Įeiti

Ar yra sutarties punktų, kuriuos gali keisti/dėl kurių gali derėtis vartotojas?


Pagal Civilinį kodeksą, kad standartinėmis laikomos sąlygos, kurias bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jų su kita šalimi ir kurios be derybų su kita šalimi taikomos sudaromose sutartyse. Elektros energijos pirkimo -pardavimo sutartis paprastai sudaroma prisijungimo būdu pagal elektros energijos tiekėjo iš anksto parengtas standartines sutarčių sąlygas.  Elektros energetikos įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje be kita ko nurodyta, kad nepriklausomas tiekėjas neprivalo sudaryti su vartotoju sutarties ar tiekti elektros energiją vartotojui ar jo objektams, jeigu vartotojas nesutinka su tiekėjo nurodytomis nepriklausomo elektros energijos tiekimo sąlygomis. Nepriklausomo tiekėjo atsisakymas sudaryti sutartį gali būti skundžiamas šio įstatymo 78 straipsnyje nustatyta tvarka.​