Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2023-03-20

AB „Litgrid“ pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašas


​​​

                                                                

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

LITGRID AB Generalinio direktoriaus

2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 23IS-85

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2023 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. O3E-254


​​


PASINAUDOJIMO ELEKTROS PERDAVIMO TINKLAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektrinių, hibridinių elektrinių, elektros energijos kaupimo įrenginių (toliau – kaupimo įrenginiai) prijungimo prie elektros perdavimo tinklų tvarką ir sąlygas, elektros energijos priėmimo, persiuntimo ir perskirstymo tvarką, leistinos generuoti galios apribojimus, elektros tinklų pralaidumų rezervavimo tvarką, elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus (toliau — operatorius), elektros energijos gamintojų, asmenų pageidaujančių prijungti kaupimo įrenginius, elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių jais tapti (toliau visi kartu – tinklų naudotojai), elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius) teises ir pareigas, tarpusavio santykius, kiek tai yra susiję su šių asmenų prieigos prie perdavimo tinklų užtikrinimu.

 

2.  Apraše vartojamos sąvokos:

 

2.1.    Aukcionas – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas, organizuojamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka ir terminais;

 

2.2.    Eksploatavimo ribojimas  laikinas įrenginių leistinos generuoti galios apribojimas prijungimo taške dėl tinklo pralaidumo trūkumo arba nesant sistemos galimybių integruoti visą atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) naudojančių elektrinių gaminamą energijos kiekį į elektros energijos rinkos segmentus;

 

2.3.    Leidimas plėtoti pajėgumus  leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir/ar leidimas plėtoti elektros energijos kaupimo pajėgumus;

 

2.4.    Prijungimo paslauga  teisės aktų ir prijungimo sutarties nustatyta tvarka operatoriaus tinklų naudotojui teikiama paslauga, kurios rezultate tinklų naudotojo elektrinė, kaupimo įrenginys, arba hibridinė elektrinė prijungiami prie elektros perdavimo tinklų ir (arba) kitos teisės aktuose ar prijungimo sutartyje numatytos operatoriaus tinklų naudotojui teikiamos paslaugos, susijusios su aukščiau nurodytų įrenginių prijungimu prie elektros perdavimo tinklų;

 

2.5.    Prijungimo paslaugos sutartis  operatoriaus ir tinklų naudotojo sudaroma elektrinės, kaupimo įrenginio arba hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros perdavimo tinklų paslaugos sutartis, atitinkanti suderintą techninį projektą bei nustatanti prijungimo paslaugos teikimo sąlygas, tvarką bei leistiną generuoti galią;

 

2.6.    Profilis – elektrinės (vėjo, saulės) ar kaupimo įrenginio valandinis elektros energijos gamybos grafikas.

 

2.7.    Tinklų naudotojo rangovas – bet koks tinklų naudotojo pasitelktas trečiasis asmuo (projektuotojas, rangovas, subrangovas ar kt.), kuriam tinklų naudotojas paveda vykdyti darbus ar teikti paslaugas perdavimo tinklo dalies objektuose.

 

3.  Šiame Apraše vartojama statybą leidžiančio dokumento sąvoka yra visų statybą leidžiančių dokumentų, reikalingų elektrinei ir/ar hibridinei elektrinei ir/ar kaupimo įrenginiui, prijungti prie elektros perdavimo tinklo, taip pat elektros perdavimo tinklų infrastruktūrai pastatyti, visuma.

 

4.  Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros energetikos sektoriaus veiklą.

 

II SKYRIUS. ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 

5.  Pagrindiniai tinklų naudotojų, išskyrus nurodytų Aprašo 6-10 punktuose, elektrinių, hibridinių elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

 

5.1skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti elektrinę, hibridinę elektrinę ar kaupimo įrenginį, esantį skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;

 

5.2išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;

 

5.3patvirtinimo, kad planuojamos leistinos generuoti galios elektros įrenginių prijungimui perdavimo tinklų pralaidumų rezervacija galima (toliau – patvirtinimas apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją) gavimas;

 

5.4elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo (toliau – ketinimų protokolas) sudarymas;

 

5.5prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

 

5.6leidimo plėtoti pajėgumus gavimas;

 

5.7prijungimo sąlygų gavimas;

 

5.8techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai ir elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio daliai parengimas;

 

5.9prijungimo prie elektros tinklų dalies techniniuose projektuose numatytų projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi;

 

5.10prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

 

5.11.  prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

 

5.12.  operatoriaus pritarimas elektrinės, hibridinės elektrinės, kaupimo įrenginio dalies techniniam projektui;

 

5.13.  statybą leidžiančių dokumentų gavimas;

 

5.14.  prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų didinimą (esant tokiai būtinybei);

 

5.15.  elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;

 

5.16.  prijungimo prie elektros tinklų dalies ir elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

 

5.17.  elektros įrenginių, prijungiamų prie perdavimo tinklo techninės būklės patikrinimo pažymų tinklų naudotojo ir operatoriaus dalyje (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

 

5.18.  elektros įrenginių bandomasis įjungimas objektų eksploatacijai;

 

5.19.  elektros įrenginių derinimas, testavimas;

 

5.20.  atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

 

5.21.  galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie įrengtų tinklų naudotojui ir operatoriui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

 

5.22.  statybos užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 

5.23.  elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

 

5.24.  leidimo gaminti elektros energiją ir/ar leidimo generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių gavimas.

 

6.  Pagrindiniai gamintojų, siekiančių dalyvauti Aukcione ar Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nurodytame konkurse naudoti Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinę ekonominę zoną Baltijos jūroje (toliau – konkursas), elektrinių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

 

6.1išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;

 

6.2patvirtinimo apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją gavimas (aukciono atveju);

 

6.3ketinimų protokolo sudarymas;

 

6.4prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

 

6.5dalyvavimas Aukcione ar konkurse;

 

6.6leidimo plėtoti pajėgumus ar leidimo naudoti jūrinės teritorijos dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (toliau – leidimas plėtrai ir eksploatacijai) gavimas;

 

6.7prijungimo sąlygų gavimas;

 

6.8techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai ir elektrinės daliai parengimas;

 

6.9prijungimo prie elektros tinklų dalies techninių projektų projektinių sprendinių suderinimas su operatoriumi;

 

6.10prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

 

6.11prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

 

6.12.  operatoriaus pritarimas elektrinės dalies techniniams projektams;

 

6.13.  statybą leidžiančių dokumentų gavimas;

 

6.14.  prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų didinimą (esant tokiai būtinybei);

 

6.15.  elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;

 

6.16.  prijungimo prie elektros tinklų dalies ir elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

 

6.17.  elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų tinklų naudotojo ir operatoriaus dalyje (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

 

6.18.  elektros įrenginių bandomasis įjungimas objektų eksploatacijai;

 

6.19.  elektros įrenginių derinimas, testavimas;

 

6.20.  atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

 

6.21.  galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie įrengtų tinklų naudotojui ir operatoriui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

 

6.22.  statybos užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 

6.23.  elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

 

6.24.  leidimo gaminti elektros energiją gavimas.

 

7.  Pagrindiniai gaminančių vartotojų, asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

 

7.1skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti gaminančio vartotojo ar asmens siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, įrenginius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;

 

7.2išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;

 

7.3patvirtinimo apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją gavimas;

 

7.4prijungimo sąlygų gavimas;

 

7.5techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai parengimas ir sprendinių suderinimas;

 

7.6techninių projektų elektrinės ar hibridinės elektrinės daliai parengimas ir operatoriaus pritarimo techniniams projektams gavimas;

 

7.7prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

 

7.8prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

 

7.9statybą leidžiančių dokumentų gavimas;

 

7.10prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų didinimą (esant tokiai būtinybei);

 

7.11elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;

 

7.12prijungimo prie elektros tinklų dalies (jei tokį atlikti reikalingas) ir elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

 

7.13.  elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų tinklų naudotojo ir operatoriaus dalyje (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

 

7.14.  elektros įrenginių bandomasis įjungimas objektų eksploatacijai;

 

7.15.  elektros įrenginių derinimas, testavimas;

 

7.16.  atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

 

7.17.  galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie įrengtų tinklų naudotojo ir operatoriaus nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

 

7.18.  statybos užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 

7.19.  elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas.

 

8.  Pagrindiniai tinklų naudotojų, keičiančių elektros įrenginių įrengtąją galią, kai leistina generuoti galia nekeičiama, taip pat gamintojų, ketinančių modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginius, prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

 

8.1išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;

 

8.2leidimo plėtoti pajėgumus ar leidimo modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginius gavimas;

 

8.3prijungimo sąlygų gavimas;

 

8.4techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai parengimas ir sprendinių suderinimas (jei toks bus reikalingas);

 

8.5techninių projektų elektrinės daliai parengimas ir operatoriaus pritarimo techniniams projektams gavimas;

 

8.6prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

 

8.7prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

 

8.8statybą leidžiančių dokumentų gavimas;

 

8.9prijungimo paslaugos vykdymas;

 

8.10.  elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas ar pakeitimas;

 

8.11.  prijungimo prie elektros tinklų dalies (jei tokį atlikti reikalinga) ir elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

 

8.12.  elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų tinklų naudotojo ir operatoriaus dalyje (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

 

8.13.  elektros įrenginių bandomasis įjungimas objektų eksploatacijai;

 

8.14.  elektros įrenginių derinimas, testavimas;

 

8.15.  atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

 

8.16.  galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie įrengtų tinklų naudotojui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

 

8.17.  statybos užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 

8.18.  elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

 

8.19.  leidimo gaminti elektros energiją ir/ar leidimo generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių gavimas.

 

9.  Pagrindiniai tinklų naudotojų, prie veikiančių ar Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis statomos atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės papildomai numatančių įrengti kitą atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia, taip pat asmenų, prie veikiančio ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis statomo kaupimo įrenginio, papildomai numatančių įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ar hibridinę elektrinę, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia, prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

 

9.1išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;

 

9.2patvirtinimo apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją gavimas;

 

9.3susitarimo dėl ketinimų protokolo pakeitimo pasirašymas, kai tinklų naudotojas nėra gavęs leidimo gaminti elektros energiją ir/ar leidimo generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių (toliau – Susitarimas);

 

9.4leidimo plėtoti pajėgumus gavimas;

 

9.5prijungimo sąlygų gavimas;

 

9.6techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai parengimas ir sprendinių suderinimas (jei toks bus reikalingas);

 

9.7techninių projektų elektrinės, hibridinės elektrinės ir/ar kaupimo įrenginio daliai parengimas ir operatoriaus pritarimo techniniams projektams gavimas;

 

9.8prijungimo sutarties sudarymas;

 

9.9prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

 

9.10statybą leidžiančių dokumentų gavimas;

 

9.11prijungimo paslaugos vykdymas;

 

9.12.  elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas ar pakeitimas;

 

9.13.  prijungimo prie elektros tinklų dalies (jei tokį atlikti reikalinga) ir elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

 

9.14.  elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų tinklų naudotojo ir operatoriaus dalyje (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

 

9.15.  elektros įrenginių bandomasis įjungimas objektų eksploatacijai;

 

9.16.  elektros įrenginių derinimas, testavimas;

 

9.17.  atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

 

9.18.  galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie įrengtų tinklų naudotojui ir operatoriui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

 

9.19.  statybos užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 

9.20.  elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

 

9.21.  leidimo gaminti elektros energiją ir/ar leidimo generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių gavimas.

 

10.  Pagrindiniai gamintojų, statančių valstybinės svarbos energetikos objektus, esančius valstybei svarbių ekonominių projektų teritorijose ir (ar) valstybinės svarbos energetikos objektus, skirtus valstybei svarbių ekonominių projektų įgyvendinimo metu sukurtai (kuriamai) infrastruktūrai ir (ar) statiniams aptarnauti, ir pageidaujančių, kad operatoriaus elektros tinklų dalies projektavimo darbus, pagal gamintojo pateiktus privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, ir derinimo procedūras, susijusias su šia infrastruktūra ir (ar) statiniais bei jų prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų organizuotų ir statybos užbaigimo procedūras vykdytų operatorius, elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai:

 

10.1.  skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų gavimas;

 

10.2.  išankstinių prijungimo sąlygų gavimas;

 

10.3.  patvirtinimo apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją gavimas;

 

10.4.  ketinimų protokolo sudarymas;

 

10.5.  prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;

 

10.6.  leidimo plėtoti pajėgumus gavimas;

 

10.7.  prijungimo sąlygų gavimas;

 

10.8.  prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;

 

10.9.  elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimas prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka;

 

10.10prijungimo paslaugos vykdymas, įskaitant ir elektros tinklų pajėgumų didinimą (esant tokiai būtinybei);

 

10.11techninio projekto gamintojo elektrinės daliai parengimas;

 

10.12operatoriaus pritarimas gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui;

 

10.13statybą leidžiančių dokumentų gavimas;

 

10.14elektros energijos perdavimo paslaugos ir disbalanso elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas;

 

10.15prijungimo prie elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų techninio vertinimo atlikimas;

 

10.16elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų gamintojo ir operatoriaus dalyje (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

 

10.17elektros įrenginių bandomasis įjungimas objektų eksploatacijai;

 

10.18elektros įrenginių derinimas, testavimas;

 

10.19atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas;

 

10.20galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie įrengtų gamintojui ir operatoriui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

 

10.21statybos užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 

10.22elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

 

10.23leidimo gaminti elektros energiją gavimas.

 

III SKYRIUS. IŠANKSTINIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

 

11.  Išankstinėse prijungimo sąlygose nurodomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant tinklų naudotojo įrenginius prie perdavimo tinklo ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Taip pat gali būti nurodomi galimi prijungimo terminai, susiję su operatoriaus vykdomais ar suplanuotais perdavimo tinklo rekonstrukcijos ar statybos projektų įgyvendinimo terminais.

 

12.  Preliminarūs tinklų naudotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimai yra skirti tinklų naudotojo būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti, taip pat projekto vystymo laike įvertinimui ir nesukuria nei tinklų naudotojui, nei operatoriui jokių teisių ir pareigų. Išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius nuo jų išdavimo tinklų naudotojui dienos. Pavyzdinės išankstinės prijungimo sąlygos yra skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

 

13.  Tinklų naudotojas, ketinantis statyti elektrinę, hibridinę elektrinę ar kaupimo įrenginį ir pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas, kreipiasi į operatorių pateikdamas nustatytos formos prašymą išduoti išankstines prijungimo sąlygas (1 ar 2 priedas) arba užpildydamas prašymą operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu), pridėdamas prašymo formoje nurodytus dokumentus bei sumokėjęs Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nustatytą mokestį už išankstinių prijungimo sąlygų išdavimą, kai šis mokestis nustatomas.

 

14.  Tinklų naudotojas prašyme gauti išankstines prijungimo sąlygas privalo nurodyti, ar esant nepakankamam tinklų pralaidumui prijungimo vietoje, pageidauja gauti prijungimo paslaugą su perdavimo tinklo plėtra, padidinančia tinklo pralaidumą prijungimo vietoje ir be apribojimų, nurodytų Aprašo 26.1 papunktyje.

 

15.  Tinklų naudotojas į tą pačią elektros liniją, transformatorių pastotę ar skirstyklą gali teikti vieną prašymą, tuose pačiuose sklypuose planuojamiems vienos energijos rūšies gamybos pajėgumams prijungti. Teikti kitą prašymą kitos galios tos pačios energijos rūšies gamybos pajėgumams prijungti galima tik tuo atveju, jeigu jau yra gautas operatoriaus atsakymas dėl anksčiau teikto prašymo. Tuo atveju, jeigu yra pateikti keli prašymai dėl tuose pačiuose sklypuose skirtingos galios tos pačios energijos rūšies gamybos pajėgumų prijungimo į tą pačią elektros liniją, transformatorių pastotę ar skirstyklą, operatorius nagrinės tą prašymą, kuris buvo pateiktas vėliausiai.

 

16.  Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 13 punkte, gavimo dienos, įvertinus perdavimo tinklo pralaidumų galimybes IV skyriuje nurodyta tvarka. Operatorius tinklų naudotojui pateikia informaciją:

 

16.1.  apie veiksmus, kuriuos tinklų naudotojas turi atlikti dėl jo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų;

 

16.2.  apie planuojamus elektros tinklų išplėtimo darbų terminus;

 

16.3.  apie tai, ar būtina prieš elektros įrenginių prijungimą atlikti elektros tinklų pajėgumų didinimo veiksmus.

 

17.  Operatorius ir tinklų naudotojas keičiasi visa tinklų naudotojo elektrinei, hibridinei elektrinei ar kaupimo įrenginiui prijungti prie elektros tinklų reikalinga technine ir kita informacija.

 

18.  Išankstinėse prijungimo sąlygose negali būti kitų reikalavimų išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų ir tinkamos kokybės elektros energijos perdavimą ir elektros energetikos sistemos darbą.

 

19.  Statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo turi teisę dėl operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų pateikti skundą Tarybai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu Taryba nustato, kad išankstinės prijungimo sąlygos neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, operatorius privalo per ne ilgesnį negu 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti naujas prijungimo sąlygas gavimo dienos laikotarpį, pateikti naujas išankstines prijungimo sąlygas.

 

20.  Operatoriaus išduotos išankstinės prijungimo sąlygos gali būti pridedamos tik prie vieno prašymo rezervacijai gauti vykstančiame elektros perdavimo tinklo pralaidumų rezervavime. Tos pačios išankstinės prijungimo sąlygos gali būti pakartotinai pridedamos prie prašymo rezervacijai gauti kitame elektros perdavimo tinklo pralaidumų rezervavime, tik jei tinklų naudotojas prieš tai vykusiame pralaidumų rezervavime negavo patvirtinimo apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją ir jei prašymo rezervacijai pateikimo momentu planuojamų elektros įrenginių prijungimui perdavimo tinklo pralaidumas yra pakankamas.

 

21.  Išankstinės prijungimo sąlygos nėra perleidžiamos kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta. Išankstinės prijungimo sąlygos nėra perleidžiamos jungtinės veiklos partneriams, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas.

 

22.  Operatorius informaciją apie išduotas išankstines prijungimo sąlygas per 2 darbo dienas nuo išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo dienos paskelbia operatoriaus interneto svetainėje, nurodydamas sąlygų gavėją, įrengtąją galią, leistiną naudoti galią, leistiną generuoti galią, energijos rūšį, prijungimo prie perdavimo tinklo vietą. Jeigu planuojama prijungti hibridinę elektrinę, pateikiama informaciją apie visas elektrinę sudarančias AEI rūšis naudojančias elektrines ir kaupimo įrenginius, jei tokie yra suplanuotiJei gavėjas yra fizinis asmuo, pateikiami nuasmeninti duomenys.

 

23.  Preliminariai įsivertinti savo planuojamos vystyti elektrinės prijungimo prie elektros tinklų galimybes pagal planuojamą galią tinklų naudotojai gali ir pasinaudodami operatoriaus Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka interneto svetainėje (www.litgrid.eu) viešai skelbiamu prijungimo prie elektros tinklų galimybių žemėlapiu. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 221 numatytų konkursų dalyviai gali preliminariai įsivertinti numatomos plėtoti elektrinės prijungimo prie elektros tinkų sąlygas pagal viešai skelbiamas operatoriaus interneto svetainėje išankstines prijungimo sąlygas.

 

24.  Tinklų naudotojui, ketinančiam dalyvauti konkurse, netaikomi Aprašo 14, 15, 17-22 punktų reikalavimai.

 

IV SKYRIUS. ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO PRALAIDUMO GALIMYBIŲ NUSTATYMO, REZERVAVIMO, PRIJUNGIMO VIETOS IR TINKLO PLĖTROS PARINKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

25.  Leistinos generuoti galios elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principai:

 

25.1elektros perdavimo tinkle išskiriamos susijusios perdavimo tinklo pastotės ir į šias pastotes prijungtos linijos (toliau – PT zona);

 

25.2prie PT zonos 100 % pralaidumo galios galima jungti:

 

25.2.1100 % saulės elektrinių leistinos generuoti galios;

 

25.2.2100 % vėjo elektrinių leistinos generuoti galios;

 

25.2.3100 % energijos kaupimo įrenginių leistinos generuoti galios;

 

25.2.4kitos energijos rūšies elektrines, jei yra likusio laisvo PT zonos pralaidumo, atitinkamai sumažinant pralaidumus Aprašo 25.2.1-25.2.3 papunkčiuose nurodytoms elektrinėms ir kaupimo įrenginiams;

 

25.3prie perdavimo tinklo prijungiant tinklų naudotojų įrenginius, turi būti tenkinami šie N ir N-1 kriterijai, apibrėžti Komisijos Reglamente (ES) 2017/1485:

 

25.3.1normaliomis sąlygomis (N kriterijus) vertinimas atliekamas elektros perdavimo sistemos normalių sujungimų schemai prijungiamos AEI rūšies elektrinių ar kaupimo įrenginių leistinai generuoti galiai ir PT zonoje prijungtų tos pačios AEI rūšies elektrinių leistinai generuoti galiai ar atitinkamai kaupimo įrenginių, o kitos AEI rūšies gamyba vertinama, kad yra lygi 0 MW;

 

25.3.2avarinėmis sąlygomis (N-1 kriterijus) vertinimas atliekamas suminei 70 % vertinamos AEI rūšies elektrinės leistinai generuoti galiai PT zonoje, o kitos AEI rūšies gamyba vertinama, kad yra lygi 0 MW;

 

25.4taikomi galimi generacijos ribojimai, nurodyti Aprašo 26 punkte;

 

25.5įrengiama automatizuota elektrinės generuojamos galios ribojimo sistema, leidžianti pagal elektros tinklo stebimus parametrus operatyviai apriboti elektrinės ar kaupimo įrenginio generaciją iki saugaus lygio, kad išvengti elektros tinklo įrenginių perkrovų dėl skirtingo pagal energijos rūšį (vėjo ir saulės) tipo elektrinių, prijungtų viename ar keliuose prijungimo taškuose bei kurių pralaidumas mažesnis nei suminė prijungtų elektrinių ar kaupimo įrenginių leistina generuoti galia, vienalaikės maksimalios gamybos metu (kuomet būtų viršijama prijungimo taško leistina galia), elektrinėms ir (ar) kaupimo įrenginiams.

 

26.  Operatorius Aprašo 172 punkte nurodytais atvejais, turi teisę taikyti šiuos generacijos (išskyrus A tipo elektrines) eksploatavimo ribojimus:

 

26.1.    dėl perdavimo tinklo galimybių, kaip nurodyta Aprašo 172.1 ir 172.2 papunkčiuose. Vidutiniška ribojimų tikimybė iki 10 % pagaminamos energijos per metus normaliomis darbo sąlygomis (neįskaitant darbo perdavimo tinklo avarijų ir remontų bei rekonstrukcijų laikotarpius);

 

26.2.    dėl sistemos balanso galimybių, kaip nurodyta Aprašo 172.3 papunktyje. Prognozinius eksploatavimo ribojimus dėl sistemos balanso galimybių, Operatorius skelbia „Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros plane” skelbiamame Operatoriaus tinklapyje.

 

27.  Tinklų naudotojas, siekdamas sumažinti Aprašo 26 punkte nurodytų ribojimų pasekmes, gali nusimatyti kaupimo įrenginių, leidžiančių sumažinti AEI ribojimų apimtis bei suteikiančių galimybes iš kaupimo įrenginių teikti papildomas paslaugas, įdiegimą.

 

28.  Tinklų naudotojui pageidaujant gauti planuojamų įrenginių prijungimą, kai nepakanka elektros tinklų pralaidumų arba gauti prijungimą be Aprašo 26.1 papunktyje nurodytų ribojimų, operatorius išduoda išankstines prijungimo sąlygas su perdavimo tinklo plėtra, leidžiančia prijungti planuojamus įrenginius eksploatavimo be Aprašo 26.1 papunktyje nurodytų ribojimų. Šiuo atveju tinklų naudotojas padengia išlaidas, susijusias su tokio prijungimo užtikrinimu.

 

29.  Kaupimo įrenginiai vertinami kaip sistemos lankstumo priemonė (ne kaip atskiri vartotojo ar gamintojo elektros įrenginiai), todėl kaupimo profiliui perdavimo tinklo pralaidumas rezervuojamas atskirai nuo vėjo ir saulės profilių, su sąlygomis eksploatavimui. Jei tinklų naudotojas sutinka su kaupimo įrenginio eksploatavimo apribojimais, šių įrenginių generacijai perdavimo tinklas rezervuojamas pilna perdavimo tinklo elemento prijungimo galimybių galia, nepriklausomai nuo saulės ir vėjo elektrinių derinio suminės prijungtos galios, tačiau su eksploatavimo apribojimais, neleidžiančiais kaupimo įrenginio savininkui teikti pasiūlymus generuoti, esant maksimaliai AEI generacijai arba vartoti, esant maksimaliam suvartojimui, toje pačioje PT zonoje.

 

30.  Hibridinei elektrinei, susidedančiai iš saulės ir vėjo elektrinių, kurių profiliai sutampa su atskirai prijungtų atitinkamai saulės ir vėjo elektrinių profiliais, tinklas rezervuojamas tik laisvos saulės arba vėjo galios atitinkamoje PT zonoje apimtimi. Suminė hibridinių elektrinių saulės dalių ir atskirų saulės elektrinių leistina generuoti galia PT zonoje negali viršyti 100 % saulės galios perdavimo pralaidumo toje PT zonoje. Suminė hibridinių elektrinių vėjo dalių ir atskirų vėjo elektrinių leistina generuoti galia PT zonoje negali viršyti 100 % vėjo galios perdavimo pralaidumo toje PT zonoje.

 

31.  Hibridinei elektrinei su kaupimo įrenginiu ar elektrinei su kaupimo įrenginiu, kurio profiliai sutampa su atskirai prijungtų kaupimo įrenginių profiliais, tinklo pralaidumas rezervuojamas tik laisvos kaupimo įrenginių galios atitinkamoje PT zonoje apimtimi ir negali viršyti 100 % kaupimo įrenginių galios perdavimo pralaidumo toje PT zonoje.

 

32.  Prie skirstomojo tinklo prijungiamoms saulės ir vėjo elektrinėms perdavimo tinklo pralaidumas rezervuojamas su skirstomojo tinklo operatoriumi suderinta apimtimi ir sąlygomis. Apimtis ir sąlygas operatorius peržiūri per 2 darbo dienas nuo tinklų naudotojų, kuriems operatorius patvirtins apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją sąrašo (toliau – Sąrašas) paskelbimo dienos, gavęs skirstomųjų tinklų operatoriaus prašymą.

 

33.  Prie elektros perdavimo tinklų pralaidumai rezervuojami prioriteto tvarka:

 

33.11400 MW teisės aktuose ir (ar) programavimo lygmens planavimo dokumentuose (atitinkamų metų nacionalinėje energetikos plėtros programoje, Vyriausybės programoje ir (ar) Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane) nustatytiems atsinaujinančius išteklius naudojantiems objektams Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, įskaitant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 221 straipsniuose nurodytus objektus, prijungti numatytu laiku, taip pat šiuose dokumentuose nurodytiems energetikos objektams, prisidedantiems prie elektros energetikos sistemos darbo stabilumo, patikimumo ir (ar) saugumo, prijungti numatytu laiku be Aprašo 26.1 papunktyje nurodytų ribojimų;

 

33.2 asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir asmenų ant pastatų stogų planuojamiems įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti su ribojimų galimybe;

 

33.3 kaupimo įrenginiams ar hibridinėms elektrinėms, kai tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas AEI rūšis naudojančios elektrinės ir kaupimo įrenginys prijungti su ribojimų galimybe. Elektrinės, atitinkančios Aprašo 36 punkte nustatytus kriterijus, yra priskiriamos į šiame punkte nurodytą prioritetą, tačiau su žemesniu subprioritetu. Jų pralaidumų rezervavimo prioritetas yra žemesnis negu šio punkto pirmame sakinyje nurodytų įrenginių, tačiau neatitinkančių Aprašo 36 punkte nustatytų kriterijų, ir aukštesnis negu Aprašo 33.4 punkte nurodytų įrenginių;

 

33.4 juridinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti AEI naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti su ribojimų galimybe;

 

33.5 hibridinėms elektrinėms, kai tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas AEI rūšis naudojančios elektrinės, prijungti su ribojimų galimybe;

 

33.6 vėjo elektrinėms, saulės elektrinėms, išskyrus Aprašo 33.1–33.5 papunkčiuose numatytus atvejus, kitiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti su ribojimų galimybe.

 

34Hibridinė elektrinė, kurioje bet kurią AEI rūšį naudojančios elektrinės leistina generuoti galia:

 

34.1ne mažesnė nei 25 % hibridinės elektrinės leistinos generuoti galios, priskiriama prie Aprašo 33.5. papunktyje nurodyto prioriteto, o jei su Aprašo 35 punkte nurodytu kaupimo įrenginiu – prie Aprašo 33.3. papunktyje nurodyto prioriteto;

 

34.2mažesnė nei 25 % hibridinės elektrinės leistinos generuoti galios priskiriama prie Aprašo 33.6. papunktyje nurodyto prioriteto, o jei su Aprašo 36 punkte nurodytu kaupimo įrenginiu – prie Aprašo 33.3. papunktyje nurodyto prioriteto, suteikiant žemesnį subprioritetą grupėje.

 

35Tam, kad Aprašo 34.1 papunktyje nurodyta hibridinė elektrinė būtų priskirta prie Aprašo 33.3 prioriteto, būtinas kaupimo įrenginys, kurio parametrai užtikrina kaupimo įrenginio talpą X=PLGG*0,4, kur X – kaupimo įrenginio talpa, PLGG – hibridinės elektrinės leistina generuoti galia (pavyzdžiui ne mažiau kaip 10 % nuo hibridinės elektrinės leistinos generuoti galios 4 valandų talpai darbui maksimalia kaupimo įrenginio leistina generuoti galia).

 

36Tam, kad Aprašo 34.2 papunktyje aprašyta hibridinė elektrinė ir vienos energijos rūšies elektrinė būtų priskirtos prie Aprašo 33.3 punkte aprašyto žemesnio subprioriteto atitinkamo pralaidumų rezervavimo prioriteto grupėje, reikalingas kaupimo įrenginys, kurio parametrai užtikrina kaupimo įrenginio talpą X=PLGG*0,8, kur X – kaupimo įrenginio talpa, PLGG – elektrinės leistina generuoti galia (pavyzdžiui ne mažiau kaip 20 % nuo elektrinės leistinos generuoti galios 4 valandų talpai darbui maksimalia kaupimo įrenginio leistina generuoti galia).

 

37.  Tinklo pralaidumų paskirstymo proporcijos Aprašo 33.1-33.5 papunkčiuose nustatytiems prioritetams, taip pat pralaidumų dalis, skirta paskirstyti Aukciono būdu Aprašo 33.6 papunktyje nurodytiems įrenginiams yra nustatomos Vyriausybės, kaip tai numatyta Elektros energetikos įstatyme.

 

38.  Elektros perdavimo tinklo pralaidumų skirstymo ir Sąrašo sudarymo eiga:

 

38.1Aprašo 50 punkte nurodytame registre, esantys prašymai išskirstomi pagal PT zonas;

 

38.2PT zonai priskirti prašymai surūšiuojami pagal Aprašo 33.2-33.6 papunkčiuose nurodytas tinklų naudotojų ir (ar) įrenginių grupes bei Aprašo 36 punkte nurodytus įrenginius;

 

38.3vienoje PT zonoje ir vienoje grupėje esantys prašymai įtraukiami į eilę pagal tinkamai pateikto prašymo elektros perdavimo tinklo pralaidumų rezervacijai gauti gavimo laiką;

 

38.4PT zonos pralaidumai skiriami aukščiausiai eilėje esantiems tinklų naudotojų planuojamiems įrenginiams prijungti pagal jų prašomą leistiną generuoti galią iki kol paskirstomas visas esantis laisvas PT zonos pralaidumas;

 

38.5jei paskirsčius PT zonos pralaidumą pagal tinklų naudotojų pageidaujamą leistiną generuoti galią, lieka PT zonos pralaidumas, kurio pilnai nebeužtenka sekančio eilėje tinklų naudotojo pageidaujamiems įrenginiams prijungti, jam siūlomas likęs laisvas pralaidumas, tik jei leistinos generuoti galios pokytis neturi įtakos techniniams sprendiniams ar reikalavimams nurodytiems išankstinėse prijungimo sąlygose bei yra ne mažesnis nei 15 MW.

 

39.  Elektros tinklo galia laikinai rezervuojama nuo Sąrašo paskelbimo dienos į Sąrašą įtrauktiems tinklų naudotojams. Elektros tinklo galia rezervuojama nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos arba nuo prijungimo sąlygų, kai ketinimų protokolas neprivalomas, išdavimo dienos.

 

40.  Laikinai rezervavus tinklo pralaidumą, operatorius per 5 darbo dienas nuo Sąrašo paskelbimo dienos, įvertina rezervacijos įtaką tinklo pralaidumui, perskaičiuoja laisvas tinklo galias susijusiose PT zonose bei atnaujina informaciją prijungimo prie elektros perdavimo tinklo galimybių žemėlapyje. Nustojus galioti patvirtinimui apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją Aprašo 57 punkte nurodytais atvejais, operatorius per 5 darbo dienas panaikina laikiną rezervaciją, atlaisvina perdavimo tinklo pralaidumus bei atnaujina elektros perdavimo tinklo galimybių žemėlapį.

 

41.  Siekiant išvengti elektros tinklo įrenginių perkrovų dėl skirtingo pagal energijos rūšį (vėjo ir saulės) tipo elektrinių, prijungtų viename ar keliuose prijungimo taškuose bei kurių pralaidumas mažesnis nei suminė prijungtų elektrinių ar kaupimo įrenginių leistina generuoti galia, vienalaikės maksimalios gamybos metu (kuomet būtų viršijama prijungimo taško leistina galia), naujai prijungiamoms elektrinėms ir (ar) kaupimo įrenginiams būtina įrengti automatizuotą elektrinės generuojamos galios ribojimo sistemą, leidžiančią pagal elektros tinklo stebimus parametrus operatyviai apriboti elektrinės gamybą iki saugaus lygio. Operatorius neatlygina dėl neperduotos elektros energijos tinklų naudotojo patirtų nuostolių.

 

42.  Elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros perdavimo tinklo vietos nustatymo tvarka:

 

42.1operatorius, gavęs prašymą prijungti elektrinę, hibridinę elektrinę ir/ar kaupimo įrenginį, atsižvelgdamas į esamą laisvą tinklų pralaidumą, nustato galimas prijungimo alternatyvas (jei tokios yra) ir parenka tinkamiausią prijungimo vietą. Tinklų pralaidumą sąlygoja prijungtos elektrinės, hibridinės elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kitiems tinklų naudotojams rezervuoti ar laikinai rezervuoti elektros tinklų pralaidumai nagrinėjamoje PT zonoje bei esamos tinklų įrangos (linijų, transformatorių, relinės apsaugos ir automatikos) techniniai parametrai;

 

42.2operatorius nustato artimiausias potencialiai galimas tinklų naudotojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklo vietų alternatyvas: esama linija arba esama transformatorių pastotė;

 

42.3operatorius įvertina kiekvienos alternatyvos pralaidumą, t. y. ar galima perduoti visą reikiamą prijungti galią;

 

42.4esant nepakankamam tinklo pralaidumui perduoti visą tinklų naudoto gamybos pajėgumų generuojamą galią, vertinama alternatyva su perdavimo tinklo plėtra;

 

42.5prijungimo alternatyva turi tenkinti statomos transformatorių pastotės įrenginių operatyviniam valdymui keliamus reikalavimus bei neturi bloginti sąlygų kitiems tinklų naudotojams. Jeigu alternatyva netenkina šių reikalavimų, ji yra atmetama;

 

42.6tinklų naudotojo įrenginiams esant iki 10 km atstumu nuo artimiausios operatoriaus nuosavybėje esančios transformatorių pastotės, pirmiausia nagrinėjamos alternatyvos prijungimui į šią pastotę;

 

42.7nesant nei vienai alternatyvai, pagal kurią galima būtų prijungti tinklų naudotojo įrenginius be papildomų investicijų reikalaujančios tinklų plėtros, operatorius įvertina, ar tinklų naudotojas prašyme išankstinėse prijungimo sąlygose pageidavo gauti prijungimą su tinklo plėtra ir nurodė, kad padengs išlaidas, susijusias su tokiu prijungimu. Jei tinklų naudotojas pageidavo tokio prijungimo, operatorius parenka prijungimo alternatyvą šio Aprašo 43 punkte nurodyta tvarka ir sąlygomis.

 

43.  Elektros tinklų pajėgumų didinimo sąlygos ir tvarka:

 

43.1operatorius nustato vieną ar daugiau alternatyvų su galima tinklų plėtra bei pasiūlo mažiausiai investicijų reikalaujančią alternatyvą;

 

43.2patirtos prijungimo prie elektros perdavimo tinklo išlaidos yra apmokamos ir atlyginamos vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika.

 

44.  Tinklų naudotojui pageidaujant padidinti esamą leistiną generuoti galią, operatorius gauto prašymo padidinti leistiną generuoti galią pagrindu įvertina tinklo pralaidumą bei prijungimo vietą pagal Aprašo 42 punktą, o tinklo pralaidumas rezervuojamas Aprašo 38 punkte nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS. ELEKROS PERDAVIMO TINKLO PRALAIDUMŲ REZERVAVIMO TVARKA

 

45.  Operatorius, siekdamas užtikrinti elektros perdavimo tinklo pralaidumų rezervaciją Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnyje nurodytoms prioritetų grupėms, kas 3 mėnesius atlieka gautų prašymų elektros perdavimo tinklo pralaidumų rezervacijai gauti (toliau – prašymai rezervacijai) vertinimą bei sudaro Sąrašą.

 

46.  Prašymus rezervacijai teikia tinklų naudotojai:

 

46.1.  nurodyti Aprašo 5 ir 10 punktuose;

 

46.2.  nurodyti Aprašo 6 punkte ir siekiantys dalyvauti Aukcione;

 

46.3.  nurodyti Aprašo 7 punkte ir turintys skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymą prijungti gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, įrenginius prie skirstomųjų tinklų šių tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje;

 

46.4.  nurodyti Aprašo 9 punkte ir turintys planuojamiems įrenginiams leidimą gaminti elektros energiją arba leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių;

 

46.5.  nurodyti Aprašo 9 punkte ir turintys planuojamiems įrenginiams vystyti galiojantį ketinimų protokolą.

 

47.  Tinklų naudotojas teikia nustatytos formos prašymą rezervacijai gauti (3 priedas) bei prideda:

 

47.1.  dokumentus (elektrinių, hibridinių elektrinių ir/ar kaupimo įrenginių išdėstymo planą su transformatorių pastotės esama ar planuojama statybos vieta (koordinatės) prijungimui prie elektros tinklų), pagrindžiančius, kad žemės sklypo plotas pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos elektrinei plėtoti:

 

47.1.1vėjo elektrinėms — tinklų naudotojas valdo pakankamo ploto žemės sklypą (ar jo dalį), kuriame gali būti įrengti 23 metrų skersmens vėjo elektrinės pamatai kiekvienai ketinimų protokolo pagrindu ketinamai pastatyti vėjo elektrinei. Pateikiamas Aprašo 47.2 papunktyje nurodytas žemės sklypo planas, kuriame nubraižyti vėjo elektrinių pamatai su pažymėtais skersmens matmenimis;

 

47.1.2saulės elektrinėms — tinklų naudotojas kiekvienam ketinamam išplėtoti saulės šviesos energijos elektrinių įrengtosios galios MW valdo:

 

a)  ne mažesnį nei 1 ha ploto žemės sklypą (ar jo dalį) arba

 

b)  ne mažesnį nei 0,6 ha žemės sklypą (ar jo dalį), kai tinklų naudotojas pateikia patvirtinimą, kad statomos saulės šviesos energijos elektrinės įrenginiai (fotomoduliai) sklype bus išdėstyti juos nukreipiant rytų ir vakarų kryptimis;

 

47.2.  dokumentus, įrodančius, kad prašyme rezervacijai nurodyti žemės sklypai (ar jų dalys) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomi tinklų naudotojo. Nuosavybės teisės atveju pridedamas ne senesnis kaip 1 mėnesio žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro (NTR) išrašas ir žemės sklypo planas. Nuomos teisės atveju pridedamas ne senesnis kaip 1 mėnesio žemės sklypo NTR išrašas ir žemės sklypo planas. Jei nuomos teisė neįregistruota NTR pridedama žemės sklypo nuomos ar preliminarioji nuomos sutartis, kurios galiojimas yra ne trumpesnis nei 42 mėnesiai. Tais atvejais, kai atitinkama sutartimi sklypų naudotojui suteikiama ne viso žemės sklypo valdymo teisė, pateikti dokumentą įrodantį faktiškai valdomo žemės sklypo dalį (su koordinatėmis);

 

47.3.  Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduotą savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę arba hibridinę elektrinę, nustatytos formos (4 priedas) administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti elektrinės arba hibridinės elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi arba tinklų naudotojo patvirtinimas operatoriui, kad savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo, taip pat tinklų naudotojo pateiktas prašymas savivaldybės administracijai dėl atitinkamo patvirtinimo išdavimo. Savivaldybės administracijos patvirtinimas arba kreipimasis į savivaldybę dėl patvirtinimo išdavimo turi būti ne senesnis nei 1 metų. Savivaldybės administracijos patvirtinimas yra laikomas tinkamu, jei yra išduotas kitam asmeniui, nei teikiantis prašymą rezervacijai, tačiau iš pateiktų duomenų visumos galima nustatyti, kad patvirtinimas pateiktas dėl ne mažesnės įrengtosios generuoti galios bei to paties generacijos šaltinio elektrinės ar hibridinės elektrinės statybos ar įrengimo tame pačiame žemės sklype;

 

47.4.  kai planuojama statyti vėjo elektrines arba hibridines elektrines, kurioje vieną dalį sudaro vėjo elektrinės, Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

 

47.5.  įsipareigojimą, jog iki kreipimosi gauti leidimą gaminti elektros energiją pateikimo dienos teisės aktuose nustatyta elektrinės dalis bus perleista gaminantiems vartotojams ar asmenims, siekiantiems tapti gaminančias vartotojais, kai vykdoma Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodyta veikla;

 

47.6.  skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymą prie skirstomųjų tinklų prijungti gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, įrenginius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje (teikia Aprašo 7 punkte nurodytas tinklų naudotojas).

 

48.  Operatorius per 20 darbo dienų nuo savaitės, kurią buvo gautas prašymas rezervacijai, paskutinės dienos, išnagrinėja prašymą rezervacijai ir pateikia atsakymą apie prašymo rezervacijai ir kartu su juo pateiktų dokumentų atitikimą šio Aprašo skyriaus ir teisės aktų reikalavimams (toliau – tinkamai pateiktas prašymas rezervacijai) arba pateikia atsakymą apie nustatytus trūkumus visiems pareiškėjams tą pačią dieną. Operatorius per 10 darbo dienų nuo Sąrašo paskelbimo dienos, įvertinęs visus naujai gautus prašymus rezervacijai bei nustatęs, kad gali trumpinti šiame punkte nurodytą prašymų nagrinėjimo terminą, apie tai paskelbia operatoriaus interneto svetainėje, nurodydamas sutrumpintą terminą, kurį taiko visų prašymų rezervacijai gauti nagrinėjimui iki artimiausio Aprašo 50 punkte nurodyto registro sudarymo.

 

49.  Tinklų naudotojui pašalinus operatoriaus nurodytus trūkumus ir pateikus patikslintą prašymą rezervacijai, operatorius jį įvertina bei atsako tinklų naudotojui Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka. Jei tinklų naudotojas tikslino prašymą rezervacijai, jis į Aprašo 50 punkte nurodytą registrą įtraukiamas pagal tinkamai pateikto prašymo rezervacijai gavimo laiką.

 

50.  Operatorius kas 3 mėnesius sudaro tinkamai pateiktų prašymų rezervacijai registrą (toliau – Registras), nurodydamas tinklų naudotoją, planuojamą įrenginį, energijos rūšį/rūšis, planuojamo įrenginio galias, planuojamo įrenginio prioritetą, gavimo datą, gavimo laiką, išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytą prijungimo prie tinklo vieta (informacija papildoma, kai tinklų naudotojas informuoja apie išduotas išankstines prijungimo sąlygas). Jei tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, pateikiami nuasmeninti duomenys. Operatorius Registrą viešina operatoriaus interneto svetainėje visą 3 mėnesių laikotarpį, papildydamas informacija apie naujai pateiktus tinkamus prašymus rezervacijai.

 

51.  Tinklų naudotojas iki Registro sudarymo paskutinės dienos turi informuoti operatorių apie jam išduotas išankstines prijungimo sąlygas, nurodydamas išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo datą bei registracijos numerį. Išankstinės prijungimo sąlygos prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo dieną turi būti galiojančios.

 

52.  Tinklų naudotojas gali informuoti apie išankstines prijungimo sąlygas didesnės įrengtosios, leistinos generuoti ar leistinos vartoti galios elektrinei, hibridinei elektrinei ar kaupimo įrenginiui prijungti, nei nurodyta prašyme rezervacijai gauti. Šiuo atveju bus vertinama, ar įrengtosios, leistinos generuoti ar leistinos vartoti galios pokytis neturės įtakos techniniams sprendiniams ar elektrinei, hibridinei elektrinei, kaupimo įrenginiui ir (ar) elektros tinklui taikytiniems reikalavimams

 

53.  Tinklų naudotojui iki Registro sudarymo paskutinės dienos nepateikus informacijos apie išankstines prijungimo sąlygas, kaip nurodyta Aprašo 51 punkte, arba operatoriui Aprašo 52 punkte nurodyta tvarka nustačius, kad įrengtosios, leistinos generuoti ar leistinos vartoti galios pokytis turi įtakos techniniams sprendiniams ar reikalavimams, arba nustačius, kad prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo dieną jos bus negaliojančios, tinklų naudotojo tinkamai pateiktas prašymas rezervacijai nebus įtraukiamas į artimiausią Registrą.

 

54.  Jei Registro sudarymo paskutinę dieną tinklų naudotojas nebus gavęs atsakymo dėl tinkamai pateikto prašymo rezervacijai ar nepateiks informacijos apie išankstines prijungimo sąlygas, kaip nurodyta Aprašo 51 punkte, jo tinkamai pateiktas prašymas rezervacijai bus perkeltas į kitą artimiausią Registrą.

 

55.  Operatorius per 10 darbo dienų nuo Registro sudarymo paskutinės dienos, įvertinęs galimybę rezervuoti perdavimo tinklo pralaidumus Aprašo 38 punkte nurodytais pralaidumų skirstymo principais Registre esantiems tinklų naudotojams, kuriems prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo dieną nebus taikomas Aprašo 103 punkte nurodytas ribojimas, sudaro Sąrašą. Sąrašas skelbiamas operatoriaus interneto svetainėje, nurodant tinklų naudotoją, tinklų naudotojo prioritetą pagal Elektros energetikos įstatymą, elektros įrenginių leistiną generuoti galią, prijungimo prie elektros perdavimo tinklo vietą.

 

56.  Sąraše esantys tinklų naudotojai ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Sąrašo paskelbimo, operatoriui pateikia prašymą pasirašyti ketinimų protokolą VI skyriuje nustatyta tvarka, o Aprašo 46.3 papunktyje nurodyti tinklų naudotojai pateikia prašymą prijungimo sąlygoms gauti XII skyriuje nustatyta tvarka. Aprašo 46.4 papunktyje nurodyti tinklų naudotojai per 1 mėnesį pateikia prašymą leidimui plėtoti pajėgumus gauti.

 

57.  Tinklų naudotojui per Aprašo 56 punkte nustatytą terminą nepateikus prašymo pasirašyti ketinimų protokolą ar Susitarimą, prijungimo sąlygoms gauti arba per Aprašo 65 punkte nustatytą terminą, nepasirašius ketinimų protokolo ar Susitarimo, nustoja galioti patvirtinimas, kad perdavimo tinklo pralaidumų rezervacija galima. Operatorius atsilaisvinusius pralaidumus per 5 darbo dienas nuo 56 punkte nurodyto termino pabaigos, pasiūlo kitiems eilėje esantiems tinklų naudotojams.

 

58.  Sąrašo sudarymo dieną nepakankant PT zonos pralaidumų tinklų naudotojo prašyme rezervacijai gauti nurodytos leistinos generuoti galios įrenginiams prijungti, operatorius nepatvirtina, kad perdavimo tinklo rezervaciją galima ir tinklų naudotojo į Sąrašą neįtraukia.

 

59.  Tinklų naudotojus, nepatekusius į Sąrašą, operatorius informuoja per 10 darbo dienų nuo Sąrašo paskelbimo, nurodydamas neįtraukimo į Sąrašą priežastis.

 

VI SKYRIUS. KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS SU TINKLŲ NAUDOTOJU, IŠSKYRUS SU SIEKIANČIU DALYVAUTI KONKURSE

 

60.  Tinklų naudotojas, nurodytas Aprašo 46.1, 46.2 ar 46.5. (teikia tik 60.2 Aprašo papunktyje nurodytą prašymą) papunkčiuose ir turintis operatoriaus patvirtinimą apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją operatoriui pateikia:

 

60.1.  nustatytos formos prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (5 priedas) arba užpildo prašymą operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu). Tuo atveju, kai du arba daugiau tinklų naudotojų veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, šiame punkte nurodytą prašymą teikia jungtinės veiklos sutartyje nurodytas pagrindinis partneris;

 

60.2.  laisvos formos prašymą pasirašyti Susitarimą dėl ketinimų protokolo pakeitimo, įtraukiant naujos rūšies elektrinę ir/ar kaupimo įrenginį;

 

60.3.  pagal Aprašo 38.5. papunktį į Sąrašą įtrauktas tinklų naudotojas, įvertinęs patvirtinime apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją nurodytą leistiną generuoti galią, patikslina planuojamų įrenginių parametrus bei teritoriją, kurioje ketina vykdyti veiklą. Šiuo atveju, negali būti įtraukiami nauji sklypai, nei buvo nurodyti prašyme rezervacijai gauti;

 

60.4.  terminą, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektros įrenginius, baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Tarybai leidimui gaminti elektros energiją ar leidimui generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių gauti. Terminas negali būti trumpesnis nei leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo terminas, nurodytas Elektros energetikos įstatyme bei laikotarpis kreiptis į Tarybą leidimui plėtoti pajėgumus gauti ir ilgesnis nei leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo terminas su galimu pratęsimu, nurodytu Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 papunktyje;

 

60.5.  informaciją apie su juridiniu asmeniu, kai tinklų naudotojas yra juridinis asmuo, susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime. Pateikiama informacija iš oficialių registrų, nurodant juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą arba asmens kodą.

 

61.  Operatorius per 25 kalendorines dienas nuo prašymo pasirašyti ketinimų protokolą su visais Aprašo 60 punkte nurodytais dokumentais, ar prašymo pasirašyti Susitarimą pateikimo dienos, privalo su tinklų naudotoju pasirašyti ketinimų protokolą ar Susitarimą, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 732 straipsnyje nurodytą atvejį. Kai Elektros energetikos įstatymo 732 straipsnyje nustatytu atveju turi būti įsitikinta, kad ketinimų protokolo pasirašymas ir (ar) ketinimų protokolą siekiantis pasirašyti asmuo nekelia rizikos nacionalinio saugumo interesams ar atitinka nacionalinio saugumo interesus, ketinimų protokolo pasirašymo terminas pratęsiamas tiek, kiek buvo vykdomos patikros procedūros.

 

62.  Operatorius per 10 kalendorinių dienų nuo Aprašo 60 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 732 straipsnyje nurodytą atvejį, parengia ir elektroniniu paštu pateikia ketinimų protokolą (7-9 priedai) ar Susitarimą pasirašyti elektroniniu parašu.

 

63.  Tinklų naudotojas, gavęs pasirašytą ketinimų protokolą ar Susitarimą, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų pasirašo jį .adoc ar .pdf formatu bei pasirašytą dokumentą elektroniniu paštu atsiunčia operatoriui. 

 

64.  Operatorius, gavęs tinklų naudotojo pasirašytą ketinimų protokolą ar Susitarimą, per 2 darbo dienas operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu) paskelbia informaciją apie pasirašytą ketinimų protokolą ar Susitarimą, nurodydamas tinklų naudotoją, įrengtąją galią, leistiną naudoti galią, leistiną generuoti galią, energijos rūšį, prijungimo prie perdavimo tinklo vietą. Jeigu planuojama prijungti hibridinę elektrinę, pateikiama informaciją apie visas elektrinę sudarančias AEI rūšis naudojančias elektrines ir kaupimo įrenginius, jei tokie yra suplanuotiJei tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiami nuasmeninti duomenys. Jei ketinimų protokolas pasirašytas siekiant dalyvauti Aukcione, nurodoma tik leistina generuoti galia ir prijungimo prie perdavimo tinklo vieta. Vėliau prie tos pačios prijungimo vietos pasirašius ketinimų protokolą, siekiant dalyvauti Aukcione, patikslinama leistina generuoti galia, jei ji yra didesnė nei buvo nurodyta anksčiau.

 

65.  Tinklų naudotojui per 15 kalendorinių dienų nepateikus pasirašyto ketinimų protokolo ar Susitarimo, kaip nurodyta Aprašo 63 punkte, tinklų naudotojas yra išbraukiamas iš Sąrašo, nustoja galioti patvirtinimas apie galimą perdavimo tinklo rezervaciją ir su juo ketinimų protokolas ar Susitarimas nebepasirašomas. Tokiu atveju tinklų naudotojas gali teikti naują prašymą rezervacijai V skyriuje nustatyta tvarka.

 

66.  Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka nustačius, kad tinklų naudotojas kelia riziką nacionalinio saugumo interesams ar neatitinka nacionalinio saugumo interesų, tinklų naudotojas yra išbraukiamas iš Sąrašo, nustoja galioti patvirtinimas apie galimą perdavimo tinklo rezervaciją ir su juo ketinimų protokolas nebepasirašomas.

 

67.  Ketinimų protokolo tipinės formos skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu). 

 

68.   Su galiojančiu ketinimų protokolu gamintojas turi teisę dalyvauti tik viename, paskelbtame Aukcione, jei ketinimų protokolas pasirašytas siekiant dalyvauti Aukcione.

 

69.  Ketinimų protokolas galioja jame nustatytomis sąlygomis visą prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja išduotas leidimas plėtoti pajėgumus arba 270 kalendorinių dienų, jei ketinimų protokolą pasirašė tinklų naudotojas, siekiantis dalyvauti Aukcione. 

 

70.  Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti tinklų naudotojo planuojamus statyti įrenginius, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai tinklų naudotojas: 

 

70.1.  pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 darbo dienų operatoriui nepateikia tinkamo prievolių įvykdymo užtikrinimo;

 

70.2.  pasirašęs ketinimų protokolą per 1 mėnesį nesikreipia į Tarybą su prašymu dalyvauti organizuojamame Aukcione arba su prašymu išduoti leidimą plėtoti pajėgumus; 

 

70.3.  pasirašęs ketinimų protokolą siekdamas dalyvauti Aukcione, teisės aktų nustatyta tvarka atsisako dalyvauti aukcione;

 

70.4.  per 3 mėnesius nuo Aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti pajėgumus išdavimo ir ketinimų protokolo pratęsimo; 

 

70.5.  per 30 kalendorinių dienų nuo Aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nepratęsia ketinimų protokolo ir nepateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo; 

 

70.6.  Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių; 

 

70.7.  per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo operatoriui nepateikia derinti techninio projekto ir/ar per vieną mėnesį neįvertina pateiktų pastabų ir nepateikia operatoriui patikslinto techninio projekto;

 

70.8.  likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, neturi statybą leidžiančio dokumento, jeigu toks dokumentas yra reikalingas;

 

70.9.  teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su operatoriumi elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;

 

70.10.  dalyvavęs Aukcione, jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos; 

 

70.11.  dalyvavęs Aukcione, jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio tinklų naudotojo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja gamintojų, laimėjusių Aukcioną, galimą prijungimą; 

 

70.12.  dalyvavęs Aukcione, jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau per 3 darbo dienas nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos prašymą suteikti Aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti Aukciono dalyviai, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui; 

 

70.13.  pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą;

 

70.14.  nustoja galioti leidimas plėtoti pajėgumus;

 

70.15.  užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektros įrenginių statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir tinklų naudotojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją ir/ar leidimas generuoti energiją iš kaupimo įrenginių. 

 

71.  Aukcioną laimėjęs tinklų naudotojas gali mažinti ketinimų protokole nurodytą elektrinės įrengtąją galią ir/ar leistiną generuoti galią, kai Aukcione nustatomas daugiau nei vienas Aukciono laimėtojas ir pasikeičia tinklų naudotojo pateiktas elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymas, ir dėl to turi būti pakeista ketinimų protokole nurodyta elektrinės galia. Tinklų naudotojas per 5 darbo dienas nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo kreipiasi į operatorių dėl ketinimų protokolo pakeitimo ir pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo ta dalimi, kuria sumažėja ketinimų protokole nurodyta elektrinės leistina generuoti galia, o operatorius per 5 darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo pateikia patikslintą ketinimų protokolą pasirašymui ir per 5 darbo dienas nuo patikslinto ketinimų protokolo pasirašymo dienos informuoja finansų įstaigą dėl atsisakymo nuo dalies prievolių įvykdymo užtikrinimo. 

 

72.  Ketinimų protokolas ir galios bei pralaidumų rezervavimas netenka galios, kai tinklų naudotojas neįvykdo Elektros energetikos įstatyme, šiame Apraše ir ketinimų protokole nustatytų ketinimų protokolo reikalavimų. 

 

73.  Ketinimų protokole nurodyta teritorija gali būti keičiama, nekeičiant prijungimo prie elektros tinklų vietos, nurodytos ketinimų protokole. Tinklų naudotojas pateikia laisvos formos prašymą bei prideda dokumentus, nurodytus Aprašo 47.1- 47.4 papunkčiuose.

 

74.  Ketinimų protokolas nėra perleidžiamas kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta. Ketinimų protokolas nėra perleidžiamas jungtinės veiklos partneriams, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas. 

 

VII SKYRIUS. KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS SU TINKLŲ NAUDOTOJU SIEKIANČIU DALYVAUTI KONKURSE

 

75.  Tinklų naudotojas, siekiantis dalyvauti konkurse operatoriui pateikia:

 

75.1.  nustatytos formos prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (6 priedas) arba užpildo prašymą operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu). Tuo atveju, kai du arba daugiau tinklų naudotojų veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, šiame punkte nurodytą prašymą teikia jungtinės veiklos sutartyje nurodytas pagrindinis partneris;

 

75.2.  terminą, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektros įrenginius, baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Tarybai leidimui gaminti elektros energiją.

 

76.  Operatorius per 5 darbo dienas nuo prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo dienos, privalo su tinklų naudotoju pasirašyti ketinimų protokolą.

 

77.  Operatorius per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, parengia ir elektroniniu paštu pateikia ketinimų protokolą (10 priedas) pasirašyti elektroniniu parašu.

 

78.  Tinklų naudotojas, gavęs pasirašytą ketinimų protokolą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pasirašo jį .adoc ar .pdf formatu bei elektroniniu paštu atsiunčia operatoriui. 

 

79.  Ketinimų protokolo tipinė forma skelbiama operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu). 

 

80.   Su galiojančiu ketinimų protokolu gamintojas turi teisę dalyvauti tik viename paskelbtame konkurse.

 

81.  Ketinimų protokolas galioja jame nustatytomis sąlygomis visą prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei 6 metai nuo leidimo plėtrai ar eksploatacijai gavimo dienos, išskyrus atvejus jei leidimas plėtrai ir eksploatacijai panaikinamas anksčiau. 

 

82.  Ketinimų protokolas netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti tinklų naudotojo planuojamus statyti įrenginius, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai: 

 

82.1.  tinklų naudotojas pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 darbo dienų operatoriui nepateikia tinkamo prievolių įvykdymo užtikrinimo;

 

82.2.  tinklų naudotojas per Tarybos nustatytą konkurso dalyvių registracijos terminą nepateikia Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nurodytų dokumentų dėl dalyvavimo konkurse; 

 

82.3.  tinklų naudotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsisako dalyvauti konkurse;

 

82.4.  tinklų naudotojas nelaimi konkurso (taikoma, kai konkursas organizuojamas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio nuostatas) arba tinklų naudotojas nelaimi konkurso, o konkurso laimėtojas Vyriausybės nustatyta tvarka sumoka elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokestį (taikoma, kai konkursas organizuojamas pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio nuostatas);

 

82.5.  tinklų naudotojas pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą;

 

82.6.  panaikinamas leidimas plėtrai ir eksploatacijai;

 

82.7.  per 6 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos, įskaitant galimus jo pratęsimus, tinklų naudotojas neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę;

 

82.8.  Taryba panaikina sprendimą, kuriuo tinklų naudotojas buvo paskelbtas konkurso laimėtoju;

 

82.9.    tinklų naudotojas užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektros įrenginių statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir tinklų naudotojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją. 

 

83.  Ketinimų protokolas nėra perleidžiamas kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta. Ketinimų protokolas nėra perleidžiamas jungtinės veiklos partneriams, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas. Šio punkto nuostatos nėra taikomos, kai kitos valstybės narės juridinis asmuo arba jungtinės veiklos pagrindu veikianti juridinių asmenų grupė, ar kitos organizacijos padalinys, ketinimų protokolą perleidžia Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kaip tai numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

 

VIII SKYRIUS. RIZIKOS NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS AR ATITIKIMO NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS VERTINIMAS

 

84.  Tinklų naudotojui pateikus operatoriui prašymą sudaryti ketinimų protokolą dėl elektrinės, hibridinės elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginių prijungimo, kai numatoma leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 50 MW, išskyrus atvejį, kai prašymas pasirašyti ketinimų protokolą pateikiamas siekiant dalyvauti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ar 221 straipsnyje nurodytame konkurse, operatorius per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo pasirašyti ketinimų protokolą gavimo dienos inicijuoja patikrą, siekiant įsitikinti, kad ketinimų protokolo pasirašymas ir (ar) ketinimų protokolą siekiantis pasirašyti asmuo nekelia rizikos nacionalinio saugumo interesams ar atitinka nacionalinio saugumo interesus. Ketinimų protokolo pasirašymo terminas pratęsiamas tiek, kiek buvo vykdomos patikros procedūros.

 

85.  Atlikus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytus veiksmus ir priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad šis asmuo ir (ar) ketinimų protokolo pasirašymas kelia riziką ar neatitinka nacionalinio saugumo interesų, prašymas pasirašyti ketinimų protokolą netenkinamas ir ketinimų protokolas nepasirašomas.

 

86.  Operatorius apie ketinamą sudaryti sandorį su tinklų naudotoju informuoja Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, kai planuojamo sudaryti sandorio pagrindu tinklų naudotojui yra suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su operatoriaus saugumo planuose ar kituose operatoriaus vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios yra reikšmingos operatoriaus veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, duomenų bazėmis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir informacinių sistemų (jų dalių) gali gauti prieigą tinklų naudotojo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė aptarnauti ar kitaip susipažinti su tokiomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis):

 

86.1.  tuo atveju, jei bus vykdoma patikra dėl atitikimo nacionalinio saugumo interesams, tinklų naudotojas įsipareigoja nustatytais terminais pateikti operatoriui ir/ar kompetentingoms institucijoms visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, būtinus šiai patikrai atlikti;

 

86.2.  jei tinklų naudotojas pateiks neišsamius, netikslius ar klaidingus dokumentus ar duomenis, reikalingus atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai atlikti, operatorius ar/ir kompetentingos institucijos turės teisę paprašyti šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus terminus;

 

86.3.  sandoris nebus sudaromas su tinklų naudotoju, kuris nepateiks nacionalinio saugumo patikrai reikalingos informacijos ir (ar) dokumentų, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė priims sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą, kad tinklų naudotojas neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu;

 

86.4.  tinklų naudotojas negalės sudaryti planuojamo sandorio su tinklų naudotojo rangovu, kuris nepateiks nacionalinio saugumo patikrai reikalingos informacijos ir (ar) dokumentų, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė priims sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris su tinklų naudotojo rangovu neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą, kad tinklų naudotojo rangovas, neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

 

87.  Tinklų naudotojas, projektuodamas ir statydamas objektą, kuris vėliau bus perduotas operatoriui, privalo užtikrinti, kad tinklų naudotojo rangovo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte.

 

88.  Tinklų naudotojas, statydamas objektą, kuris vėliau bus perduotas operatoriui, įsigydamas prekes ar paslaugas, kurių BVPŽ kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, laikys, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

 

88.1.  techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

 

88.2.  techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

 

88.3.  BVPŽ kodų nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje nurodytų valstybių ar teritorijų sąrašai patvirtint Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280.

 

IX SKYRIUS. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 

89.  Tinklų naudotojas, pasirašęs ketinimų protokolą per 10 darbo dienų privalo pateikti operatoriui teisės aktų reikalavimus atitinkantį prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį operatoriui tinklų naudotojo įsipareigojimų įvykdymą.

 

90.  Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka. Norint pratęsti leidimo plėtoti pajėgumus terminą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatyme, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis padidinamas dydžiu, kuris apskaičiuojamas prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo momentu galiojančios Elektros energetikos įstatymo redakcijos nustatyta tvarka. 

 

91.  Prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas.

 

92.  Prievolių įvykdymo užtikrinimas pateikiamas neatšaukiama, pirmo pareikalavimo finansų įstaigos garantija, arba finansų įstaigos laidavimu, išduotu finansų įstaigos, kuriai (arba kurią valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% tos finansų įstaigos akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“.

 

93.  Operatorius, gavęs tinklų naudotojo prašymą grąžinti prievolių įvykdymo užtikrinimą, per 10 darbo dienų atsisako savo teisių pagal prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį tinklų naudotojui ar tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia, kai

 

93.1.  tinklų naudotojas nelaimi Aukciono ir neketina tęsti veiklos; 

 

93.2.  tinklų naudotojas nelaimi konkurso (taikoma, kai konkursas organizuojamas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio nuostatas) arba tinklų naudotojas nelaimi konkurso, o konkurso laimėtojas Vyriausybės nustatyta tvarka sumoka elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokestį (taikoma, kai konkursas organizuojamas pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio nuostatas);

 

93.3.  tinklų naudotojas nelaimi Aukciono ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą; 

 

93.4.  tinklų naudotojas, nelaimėjęs Aukciono ir pateikęs prašymą operatoriui suteikti jam Aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus, jų negauna; 

 

93.5.  tinklų naudotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsisako dalyvauti Aukcione ar konkurse

 

93.6.  tinklų naudotojas užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės ir/ar leistinos generuoti galios kaupimo įrenginių statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gauna leidimą gaminti elektros energiją ir/ar leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių. 

 

94.  Jeigu tinklų naudotojas per leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus arba per 6 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios įrenginį, arba ketinimų protokolas operatoriaus nutraukiamas, kai tinklų naudotojas neįvykdo Elektros energetikos įstatymo nustatytų esminių ketinimų protokolo vykdymo sąlygų, arba Taryba panaikina sprendimą, kuriuo konkurso dalyvis buvo paskelbtas konkurso laimėtoju arba jeigu Taryba teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais panaikina leidimą plėtrai ir eksploatacijai arba gamintojas nutraukia ketinimų protokolą skirtą gamintojo įsipareigojimo įvykdymui pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir (ar) 221 straipsnius užtikrinti arba tinklų naudotojas atsisako leidimo plėtrai ir eksploatacijai operatorius pasinaudoja visu šio tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai (pavyzdžiui, su tinklų naudotoju nesusijusių trečiųjų asmenų veiksmai, viešojo administravimo subjektų sprendimai arba neveikimas, nenugalimos jėgos aplinkybės ir pan.) numatyti ketinimų protokolo ir (ar) sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio tinklų naudotojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šioje dalyje nurodytos aplinkybės, tinklų naudotojas pateikia tinklų operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šioje dalyje nurodytos aplinkybės, o tinklų operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.

 

95.  Jeigu tinklų naudotojas per leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, arba per 6 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia elektrinę ir/ar kaupimo įrenginį, kurio leistina generuoti galia turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė negu nurodyta ketinimų protokole, tokiu atveju tinklų operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui.

 

96.  Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kai tinklų naudotojas nutraukia ketinimų protokolą arba kai tinklų naudotojas atsisako leidimo plėtoti gamybos pajėgumus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Ši nuostata nėra taikoma, kai ketinimų protokolas pasirašytas siekiant užtikrinti tinklų naudotojo įsipareigojimo įvykdymą pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir (ar) 221 straipsnius.

 

97.  Jei dėl Aprašo 122 punkte nurodytų priežasčių, tinklų naudotojas negali vykdyti ketinimų protokole prisiimtų įsipareigojimų, pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą ir grąžinti visą prievolių įvykdymo užtikrinimą bei pateikia dokumentus pagrindžiančius, kad prijungimo sąlygų reikalavimų skirtumas nuo išankstinių prijungimo sąlygų yra esminis ir kad tai yra aplinkybė, kurios tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti (pavyzdžiui, su tinklų naudotoju nesusijusių trečiųjų asmenų veiksmai, viešojo administravimo subjektų sprendimai arba neveikimas, nenugalimos jėgos aplinkybės ir pan.) ketinimų protokolo sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti ir dėl kurios tinklų naudotojas negali įgyvendinti ketinimų protokole prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Operatorius per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo nutraukti ketinimų protokolą gavimo dienos įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.

 

98.  Ketinimų protokolo nutraukimo diena laikoma: 

 

98.1.  tinklų naudotojo prašymo nutraukti ketinimų protokolą gavimo diena, išskyrus šio Aprašo 94 punkte nurodytus atvejus

 

98.2.  pirma kalendorinė diena po termino, per kurį tinklų naudotojas turėjo pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą;

 

98.3.  pirma kalendorinė diena po termino, per kurį Aukciono laimėtojas ar tinklų naudotojas nelaimėjęs Aukciono, bet ketinantis tęsti veiklą toliau, turėjo kreiptis dėl ketinimų protokolo pratęsimo;

 

98.4.  diena, kai Taryba pateikė rašytinį motyvuotą atsisakymą, kad leidimas plėtoti pajėgumus neišduodamas, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių; 

 

98.5.  diena, kai Taryba pateikė rašytinį motyvuotą atsakymą, kad leidimas plėtoti pajėgumus panaikinamas šio Aprašo 194 punkte nurodytu atveju;

 

98.6.  pirma kalendorinė diena po termino, per kurį tinklų naudotojas ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis turėjo su operatoriumi sudaryti elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, pabaigos;

 

98.7.  diena, kai tinklų naudotojas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka atsisako dalyvauti Aukcione;

 

98.8.  diena, kai gamintojas Tarybos patvirtintame Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka atsisako dalyvauti konkurse;

 

98.9.  pirma kalendorinė diena po termino, per kurį tinklų naudotojas turėjo kreiptis dėl leidimo plėtoti pajėgumus pratęsimo.

 

99.  Jei tinklų naudotojas pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą po to, kai buvo įvykdytas esminis ketinimų protokolo sąlygų pažeidimas, taikomos Elektros energetikos įstatyme nurodytos nuostatos susijusios su esminiu ketinimų protokolo pažeidimu.

 

100Ketinimų protokolui nutrūkus Aprašo 98 punkte nurodytais atvejais, operatorius per 10 darbo dienų informuoja tinklų naudotoją apie nutrūkusį ketinimų protokolą, atlaisvina elektros tinklų galią ir pralaidumus, atnaujina prijungimo prie elektros tinklų galimybių žemėlapį bei pasinaudoja dalimi prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje.

 

101Prievolių įvykdymo užtikrinimo dalis, nurodyta Aprašo 100 punkte, apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje prašymo dėl ketinimų protokolo pasirašymo pateikimo dieną, nustatyta tvarka. Tarybai informavus apie įsiteisėjusį teismo sprendimą pripažinti Tarybos atsisakymą išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus neteisėtu, operatorius grąžina panaudotą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį. 

 

102Pakeitus ketinimų protokolą Aprašo 71 punkte nurodytais atvejais, tinklų naudotojas gali teikti prašymą sumažinti prievolių įvykdymo užtikrinimą ta dalimi, kuria ketinimų protokole buvo sumažinta nurodyta elektrinės leistina generuoti galia arba įrengtoji galia, jei prievolių įvykdymo užtikrinimas buvo pateiktas skaičiuojant elektrinės įrengtajai galiai. Operatorius per 10 darbo dienų nuo patikslinto ketinimų protokolo pasirašymo dienos informuoja finansų įstaigą dėl dalies prievolių įvykdymo užtikrinimo atsisakymo. 

 

103Jeigu tinklų naudotojas pasirašo ketinimų protokolą, bet per nustatytą laiką nepateikia savo prievolių įvykdymo užtikrinimo, ketinimų protokolas operatoriaus nutraukiamas, o tinklų naudotojas 6 mėnesius praranda teisę teikti naują prašymą dėl ketinimų protokolo pasirašymo. 6 mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo kitos, einančios po paskutinės termino prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimui, dienos.

 

104Operatoriui šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis pasinaudojus tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, šiomis lėšomis, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus, mažinamas perdavimo paslaugų kainų viršutinių ribų lygis.

 

105Šiame skyriuje nurodyta tvarka nustatomas gamintojo prievolių užtikrinimo dydis gali būti sumažintas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į gamintojo patirtas faktines jo įsipareigojimų įvykdymo išlaidas, kaip tą numato Elektros energetikos įstatymas.

 

X SKYRIUS. GAMINTOJO, DALYVAVUSIO AUKCIONE, PRIJUNGIMAS

 

106Aukcionai organizuojami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Operatorius rezervuotus pralaidumus visai ketinimų protokole numatytai elektrinės leistinai generuoti galiai garantuoja tik vienam Aukciono laimėtojui, kai paskelbiamas vienas laimėtojas, o Aukciono laimėtojais paskelbus kelis gamintojus, esami rezervuoti elektros tinklų pralaidumai suteikiami: 

 

106.1proporcingai jų pateikto elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymams, jei pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo ir nurodytas metinis gamybos kiekis sutampa, bei laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų laimėtojų elektrinių prijungimą; 

 

106.2visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui prijungti, jei laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neribos kitų laimėtojų elektrinių prijungimo.

 

107Gamintojas, laimėjęs Aukcioną, per 5 darbo dienas kreipiasi į operatorių dėl ketinimų protokolo galiojimo termino pratęsimo.

 

108Gamintojas, dalyvavęs Aukcione ir jo nelaimėjęs, tačiau ketinantis toliau tęsti veiklą, kai jo planuojamai statyti elektrinei netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1-3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, per 5 darbo dienas kreipiasi dėl ketinimų protokolo galiojimo pratęsimo. Aukcionui rezervuoti elektros tinklų pralaidumai suteikiami gamintojui ir ketinimų protokolo terminas pratęsiamas, jei tenkinamos šios sąlygos: 

 

108.1gamintojo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neriboja asmenų, laimėjusių Aukcioną, galimo prijungimo; 

 

108.2jei per 5 darbo dienas nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos asmenims, dalyvavusiems Aukcione ir jo nelaimėjusiems, pateikus prašymą suteikti Aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus elektros tinklų galios ir pralaidumų užtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui. 

 

109Operatorius per 5 darbo dienas nuo Aprašo 107 ar 108 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos, jei gamintojui suteikiami Aukcionui rezervuoti pralaidumai, parengia ir elektroniniu paštu pateikia ketinimų protokolo pakeitimą pasirašyti elektroniniu parašu.

 

110Gamintojas, gavęs pasirašytą ketinimų protokolo pakeitimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasirašo jį .adoc ar .pdf formatu bei pasirašytą dokumentą elektroniniu paštu atsiunčia operatoriui. 

 

111Gamintojui per 25 kalendorines dienas nuo Aukciono laimėtojo paskelbimo dienos nepratęsus ketinimo protokolo galiojimo ir nepateikus prievolių įvykdymo užtikrinimo Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, operatorius netenka prievolės prijungti gamintojo planuojamus įrenginius bei atlaisvina elektros tinklų pralaidumą.

 

XI SKYRIUS. REIKALAVIMAI DĖL LEIDIMO PLĖTOTI PAJĖGUMUS GAVIMO

 

112Tinklų naudotojas teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti pajėgumus: 

 

112.1per 1 mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, jei tinklų naudotojas ketinimų protokolą pasirašė nesiekdamas dalyvauti Aukcione ar planuodamas įrengti kaupimo įrenginius; 

 

112.2per 3 mėnesius nuo Aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos;

 

112.3per 6 mėnesius nuo išankstinių prijungimo sąlygų gavimo dienos, jei tinklų naudotojas keičia elektros įrenginių įrengtąją galią, kai leistina generuoti galia nekeičiama;

 

112.4per 1 mėnesį nuo patvirtinimo apie galimą tinklų rezervaciją gavimo dienos, kai prie veikiančios ar vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytais reikalavimais statomos atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės, papildomai numatoma įrengti kitą atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia;

 

112.5per 1 mėnesį nuo patvirtinimo apie galimą tinklų rezervaciją gavimo dienos, kai prie veikiančio ar vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo nustatytais reikalavimais statomo kaupimo įrenginio, papildomai numato įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ar hibridinę elektrinę, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia.

 

113Tinklų naudotojas, pateikęs prašymą Tarybai išduoti leidimą plėtoti pajėgumus ne vėliau nei kitą darbo dieną informuoja operatorių apie pateiktą prašymą, pridėdamas prašymo pateikimą įrodančius dokumentus. Operatorius, per nurodytą terminą negavęs informacijos, kad prašymas pateiktas, apie tai informuoja tinklų naudotoją bei nustato 5 darbo dienų terminą pateikti įrodymus. Tinklų naudotojui nepateikus įrodymų per nustatytą terminą, operatorius informuoja tinklų naudotoją apie nutrūkusį ketinimų protokolą arba apie nustojusį galioti patvirtinimą, kad perdavimo tinklų pralaidumų rezervacija galima, netenka prievolės prijungti tinklų naudotojo planuojamus statytu elektros įrenginius, atlaisvina elektros tinklų galią ir pralaidumus bei pasinaudoja visu prievolių įvykdymo užtikrinimu, jei jis buvo pateiktas.

 

114Tinklų naudotojui per nustatytą terminą negavus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas tinklų naudotojui bei su juo pasirašytas ketinimų protokolas ar patvirtinimas, kad perdavimo tinklų pralaidumų rezervacija galima, netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti tinklų naudotojo planuojamus statyti įrenginius. Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje prašymo dėl ketinimų protokolo pasirašymo pateikimo momentu, nustatyta tvarka. Šio punkto nuostatos netaikomos Aprašo 197.4 papunktyje numatytu atveju.

 

115Tinklų naudotojas, pateikęs prašymą pratęsti leidimą plėtoti pajėgumus, ne vėliau nei kitą darbo dieną informuoja operatorių apie pateiktą prašymą, pridėdamas prašymo pateikimą įrodančius dokumentus. Operatorius negavęs informacijos, kad tinklų naudotojas kreipėsi dėl leidimo plėtoti pajėgumus pratęsimo ir nustojus galioti leidimui plėtoti pajėgumus, informuoja tinklų naudotoją bei nustato 5 darbo dienų terminą įrodantiems dokumentams pateikti. Tinklų naudotojui per nustatytą terminą nepateikus dokumentų, operatorius informuoja tinklų naudotoją apie nutrūkusį ketinimų protokolą arba nustojusias galioti prijungimo sąlygas, atlaisvina elektros tinklų galią ir pralaidumus bei pasinaudoja visu prievolių įvykdymo užtikrinimu, jie jis buvo pateiktas.

 

XII SKYRIUS. PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

 

116Tinklų naudotojas, turintis operatoriaus patvirtinimą apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją ir gavęs leidimą plėtoti pajėgumus (išskyrus gaminantį vartotoją ar asmenį siekiantį tapti gaminančiu vartotoju) ar leidimą plėtrai ir eksploatacijai ar leidimą modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros kaupimo įrenginį, kreipiasi į operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo, pateikdamas nustatytos formos prašymą išduoti prijungimo sąlygas (11 ar 12 priedas) arba užpildydamas prašymą operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu) bei sumokėjęs Tarybos nustatytą mokestį už prijungimo sąlygų išdavimą.

 

117Tinklų naudotojas, pateikdamas prašymą prijungimo sąlygoms gauti, nurodo, ar vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 (toliau — Prijungimo aprašas) numatyta teise, pageidauja / nepageidauja savo lėšomis įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus. 

 

118Operatorius parenka ir prijungimo sąlygose nustato tinklų naudotojo elektros įrenginių prijungimo tašką.

 

119Elektros energijos iš AEI gamintojas turi teisę, išskyrus atvejus, kai elektrinė statoma ar įrengiama jūrinėje teritorijoje, pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį, elektrinės įrengtąją galią ir leistiną generuoti galią. Tinklų naudotojo pasirinkto prijungimo taško atitiktį nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina operatorius. Elektrinės prijungimo taškas gali būti keičiamas tik toje pačioje PT zonoje ir tik tuo atveju, jeigu nedaro įtakos pralaidumų žemėlapyje skelbiamiems pralaidumams.

 

120Operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas elektros energiją iš AEI gamintojo pasirinkto prijungimo taško, kaip nurodyta Aprašo 119 punkte. Dėl šio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas padengia operatorius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

121Operatorius išduoda tinklų naudotojui prijungimo sąlygas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 116 punkte, gavimo dienos. 

 

122Operatorius neprisiima atsakomybės, jei išduotose prijungimo sąlygose numatyti atlikti privalomieji esminiai elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai dėl objektyvių priežasčių nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais arba jei Aukciono laimėtojui elektros tinklų galia ir pralaidumai buvo paskirstyti proporcingai dėl kelių Aukciono laimėtojų, ribojančių vienas kito elektrinės prijungimą, patvirtinimo. Esant šiame punkte nurodytiems neatitikimams, tinklų naudotojas per 1 mėnesį nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos gali kreiptis dėl ketinimų protokolo nutraukimo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo Aprašo 97 punkte nustatyta tvarka.

 

123Du ar daugiau tinklų naudotojų, pageidaujantys savo elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų pagal vienas prijungimo sąlygas, pasirašę jungtinės veiklos ar sudarę kitą Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytą sutartį, gali pateikti vieną bendrą prašymą prijungimo sąlygoms gauti. Operatorius tokiu atveju išduoda vienas prijungimo sąlygas, jeigu toks prijungimas yra pagrįstas techniškai, ekonomiškai ir yra racionalus tinklų plėtros požiūriu. Tokiu atveju šie tinklų naudotojai prijungimo laikotarpiu bus laikomi vienu tinklų naudotoju. 

 

124Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos galioja iki leidimo plėtoti pajėgumus arba iki leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimo termino pabaigos su visais jo pratęsimais arba 36 mėnesius, jei leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas. Jei vienos prijungimo sąlygos buvo išduotos dviem ar daugiau tinklų naudotojų, nustojus galioti kurio nors tinklų naudotojo turimam leidimui plėtoti pajėgumus, nustoja galioti šio tinklų naudotojo elektros įrenginių prijungimui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai ir jo elektros įrenginiai negalės būti prijungti pagal šias prijungimo sąlygas.

 

125Operatorius, esant motyvuotam tinklų naudotojo prašymui arba savo iniciatyva (nustačius neatitikčių teisės aktams ar jiems pasikeitus, esant techninėms arba rašymo apsirikimo klaidoms), tikslina išduotas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo sąlygos šiame punkte nurodytais atvejais gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

126Prijungimo sąlygos nėra perleidžiamos kitam asmeniui, išskyrus išimtinius atvejus, kuomet tinklų naudotojui yra iškeliama bankroto byla, jis yra pertvarkomas, reorganizuojamas, restruktūrizuojamas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) arba miršta. Šis punktas taip pat taikomas jungtinės veiklos partneriams, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas.

 

XIII SKYRIUS. TECHNINIO PROJEKTO DERINIMAS

 

127Tinklų naudotojas pagal prijungimo sąlygas parengia tiek prijungimo prie elektros tinklų dalies techninių projektų, kiek jų privaloma parengti prijungimui įgyvendinti (toliau visi techniniai projektai kartu – PT dalies techninis projektas) ir tiek tinklų naudotojo elektros įrenginių dalies techninių projektų, kiek jų privaloma parengti įrenginių prijungimui ir pastatymui ar įrengimui įgyvendinti.

 

128Tinklų naudotojas prašymą suderinti PT dalies techninį projektą ir visas PT dalies techninio projekto sudėties žiniaraščiuose nurodytas bylas turi pateikti ne vėliau nei per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos, o kai elektrinė statoma ar įrengiama jūrinėje teritorijoje – iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

 

129Operatorius, gavęs prašymą suderinti PT dalies techninį projektą, per 5 darbo dienas įvertina, ar pateiktos visos PT dalies techninio projekto sudėties žiniaraščiuose nurodytos bylos. Nustatęs, kad pateiktos ne visos PT dalies techninio projekto bylos, apie tai raštu informuoja tinklų naudotoją ir derinimo nepradeda.

 

130Ne visų Aprašo 127 punkte nurodytų PT dalies techninio projekto bylų pateikimas negali būti laikomas tinkamu tinklų naudotojo ketinimų protokole prisiimto įsipareigojimo per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo operatoriui pateikti derinti techninį projektą, įvykdymu.

 

131Operatorius per 1 mėnesį nuo visų, kaip nurodyta Aprašo 127 punkte, PT dalies techninio projekto bylų gavimo dienos pateikia pastabas PT dalies techniniam projektui arba, nesant pastabų, jį suderina.

 

132Tinklų naudotojas per 1 mėnesį nuo operatoriaus pastabų išsiuntimo dienos, patikslina PT dalies techninį projektą ir pateikia operatoriui prašymą pakartotinai suderinti patikslintą PT dalies techninį projektą bei argumentuotus atsakymus į visas operatoriaus pateiktas pastabas.

 

133Operatorius per 10 darbo dienų įvertina, ar argumentuotai atsakyta į visas operatoriaus pateiktas pastabas. Operatorius nustatęs, kad neatsakyta arba neargumentuotai atsakyta į visas operatoriaus pateiktas pastabas arba pateiktos ne visos, kaip nurodyta Aprašo 127 punkte, PT dalies techninio projekto bylos apie tai informuoja tinklų naudotoją ir pakartotino derinimo nepradeda.

 

134Patikslintą PT dalies techninį projektą operatorius suderina per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo atitinkančio Aprašo 127 punkto reikalavimus, gavimo dienos.

 

135Ne visų PT dalies techninio projekto bylų, kurioms buvo teiktos pastabos patikslinimas ar neargumentuotų atsakymų į operatoriaus pateiktas pastabas pateikimas, negali būti laikomi tinkamu tinklų naudotojo ketinimų protokole prisiimto įsipareigojimo per vieną mėnesį nuo operatoriaus pateiktų pastabų patikslinti techninį projektą, įvykdymu.

 

136Tinklų naudotojas pirmą kartą teikdamas prašymą derinti PT dalies techninį projektą, gali pakeisti prašyme prijungimo sąlygoms gauti nurodytą pageidavimą/nepageidavimą pasinaudoti Prijungimo apraše numatyta teise savo lėšomis įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus. 

 

XIV SKYRIUS. PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMAS

 

137Tinklų naudotojas ne anksčiau nei su operatoriumi suderinęs PT dalies techninį projektą, taip pat ir preliminarius operatoriaus dalies veikiančių elektros įrenginių atjungimo terminus, laikant, kad suderinto PT dalies techninio projekto pateikimo diena yra operatoriaus patvirtinimo, kad PT dalies techninis projektas suderintas, dieną, pateikia operatoriui prašymą sudaryti prijungimo sutartį.

 

138Iki prašymo pateikimo dienos tinklų naudotojas, ketinantis pasinaudoti Prijungimo apraše numatyta teise savo lėšomis įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus ir atitinkantis Aprašo 84 ir (ar) 86 punkte nurodytus kriterijus ir tinklų naudotojo rangovas, atitinkantis Aprašo 86 punkte nurodytus kriterijus, turi būti patikrintas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

139Patikrą inicijuoja operatorius Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka.

 

140Ne vėliau, kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Aprašo 137 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos operatorius parengia prijungimo sutarties projektą ir pateikia jį tinklų naudotojui:

 

140.1tuo atveju, kai tinklų naudotojas neišreiškia pageidavimo pasinaudoti Prijungimo apraše numatyta teise savo lėšomis įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, prijungimo paslaugos sutarties šalys yra operatorius ir tinklų naudotojas;

 

140.2tuo atveju, kai tinklų naudotojas išreiškia pageidavimą pasinaudoti Prijungimo apraše numatyta teise savo lėšomis įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, t. y. trišalės elektros tinklų įrengimo ir (ar) statybos sutarties projektas, kuris kartu laikomas tinklų naudotojas prijungimo paslaugos sutarties projektų. Prijungimo paslaugos sutarties šalys — operatorius, tinklų naudotojas ir tinklų naudotojos rangovas, atitinkantis Statybos įstatyme ar (ir) Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

141Tinklų naudotojas privalo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai operatorius pateikia tinklų naudotojui prijungimo sutarties projektą, atitinkantį suderintą PT dalies techninį projektą, pasirašyti prijungimo sutartį.

 

142Prijungimo sutarties laikotarpis nustatomas vadovaujantis PT dalies techninio projekto derinimo metu suderintu su operatoriumi projekto įgyvendinimui reikalingomis perdavimo tinklo dalies įrenginių atjungimų grafiku (konkretūs atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo PT dalies techninio projekto dokumente, kuris yra neatskiriama elektros įrenginių prijungimo sutarties dalis. Dokumento pavyzdinė forma pateikiama operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

 

143Tinklų naudotojui per 15 kalendorinių dienų nuo operatoriaus pateikto prijungimo sutarties projekto nepasirašius prijungimo sutarties, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas tinklų naudotojui bei su juo pasirašytas ketinimų protokolas netenka galios, operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamus statyti ar įrengti įrenginius bei įgyja teisę pasinaudoti tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu.

 

144Tipinių prijungimo paslaugos sutarčių sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

 

XV SKYRIUS. PRIJUNGIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

145Prijungimo paslaugų kaina yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl tinklų naudotojo įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų rangos darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su tinklų naudotojo įrenginių prijungimu ir / arba operatoriui priklausančių energetikos objektų statyba, perkėlimu ar rekonstravimu (pvz., kapitalizuotų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų, kurios nebuvo įvertintos perdavimo paslaugų kainose, išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui (išskyrus kompensacijas, mokamas žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas), archeologiniams tyrinėjimams, projektavimo darbams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei), faktinei kainai, padaugintai iš teisės aktuose nustatytos tinklų naudotojo operatoriui apmokamos dalies (toliau – paslaugos kaina).

 

146Kai tinklų naudotojas neišreiškia pageidavimo pasinaudoti Prijungimo apraše numatyta teise savo lėšomis įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, tinklų naudotojas preliminarią paslaugos kainą sumoka pagal operatoriaus pateiktas išankstines mokėjimo sąskaitas šiais terminais:

 

146.1kai preliminari paslaugos kaina neviršija 35 000 eurų – iki paslaugos teikimo pradžios, bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo prijungimo sutarties pasirašymo;

 

146.2kai preliminari paslaugos kaina viršija 35 000 eurų – 60 proc. preliminarios paslaugos kainos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prijungimo sutarties pasirašymo dienos, o likusius 40 proc. preliminarios paslaugos kainos – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie viešąjį pirkimą laimėjusio pasiūlymo nustatymą gavimo dienos, t. y. iki rangos sutarties su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu sudarymo.

 

146.3Prijungimo sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta preliminari paslaugos kaina gali būti operatoriaus perskaičiuojama iki prijungimo paslaugos suteikimo akto sudarymo, kai prijungimo sutarties galiojimo metu, teikiant paslaugą, paaiškėja, kad į preliminarią paslaugos kainą nėra įskaičiuotos visos išlaidos ir sąnaudos, reikalingos paslaugai suteikti arba šios išlaidos ir (ar) sąnaudos, apskaičiuotos neteisingai ir dėl to padidėja arba sumažėja paslaugos kaina ir (ar) patiriamos papildomos išlaidos ir (ar) sąnaudos, tinklų naudotojas ar operatorius skirtumą tarp perskaičiuotos ir pradinės preliminarios paslaugos kainos sumoka ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo operatoriaus ar tinklų naudotojo pateiktos išankstinio mokėjimo sąskaitos.

 

147Konkurso laimėtojas operatoriaus nustatyta tvarka padengia operatoriaus patirtas transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros, reikalingos šioms elektrinėms prijungti, sąnaudas. Kai į transformatorių pastotę yra prijungiama daugiau negu viena elektrinė, transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudos tarp elektrinių vystytojų padalijamos proporcingai jungiamų elektrinių leistinai generuoti galiai.

 

XVI SKYRIUS. PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMAS

 

148Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tinklų naudotojo elektrinę prie operatoriaus valdomų operatorius privalo prijungti ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, hibridinę elektrinę, kaupimo įrenginį, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai, pirmumo teise prijungti šio tinklo naudotojo elektrinę prie elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai statomos elektrinės, jeigu kiti elektros tinklai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni elektrinės prijungimo taškui. Nurodyta statomos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų pirmumo teisė užtikrinama kitų tinklų naudotojų elektros įrenginių, naudojančių ne atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų atžvilgiu.

 

149Elektros energijos iš neatsinaujinančių išteklių tinklo naudotojo elektrinę prie operatoriaus valdomų operatorius privalo prijungti ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai.

 

150Prijungimo prie elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų momentu laikomas elektrinės prijungimas technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti (paleidimo ir derinimo darbams).

 

151Šio Aprašo 148 ir 149 punktuose nurodyti terminai gali būti pratęsti operatoriaus ir tinklų naudotojo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, kai operatorius nustatytais terminais negali prijungti tinklų naudotojo elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas prijungimo paslaugos sutartyje ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

152Šio Aprašo 140.1 papunktyje numatytu atveju elektrinės prijungimo darbus operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, įskaitant elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka operatorius arba jo pavedimu kitas asmuo, parinktas įstatymų nustatyta tvarka.

 

153Šio Aprašo 140.2 papunktyje numatytu atveju elektrinės prijungimo darbai operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje vykdomi vadovaujantis šio Aprašo 155 punkto nuostatomis.

 

154Prie elektros tinklų prijungiami tinklų naudotojo elektros įrenginiai, atliekami prijungimo darbai ir elektros tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų, prijungimo sąlygų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 

155Tinklų naudotojo, apsisprendusio pasinaudoti Prijungimo apraše numatyta teise savo lėšomis įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, prijungimo paslaugos vykdymo ypatumai:

 

155.1tinklų naudotojas turi su operatoriumi suderinti pagrindinės įrangos atitikimą operatoriaus reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies techninio projekto suderinimo su operatoriumi bei gavus PT dalies techninio projekto teigiamą ekspertizės išvadą. Įrangos atitiktis su operatoriumi turi būti suderinta prieš pradedant rengti darbo projektą ir užsakant pagrindinę įrangą. Pagrindinės įrangos atitikties operatoriaus reikalavimams pagrindimo tvarka yra viešai skelbiama operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu);

 

155.2elektrinės prijungimo darbus operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, išskyrus elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka tinklų naudotojo rangovas, atitinkantis Statybos įstatyme ir (ar) Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse nustatytus reikalavimus;

 

155.3tinklų naudotojo rangovas privalo užtikrinti, kad imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių operatoriaus valdomiems tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš AEI, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. Šių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja operatorius, atlikdamas darbų techninę priežiūrą. Tinklų naudotojas ir tinklų naudotojo rangovas privalo leisti operatoriui ar jo atstovui susipažinti su vykdomais darbais, ištaisyti nustatytus defektus ir trūkumus, vykdyti kitus nurodymus, kurie, operatoriaus manymu, yra būtini, kad įrengiami, ir (ar) rekonstruojami, ir (ar) statomi elektros tinklai atitiktų Statybos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, nustatytus elektros įrenginių įrengimo reikalavimus ir prijungimo paslaugos sutartyje (tinklų perkėlimo (rekonstravimo) atveju – perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje), prijungimo sąlygose ir operatoriaus elektros tinklų dalies įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos projekte nurodytus kokybės reikalavimus.

 

XVII SKYRIUS. ĮRENGINIŲ ATITIKIMAS NUSTATYTIEMS TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS

 

156Įrenginių atitikimo nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinimo procedūrų tikslas yra patikrinti įrenginių atitiktį pagal:

 

156.1Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;

 

156.2Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;

 

156.3Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai;

 

156.4Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. O3E-1467 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimų“ patvirtinimo;

 

156.5Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. O3E-89 „Dėl bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai“ patvirtinimo;

 

156.6Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. O3E- 138 „Dėl bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai“ patvirtinimo;

 

156.7elektros energijos kokybės prijungimo taške reikalavimus. Reikalavimai skelbiami operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

 

157Esamam C arba D tipo elektros energijos gamybos moduliui (sinchroniniams elektros energijos gamybos moduliui bei atskirai elektros jėgainių parkų moduliui) taikomi Komisijos reglamento (ES) 2016/631 2016 m. balandžio 14 d. dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, kai elektros energijos modulio savininko nuosavybės teise valdomas elektros energijos gamybos modulis buvo modernizuotas šiais būdais:

 

157.1C arba D tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pasikeitė jo didžiausias pajėgumas, neviršijant modulio tipui nustatyto maksimalaus galingumo;

 

157.2B tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pagal didžiausią pajėgumą toks modulis priskiriamas C tipo elektros energijos gamybos moduliui. (Tokiu atveju taikomi C tipo elektros energijos gamybos modulio reikalavimai);

 

157.3C tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pagal didžiausią pajėgumą toks modulis priskiriamas D tipo elektros energijos gamybos moduliui. (Tokiu atveju taikomi D tipo elektros energijos gamybos modulio reikalavimai);

 

157.4C arba D tipo elektros energijos gamybos modulis buvo modernizuotas taip, kad pasikeitė jo įrenginių (katilo, turbinos, generatoriaus, žadinimo sistemos, galios keitiklio, valdymo sistemų ar kitų pagrindinių elektros energijos gamybos modulio įrenginių) esamos darbo charakteristikos. (Tokiu atveju taikomi reikalavimai tiems įrenginiams, kurių pakeitimas daro įtaką veikimo pokyčiui).

 

158Įrenginių atitikimo nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinimo procedūros vykdomos šiais etapais:

 

158.1vykdomas prijungimo prie elektros tinklų dalies ir tinklų naudotojo įrenginių dalies objektų techninis vertinimas. Tinklų naudotojo atstovas operatoriaus nustatyta tvarka sudaro techninio įvertinimo komisiją. Operatorius techninio įvertinimo komisiją organizuoja tinklų naudotojui pateikus prašymą bei energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio įvertinimo reikalavimus atitinkančią dokumentaciją;

 

158.2elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų tinklų naudotojo ir operatoriaus dalyje (derinimo ir bandymo darbams) gavimas;

 

158.3bandomasis įjungimas objektų eksploatacijai;

 

158.4rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant tinklų naudotojo rangovo bei operatoriaus atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su operatoriumi bei kitomis suinteresuotomis šalimis derina tinklų naudotojo rangovas. Programa gali būti pateikta operatoriui derinti tik po visos rekonstruotų ar naujai sumontuotų elektros įrenginių operatyviniam valdymui ir eksploatacijai būtinos dokumentacijos pateikimo ir suderinimo su operatoriumi;

 

158.5objektų derinimas, testavimas atliekamas tinklų naudotojo atstovo. Testavimo tikslas – tinkamai suderinti įrangos ir jos valdymo sistemų veikimą pagal Aprašo 157 punkte nustatytus reikalavimus;

 

158.6atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas. Įvertinimas atliekamas pagal su operatoriumi suderintą atitikties patikros programą. Patikrą atlieka tinklų naudotojas, dalyvaujant operatoriui;

 

158.7atliekamas elektros energijos kokybės parametrų matavimas;

 

158.8sudaromos elektros energijos kokybės matavimų ir atitikties bandymų ataskaitos, kurios yra pateikiamos operatoriaus;

 

158.9operatorius įvertina atitiktį pagal Aprašo 157 punkte nurodytus reikalavimus ir sudaro įrenginių atitikimo nustatytiesiems reikalavimams ataskaitą. Atitikties atskaita yra pateikiama tinklų naudotojui ir Tarybai;

 

158.10galutinės elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie įrengtų tinklų naudotojui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, gavimas;

 

158.11statybos užbaigimas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 

158.12elektros įrenginių prijungimo akto pasirašymas;

 

158.13leidimo gaminti elektros energiją ar leidimo generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių gavimas.

 

159Išsami informacija apie naudojimo leidimo procedūrą pagal 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos Reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai 29 straipsnio 2 dalį, 2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos Reglamento (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai 22 straipsnio 3 dalį bei 2016 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos Reglamento (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai 55 straipsnio 2 dalį skelbiami operatoriaus interneto svetainėje www.litgrid.eu.

 

XVIII SKYRIUS. ELEKTROS ENERGIJOS PARDAVIMO IR DISBALANSO SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

160Tinklų naudotojas ne vėliau, kaip likus 2 savaitėms iki įrenginių įjungimo bandomajai eksploatacijai į elektros energijos perdavimo tinklą, privalo su operatoriumi sudaryti Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį (toliau – Perdavimo sutartis). Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartis sudaroma vadovaujantis Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinėmis sąlygomis, patvirtintomis Tarybos nutarimu (toliau – Standartinės perdavimo sutarties sąlygos). Aktuali Standartinių perdavimo sutarties sąlygų redakcija skelbiama operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

 

161Tinklų naudotojas ne vėliau, kaip likus 2 savaitėms iki įrenginių įjungimo bandomajai eksploatacijai į elektros energijos perdavimo tinklą (elektros energijos gamybai ar vartojimui), privalo su operatoriumi arba su kitu Lietuvos rinkos dalyviu, atsakingu už rinkos dalyvio disbalansą ir prekyba disbalansu su operatoriumi, sudaryti disbalanso pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Disbalanso sutartis). Disbalanso sutartis sudaroma vadovaujantis disbalanso pirkimo-pardavimo sutarties standartinėmis sąlygomis, patvirtintomis Tarybos nutarimu (toliau – Standartinės disbalanso sutarties sąlygos). Aktuali Standartinių disbalanso sutarties sąlygų redakcija skelbiama operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu). Šis reikalavimas netaikomas gamintojams, elektros energiją gaminantiems iš AEI, ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma supirkimo ir atleidimo nuo disbalanso atsakomybės skatinimo priemonė.

 

XIX SKYRIUS. ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ REGULIAVIMO TVARKA

 

162Operatorius gali laikinai nutraukti elektros energijos persiuntimą, nesant tinklų naudotojų kaltės, tik siekiant apsaugoti visuomenės interesus, tarp jų Energetikos įstatyme nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį, arba įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, arba atliekant naujų tinklų naudotojų prijungimo ar elektros tinklų priežiūros ar remonto darbus, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 71 ir 71¹ straipsnių nuostatomis.

 

163Operatorius gali nutraukti elektros energijos persiuntimą, įskaitant persiuntimo paslaugos teikimą, tiems tinklų naudotojams, kurie savo veikla sukelia trikdžius ir neigiamai veikia elektros energijos kokybę, taip pat tinklų naudotojams viršijus leistiną generuoti galią, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 72 straipsnio nuostatomis.

 

164Tinklų naudotojai, eksploatuodami prie elektros tinklų prijungtus elektros įrenginius, privalo neviršyti leistinos generuoti galios. Elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar kaupimo įrenginio įrengtoji galia, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 20¹ straipsnio 2 dalies nuostatomis, gali būti didesnė už leistiną generuoti galią, nustatytą prijungimo taške, tačiau leistina generuoti galia negali viršyti elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar kaupimo įrenginio įrengtosios galios.

 

165Leistinos generuoti galios viršijimas yra esminių Standartinių perdavimo sutarties sąlygų pažeidimas ir Operatorius turi teisę tinklų naudotojui skirti baudą arba nutraukti perdavimo paslaugos teikimą Aprašo XXI skyriuje numatytomis sąlygomis.

 

XX SKYRIUS. ELEKTROS ENERGIJOS PRIĖMIMAS IR PERSIUNTIMAS ELEKTROS TINKLAIS

 

166Operatorius, siekdamas išvengti avarinių situacijų perdavimo sistemoje, turi teisę reguliuoti prie jo elektros tinklų prijungiamoje elektrinėje, pagaminamos ir į elektros tinklus patiekiamos elektros energijos kiekį ar atidėti tokios elektrinės prijungimą šiais atvejais:

 

166.1jeigu nesiimant veiksmų būtų perkraunami elektros tinklai, į kuriuos priimama elektrinėje pagaminta elektros energija;

 

166.2nenugalimos jėgos atvejais;

 

166.3kai siekiama išvengti avarinės situacijos elektros tinkluose ar energetikos sistemoje, arba likviduoti elektros tinkluose ar energetikos sistemoje susidariusią avarinę situaciją;

 

166.4kitais įstatymų nustatytais atvejais.

 

167Dėl Aprašo 166 punkte išvardintų ribojimų tinklų naudotojo patiriami nuostoliai nekompensuojami, išskyrus atvejus, kai atitinkamus ribojimus lemiančios aplinkybės atsiranda dėl operatoriaus kaltės ar teisė į nuostolių atlyginimą atsiranda kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

 

168Operatorius, atlikdamas elektros energijos srautų perdavimo tinkluose dispečerinį valdymą ir atsižvelgdamas į perdavimo sistemos darbo saugumo ir jungiamųjų linijų pralaidumo paskirstymo reikalavimus, remdamasis turima faktine informacija apie tinklų naudotojų eksploatuojamus elektros energijos gamybos įrenginius ir nediskriminuodamas atskirų tinklų naudotojų, pirmumo teise užtikrina elektros energijos priėmimą ir persiuntimą perdavimo tinklais pirmiausiai iš tinklų naudotojų, išvardintų Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje, bei atsižvelgdamas į šio straipsnio 4-8 dalyse nurodytas sąlygas. Tinklų naudotojams, gaminantiems elektros energiją iš AEI ne kogeneracijos būdu (išskyrus hidroenergija), elektros energijos priėmimas ir persiuntimas pirmumo teise užtikrinamas, pagal ribojimo kategorijas, įvertinant ketinimų protokoluose, prijungimo sąlygose ar perdavimo paslaugos sutartyse nustatomas ribojimų sąlygas:

 

168.1I kategorija – 1400 MW jūros vėjo elektrinės;

 

168.2II kategorija:

 

168.2.1elektrinės, kurioms iki Aprašo įsigaliojimo yra išduotas leidimas gaminti elektros energiją;

 

168.2.2Elektrinės, dėl kurių statybos pasirašytuose ketinimų protokoluose ir išduotose išankstinėse prijungimo sąlygose nenurodytos ribojimų sąlygos;

 

168.2.3elektrinės, nurodytos LR Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarime Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje nustatymo iki 2030 metų“;

 

168.3III kategorija – visos kitos elektrinės, nepatenkančios į I ir II kategorijas.

 

169Operatorius skelbia viešai savo interneto svetainėje (www.litgrid.eu) prie perdavimo tinklo prijungtų tinklų naudotojų priėmimo ir persiuntimo perdavimo tinklais prioriteto sąrašą.

 

170Elektros energijos priėmimas ir persiuntimas perdavimo tinklais vienodo prioriteto tinklų naudotojams paskirstomas proporcingai leistinai generuoti galiai.

 

171Elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo dėl perdavimo tinklo pralaidumų atveju, pirmiausiai ribojama žemesnį prioritetą turinti elektrinė ar kaupimo įrenginys.

 

172Elektros energijos priėmimas ir persiuntimas gali būti ribojimas dėl leidžiamų parametrų viršijimo:

 

172.1linijų tranzite - kai vienos ar kelių elektros linijų junginys, prie kurių prijungtų generacijos šaltinių generuojama momentinė galia sukelia perkrovas viename ar keliuose elektros linijų junginio elementuose;

 

172.2tinklo mazge - kai dviejų ar daugiau linijų tranzitų junginys, prie kurių prijungtų generacijos šaltinių generuojama momentinė galia sukelia perkrovas tinklo mazgo elementuose (linijose, autotransformatoriuose arba antriniuose transformatorių pastočių įrenginiuose);

 

172.3sistemos balanse - kai energetikos sistemoje generuojama perteklinė momentinė galia ir yra išnaudotos visos prieinamos energetikos sistemos balanso valdymo galimybės.

 

173Elektros energijos priėmimą ir persiuntimą operatorius riboja dviem etapais:

 

173.1diena prieš (D-1) planavimo etape ne vėliau kaip iki 11 val. operatorius, įvertinęs tinklų naudotojų eksploatuojamų elektros energijos gamybos pajėgumus, ir nustatęs perkrovas, Perdavimo sutartyje nustatyta tvarka informuoja tinklų naudotojus apie nustatomus ribojimus kitai parai. D-1 ribojimai vykdomi tokia tvarka ir eiliškumu:

 

173.1.1ribojimas dėl perkrovų linijų tranzite ir (ar) tinklo mazge vykdomas, atlikus perdavimo tinklo galimybių ir AEI generavimo potencialo vertinimą. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, nustatomos ribojimo apimtys Aprašo 168 punkte išvardintų III kategorijų įrenginiams (išskyrus tuos įrenginius, kurie buvo prijungti su perdavimo tinklo plėtra, padidinančia tinklo pralaidumą prijungimo vietoje arba tie kurie ketinimų protokolus pasirašė iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos ir juose nėra nustatytas apribojimas dėl perdavimo elektros tinklo perkrovimo), kurios leidžia išvengti perdavimo tinklo perkrovų. Ribojimai nustatomi 5% nuo leistinos generuoti galios žingsniu ir vykdomi iki bus pasiekta saugi eksploatavimo riba. Jeigu pasiekus 90 % maksimalaus pralaidumo ribą, AEI generacijos potencialas išlieka didesnis negu sistemos poreikio ir eksporto galimybės, atliekami veiksmai, išvardinti Aprašo 173.1.2. papunktyje.

 

173.1.2ribojimas dėl sistemos balanso vykdomas atlikus sistemos poreikio, eksporto galimybių ir AEI generavimo potencialo vertinimą. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, Aprašo 168 punkte išvardintos III kategorijos įrenginiams ribojimai nustatomi 10% žingsniu nuo leistinos generuoti galios iki kol leistina generuoti galia pasiekia 0 MW. Jei kartu su elektrine ar hibridine elektrine yra įrengtas Aprašo 35 ar 36 punktuose nustatytų parametrų kaupimo įrenginys, ribojimų nustatymo žingsnis mažinamas iki 5% nuo leistinos generuoti galios. Jei elektrinė ketinimų protokole turi nustatytas kelias skirtingas leistinos generuoti galios ribojimų sąlygas, ribojimai nustatomi nuo III kategorijai priskirtos leistinos generuoti galios iki kol III kategorijai priskirta leistina generuoti galia pasiekia 0 MW. Jeigu atlikus šiuos veiksmus, atsinaujinančių generacijos išteklių potencialas išlieka didesnis negu sistemos poreikio ir eksporto galimybės, atliekami veiksmai, išvardinti Aprašo 173.1.3. papunktyje;

 

173.1.3ribojimas dėl sistemos balanso vykdomas atlikus sistemos poreikio, eksporto galimybių ir AEI generavimo potencialo vertinimą. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, nustatomos ribojimo apimtys Aprašo 168 punkte išvardintų I ir II kategorijų įrenginiams. Pirmiausiai ribojami II kategorijos įrenginiai 5% žingsniu nuo II kategorijai priskirtos leistinos generuoti galios iki pasiekiama 0 MW leistina generuoti galia. Jeigu to nepakanka, ribojami I kategorijos įrenginiai 5 % žingsniu nuo leistinos generuoti galios iki pasiekiama 0 MW leistina generuoti galia.

 

173.2realaus laiko operatyvinio valdymo etape operatorius vertina ir vykdo perdavimo tinklo perkrovų ar perteklinės generacijos eliminavimą. Realaus laiko ribojimai nustatomi 5 % žingsniu nuo leistinos generuoti galios ir vykdomi iki bus pasiekta saugi sistemos eksploatavimo riba:

 

173.2.1ribojimas dėl perkrovų linijų tranzite ir(ar) tinklo mazge vykdomas, atliekant sistemos elementų apkrovos lygio vertinimą realiu laiku. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, nustatomos ribojimo apimtys Aprašo 168 punkte išvardintų III kategorijų įrenginiams (išskyrus tuos įrenginius, kurie buvo prijungti su perdavimo tinklo plėtra, padidinančia tinklo pralaidumą prijungimo vietoje arba tie kurie ketinimų protokolus pasirašė iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos ir juose nėra nustatytas apribojimas dėl perdavimo elektros tinklo perkrovimo), kurios leidžia išvengti perdavimo tinklo perkrovų. Ribojimai atliekami 5% nuo leistinos generuoti galios žingsniu iki pasiekiamas ne didesnis nei 90% apkrovos lygis linijų tranzite ar tinklo mazge;

 

173.2.2ribojimas dėl sistemos balanso vykdomas, atliekant sistemos balanso vertinimą realiu laiku. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, nustatomos ribojimo apimtys, vadovaujantis Aprašo 173.1.2. -173.1.3. papunkčiuose nustatyta tvarka ir eiliškumu.

 

174Elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo dėl perdavimo tinklo pralaidumų ar sistemos balanso pertekliaus ribojimo atvejais, operatorius perduoda ribojimo valdymo komandas Perdavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

175Diena prieš (D-1) planavimo etape tinklų naudotojas turi įvertinti iš operatoriaus gautą elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo informaciją ir atitinkamai planuoti elektros energijos gamybos ir prekybos kiekius. Šiame etape įvykdyti ribojimai tinklų naudotojams nekompensuojami.

 

176Operatoriaus pateiktų realaus laiko ribojimų atvejais, tinklų naudotojas yra atleidžiamas nuo disbalanso išlaidų pagal realaus laiko ribojimų valdymo komandas apribotu elektros energijos priėmimo ir persiuntimo kiekiu skaičiuojant nuo Diena prieš (D-1) pateikto ribojimo. Atleidimas nuo disbalanso išlaidų apskaitomas už balansą atsakingai šaliai pagal Disbalanso sutartį. Dėl šiame etape įvykdytų ribojimų tinklų naudotojų patirti nuostoliai nekompensuojami, atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Elektros energijos rinkos taisyklėmis įvykusi prekyba elektros energija tokiu atveju nėra anuliuojama ir tinklų naudotojas gauna pajamas už parduotą elektros energiją bei nepatiria papildomų disbalanso išlaidų.

 

177Operatorius elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo dėl perdavimo tinklo pralaidumų ribojimo atveju privalo turėti galimybę riboti prie skirstomojo tinklo prijungtų C ir D tipo elektrinių generuojamą galią, valdyti ar keisti elektrinės parametrus, reikalingus elektros perdavimo tinklo dažnio palaikymui. Operatorius kartu su skirstomųjų tinklu operatoriumi tokio tipo tinklų naudotojams nustato ribojimo sąlygas, kurios yra nurodomos Nuosavybės ribų akte, sudarytame tarp skirstomojo tinklo operatoriaus ir tinklų naudotojo, valdančio C ar D tipo elektrines. 

 

178Tinklų naudotojas, valdantis C ar D tipo elektrinę, prijungtą prie skirstomojo tinklo, privalo operatoriui perduoti teleinformaciją, vadovaujantis Standartiniais techniniais valdymo ir teleinformacijos reikalavimais skirstomojo tinklo operatoriui C ar D tipo elektros energijos gamybos modulio prijungimui, kurie skelbiami operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu). Siekiant užtikrinti patikimus teleinformacijos mainus, operatorius ir tinklų naudotojas sudaro Tarpusavio santykių nuostatus dėl teleinformacijos operatoriui teikimo.

 

179Tinklų naudotojo elektrinės reguliavimas atliekamas pagal operatoriaus su tinklų naudotoju pasirašytos Perdavimo sutarties nuostatas.

 

XXI SKYRIUS. LEISTINOS GENERUOTI GALIOS APRIBOJIMAI

 

180Tinklų naudotojai, eksploatuodami prie elektros tinklų prijungtus elektros įrenginius, privalo neviršyti leistinos generuoti galios.

 

181Tinklų naudotojai, viršiję leistiną generuoti galią, kiekvieną mėnesį operatoriui moka baudą už leistinos generuoti galios viršijimą esant bent vienai iš šių sąlygų:

 

181.1leistina generuoti galia viršijama ne trumpiau kaip vieną minutę per mėnesį (nepertraukiamai arba atskirais intervalais);

 

181.2leistina generuoti galia viršijama 1% ar daugiau.

 

182Bauda už leistinos generuoti galios viršijimą yra lygi per kalendorinį mėnesį į operatoriaus tinklus persiųsto leistiną generuoti galią viršijančio elektros energijos kiekio (kWh) ir kainos, tris kartus didesnės nei vidutinė ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kaina, susiformavusi Lietuvos kainų zonoje kitos paros rinkoje, sandaugai.

 

183Baudą už leistinos generuoti galios viršijimą tinklų naudotojas privalo sumokėti Perdavimo sutartyje nustatyta tvarka.

 

184Kai tinklų naudotojas viršija leistiną generuoti galią Aprašo 181 punkte nustatytomis sąlygomis, operatorius taiko baudą tinklų naudotojui bei raštu įspėja apie leistinos generuoti galios viršijimą.

 

185Jeigu, vadovaujantis Aprašo ‎182 punktu apskaičiuotas baudos už leistinos generuoti galios viršijimą dydis yra mažesnis nei 2 eurai, taikoma minimali 2 eurų dydžio bauda.

 

186Vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą, jeigu tinklų naudotojai, gavę operatoriaus rašytinį įspėjimą, per 5 dienas nenutraukia šios leistinos generuoti galios viršijimo. Šį įspėjimą operatorius pateikia tuomet, kai tinklų naudotojas per pastaruosius 12 mėnesių yra gavęs ne mažiau kaip keturias baudas už leistinos generuoti galios viršijimą ir yra fiksuojamas dar vienas leistinos generuoti galios viršijimas, išskyrus Aprašo ‎187 punkte nurodytus atvejus.

 

187Vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo, jeigu dėl tinklų naudotojų leistinos galios viršijimo kyla perdavimo ar skirstomųjų tinklų avarijos grėsmė arba grėsmė elektros energetikos sistemos saugumui ir patikimumui.

 

188Nutraukiant elektros energijos persiuntimą, operatorius turi teisę atjungti tinklų naudotojo įrenginius nuo operatoriaus tinklų. Tokiu atveju nuo operatoriaus tinklų atjungtiems tinklų naudotojo elektros įrenginiams elektros energijos persiuntimas atnaujinamas vadovaujantis Prijungimo paslaugos sutartyje, Perdavimo sutartyje bei Apraše nustatyta tvarka, atlyginus visas operatoriaus patirtas išlaidas.

 

189Operatorius nekompensuoja tinklų naudotojo patirtų išlaidų ar nuostolių dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo, tinklų naudotojui viršijus leistiną generuoti galią.

 

XXII SKYRIUS. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

190Elektros tinklų operatorius kas mėnesį teikia Energetikos ministerijai, Tarybai ir viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai informaciją:

 

190.1apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą bei išduotas išankstines prijungimo sąlygas;

 

190.2apie prijungimo sąlygas, išduotas gamintojams, gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais ir numatantiems statyti ar įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines, kurioms Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas.

 

191Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti gamybos pajėgumus, privalo ne rečiau kaip kas ketvirtį operatoriui teikti informaciją, įrodančią, kad tinklų naudotojas vykdo šiame leidime nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių.

 

192Tinklų naudotojas informaciją pateikia užpildydamas nustatytos informacijos teikimo formą, kuri skelbiama operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

 

193Tinklų naudotojui šiame skyriuje nustatytais terminais nepateikus informacijos arba operatoriui kilus įtarimų, kad tinklų naudotojo leidime plėtoti pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, operatorius informuoja Tarybą, kuri, įvertinusi operatoriaus pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl išduoto leidimo plėtoti pajėgumus panaikinimo.

 

XXIII SKYRIUS. SKUNDAI

 

194Tarp operatoriaus ir tinklų naudotojų kylančius ginčus dėl veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo ne teismo tvarka nagrinėja Taryba pagal jos patvirtintas energetikos įmonių ginčų nagrinėjimo taisykles. Šalys turi teisę kreiptis į Tarybą, prašydamos joms tarpininkauti ir (ar) jas taikinti, kad ginčas dėl šio ar kitų energetikos srities įstatymų reglamentuojamų santykių būtų išspręstas taikiai pagal Tarybos patvirtintas taikinamojo tarpininkavimo taisykles.

 

195Taryba išankstine privaloma ne teismo tvarka nagrinėja ginčus tarp asmenų ir operatoriaus, kurie kyla dėl:

 

195.1asmenų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitikties Pajėgumų aukcionų nuostatuose nurodytiems techniniams reikalavimams;

 

195.2pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties sudarymo ar atsisakymo ją sudaryti, jos vykdymo ir (ar) nutraukimo.

 

196Tarybos sprendimai, priimti išnagrinėjus asmenų ir operatoriaus ginčus, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Tarybos sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Kreipimasis į bendrosios kompetencijos teismą po Tarybos sprendimo dėl ginčo priėmimo nelaikomas šio sprendimo apskundimu.

 

XXIV SKYRIUS. ĮGYVENDINANČIOS NUOSTATOS

 

197Įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir kitų teisės aktų nuostatas, susijusias su saulės šviesos energijos elektrinių įrengtosios galios riba bei jas įgyvendinančias Aprašo nuostatas, ketinimų protokolai sudaromi, keičiami ir (ar) taikomi šia tvarka:

 

197.1Tarybai nustačius, kad yra viršyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ar kitame teisės akte nustatyta didžiausia saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios riba ir priėmus 2023 m. vasario 10 d. nutarimą Nr. O3E-170 „Dėl asmenų, pateikusių prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas 1) , tinklų naudotojas turi teisę kreiptis dėl su operatoriumi sudaryto ketinimų protokolo pakeitimo, jei ketina tęsti saulės šviesos energijos elektrinės vystymą ir įsipareigoja laikytis operatoriaus nurodytų papildomų sąlygų, kaip nurodyta Aprašo 26.2 papunktyje;

 

197.2operatorius per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, parengia ketinimų protokolo pakeitimą bei pateikia tinklų naudotojui pasirašyti. Tinklų naudotojas gautą susitarimą dėl ketinimų protokolo pakeitimo pasirašo per 5 darbo dienas bei grąžina jį operatoriui;

 

197.3Nutarimo 1 pagrindu į operatorių dėl sudarytų ketinimų protokolų pakeitimo besikreipiantiems tinklų naudotojams, ketinimų protokoluose nurodyta suminė vardinė DC/AC keitiklių galia kintamos srovės (AC, prijungimo prie perdavimo tinklo taško) pusėje bus vertinama kaip leistina generuoti galia, o dalis, kuriai taikomi Aprašo 172.3 papunktyje nurodyti ribojimai bus perskaičiuojama proporcingai Nutarime 1 įtvirtintam įrengtosios galios ribojimui;

 

197.4jei tinklų naudotojas Aprašo 197.1 papunktyje nurodytu atveju neketina tęsti saulės šviesos energijos elektrinės vystymo, įskaitant, jei tinklų naudotojas atsisako įgyvendinti operatoriaus nurodytas papildomas sąlygas, nurodytas Aprašo 26.2 papunktyje, jis kreipiasi į Operatorių dėl ketinimų protokolo nutraukimo;

 

197.5nutraukus ketinimų protokolą Aprašo 197.4 papunktyje nurodytu pagrindu arba negavus leidimo plėtoti pajėgumus Nutarime 1 nurodytu atveju, tinklų naudotojo pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas;

 

197.6keičiant ketinimų protokolą Aprašo 197.1 papunktyje nurodytu pagrindu, kitos, su įsipareigojimu laikytis operatoriaus nurodytų papildomų sąlygų, kaip nurodyta Aprašo 26.2 papunktyje, nesusijusios ketinimų protokolo nuostatos, nekeičiamos.

 

198Iki Aprašo įsigaliojimo sudarytuose ir galiojančiuose ketinimų protokoluose, kurių vykdymas buvo sustabdytas įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies nuostatas, nurodytas gamintojų įsipareigojimas per 4 mėnesius nuo ketinimo protokolo pasirašymo pateikti operatoriui paraišką su privalomais dokumentais dėl prijungimo sąlygų išdavimo kartu su visais pagal teisės aktus privalomais pateikti dokumentais keičiamas gamintojo įsipareigojimu per 4 mėnesius nuo ketinimų protokolo pakeitimo dienos pateikti operatoriui paraišką su privalomais dokumentais dėl prijungimo sąlygų išdavimo kartu su visais pagal teisės aktus privalomais pateikti dokumentais, tuo atveju, kai ketinimų protokolas keičiamas Aprašo 197.1 papunkčio pagrindu.

 

199Tinklų naudotojai, kuriems išankstinės prijungimo sąlygos buvo išduotos iki Aprašo įsigaliojimo ir yra galiojančios, gali kreiptis dėl elektros perdavimo tinklo rezervacijos Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka. Šiuo atveju tinklų naudotojas turi įsivertinti, kad jam gavus patvirtinimą apie galimą tinklų pralaidumų rezervaciją, su juo pasirašomame ketinimų protokole bus įtraukti Aprašo 26 punkte nurodyti ribojimai.

 

200Prašymai rezervacijai priimami nuo 2023 m. kovo 13 d. 9 valandos, o pirmą Registrą, numatytą šio Aprašo V skyriuje, operatorius sudaro per 3 mėnesius nuo Aprašo įsigaliojimo dienos.

 

201Aprašo 200 punkte nurodytų prašymų gavimo laikas eilės sudarymui pagal 38.3 punktą yra vertinamas pagal tinkamai užpildyto Aprašo 3 priedo gavimo laiką, su sąlyga, kad kiti 47.1 – 47.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai yra tinkamai gaunami iš to paties elektroninio pašto adreso iki 2023 m. kovo 13 d. 23:59.

 

202Iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos kaupimo įrenginių prijungimui išduotos prijungimo sąlygos nustoja galioti tuo atveju, jei tinklų naudotojas per 18 mėnesių nuo Aprašo įsigaliojimo dienos nepateikia operatoriui derinti techninio projekto arba per vieną mėnesį nuo operatoriaus pastabų gavimo dienos, nepateikia patikslinto techninio projekto.

 

203Iki Aprašo įsigaliojimo dienos pateikti prašymai pasirašyti ketinimų protokolą nagrinėjami pagal prašymo pasirašyti ketinimų protokolą galiojusią Aprašo redakciją bei elektros perdavimo tinklo pralaidumų žemėlapį. Prašymai gauti nuo Aprašo įsigaliojimo dienos iki Aprašo 200 punkte nurodyto prašymų rezervacijai priėmimo termino pradžios nėra nagrinėjami.

 

204Aprašo 158 punktas taikomas iki tol, kol Taryba poįstatyminiu teisės aktu patvirtins Elektros energetikos įstatymo 31 str. 1 d. 28 punkte nurodytą metodiką dėl bendrųjų techninių reikalavimų pagal Reglamento (ES) 2016/631 nuostatas. Įsigaliojus šiame Aprašo punkte nurodytam poįstatyminiam teisės aktui, Aprašo 158 punktas netenka galios.

 

205Jeigu dėl ketinimų protokolo nutraukimo, leidimų plėtoti pajėgumus neišdavimo arba panaikinimo, prijungimo sąlygų galiojimo pasibaigimo paaiškėja, jog yra laisvų pralaidumų, kurie nepateko į LR Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje nustatymo iki 2030 metų“ (toliau – Nutarimas 2) elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2 papunktyje nurodytus laisvus pralaidumus, įskaitant į tvirtinant Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. O3E-1468 „Dėl Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2.2 papunktyje nurodytą sąrašą apskaičiuotus laisvus pralaidumus, apie juos informuojama Nutarimo 2 dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 3.1 papunkčio nurodyta tvarka ir šie laisvi pralaidumai iki šio Nutarimo 2 pakeitimo nėra paskirstomi.

 

 


 

Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

LITGRID AB            

K. G. E. Manerheimo g. 8,

LT-05131 Vilnius

[email protected]     

Telefonas: (8 707) 02 171                                       

 

(Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI IŠANKSTINES PRIJUNGIMO SĄLYGAS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI

PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO

 

202  -   -  

 

 

1Planuojami prijungti įrenginiai: (pasirinkti vieną)

 

 

 

Vėjo energijos elektrinė:

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

Saulės šviesos energijos elektrinė:

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

Kitos energijos rūšies elektrinė:

 

 

 

 

energijos rūšis

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

Energijos kaupimo įrenginys:

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

leistina naudoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

nominali talpa

 

MWh

 

 

 

Hibridinė elektrinė:

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia1)

 

MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vėjo energijos elektrinių dalis:

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

Kitos AEI rūšies elektrinės dalis:

 

 

 

energijos rūšis

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

 

Elektrinė ar hibridinė elektrinė su energijos kaupimo įrenginiu:

 

 

 

leistina generuoti galia1)

 

MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vėjo energijos elektrinių dalis:

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

 

Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

Kitos AEI rūšies elektrinės dalis:

 

 

 

energijos rūšis

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

Energijos kaupimo įrenginio dalis:

 

 

 

leistina naudoti galia

 

MW

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

nominali talpa

 

MWh

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

 

 

Elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginių modernizavimas:

 

 

naudojama energijos rūšis

 

 

 

 

esama leistina generuoti galia

 

MW

 

 

esama įrengtoji galia

 

MW

 

 

planuojama įrengtoji galia

 

MW

 

 

kita informacija

 

 

 

 

1jei planuojama nauja dalis prie statomos (kuriai pasirašytas ketinimų protokolas) ar veikiančios elektrinės, nurodoma bendra būsimos hibridinės elektrinės leistina generuoti galia, kuri negali būti didesnė, nei didžiausia atskiros energijos rūšies leistina generuoti galia.

 

 

2Pageidaujama planuojamų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų vieta bei įrenginių išdėstymas: _______________________________________________________________________________

 

(pageidaujamo prijungimo prie 110 kV ar 330 kV oro linijos, transformatorių pastotės, skirstyklos pavadinimas, žemės sklypų, kuriuose numatoma statyti elektrines ar kaupimo įrenginius, kadastriniai numeriai)

 

3Pageidauju įrenginius statyti ir leidimo gaminti elektros energiją kreiptis: (pažymėti tik vieną)

 

 kaip gamintojas ir/ar asmuo planuojantis plėtoti energijos kaupimo įrenginius;

 

 kaip asmuo vystantis nutolusias gaminančių vartotojų elektrines;

 

 gaminantis vartotojas;

 

 asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju,

 

 gamintojas, keičiantis elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią, kai leistina generuoti galia nekeičiama,

 

 gamintojas, prie veikiančių ar vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatytais reikalavimais statomų atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės papildomai numato įrengti kitą atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia;

 

 asmuo, prie veikiančio ar vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo nustatytais reikalavimais statomo energijos kaupimo įrenginio papildomai numatoma įrengti atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ar hibridinę elektrinę, kuomet nėra didinama leistina generuoti galia;

 

 gamintojas, ketinantis modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginius.

 

 

4.  Nepakankant elektros perdavimo tinklo pralaidumų pageidaujamoje prijungimo vietoje, įrenginių prijungimui prašau/neprašau ___________ (įrašyti vieną)  išduoti išankstines prijungimo sąlygas su perdavimo tinklo plėtra padidinančia tinklo pralaidumą prijungimo vietoje.

 

 

5.  Skirstomųjų tinklų operatoriaus _______ (data) raštas Nr._____-, kuriame atsisakoma prijungti gamintojo leistinos generuoti ____ MW ir leistinos naudoti galios2) ____ MW įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų.

 

2) – nurodoma tik plėtojant energijos kaupimo įrenginius

 

Tinklų naudotojas yra atsakingas už šiame prašyme ar jo prieduose nurodytų duomenų ir informacijos teisingumą bei prisiimą visą riziką dėl būsimo sandorio nutraukimo ir jo naudai atliktos pralaidumų rezervacijos panaikinimo, jeigu paaiškėja, jog šiame prašyme ar jo prieduose nurodyti duomenys neatitinka tikrovės.

 

PRIEDAI:

1.  PRIVALOMAS: Elektrinių ir/ar kaupimo įrenginių išdėstymo preliminarus planas, transformatorių pastotės planuojama statybos vieta (koordinatės) prijungimui prie elektros tinklų.

 

2.  PRIVALOMAS: Ne senesnis nei 1 metų skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymas prijungti prašymo 1 punkte nurodytos galios įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų.

 

3.  PRIVALOMAS: Įsipareigojimą, jog iki kreipimosi gauti leidimą gaminti elektros energiją pateikimo dienos teisės aktuose nustatyta elektrinės dalis bus perleista gaminantiems vartotojams ar asmenims siekiantiems tapti gaminančias vartotojais, kai vykdoma veikla Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis.

 

4.  PRIVALOMAS: Mokėjimo apie sumokėtą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos suderintą mokestį už išankstines prijungimo sąlygas kopiją.

 

5.  Įgaliojimas (jeigu prašymą pasirašo įgaliotas atstovas).

 

6.  Kiti dokumentai.

 

___________________________

(parašas, vardas, pavardė)

 

 


 

Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

LITGRID AB            

K. G. E. Manerheimo g. 8,

LT-05131 Vilnius

[email protected]     

Telefonas: (8 707) 02 171                                       

 

(Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI IŠANKSTINES PRIJUNGIMO SĄLYGAS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO SIEKIANT DALYVAUTI KONKURSE NAUDOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĘ JŪRĄ IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĘ EKONOMINĘ ZONĄ BALTIJOS JŪROJE

 

202  -   -  

 

1.  Pageidaujamos prijungti atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę:

 

energijos rūšis

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

įrengtoji galia

 

MW

 

2.  Planuojamos statyti elektrinės teritorija, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės _______ (nurodyti datą) nutarime Nr. ______ (nurodyti nutarimo Nr.)

 

 

PRIEDAI:

1Įgaliojimas (jeigu prašymą pasirašo įgaliotas atstovas).

 

2Jungtinės veiklos sutartis (jeigu prašymas pateikiamas jungtinės veiklos pagrindu)

 

3Kiti dokumentai.

 

 

 

___________________________

(parašas, vardas, pavardė)

 


 

Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo

3 priedas

 

LITGRID AB            

K. G. E. Manerheimo g. 8,

LT-05131 Vilnius

[email protected]     

Telefonas: (8 707) 02 171                                       

 

(Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

 

 

PRAŠYMAS GAUTI PATVIRTINIMĄ APIE GALIMĄ ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO PRALAIDUMŲ REZERVACIJĄ

 

202  -   -  

 

1Pageidaujami prijungti įrenginiai (pasirinkti vieną):

 

 

 

Vėjo energijos elektrinė:

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

Saulės šviesos energijos elektrinė:

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

Kitos energijos rūšies elektrinė:

 

 

 

 

energijos rūšis

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

Energijos kaupimo įrenginys:

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

leistina naudoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

nominali talpa

 

MWh

 

 

 

Hibridinė elektrinė:

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

 

 

Vėjo energijos elektrinių dalis:

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

Kitos AEI rūšies elektrinės dalis:

 

 

 

energijos rūšis

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

 

Elektrinė ar hibridinė elektrinė su energijos kaupimo įrenginiu:

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

 

 

Vėjo energijos elektrinių dalis:

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

Saulės šviesos energijos elektrinių dalis:

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

Kitos AEI rūšies elektrinės dalis:

 

 

 

energijos rūšis

 

 

 

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

 

agregatų skaičius

 

Vnt.

 

 

 

įgyvendinimo statusas (įrašyti vieną)

 

 

 

veikianti (nurodyti leidimo gaminti energiją Nr. ir datą)/

statoma (nurodyti ketinimų protokolo Nr.) /

nauja

 

 

Energijos kaupimo įrenginio dalis:

 

 

 

leistina naudoti galia

 

MW

 

 

leistina generuoti galia

 

MW

 

 

įrengtoji galia

 

MW

 

 

nominali talpa

 

MWh

 

&#