Įeiti
Publikuoti: 2013-07-16. Atnaujinta:

Informacija apie aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW


​Komisija informuoja, kad 2013 m. birželio 17 d. gavo pirmąjį gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW.

Detali skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr.111-5673, Nr. 154-7979) (toliau – Aukcionų nuostatai), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Pagal Aukcionų nuostatus Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti. Komisija, atsižvelgdama į gautą pirmąjį prašymą, patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, sąlygų aprašą, kurį galite rasti čia.

Esminė informacija apie šį aukcioną:

• aukciono regionas – Lietuvos Respublika;
• aukcionas skelbiamas gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW;
• aukciono metu esama laisva skatinimo kvota elektrinėms, naudojančios hidroenergiją, šio aukciono regione – 13,54 MW;
• aukciono metu taikomas didžiausias galimas fiksuoto tarifo dydis aukcione dalyvaujantiems gamintojams – 24 ct/kWh;
• aukciono dokumentai, pirminiai pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo registruojami nuo 2013 m. rugpjūčio 16 d. iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. imtinai;
• aukciono dokumentų sąrašas pateiktas Aukcionų nuostatų 34 punkte;
• aukciono dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo pateikimo tvarka nurodyta Aukcionų nuostatų 36-42 punktuose;
• aukcionų dokumentai, pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo neregistruojami esant Aukcionų nuostatų 47 punkte nurodytiems pagrindams;
• aukciono dokumentus, pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyresn. specialistė Lina Milkevičiūtė (tel. (8 5) 213 9810, el. p. [email protected]);
• aukciono dokumentus, pirminius pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo galima įteikti asmeniškai arba siųsti paštu;
• pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis vyks 2013 m. rugsėjo 2 d.

Tuo atveju, jeigu aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo priėmimo terminas bus pratęstas papildomam 7 kalendorinių dienų terminui kaip nustatyta Aukcionų nuostatų 8 punkte ir atitinkamai šio Sąlygų aprašo 2 punkte, Aukciono pradžia – 2013 m. rugsėjo2 d. Komisijos posėdžių salėje.

Taip pat informuojame, jog Komisijos pirmininko įsakymu sudarytas nuolat veikiantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems vėjo energiją ir gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komitetas.


Aukciono komiteto sudėtis:


• Rimgailė Baliūnaitė, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistė, Komiteto pirmininkė;
• Jūratė Pravalackaitė, Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja, Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Komiteto narys;
• Gediminas Onaitis, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjas, Komiteto narė, o jai negalint dalyvauti – Mindaugas Stonkus, Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
• Ivan Podmasko, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas, Komiteto narys.

Taip pat primename aukciono etapus:

1. aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
2. aukciono dokumentų įvertinimas;
3. Aukcionų nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių aukciono Dalyvių sąrašo sudarymas;
4. aukcionui pateiktų Dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymas ir viešas paskelbimas;
5. patikslintų Dalyvių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
6. aukciono laimėtojų atrinkimas ir viešas paskelbimas.