Įeiti

Kokia asmeninė informacija yra reikalinga pasirašant sutartį su pasirinktu elektros tiekėju? Ar tiekėjas gali reikalauti mano asmens kodo, banko sąskaitų duomenų?


Aprašo 6.2. papunktis numato, kad sutartyje turi būti nurodyti šie vartojo rekvizitai: vartotojas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (jeigu tokie yra), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai (jeigu sutartis yra sudaroma per vartotojo įgaliotą atstovą). Aprašo 9 punktas numato, kad taip pat sutartyje turi būti nurodyta elektros energijos pirkimo-pardavimo vieta , t. y. vartotojo objekto, į kurį bus tiekiama elektros energija, duomenys: adresas, objekto savininkas ir (ar) teisėtas valdytojas.

Teisės aktuose nėra įtvirtinta, kad vartotojas privalo tiekėjui pateikti duomenis apie banko sąskaitas, todėl manytina, kad tokios informacijos prašymas būtų laikomas pertekliniu.