Įeiti

Kokia data turėtų būti nurodyta sutartyje, nuo kada pradedama tiekti pasirinkto tiekėjo elektra?


Nepriklausomo tiekėjo ir vartojo sudarytoje sutartyje privalo būti nurodyta sutarties įsigaliojimo data (terminas) bei atitinkamų paslaugų teikimo pradžios terminas. Jei sutarties sudarymo dieną vartotojo objektas yra prijungtas prie skirstomųjų elektros tinklų, o sudarytoje sutartyje nenurodyta sutarties įsigaliojimo data, laikoma, kad sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną.

Nepriklausomas tiekėjas, prieš sudarydamas ar nutraukdamas sutartį su vartotoju, privalo prieš 2 savaites apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešti operatoriui, prie kurio valdomų tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai. Operatorius, gavęs nepriklausomo tiekėjo pranešimą apie elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su vartotoju sudarymą, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tokio pranešimo gavimo informuoja apie tai ankstesnį tiekėją, vartotoją ir naują tiekėją. ​