriai, kurių pajėgumai paskirstomi taikant „explicit“ pajėgumų aukciono principą (įskaitant ir perdavimo sistemos pajėgumų paskirstymą taikant finansines išvestines priemones, pavyzdžiui, prekybą perdavimo pajėgumų teisėmis (angl. – Financial transmission rights). Atkreiptinas dėmesys, kad perdavimo sutarčių, kurių perdavimo pajėgumai paskirstomi taikant „implicit“ pajėgumų aukciono principą, pagal Įgyvendinimo reglamentą pranešimas nenumatytas.

​Ar balansavimo sutartys turi būti pranešamos Agentūrai?​Vadovaujantis REMIT įgyvendinimo reglamento 2 straipsnio 11 dalimi, balansavimo paslaugos – tai:

- elektros energijos sektoriuje – balansavimo pajėgumai arba balansavimo energija, arba abu;
- gamtinių dujų sektoriuje – pagal sutartį perdavimo sistemos operatoriui teikiama dujų paklausos ar pasiūlos trumpalaikių svyravimų išlyginimo paslauga.
REMIT įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apie elektros energijos ir gamtinių dujų sektoriaus balansavimo paslaugų sutartis turi būti pranešama Agentūros prašymu ad hoc tvarka.
Verta pažymėti, kad Agentūra viešai (laišku CER-VZ-pp-2015-3) pranešė, jog rinkos dalyviai, atitinkantys REMIT įgyvendinimo reglamento 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus, greičiausiai nesulauks Agentūros prašymo teikti sutarčių iki 2016 m. gruodžio 31 d., tačiau tai negalioja nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kurios, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, turi teisę prašyti tokios informacijos iš rinkos dalyvio.
Rinkos dalyviams, sudarantiems balansavimo sutartis, REMIT įgyvendinimo reglamente nėra numatytų išimčių dėl registracijos, todėl tokie rinkos dalyviai turėtų registruotis CEREMP sistemoje.

​Ką daryti, jei kita sudaromos sutarties šalis dar nėra užsiregistravusi CEREMP sistemoje?

​Rinkos dalyvių registracija CEREMP sistemoje yra teisės aktų nustatyta pareiga, kurios nevykdymas lemia atitinkamos atsakomybės taikymą. Atsižvelgiant į tai, jeigu yra žinoma, jog rinkos dalyvis, su kuriuo yra sudaromas ar sudarytas sandoris dėl didmeninių energijos produktų, nėra užsiregistravęs CEREMP sistemoje, Taryba rekomenduoja informuoti atitinkamą rinkos dalyvį apie jo pareigą. Jei rinkos dalyvis vis tiek nesiregistruoja CEREMP sistemoje, prašome šią informaciją perduoti Tarybai.

Kokios sankcijos taikomos rinkos dalyviui, jei jis nevykdo REMIT reikalavimų?

​Energetikos įstatymo 36 straipsnio 2 dalis numato, kad didmeninės energijos rinkos dalyviams už REMIT nuostatų pažeidimus Taryba skiria sankcijas:
- už didmeninės energijos rinkos sandorių, įskaitant prekybos nurodymus, duomenų nepateikimą, prekybos vykdymą didmeninėje rinkoje neužsiregistravus Taryboje ar kitos valstybės narės nacionalinėje reguliavimo institucijoje, laiku nepranešus Tarybai, kad sandoris gali pažeisti REMIT 3 ar 5 straipsnį, taip pat už didmeninės energijos rinkos skaidrumo ir vientisumo sąlygų pažeidimą – piniginę baudą nuo 289 Eur iki 2 procentų asmens metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, o jeigu asmenys neturėjo pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, – iki 14 481 Eur;
- už prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, tokios informacijos tinkamą neatskleidimą ir (ar) manipuliavimą (piktnaudžiavimą) didmeninėje energijos rinkoje – piniginę baudą nuo 579 Eur iki 10 procentų asmens metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, o jeigu asmenys neturėjo pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, – iki 289 620 Eur.
Tačiau jei asmuo dėl padarytų pažeidimų patiria daugiau naudos (gavo daugiau pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengė nuostolių ir pan.), nei nurodyti baudų dydžiai – gali būti skiriama bauda iki dvigubo gautų pajamų, išvengtų nuostolių, padarytos žalos dydžio, o jei paskyrus baudą asmuo nenutraukia pažeidimo – kreipiamasi į teismą dėl veiklos apribojimo. Pažymėtina, kad kreiptis į teismą Taryba gali visais atvejais, jei veiklos apribojimas yra efektyvesnė priemonė siekiant užkirsti kelią pažeidimams.

 

Kas yra didmeninė energijos rinka?

Pagal REMIT 2 straipsnio 6 dalį, „didmeninė energijos rinka“ – bet kuri rinka Sąjungoje, kur prekiaujama didmeniniais energetikos produktais.

Pagal REMIT preambulės 5 dalį, didmeninės energijos rinkos aprėpia tiek prekių rinkas, tiek išvestinių produktų rinkas, kurios yra gyvybiškai svarbios energijos ir finansų rinkoms, o abiejų sektorių kainodara yra susijusi. Jos apima, inter alia, reguliuojamas rinkas, daugiašales prekybos sistemas ir ne biržose (OTC), tiesiogiai ar per tarpininkus, sudarytus sandorius ir dvišales sutartis.

Kas yra didemeninis energetikos produktas?

Pagal REMIT 2 straipsnio 4 dalį, „didmeniniai energetikos produktai" – toliau nurodytos sutartys ir išvestiniai produktai, nepriklausomai nuo to, kur ir kaip jais prekiaujama:
a) elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo sutartys, kai tiekiama į Sąjungą;
b) su elektros energija ar gamtinėmis dujomis, pagamintomis, parduodamomis ar tiekiamomis Sąjungoje, susiję išvestiniai produktai;
c) su elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje susijusios sutartys;
d) su elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje susiję išvestiniai produktai.
Elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo galutiniams vartotojams sutartys nėra didmeniniai energetikos produktai. Tačiau elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo galutiniams vartotojams, kurių elektros energijos arba gamtinių dujų vartojimo pajėgumas [1] didesnis už 600 GWh, sutartys laikomos didmeniniais energetikos produktais. Detalesnis produktų, kurie laikomi didmeniniais energetikos produktais, sąrašas pateikiamas Įgyvendinimo reglamento 3 ir 4 straipsniuose.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_363_R_0009&from=EN)
[1] Vartojimo pajėgumas – galutinio elektros energijos arba gamtinių dujų vartotojo suvartotas kiekis visiškai išnaudojant to vartotojo gamybos pajėgumus. Jis apima visą to vartotojo kaip atskiro ekonominio subjekto suvartojamą kiekį, kai vartojimas vyksta rinkose, kuriose didmeninės kainos yra tarpusavyje susiję. Taikant šią termino apibrėžtį, į vartojimą atskiro ekonominio subjekto kontroliuojamose skirtingose įmonėse, kurių vartojimo pajėgumas yra mažesnis nei 600 GWh per metus, neatsižvelgiama, jeigu tos įmonės bendrai nedaro poveikio didmeninės energijos rinkos kainoms dėl to, kad geografiniu požiūriu jos yra skirtingose susijusiose rinkose.

Kas yra rinkos dalyvis?

​Pagal REMIT 2 straipsnio 7 dalį, rinkos dalyvis – bet kuris asmuo, įskaitant perdavimo sistemų operatorius, sudarantis sandorius, įskaitant nurodymų prekiauti pateikimą, vienoje ar daugiau didmeninių energijos rinkų. Todėl rinkos dalyvio sąvoka yra glaudžiai susijusi su didmeninės energijos rinkos ir didmeninių energetikos produktų sąvokų supratimu.
Agentūra šiuo metu supranta bent jau žemiau išvardintus rinkos dalyvius pagal REMIT, jei sudaromi sandoriai, įskaitant nurodymų prekiauti pateikimą, vienam ar daugiau energetikos produktų, nepriklausomai nuo to, kur ir kaip jais prekiaujama:
energija prekiaujančios įmonės, t. y. „elektros energijos" įmonės pagal Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnio 35 dalį, atliekančios bent vieną iš šių funkcijų: elektros transportavimą, tiekimą arba pirkimą, arba „gamtinių dujų" įmonės pagal Direktyvos 2009/73/EK 2 straipsnio 1 dalį, atliekančios bent vieną iš šių funkcijų: gamtinių dujų, įskaitant suskystintas gamtines dujas, transportavimas, tiekimas, pirkimas arba laikymas;
elektros arba gamtinių dujų gamintojai pagal Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 1 dalį, įskaitant gamtintojus, tiekiančius savo produkciją savo padaliniams (filialams) ar energija prekiaujančioms įmonėms;
didmeniniai vartotojai pagal Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnio 8 dalį ir Direktyvos 2009/73/EC 2 straipsnio 29 dalį;
galutiniai vartotojai pagal Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnio 9 dalį ir Direktyvos 2009/73/EC 2 straipsnio 27 dalį atskirame ekonominiame subjekte, vartojantys energiją savo reikmėms ir kontroliuojami atskiro ekonominio subjekto, kurio suvartojimas lygus arba didesnis nei 600 GWh per metus;
perdavimo sistemos operatoriai pagal Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnio 4 dalį ir Direktyvą 2009/73/EC,
laikymo sistemos operatoriai pagal Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 10 punktą;
SGD sistemos operatoriai pagal Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 12 punktą;
investavimo įmonės pagal Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą.
Daugiau informacijos pateikiama Agentūros gairių dėl REMIT įgyvendinimo (3 leidimas) 16‒17 puslapiuose.
(http://www.acer.europa.eu/remit/Documents/REMIT%20ACER%20Guidance%203rd%20Edition_FINAL.pdf)

Kokios yra rinkos dalyvių pareigos?

Rinkos dalyviai pagal REMIT turi šias pareigas:
pareigą atskleisti viešai neatskleistą informaciją pagal REMIT 4 straipsnį;
pareigą pagal REMIT 3 straipsnio 4 punkto b dalį;
pareigą Agentūrai pateikti didmeninės energijos rinkos sandorių, įskaitant prekybos nurodymus, duomenis, pačiam rinkos dalyviui arba per asmenį arba institucija išvardintomis REMIT 8 straipsnio 4 dalies b-f punktuose su informacija pagal REMIT 8 straipsnio 1 dalį;
sudarant sandorius, apie kuriuos reikalaujama pranešti pagal 8 straipsnio 1 dalį, pareigą užsiregistruoti nacionalinėje reguliavimo institucijoje pagal REMIT 9 straipsnio 1 dalį.

Ar rinkos dalyviai gali registruotis per VKEKK internetinę svetainę?

​Prieš pradedant pildyti registraciją, rinkos dalyvis Tarybai turi pateikti užpildytą įgaliojimų suteikimoformą ir asmenų nominavimo forma, kurioje nurodo, kuris fizinis asmuo atliks registraciją dalyvio vardu bei kitus asmenis, turinčius ryšių su rinkos dalyviu.
Šią informaciją rinkos dalyvis gali persiųsti raštu ar el. paštu: remit@regula.lt.
Jei norite pradėti registraciją, prašome spausti šią nuorodą.

 

​Kaip REMIT taikomas rinkos dalyviams ne iš ES ar ne iš EEB šalių?

Rinkos dalyvis yra bet kuris asmuo, sudarantis sandorius (įskaitant nurodymų prekiauti pateikimą) vienoje ar daugiau didmeninių energijos rinkų. Tokiu atveju asmenims iš ne ES ir ne EEB šalių taip pat taikomos REMIT nuostatos, kai jie sudaro sandorius didmeninėse energijos rinkose, kaip tai apibrėžta REMIT 2 straipsnio 6 dalyje. REMIT 9 straipsnio 1 dalis taip pat patvirtina, kad REMIT nuostatos taikomos rinkos dalyviams iš ne ES ir ne EEB šalių, kadangi rinkos dalyviams, neįsisteigusiems arba negyvenantiems Sąjungoje ir sudarantiems sandorius, apie kuriuos reikia pranešti Agentūrai pagal REMIT 8 straipsnio 1 dalį, prašoma registruotis toje valstybėje narėje, kurioje jie vykdo veiklą. 
Agentūros manymu, ne ES ir ne EEB rinkos dalyviams yra taikoma rinkos dalyvio sąvoka pagal REMIT 2 straipsnio 7 dalį, jei jie sudaro sandorius, apie kuriuos reikia pranešti, įskaitant ir pavedimus prekiauti vienoje ar daugiau didmeninės energijos rinkų. Atitinkamai pareiga registruotis pagal REMIT 9 straipsnio 1 dalį nacionalinėje reguliavimo institucijoje ir pateikti duomenis Agentūrai pagal REMIT 8 straipsnio 1 ir 5 dalis taip pat taikoma ir ne ES ir ne EEB rinkos dalyviams. Jiems taip pat galioja tie patys draudimai dėl piktnaudžiavimo rinka pagal REMIT 3 ir 5 straipsnius.  

Kas yra viešai neatskleista informacija?

Pagal REMIT 2 straipsnio 1 dalį, viešai neatskleista informacija yra viešai neskelbta tikslaus pobūdžio informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar keliais didmeniniais energetikos produktais, kuri, jei būtų paskelbta viešai, tikriausiai turėtų reikšmingą poveikį tų didmeninių energetikos produktų kainoms. Taikant šią termino apibrėžtį, informacija – tai:
informacija, kurią būtina viešai paskelbti remiantis Reglamentais (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, įskaitant gaires ir tinklo kodeksus, patvirtintus remiantis tais reglamentais;
informacija, susijusi su elektros energijos ar gamtinių dujų gamybos, laikymo, vartojimo ar perdavimo infrastruktūros pajėgumais ir naudojimu arba susijusi su SGD įrenginių pajėgumais ir naudojimu, įskaitant numatytą arba nenumatytą galimybės pasinaudoti tais įrenginiais neturėjimą;
informacija, kurią būtina atskleisti pagal Sąjungos arba nacionalinio lygmens teisines ar reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles ir sutartis ar įprastą praktiką atitinkamoje didmeninėje energijos rinkoje, jeigu ši informacija galėtų turėti reikšmingą poveikį didmeninių energetikos produktų kainoms;
kita informacija, kuria supratingas rinkos dalyvis greičiausiai pasinaudotų priimdamas savo sprendimą sudaryti sandorį dėl didmeninio energetikos produkto ar duoti nurodymą prekiauti didmeniniu energetikos produktu.
Atsižvelgiant į REMIT preambulės 12 punktą, informacija, susijusi su paties rinkos dalyvio prekybos planais ir strategijomis, nelaikoma viešai neatskleista informacija. Plačiau sąvoka „paties rinkos dalyvio prekybos planai ir strategijos", apibrėžiama Agentūros gairių dėl REMIT įgyvendinimo (3 leidimas) 29 puslapyje.
(http://www.acer.europa.eu/remit/Documents/REMIT%20ACER%20Guidance%203rd%20Edition_FINAL.pdf)

Kada informacija yra laikoma „paskelbta viešai“?

Viešai neatskleista informacija yra laikoma paskelbta viešai, jei tokia informacija buvo padaryta prieinama plačiam teikiančių pavedimus subjektų ratui (plačiau Agentūros gairių dėl REMIT įgyvendinimo (3 leidimas) 29 puslapyje).
(http://www.acer.europa.eu/remit/Documents/REMIT%20ACER%20Guidance%203rd%20Edition_FINAL.pdf

Kada informacija yra laikoma „tikslaus pobūdžio“?

Pagal REMIT 2 straipsnio 1 dalį, informacija laikoma tikslaus pobūdžio, jeigu joje nurodomos aplinkybės, kurios egzistuoja arba pagrįstai gali atsirasti, arba įvykis, kuris įvyko arba pagrįstai gali įvykti, ir jeigu ji pakankamai konkreti, kad galima būtų padaryti išvadą dėl galimo tų aplinkybių ar įvykio poveikio didmeninių energetikos produktų kainoms.

Kas yra „tikimybė turėti reikšmingą poveikį didmeninių energetikos produktų kainoms“?  

Tokios tikimybės įvertimas yra rinkos dalyvio pareiga, nes jis gali geriausiai apie tai spręsti, remiantis savo patirtimi. Atsižvelgiant į tai, Agentūra mano, kad svarbu įvertinti (Agentūros gairės dėl REMIT įgyvendinimo  (3 leidimas) 30‒31 puslapiai):
(http://www.acer.europa.eu/remit/Documents/REMIT%20ACER%20Guidance%203rd%20Edition_FINAL.pdf)
ar tokio tipo informacija yra ta pati, kaip ir informacija, kuri anksčiau turėjo reikšmingą poveikį kainoms;
ar atliktos analizės/tyrimų ataskaitos, kainų apžvalgos ir nuomonės indikuoja, kad kvestionuojama informacija gali turėti poveikį kainoms;
ar pats rinkos dalyvis anksčiau laikė panašius įvykius viešai neatskleista informacija;
ar kitas prieinamas rinkos dalyvis jau laikė panašius įvykius viešai neatskleista informacija.

Kas yra manipuliavimas rinka?

Pagal REMIT 2 straipsnio 2 dalį, manipuliavimas rinka yra:
(a) bet kokio sandorio sudarymas ar bet kokio nurodymo prekiauti didmeniniais energetikos produktais išdavimas, dėl ko:
i) duodami arba tikėtini netikri, arba klaidinantys signalai dėl didmeninių energetikos produktų pasiūlos, paklausos ar kainos;
ii) asmuo ar kartu veikiantys asmenys užsitikrina arba bando užsitikrinti vieno ar kelių didmeninių energetikos produktų dirbtinio dydžio kainą, nebent sandorį sudaręs ar nurodęs prekiauti asmuo įrodo, kad jo veiksmų motyvacija teisėta ir kad tas sandoris ar nurodymas prekiauti atitinka priimtą rinkos praktiką atitinkamoje didmeninėje energijos rinkoje; arba
iii) naudojamasi ar bandoma naudotis fiktyvia priemone ar bet kurios kitos formos apgaule ar gudrybe, dėl ko duodami arba tikėtini netikri, arba klaidinantys signalai dėl didmeninių energetikos produktų pasiūlos, paklausos ar kainos;
arba
b) informacijos, kuri duoda ar gali duoti neteisingus arba klaidinančius signalus dėl didmeninių energetikos produktų pasiūlos, paklausos ar kainos, įskaitant gandų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų skleidimą, kai tai darantis asmuo žino arba turėtų žinoti, kad ta informacija neteisinga arba klaidinanti, skleidimas žiniasklaidoje, įskaitant internetą, ar bet kuriomis kitomis priemonėmis.
Kai informacija skleidžiama žurnalistikos arba meninės raiškos tikslais, toks informacijos skleidimas vertinamas atsižvelgiant į spaudos laisvę ir žodžio laisvę kitose žiniasklaidos priemonėse reglamentuojančias taisykles, nebent:
i) tie asmenys dėl atitinkamos informacijos skleidimo tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudos arba pelno; arba
ii) informacija atskleidžiama ar platinama siekiant suklaidinti rinką dėl didmeninių energetikos produktų pasiūlos, paklausos ar kainos;
Pagal REMIT 5 straipsnį draudžiama užsiimti arba bandyti užsiimti manipuliavimu rinka didmeninėse energijos rinkose.
Agentūros gairių dėl REMIT įgyvendinimo (3 leidimas) skyrius 6.4 apibrėžia praktines situacijas, kurios galėtų būti suprantamos kaip manipuliavimas rinka ar bandymas manipuliuoti rinka.
(http://www.acer.europa.eu/remit/Documents/REMIT%20ACER%20Guidance%203rd%20Edition_FINAL.pdf)

Kieno pareiga yra skelbti viešai neatskleistą informaciją?

Pagal REMIT 4 straipsnio 1 dalį, rinkos dalyviai viešai, iš tikrųjų ir laiku atskleidžia viešai neatskleistą turimą informaciją, kurią turi. Tokia informacija apima:
informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos atitinkamas rinkos dalyvis, jo patronuojančioji ar susijusi įmonė turi ar valdo;
arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies atsako tas rinkos dalyvis ar įmonė.
Pareiga paskelbti viešai neatskleistą informaciją tenka rinkos dalyviui. Ši pareiga taikoma viešai neatskleistai informacijai, susijusiai su paties rinkos dalyvio verslu ar įrenginiais, taip pat ir viešai informacijai, susijusiai su rinkos dalyvio patronuojančiosios ar susijusios įmonės.
Paskelbimo pareiga taip pat taikoma asmeniui, dirbančiam ar veikiančiam rinkos dalyvio vardu, kuriam teikiama viešai neatskleista informacija vykdant įprastas profesines ar darbines pareigas, kaip tai apibrėžta REMIT 3 straipsnio 1 dalies b punkte. Toks rinkos dalyvis ar asmuo privalo garantuoti vienalaikį, visišką ir iš tikrųjų viešą tokios informacijos paskelbimą.

Ką reiškia iš tikrųjų viešas informacijos atskleidimas?

Viešai neatskleista informacija turi būti paskelbta viešai tokiu būdu, kuris būtų laiku ir galėtų šią informaciją paskelbti kiek įmoanoma platesniam vartotojų ratui. Be specialiai REMIT informacijos atskleidimui pritaikytų platformų, informaciją galima atskleisti šiai būdais:
perdavimo sistemos operatorių valdomos viešos informacijos paskelbimo platformos (pavyzdžiui: AB Amber Grid naudojama platforma (pridėti tikslų pavadinimą) ar energijos biržų platformos (pavyzdžiui: elektros biržos Nord Pool Spot skubių rinkos pranešimų platforma Urgent Market Messages, UMMs);
jei atitinkamos skaidrumo platformos dar nenaudojamos, rinkos dalyviai gali paskelbti viešai neatskleistą informaciją savo internetinėje svetainėje. Rinkos dalyviai tokią informaciją gali taip pat paskelbti ir savo internetinėje svetainėje, ir atitinkamoje skaidrumo platformoje. Tam, kad būtų paskelbta kiek įmanoma platesniam subjektų ratui, tokia informacija privalo būti nemokama, teikiama nediskriminuojamai bei vartotojui patogiai ir kiekybiškai išmatuojama, taip pat paskelbta
oficialia (-iomis) atitinkamos valstybės narės kalba (-omis) bei anglų kalba arba tik anglų kalba. Tokiose intenetinėse svetainėse paskelbta informacija turi turėti konkrečius pavadinimus, kuriuose būtų apibendrinta pagrindinė atitinkamos žinutės mintis. Kiekviena tokia žinutė turėtų būti kiek įmanoma trumpesnė ir susidaryti iš ne daugiau nei 10–20 eilučių. Detalesni reikalavimai tokioms žinutėms pateikiami Agentūros gairėse dėl REMIT įgyvendinimo  (3 leidimas) 41–43 puslapiai).
(http://www.acer.europa.eu/remit/Documents/REMIT%20ACER%20Guidance%203rd%20Edition_FINAL.pdf)

Ką reiškia informacijos atskleidimas laiku?

Kad draudimas prekiauti naudojantis viešai neatskleista informacija nustotų būti taikomas, viešai neatskleista informacija turi būti paskelbta viešai, iš tikrųjų ir laiku.
Agentūra nuomone, rinkos dalyviai turėtų apsirašyti aiškų atitikties planą viešai neatskleistos informacijos paskelbimui realiu laiku ar beveik realiu laiku.

Kam taikomas draudimas prekiauti naudojantis viešai neatskleista informacija?

Draudimas manipuliuoti rinka taikomas bet kuriam asmeniui bet kaip prisidedančiam ar siekiančiam prisidėti prie manipuliavimo didmeninėje energijos rinkoje. Draudimas prekiauti naudojantis viešai neatskleista informacija taikomas žemiau išvardintiems asmenims, kurie turi viešai neatskleistos informacijos apie didmeninius energetikos produktus:
įmonės administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariai;
asmenys, valdantys įmonės kapitalą;
asmenys, prie informacijos turintys prieigą pagal savo tarnybines arba profesines pareigas;
asmenys, kurie įgijo tokią informaciją per nusikalstamos veiklą;
asmenys, kurie žino arba turėtų žinoti, kad tai yra viešai neatskleista informacija.

Kas yra atleidžiamas nuo prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija draudimo ir nuo pareigos paskelbti viešai neatskleistą informaciją?

Pagal REMIT 3 straipsnio 4 dalies b punktą ir 4 straipsnio 2 dalį nurodyti atvejai, kada asmenys gali būti atleidžiami nuo pareigos paskelbti viešai neatskleistą informaciją laiku. Tam tikrais specialiais atvejais šie straipsniai taip pat atleidžia ir nuo draudimo prekiauti naudojantis tokia informacija prieš ją paskelbiant. Svarbu atkreipti dėmesį, kad visais šiais atvejais tokia informacija nedelsiant turi būti pranešama Agentūrai ir atitinkamai (-oms) atitinkamai nacionalinei reguliavimo institucijai. Daugiau informacijos apie tokius atvejus Agentūros gairėse dėl REMIT įgyvendinimo  (3 leidimas) 48‒51 puslapiai):
(http://www.acer.europa.eu/remit/Documents/REMIT%20ACER%20Guidance%203rd%20Edition_FINAL.pdf).

Ar REMIT taip pat taikomas bandymui manipuliuoti rinka?

REMIT vienareikšmiškai draudžia bet kokį bandymą manipuliuoti rinka, t. y. visas situacijas, kai asmuo imasi priemonių ir yra aiškūs ketinimo manipuliuoti rinka įrodymai, nors pats pavedimas pateiktas, arba sandoris įvykdytas nebuvo.

Kokios nacionalinių reguliavimo institucijų pareigos?

Nacionalinės reguliavimo institucijos prižiūri ir tiria galimus pažeidimus pagal REMIT. Tokie pažedimai gali apimti:
pažeidimus dėl piktnaudžiavimo rinka pagal REMIT 3 ir 5 straipsnius;
pažeidimus dėl pareigos pateikti viešai neatskleistą informaciją Agentūrai ir atitinkamai nacionalinei reguliavimo institucijai, kai vėluojama skelbti viešai neatskleistą informaciją pagal REMIT 4 straipsnio 2 dalį;
pažeidimus dėl pareigos Agentūrai pateikti didmeninės energijos rinkos sandorių, įskaitant prekybos nurodymus, duomenų pagal REMIT 8 straipsnio 1 dalį;
pažeidimus dėl pareigų, numatytų asmenims, profesionaliai tvarkantiems sandorius, pagal REMIT 15 straipsnį.

Už nustatytus REMIT pažeidimus VKEKK gali skirti sankcijas, numatytas Energetikos įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje.