Įeiti
Publikuoti: 2015-03-05. Atnaujinta: 2021-10-29

Elektros sektoriaus sąnaudų apskaitos modelis


​​ELEKTROS SEKTORIAUS SĄNAUDŲ APSKAITOS MODELIO ĮGYVENDINIMAS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE
Sąnaudų apskaitos modelio ir (ar) metodo įgyvendinimą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos

Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. birželio 5 d. reglamento Nr. 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos 49 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad išlaidos, patirtos dėl tarpvalstybinių srautų priėmimo, turi būti nustatomos remiantis numatomomis ilgalaikėmis vidutinėmis augančiomis išlaidomis (angl. forward-looking long-run average incremental costs), atsižvelgiant į nuostolius, investicijas į naują infrastruktūrą ir atitinkamos esamos infrastruktūros išlaikymo išlaidų dalį, t. y. kiek tokia infrastruktūra naudojama tarpvalstybiniams srautams perduoti, ypač atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tiekimo saugumą.

Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. birželio 5 d. Direktyvos 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (toliau – Direktyva) preambulės 81 punkte numatyta, jog reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad perdavimo ir skirstymo tarifai būtų nediskriminaciniai ir atspindintys išlaidas, ir turėtų atsižvelgti į ilgalaikes, ribines, išvengtas tinklo išlaidas dėl paskirstytos gamybos ir paklausos valdymo priemonių.

Energetikos įstatymas (EĮ) nustatyta, kad Taryba tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamas kainas ir kainų viršutines ribas (EĮ 8 str. 11 d. 2 p.), kontroliuoja taikomas valstybės reguliuojamas kainas ir tarifus (EĮ 8 str. 11 d. 3 p.).

Elektros energetikos įstatymas (EEĮ) nustato, kad Taryba turi teisę nustatyti sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (ar) modelį, privalomą asmeniui, turinčiam didelę įtaką elektros energijos rinkoje, taip pat perdavimo, skirstymo paslaugų teikėjui ir (ar) visuomeniniam tiekėjui, ir tokią apskaitos sistemą, metodą ir (ar) modelį Taryba skelbia savo interneto svetainėje (EEĮ 68 str. 11 d.).

Taryba, nustatydama perdavimo, skirstymo paslaugų teikėjui ir (ar) visuomeniniam tiekėjui pareigą teikti paslaugas sąnaudomis pagrįstomis kainomis, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą ar pelno maržą (EEĮ 68 str. 1 d. 2. p.), turi teisę nustatyti sąnaudų padengimo mechanizmą ir (ar) kainų nustatymo metodiką, skatinančią efektyvumą, ir, kiek įmanoma, ilgalaikę konkurenciją elektros energijos gamybos ir nepriklausomo tiekimo rinkose, (...), taip pat padidinančią naudą vartotojams (EEĮ 68 str. 5 d.).

Taryba, nustatydama perdavimo, skirstymo paslaugų teikėjui ir (ar) visuomeniniam tiekėjui įpareigojimus, susijusius su sąnaudų apskaitos sistemomis, skirtomis konkrečių rūšių paslaugoms teikti, turi teisę nustatyti sąnaudų apskaitos taisykles ir su sąnaudų apskaita susijusius reikalavimus, siekdama, kad būtų skaičiuojamos efektyvaus paslaugų teikimo sąnaudos (EEĮ 68 str. 9 d.).

Taryba, vadovaudamasi minėtomis EĮ ir EEĮ nuostatomis, 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 patvirtino Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką (toliau – Metodika), elektros energijos perdavimo paslaugos ir skirstymo paslaugos (išskyrus skirstymo tinklų operatorių, kurių veiklos teritorijoje yra mažiau nei 100 000 sistemos naudotojų) kainų viršutinės ribos nustatomos taikant Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelį (toliau – LRAIC apskaitos modelis).

2022 M. LRAIC APSKAITOS MODELIO VYSTYMO EIGA

​I.    PARENGIAMIEJI DARBAI. LRAIC modelio vystymo paslaugos užsakymas ​

2020-04-021. Sudaryta LRAIC apskaitos modelio vystymo naujam reguliavimo periodui nuo 2022 metų darbo grupę (toliau – Darbo grupė). Tarybos pirmininko 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. O1E-63 (pakeistas 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. O1E-76).

 

2020-07-02 (patikslinimas 2020-08-05)

2. Taryba patvirtino LRAIC apskaitos modelio vystymo paslaugų atviro konkurso sąlygas. LRAIC (Long-Run Average Incremental Cost) apskaitos modelio vystymo paslaugų viešojo pirkimo komisijos 2020 m. liepos 2 d. ir 2020 m. rugpjūčio 5 d. posėdžių protokolais (atitinkamai Nr. U5-33 ir Nr. U5-35) patvirtintos atviro konkurso sąlygos ,,LRAIC (Long-Run Average Incremental Cost) apskaitos modelio vystymo paslaugų pirkimas". Atviro konkurso sąlygos.

2020-07-04 (patikslinimas 2020-08-10)

3. Taryba paskelbė LRAIC apskaitos modelio vystymo paslaugų pirkimą. 2020 m. liepos 4 d. (patikslintas 2020 m. rugpjūčio 10 d.) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas LRAIC apskaitos modelio vystymo paslaugų pirkimas. Informaciją atsisiųskite.
2021-04-054. Taryba pasirašė sutartį dėl LRAIC apskaitos modelio vystymo paslaugų. 2021 m. kovo 5 d. Taryba pasirašė sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers" dėl LRAIC apskaitos modelio vystymo paslaugų. Pagal sutartį, paslaugų vykdymas suskirstytas į XV etapų.

II.  SUTARTIES ĮGYVENDINIMAS

I ETAPAS. Grafiko, Perdavimo tinklo operatoriaus ir Skirstymo tinklo operatoriaus LRAIC apskaitos modelio vystymo paslaugų gairių ir pagal jas suformuotų LRAIC techninių-technologinių ir ekonominių modelių projektų parengimas ir pristatymas viešai konsultacijai
2021-03-17​ UAB „PricewaterhouseCoopers" (toliau – Paslaugos tiekėjas) 2021 m. kovo 17 d. nuotoliniu būdu  suorganizavo susitikimą su Tarybos atstovais ir rinkos dalyviais (Litgrid AB, AB  ,,Energijos skirstymo operatorius"). Susitikimo metu pristatė užduočių ir veiksmų grafiką (toliau – Grafikas), atsakė į Tarybos atstovų ir rinkos dalyvių klausimus.

2021-03-24

2021-04-16

​ Paslaugos tiekėjas  nuotoliniu būdu organizuotuose susitikimuose su Tarybos atstovais pristatė Tarybai LRAIC Gairių pirminio projekto struktūrą, aptarė iškilusias problemas, tolesnę LRAIC apskaitos modelio vystymo eigą.
​2021-05-18

​Taryba paskelbė viešąją konsultaciją dėl paslaugos tiekėjo parengtų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių.

2021-05-21

2021 m. gegužės 21 d. Taryba organizavo nuotolinį LRAIC (ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos) modelio gairių pristatymą ir aptarimą su rinkos dalyviais.

II ETAPAS. LRAIC Gairių ir LRAIC apskaitos modelių projektų tvirtinimas Tarybos posėdyje. 

2021-07-01 Taryba patvirtino LRAIC (ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų) apskaitos modelio gaires.

III ETAPAS. 2021-09-16 d. LRAIC modelis ir LRAIC modeliu sumodeliuotos PTO ir STO ilgo laikotarpio sąnaudos buvo pateiktos viešai konsultacijai.
​IV ETAPAS. 2021-09-17 d. LRAIC modelis ir LRAIC modeliu sumodeliuotos PTO ir STO ilgo laikotarpio sąnaudos buvo pristatytos rinkos dalyviams ir suinteresuotoms institucijoms.

V ETAPAS. LRAIC apskaitos modelio, LRAIC modelio rezultatų 2022-2026 metams ir Metodikos pakeitimo, reikalingo LRAIC modelio taikymui, tvirtinimas Tarybos posėdyje. 2021-09-30 Taryba patvirtino LRAIC (ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų) apskaitos modelį ir LRAIC modelio rezultatus 2022-2026 metams. Taryba taip pat patvirtino Metodikos pakeitimus, reikalingus LRAIC modelio taikymui. Su posėdžio medžiagą galima susipažinti čia​​. Su Tarybos patvirtinto LRAIC modelio viešąja redakcija galima susipažinti čia

Taryba, vadovaudamasi Metodika ir LRAIC modelio rezultatais, 2021-10-01 d. nutarimu Nr. O3E-1209 „Dėl Litgrid AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2022‒2026 metams nustatymonustatė AB „Litgrid“ perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą naujam reguliavimo laikotarpiui.

Taryba, vadovaudamasi Metodika ir LRAIC modelio rezultatais, 2021-10-15 d. nutarimu Nr. O3E-1309 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2022‒2026 metams nustatymo“ nustatė AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutines ribas naujam reguliavimo laikotarpiui.​

2016–2020 M.  REGULIAVIMO PERIODO METU TAIKYTAS LRAIC APSKAITOS MODELIS
Su LRAIC apskaitos modelio vieša versija galite susipažinti <ČIA>
Su LRAIC apskaitos modelio įgyvendinimo eiga galite susipažinti <ČIA>