Įeiti
Publikuoti: 2020-04-15. Atnaujinta: 2020-04-15

Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 3 priedas


Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo

3 priedas

 

ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO, PASIRAŠOMO SU GAMINTOJU, SIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE,

TIPINĖ FORMA

20__ m. ____________mėn. ______ d., Nr.

Vilnius

 

Šis Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros skirstymo tinklų                (toliau — elektros tinklų) ketinimų protokolas (toliau — Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos operatoriaus AB Energijos skirstymo operatorius, registruota buveinė Aguonų g. 24, Vilnius, 03212, juridinio asmens kodas 304151376 (toliau — Operatorius), atstovaujamo ________________________________________________________________________________     (v., pavardė, pareigos)

 ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo ____________________________ (įmonės pavadinimas), buveinė ___________________________________________ (adresas), įmonės kodas _______________________________ toliau — Gamintojas), atstovaujamo                                                                                  ___________________________________________________________(v., pavardė, pareigos).                                                                                  

Operatorius ir Gamintojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau — Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau — Elektros energetikos įstatymas).

1. Ketinimų dalykas.

1.1. Gamintojas, turintis galiojančias išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m. ____________ d. įsipareigoja parengti savo elektros gamybos įrenginius (toliau — Elektrinę) prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius — prijungti šio Gamintojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Gamintojo parengtus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir Elektrinės dalies, atitinkamai Operatoriaus suderintą ir patikrintą, techninius projektus, sudarant Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau — Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Gamintojas įsipareigoja pastatyti _______________________________ kW (nurodoma Gamintojo planuojamų statyti elektros gamybos įrenginių galia) įrengtosios galios Elektrinę,  elektros energijos gamybai naudojančius _______________________________________ (nurodoma naudojamų energijos išteklių rūšis, elektrinės tipas), adresu _____________________________________________ (nurodoma vietovė, kur Gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų ________________________________________________________________________ (nurodoma galiojančiose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra) baigti savo elektros gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Gamintojui dalyvaujančiam Tarybos paskelbtame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (toliau – aukcionas), elektros tinklų galią ir pralaidumus 2.1. papunktyje nurodytai galiai prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.

2.3. Gamintojas įsipareigoja:

2.3.1. Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Tarybai prašymą dalyvauti aukcione.

2.3.2. Gamintojo laimėjimo aukcione atveju. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Tarybos nutarimu dienos kreiptis į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti.

2.4. Operatorius įsipareigoja per 1 mėnesį nuo su Operatoriumi suderinto prijungimo prie elektros tinklų dalies techninio projekto, parengto pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, pateikimo dienos (laikant, kad suderinto techninio projekto pateikimo diena yra Operatoriaus patvirtinimo, kad techninis projektas suderintas, diena), parengti Sutarties projektą ir pateikti jį pasirašyti Gamintojui.

2.5. Gamintojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 1 mėnesį nuo Operatoriaus pateikto Sutarties projekto, atitinkančio Operatoriaus suderintą techninį projektą.

2.6. Operatorius įsipareigoja pasirašyti Gamintojo pasirašytą elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį kai Gamintojas pateikia Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Protokolo 2.12  papunktyje, ir leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2.6. Gamintojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidas, lygias rangovo laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Gamintojo Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų faktinei kainai.

2.7. Jeigu Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėja elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, Gamintojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas.

2.8. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskiria Gamintojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių išteklių, ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, Operatorius įsipareigoja padengti visas pagrįstas Gamintojo, elektros energijos gamybai naudojančio atsinaujinančių išteklių energiją, dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas.

2.9. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos persiuntimą per ____________ mėnesius nuo Sutarties sudarymo. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

2.9.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo Elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų terminas negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

2.9.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Gamintojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.

2.10. Gamintojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, įsipareigoja Operatoriui padidinti Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti Elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio leidimo galiojimo terminą, trukmės, išreikštos metais.

2.11. Gamintojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją.

2.12. Gamintojas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____________________ eurų dydžio Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Gamintojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytosios įrengtosios galios Elektrinę ir kuris galioja vienu mėnesiu ilgiau, nei Protokolas. Gamintojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia finansų įstaigos garantiją arba laidavimą, suteiktą (arba kurį valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-" arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-" arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3".

2.13. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:

2.13.1 Kai Gamintojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, Operatorius, gavęs Gamintojo prašymą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.13.2. Jeigu Gamintojas, dalyvaujantis aukcione, nelaimi šio aukciono arba nuo aukciono dokumentų derinimo pradžios iki pasiūlymų dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedo (toliau – kainos priedas) vertinimo pabaigos atsisako jame dalyvauti, Operatorius, gavęs Gamintojo prašymą, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį visa apimtimi Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.13.3. Visu Protokolo 2.12 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius pasinaudoja tuo atveju, jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Gamintojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Gamintojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame punkte nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo;

2.13.4. Jeigu Gamintojas nutraukia Protokolą, Operatorius pasinaudoja Gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama 0,0123 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos iki dienos, kai Gamintojas nutraukia Protokolą, išreikšto dienomis.

2.13.5. Jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato mažesnės galios Elektrinę, negu buvo įsipareigojęs šiame Protokole, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams.

2.14. Gamintojas įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos 7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Gamintojo įsipareigojimų vykdymą.

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Gamintojui yra žinoma, jog Gamintojo Sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Gamintojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

3.5.  Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas _________________________ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę, pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad Protokolo 2.1. punkte nurodytos galios ir tipo Elektrinės statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galima (prie Protokolo pridedamas _______________ savivaldybės administracijos patvirtinimas).

3.6. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gauta Lietuvos kariuomenės ir (arba) kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos išvada, kad, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, teritorijose galima projektuoti ir statyti vėjo elektrines (prie Protokolo pridedamas gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas ir (arba) išvada).[1]

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu.

4.2. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Gamintojui išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti, esant bent vienai iš sąlygų, kai Gamintojas:

5.2.1. per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos Operatoriui nepateikia Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo;

5.2.2. pasirašęs Protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Tarybą su prašymu dalyvauti organizuojamame aukcione;

5.2.3. nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;

5.2.4. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

5.2.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

5.2.6. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą, išskyrus atvejus, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas nepratęsiamas dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

5.2.7. teisės aktuose ir (ar) Protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;

5.2.8. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;

5.2.9. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau Gamintojo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

5.2.10. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau per 3 darbo dienų nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Tarybos nutarimu dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti Protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

5.2.11. užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.

5.3. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimui ir Operatoriaus ir Gamintojo, dalyvavusio aukcione, pasirašytam Protokolui netekus galios dėl Protokolo 5.2.2, ir 5.2.4−5.2.7 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Operatorius pasinaudoja asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 4 dalyje.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Sutarties ar Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Gamintojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Gamintojo įrenginius.

6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.4. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.5. Gamintojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

7.5. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

 Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:

 

AB „Energijos skirstymo operatorius"

 

Gamintojas:

 

 

 

 

 
   

 

[1] punktas taikomas, kai planuojama statyti vėjo elektrines.