Įeiti
Publikuoti: 2013-03-05. Atnaujinta:

Informacija apie aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW


​Komisija informuoja, kad 2013 m. sausio 29 d. gavo pirmąjį gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW.

Detali skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr.111-5673, Nr. 154-7979) (toliau – Aukcionų nuostatai), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Pagal Aukcionų nuostatus Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti. Komisija, atsižvelgdama į gautą pirmąjį prašymą, patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW, sąlygų aprašą, kurį galite rasti čia.

Esminė informacija apie šį aukcioną:

• aukciono regionas – Lietuvos Respublika;
• aukcionas skelbiamas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW.
• aukciono metu esama laisva skatinimo kvota elektrinėms, naudojančioms biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, šio Aukciono regione apskaičiuojama Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione biodujų jėgainėms, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW, laimėtą skatinimo kvotą atėmus iš 75 MW.
• Sąlygų aprašo 6 punkte įsivėlus korektūros klaidai, pažymime, kad Aukcionų nuostatų 11 punkte nustatyta, jog fiksuoto tarifo didžiausias galimas dydis yra toks, kuris galios aukciono dokumentų bei pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registracijos procedūros pradžios metu, t. y. 2013 m. balandžio 5 d. Vadovaujantis Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-58 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2013 metų II ketvirčiui“ 1.7.5 punktu, didžiausias galimas fiksuoto tarifo dydis, artimiausio Komisijos posėdžio metu, bus pakeistas į 46 ct/kWh.
• aukciono dokumentai, pirminiai pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo registruojami nuo 2013 m. balandžio 5 d.iki 2013 m. balandžio 19 d. imtinai;
• aukciono dokumentų sąrašas pateiktas Aukcionų nuostatų 34 punkte;
• aukciono dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo pateikimo tvarka nurodyta Aukcionų nuostatų 36-42 punktuose;
• aukcionų dokumentai, pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo neregistruojami esant Aukcionų nuostatų 47 punkte nurodytiems pagrindams;
• aukciono dokumentus, pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyresn. specialistė Margarita Išoraitė (tel. (8 5) 213 9810, el. p. [email protected]);
• aukciono dokumentus, pirminius pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo galima įteikti asmeniškai arba siųsti paštu;
pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis vyks 2013 m. balandžio 22 d. Tuo atveju, jeigu aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo priėmimo terminas bus pratęstas papildomam 7 kalendorinių dienų terminui, kaip nustatyta Aukcionų nuostatų 8 punkte ir atitinkamai šio Sąlygų aprašo 2 punkte, Aukciono pradžia – 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos posėdžių salėje.

Taip pat informuojame, jog Komisijos pirmininko įsakymu sudarytas nuolat veikiantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, kurių saulės šviesos elektrinės yra integruotos į pastatą, ir gamintojams, naudojantiems biodujas, komitetas, įsakymą galite rasti čia

Aukciono komiteto sudėtis:


• Povilas Kazlauskas, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Komiteto pirmininkas;
• Jūratė Pravalackaitė, Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja, Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Rimgailė Baliūnaitė, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistė, Komiteto narė;
• Viktorija Sankauskaitė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja, Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus, Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
• Ivan Podmasko, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas, Komiteto narys.

Taip pat primename aukciono etapus:


- aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
- aukciono dokumentų įvertinimas; - Aukcionų nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių aukciono Dalyvių sąrašo sudarymas;
- aukcionui pateiktų Dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymas ir viešas paskelbimas;
- patikslintų Dalyvių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
- aukciono laimėtojų atrinkimas ir viešas paskelbimas.

Vaizdiniai aukciono procedūros etapai pavaizduoti šiame paveikslėlyje:

9-1.png

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.