Įeiti
Publikuoti: 2012-11-12. Atnaujinta:

Informacija apie aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW


​Komisija informuoja, kad 2012 m. spalio 12 d. gavo pirmąjį gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW.

Detali skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr.111-5673) (toliau – Aukcionų nuostatai), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Pagal Aukcionų nuostatus Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti. Komisija, atsižvelgdama į gautą pirmąjį prašymą, patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatą ir kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW, sąlygų aprašą, kurį galite rasti čia.

Esminė informacija apie šį aukcioną:


• aukciono regionas – Lietuvos Respublika;
• aukcionas skelbiamas gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatą ir jų įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW;
• aukciono metu esama laisva skatinimo kvota apskaičiuojama Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione saulės šviesos elektrinėms, kurių elektrinės neintegruotos į pastatą ir jų įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, laimėtą skatinimo kvotą atėmus iš 10 MW;
• aukciono metu taikomas didžiausias galimas fiksuoto tarifo dydis aukcione dalyvaujantiems gamintojams – 1,33 Lt/kWh;
• aukciono dokumentai, pirminiai pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo registruojami nuo 2012 m. gruodžio 14 d. iki 2012 m. gruodžio 28 d. imtinai;
• aukciono dokumentų sąrašas pateiktas Aukcionų nuostatų 34 punkte;
• aukciono dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo pateikimo tvarka nurodyta Aukcionų nuostatų 36-42 punktuose;
• aukcionų dokumentai, pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo neregistruojami esant Aukcionų nuostatų 47 punkte nurodytiems pagrindams;
• aukciono dokumentus, pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos Teisės skyriaus vyresn. specialistė Daiva Sandaitė (tel. (8 5) 239 7821, el. p. [email protected]);
• aukciono dokumentus, pirminius pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo galima įteikti asmeniškai arba siųsti paštu;
• pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis vyks 2012 m. gruodžio 31 d.

Taip pat informuojame, jog Komisijos pirmininko įsakymu sudarytas nuolat veikiantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, kurių saulės šviesos elektrinės neintegruotos į pastatą, ir gamintojams, naudojantiems biomasę, komitetas, įsakymą galite rasti čia.

Aukciono komiteto sudėtis:

• Jūratė Pravalackaitė, Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr. specialistė, Komiteto pirmininkė;
• Rimgailė Baliūnaitė, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistė, Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Komiteto narys;
• Viktorija Sankauskaitė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja, Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus, Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
• Ivan Podmasko, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas, Komiteto narys.

Taip pat primename aukciono etapus:


1. aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
2. aukciono dokumentų įvertinimas;
3. Aukcionų nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių aukciono Dalyvių sąrašo sudarymas;
4. aukcionui pateiktų Dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymas ir viešas paskelbimas;
5. patikslintų Dalyvių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
6. aukciono laimėtojų atrinkimas ir viešas paskelbimas.

Vaizdiniai aukciono procedūros etapai pavaizduoti šiame paveikslėlyje:

6-1.png

Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.