Įeiti
Publikuoti: 2019-07-09. Atnaujinta: 2019-07-09

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO VEIKLA


Gamtinių dujų tiekimo leidimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu. Asmuo, siekiantis įgyti tiekimo leidimą pateikia Tarybai nustatytos formos prašymą ir atitikties Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatytiems reikalavimams deklaraciją.

Informuojame, kad nurodytą prašymą Tarybai galima pateikti ir per Elektroninių valdžios vartų portalą:

Prašymas išduoti gamtinių dujų tiekimo leidimą/Patikslinti gamtinių dujų tiekimo leidimą/Išduotigamtinių dujų tiekimo leidimo dublikatą/Sustabdyti gamtinių dujų tiekimo leidimogaliojimą/Panaikinti gamtinių dujų tiekimo leidimo galiojimą/Panaikintigamtinių dujų tiekimo leidimo galiojimo sustabdymą.

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO, SKIRSTYMO, LAIKYMO, SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ (SGD) PAKARTOTINIO DUJINIMO IR RINKOS OPERATORIAUS VEIKLA

Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti atitinkamą licenciją, nurodyti Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 (toliau – Taisyklės).

Asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia Tarybai:  

• Nustatytosios formos prašymą. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400.

• Dokumentus, nurodytus Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6.

• Dokumentus, nurodytus Taisyklėse: 

- juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla Taisyklių 14 - 15 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją; 

- juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla Taisyklių 16 - 17 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją; 

- asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama laikymo veikla Taisyklių 19 punkte nurodytus dokumentus; 

- asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama SGD pakartotinio dujinimo veikla Taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus; 

- asmeniui, siekiančiam verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo, (integruotai dujų įmonei) ir skirstančiam gamtines dujas mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi Taisyklių 16.2–16.7/21.1.2–21.1.12 ir 21.2.3 punktų reikalavimai.

Informuojame, kad nurodytą prašymą Tarybai galima pateikti ir per Elektroninių valdžios vartų portalą:

Prašymas išduoti gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją/Patikslintigamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją/Išduoti gamtinių dujų rinkosoperatoriaus licencijos dublikatą/ Sustabdyti gamtinių dujų rinkos operatoriauslicencijos galiojimą/Panaikinti gamtinių dujų rinkos operatoriaus licencijos galiojimą/ panaikinti gamtinių dujų rinkos operatoriaus licencijos galiojimo sustabdymą.

Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458. Valstybės rinkliavų dydžiai nustatyti gamtinių dujų sektoriuje pateikti lentelėje.

PavadinimasPerdavimasSkirstymas/Laikymas/SGD pakartotinis dujinimasRinkos operatoriaus
IšdavimasEur868579674
PakeitimasEur357289357
Dublikato išdavimasEur524352
PatikslinimasEur814381
Terminuotos licencijos išdavimasEur579 
 


Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą: gavėjo kodas – 188659752, įmokos kodas 5774, surenkamosios sąskaitos:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
LT32 7180 0000 0014 103871800Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 022021400Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“, AB