Įeiti
Publikuoti: 2022-11-30. Atnaujinta: 2022-11-30

Prijungimo įkainiai 2022 m.


PRIJUNGIMO ĮKAINIAI

I. ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ GRUPIŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ BAZINIAI ĮKAINIAI (atitinka 100 proc.) (be PVM)

Vartotojų grupė*Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, EurĮkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

 

Projekto parengimo įkainis, Eur

 

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

I grupė28,82​

netaikomasnetaikomasnetaikomas
II grupė83,0634,98572,83572,83
III grupė40,6842,66654,79654,79
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą881,59
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą1 981,01

 

Įkainis už galią – mokamas priklausomai nuo naujai įsirengiamos ar didinamos galios dydžio;

Įkainis už tinklą – mokamas priklausomai nuo tiesiamo tinklo trumpiausio geometrinio atstumo metrų skaičiaus;

 Įkainis už projektą – mokamas, jei projektą rengia skirstomųjų tinklų operatorius;

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina – suma, kuri kompensuojama vartotojui, kai šis vartotojas savo lėšomis rengia prijungimo projektą.​

* I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti ar įrenginių leistinajai naudoti galiai padidinti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengia ir derina vartotojai. Vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinosios naudoti galios didinimas atitinka I vartotojų grupės sąlygas, priskiriami II grupės vartotojams, jei tokie vartotojai turimą elektros įrenginių leistinąją naudoti galią įgijo taikant II arba III vartotojų grupės įkainius ir pageidauja didinti praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo);

II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);

III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia arba suminė leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai). Šis papunktis taikomas vartotojams, pasirašiusiems sutartis dėl elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo ir leistinosios naudoti galios padidinimo nuo 2020 m. balandžio 1 d.

II. ĮKAINIAI SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMIEMS ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJAMS (atitinka 20 proc.) (be PVM)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, EurĮkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

 

Projekto parengimo įkainis, Eur

 

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur*

I grupė5,76
II grupė16,617,00114,57458,26
III grupė8,148,53130,96523,83
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmok​​a pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą705,27

* atitinka 80 proc. bazinės projektavimo kainos.

 1 pavyzdys:

Socialiai pažeidžiamo vartotojo įrenginiai jau yra prijungti prie elektros tinklo, ir jis pageidauja padidinti leistinąją naudoti galią 3 kW. Jei elektros įrenginių prijungimui nereikia tiesti elektros tinklo ir atlikti tinklų rekonstrukcijos, tuomet tokiam I grupės vartotojui prijungimo įmoka apskaičiuojama taip:

5,76 Eur x 3 kW = 17,28 Eur be PVM. 

 2 pavyzdys:

Socialiai pažeidžiamas vartotojas pageidauja naudoti (įrengti) 15 kW leistinosios galios ir nuo prijungimo prie elektros tinklų taško iki sklypo ribos yra 50 metrų. Vartotojo įrenginiams prijungti reikia plėtoti elektros tinklą (pvz., nutiesti elektros liniją, įrengti naują ar rekonstruoti seną transformatorių pastotę, transformatorinę, skirstomąjį punktą, pakeisti elektros liniją ar pan.). Vartotojas nusprendžia projektą parengti pats. Toks II grupės vartotojas už prijungimo paslaugą mokės:

16,61 Eur x 15 kW + 7,00 Eur x 50 m – 458,26 Eur= 140,89 Eur be PVM.

III. ĮKAINIAI KITIEMS* ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJAMS (atitinka 50 proc.) (be PVM)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, EurĮkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

 

Projekto parengimo įkainis, Eur

 

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur**

I grupė14,41
II grupė
41,5317,49286,41286,41
III grupė20,3421,33327,40327,40
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW440,80

** 50 proc. nustatytos bazinės projektavimo kainos

* Kiti vartotojai (išskyrus: (1) pažeidžiamus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir gamintojus, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojus (užsakovai) šio straipsnio 72 dalyje nurodytais atvejais, kurie pageidauja Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus).

3 pavyzdys:

Kitas vartotojas pageidauja naudoti (įrengti) 200 kW leistinosios galios ir nuo prijungimo prie elektros tinklų taško iki sklypo ribos yra 20 metrų. Vartotojo įrenginių prijungimui reikia plėtoti elektros tinklą (pvz., nutiesti elektros liniją, įrengti naują ar rekonstruoti seną transformatorių pastotę, transformatorinę, skirstomąjį punktą, pakeisti elektros liniją ar pan.). Vartotojui projektą parengia operatorius. Toks III grupės vartotojas už prijungimo paslaugą mokės:

20,34 Eur x 200 kW + 21,33 Eur x 20 m + 327,40 Eur= 4 822 Eur be PVM

 

IV. MAKSIMALI KOMPENSUOTINA PROJEKTAVIMO KAINA VARTOTOJAMS*, KURIŲ ĮRENGIAMA LEISTINOJI NAUDOTI GALIA AR DIDINAMA LEISTINOJI NAUDOTI GALIA NE MAŽESNĖ KAIP 1 MW (atitinka 90 proc. nustatytos bazinės maksimalios projektavimo kainos) (be PVM)

Vartotojų grupė​
Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistino​ji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW
1 782,91

 

*Vartotojai kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios.​