Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.07.16

Finansinis pajėgumas


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. veiklą pradeda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (veiklą vykdys vietoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos), Komisijos ir Inspekcijos  priimti teisės aktai galioja ir po šių įstaigų reorganizavimo.

Vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 15 punktu, ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

1. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Komisijos nustatyta elektros energetikos sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

2. nuosavas kapitalas ne mažesnis kaip pusė įstatinio kapitalo.

3. ūkio subjektas neturi daugiau nei 60 dienų pradelstų finansinių įsipareigojimų, arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui, su kreditoriais yra susitarta dėl šių finansinių įsipareigojimų padengimo grafiko (ši sąlyga taikoma tik tiekimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams).

Komisija 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-203 nustatė 2018 metų elektros energetikos sektoriaus infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, lygią 1,69. Tiekimo veiklai žemutinė reikšmė nebuvo nustatoma, kadangi tiekimo veiklai priskirtas ūkio subjektas UAB „Lietuvos energijos tiekimas" pradėjo vykdyti veiklą nuo 2018 m. spalio 1 d., o, vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo 18.4.3 papunkčiu, skaičiuojant žemutinę reikšmę, nėra įtraukiami ūkio subjektai, vykdę reguliuojamą veiklą pusę metų ar trumpiau.

Komisija 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-204 įvertino elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą. Visų ūkio subjektų 2018 m. finansinis pajėgumas buvo įvertintas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti

 

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai