Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2019-06-28

Ataskaitos


Įmonės, turinčios galiojančias licencijas veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti, bei gamintojai, turintys leidimus gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti Tarybai informaciją nustatyta tvarka:

​Įmonė, turinti elektros energijos perdavimo licenciją:
• per 15 d. nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos informaciją apie vykdomų elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energetikos išteklius, statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą už praėjusį mėnesį (Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 13 priedas);
• ne vėliau kaip likus 40 dienų iki ataskaitinio pusmečio pabaigos informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių prijungtų prie elektros tinklo elektros įrenginių, kurių įrengtoji galia yra lygi ar didesnė kaip 6 MW, skaičių bei prijungimo prie elektros tinklo lėšų (prijungimo sąmatų) sumą (Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 37 priedas).

Įmonė, turinti elektros energijos skirstymo licenciją:
• per 15 d. nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos informaciją apie vykdomų elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energetikos išteklius, statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą už praėjusį mėnesį (Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 13 priedas);
• ne vėliau kaip likus 40 dienų iki ataskaitinio pusmečio pabaigos informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių prijungtų prie elektros tinklo elektros įrenginių, kurių įrengtoji galia yra lygi ar didesnė kaip 1 MW, skaičių bei prijungimo prie elektros tinklo lėšų (prijungimo sąmatų) sumą (Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 37 priedas);
• iki einamųjų metų spalio 15 d. privalo Tarybai pateikti duomenis, reikalingus elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainai nustatyti (Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos 1 priedas).

Elektros energijos gamintojai, turintys leidimus gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių:
• pagal Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 21.3 punktą, gavę Tarybos rašytinį prašymą, privalo Tarybai raštu pateikti informaciją ir pagrindžiančius dokumentus:
1. per praėjusius kalendorinius metus įvykdytų investicijų apimtis elektros energijos jėgainei įsteigti;
2. per praėjusius kalendorinius metus pagamintos ir patiektos elektros energijos kiekį;
3. per praėjusius kalendorinius metus patirtų operacinių sąnaudų apimtį;
4. per praėjusius kalendorinius metus patirtų sąnaudų, prilygintinų žaliavos (kuro) įsigijimo sąnaudoms, apimtį;
• gamintojai, elektros energijos gamybai naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 30 kW, elektros energijos gamybos ir veiklos ataskaitą (Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 17 priedas; ataskaita pildoma atskirai kiekvienai elektrinei):
1. už ketvirtį, per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos;
2. už metus, per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinių metų pabaigos.
• gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, kai elektrinėje naudojamas ir iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti, per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos kuro balanso ataskaitą (Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 14 priedas).

Įmonės, turinčios galiojančias licencijas veiklai gamtinių dujų energetikos sektoriuje, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti Tarybai informaciją nustatyta tvarka:

Gamtinių dujų sistemos operatoriai:
• per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinių metų pabaigos pagal Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 7.3 ir 8.2 punktus:
1. biodujų jėgainių prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų (prijungimo sąmatų) sumą per praėjusius kalendorinius metus, kiekvienai prijungtai biodujų jėgainei tenkančią lėšų (prijungimo sąmatos) sumą;
2. biodujų jėgainių, prijungtų prie gamtinių dujų sistemos per praėjusius kalendorinis metus, skaičių.

Biodujų gamintojai:
• pagal Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos 23 punktą: iki einamųjų metų kovo 31 d.:
1. per praėjusius kalendorinius metus įvykdytų investicijų sumą biodujų jėgainės gamybos (gavybos) įrenginiams, įvykdytų investicijų sumą biodujų jėgainės biodujų įrenginiams, užtikrinantiems kokybės techninius reikalavimus;
2. per praėjusius kalendorinius metus pagamintų (išgautų) ir supirktų į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekį;
3. per praėjusius kalendorinius metus patirtų operacinių sąnaudų dydį;
4. per praėjusius kalendorinius metus patirtų sąnaudų, prilygintinų kuro įsigijimo sąnaudoms, dydį.