Įeiti

Kokie pagrindiniai punktai privalo būti elektros energijos tiekimo sutartyje?


  1. Sutarties šalys ir jų rekvizitai:

1.1. Tiekėjas (pavadinimas, juridinio asmens, kitos organizacijos ar kitos valstybės narės juridinio asmens padalinio, įregistruoto Lietuvos Respublikoje, kodas, registruotos buveinės adresas, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduoto leidimo atitinkamai veiklai vykdyti numeris ir išdavimo data (jeigu tiekėjui yra išduotas leidimas), kontaktinė informacija (tiekėjo ar jo padalinio adresas korespondencijai, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas, darbo laikas), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

1.2. Vartotojas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (jeigu tokie yra), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai (jeigu sutartis yra sudaroma per vartotojo įgaliotą atstovą).

2.    Tiekėjo kontaktiniai duomenys, kontaktiniai asmenys ar informacijos centrai ir jų darbo laikas, kurio metu vartotojas galėtų gauti jį dominančią informaciją apie sutarties vykdymą.

3.    Priemonės, kuriomis vartotojas gali gauti naujausią informaciją apie visas tiekėjo taikomas kainas, tarifus ir mokesčius.

4.    Elektros energijos pirkimo-pardavimo vieta (vartotojo objekto, į kurį bus tiekiama elektros energija, duomenys: adresas, objekto savininkas ir (ar) teisėtas valdytojas). Atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti nurodyta elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji galia, jo veiklos teritorija (gatvė, namo numeris, kaimas/miestas, savivaldybė) ir naudojamo kuro rūšis, nurodyti leidime gaminti elektros energiją.

5.    Pradinio prijungimo terminas, sutarties įsigaliojimo terminas bei paslaugų teikimo pradžios terminas.

6.    Sutarties galiojimo laikotarpis.

7.    Sutarties šalių įsipareigojimai, jų pobūdis ir mastas.

8.    Sutarties vykdymo atnaujinimo ir nutraukimo, sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygos bei informacija, ar numatyta teisė nutraukti sutartį neatlygintinai.

9.    Galutinė elektros energijos kaina arba jos apskaičiavimo principai, į kainą įtraukiant elektros energijos tiekimo, persiuntimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo kainos dedamąsias dalis ir visus mokesčius.

10.  Siūlomas paslaugų kokybės lygis.

11.  Nuostolių kompensavimas tuo atveju, kai paslaugų kokybė neatitinka sutartyje nurodyto lygio ir (ar) tiekėjas ar operatorius nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai, įskaitant netikslias ir vėluojančias sąskaitas.

12.  Siūlomų techninės priežiūros paslaugų rūšys.

13. Operatoriaus, prie kurio valdomų tinklų prijungtas vartotojo objektas, pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.

14.  Operatoriaus ir vartotojo tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.

15.  Informacija apie vartotojų teises, susijusias su ginčų sprendimo būdais ir ginčų, kylančių iš sutartinių santykių, sprendimo tvarka.