Įeiti

Ar sutartis su elektros tiekėju turėtų būti terminuota/neterminuota?


Pagal teisės aktuose įtvirtintą teisinį reglamentavimą, Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu sutarties šalys nesusitaria kitaip. Jei sudaryta terminuota sutartis ir nė viena sutarties šalis iki termino pabaigos nepareiškė apie sutarties nutraukimą, pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą, ši sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis, jeigu sutartyje nėra nustatyta kitaip. ​