Įeiti
Publikuoti: 2013-06-20. Atnaujinta:

Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW


​Komisija informuoja, kad 2013 m. gegužės 21 d. gavo pirmąjį gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitų būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 1000 kW ir ne didesnė nei 2000 kW.

Detali skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (Žin., 2011, Nr. 101-4774; 2012, Nr.111-5673, Nr. 154-7979) (toliau – Aukcionų nuostatai), kurių aktualią redakciją galite rasti čia.

Pagal Aukcionų nuostatus Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti. Komisija, atsižvelgdama į gautą pirmąjį prašymą, patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 1000 kW ir ne didesnė kaip 2000 kW, sąlygų aprašą, kurį galite rasti čia.

Esminė informacija apie šį aukcioną:

• aukciono regionas – Lietuvos Respublika;
• aukcionas skelbiamas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė kaip 1000 kW ir didesnė kaip 2000 kW;
• aukciono metu esama laisva skatinimo kvota gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė kaip 1000 kW ir ne didesnė kaip 2000 kW, apskaičiuojama Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 500 kW iki 1000 kW, Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW bei Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas sąvartynuose, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW, laimėtas skatinimo kvotas atėmus iš 57,9 MW;
• aukciono metu taikomas didžiausias galimas fiksuoto tarifo dydis aukcione dalyvaujantiems gamintojams – 46 ct/kWh;
• aukciono dokumentai, pirminiai pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo registruojami nuo 2013 m. liepos 19 d. iki 2013 m. rugpjūčio 2 d. imtinai;
• aukciono dokumentų sąrašas pateiktas Aukcionų nuostatų 34 punkte;
• aukciono dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo pateikimo tvarka nurodyta Aukcionų nuostatų 36-42 punktuose;
• aukcionų dokumentai, pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo neregistruojami esant Aukcionų nuostatų 47 punkte nurodytiems pagrindams;
• aukciono dokumentus, pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius. Atkreipiame dėmesį, kad nuo liepos 22 d. keičiasi Komisijos adresas: Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyresn. specialistė Lina Milkevičiūtė (tel. (8 5) 213 9810, el. p. [email protected]), o jai dėl svarbių priežasčių negalint vykdyti aukciono sekretoriaus funkcijų – Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Sandaitė (tel. (8 5) 239 7821, el. p. [email protected]);
• aukciono dokumentus, pirminius pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo galima įteikti asmeniškai arba siųsti paštu;
pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis vyks 2013 m. rugpjūčio 5 d. Tuo atveju, jeigu aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo priėmimo terminas bus pratęstas papildomam 7 kalendorinių dienų terminui, kaip nustatyta Aukcionų nuostatų 8 punkte ir atitinkamai šio Sąlygų aprašo 2 punkte, Aukciono pradžia – 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos posėdžių salėje.

Taip pat informuojame, jog Komisijos pirmininko įsakymu sudarytas nuolat veikiantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, kurių saulės šviesos elektrinės yra integruotos į pastatą, ir gamintojams, naudojantiems biodujas, komitetas, įsakymą galite rasti čia.

Aukciono komiteto sudėtis:

• Povilas Kazlauskas, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistas, Komiteto pirmininkas;
• Jūratė Pravalackaitė, Komisijos Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja, Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Rimgailė Baliūnaitė, Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistė, Komiteto narė;
• Mindaugas Stonkus, Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
• Ivan Podmasko, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas, Komiteto narys.

Taip pat primename aukciono etapus:

1. aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
2. aukciono dokumentų įvertinimas;
3. Aukcionų nuostatuose nurodytus reikalavimus atitikusių aukciono Dalyvių sąrašo sudarymas;
4. aukcionui pateiktų Dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilės sudarymas ir viešas paskelbimas;
5. patikslintų Dalyvių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo teikimas ir registravimas;
6. aukciono laimėtojų atrinkimas ir viešas paskelbimas.