Įeiti
Publikuoti: 2012-11-26. Atnaujinta:

Informacija apie aukcioną saulės šviesos elektrinėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW


​Komisija informuoja, kad 2012 m. spalio 24 d. gavo pirmąjį gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW.

Detali skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr.111-5673) (toliau – Aukcionų nuostatai), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Pagal Aukcionų nuostatus Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti.

Komisija, atsižvelgdama į gautą pirmąjį prašymą, patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės integruotos į pastatą ir kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, sąlygų aprašą, kurį galite rasti čia.

Esminė informacija apie šį aukcioną:

• aukciono regionas – Lietuvos Respublika;
• aukcionas skelbiamas gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės integruotos į pastatą ir jų įrengtoji galia didesnė nei 100 kW;
• aukciono metu esama laisva skatinimo kvota elektrinėms, naudojančioms saulės šviesos energiją ir integruotoms į pastatą, šio Aukciono regione apskaičiuojama Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione saulės šviesos elektrinėms, kurios neintegruotos į pastatą ir jų įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, taip pat Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione saulės šviesos elektrinėms, kurios neintegruotos į pastatą ir jų įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW, laimėtas skatinimo kvotas atimant iš 10 MW;
• aukciono metu taikomas didžiausias galimas fiksuoto tarifo dydis aukcione dalyvaujantiems gamintojams – 1,28 Lt/kWh;
• aukciono dokumentai, pirminiai pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo registruojami nuo 2012 m. gruodžio 27 d. iki 2013 m. sausio 10 d. imtinai;
• aukciono dokumentų sąrašas pateiktas Aukcionų nuostatų 34 punkte;
• aukciono dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo pateikimo tvarka nurodyta Aukcionų nuostatų 36-42 punktuose;
• aukcionų dokumentai, pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo neregistruojami esant Aukcionų nuostatų 47 punkte nurodytiems pagrindams;
• aukciono dokumentus, pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos Teisės skyriaus vyresn. specialistė Daiva Sandaitė (tel. (8 5) 239 7821, el. p. [email protected]);
• aukciono dokumentus, pirminius pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo galima įteikti asmeniškai arba siųsti paštu;
• pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis vyks 2013 m. sausio 11 d.

Taip pat informuojame, jog Komisijos pirmininko įsakymu sudarytas nuolat veikiantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, kurių saulės šviesos elektrinės yra integruotos į pastatą, ir gamintojams, naudojantiems biodujas, komitetas, įsakymą galite rasti čia.

Aukciono komiteto sudėtis:


• Povilas Kazlauskas, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Komiteto pirmininkas;
• Jūratė Pravalackaitė, Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr. specialistė, Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Rimgailė Baliūnaitė, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistė, Komiteto narė;
• Viktorija Sankauskaitė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja, Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus, Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
• Ivan Podmasko, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas, Komiteto narys.

Taip pat primename aukciono etapus:

1. aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
2. aukciono dokumentų įvertinimas;
3. Aukcionų nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių aukciono Dalyvių sąrašo sudarymas;
4. aukcionui pateiktų Dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymas ir viešas paskelbimas;
5. patikslintų Dalyvių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
6. aukciono laimėtojų atrinkimas ir viešas paskelbimas.

Vaizdiniai aukciono procedūros etapai pavaizduoti šiame paveikslėlyje:

7-1.png

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.