Įeiti

Ar tiekėjas gali keisti sutarties sąlygas po pasirašymo? Jei taip, kokias?


Sutarties keitimo tvarka ir sąlygos privalomai turi būti reglamentuotos sutartyje, atitinkamai, ar tiekėjas gali keisti sutarties sąlygas ir kokias sąlygas, turi būti numatyta sutartyje. Tiekėjas privalo raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoti vartotoją apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas. Tokiu atveju vartotojas kartu informuojamas ir apie teisę per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas gavimo dienos nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti sutartį.