Įeiti
Publikuoti: 2023-03-22. Atnaujinta: 2024-06-07

Investicijų grąžos norma (WACC)


​​​​DUOMENYS komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus Investicijų grąžos normAI (WACC) APskaičiuoti

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, nuo 2023 m. sausio 1 d. regioniniai atliekų tvarkymo centrai ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojai (toliau – Ūkio subjektai) turės suderinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) atliktas ir planuojamas atlikti investicijas, taip pat pateikti pirmuosius regioninės kainos projektus ir įkainio viršutinės ribos kainos skaičiavimo projektus (toliau – Projektai) ir pateikti juos tvirtinti VERT. Vadovaujantis VERT patvirtinto Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, Regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų investicijų vertinimo ir derinimo VERT tvarkos aprašo, Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos ir Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodikos reikalavimais Ūkio subjektai, rengdami Projektus, turi apskaičiuoti investicijų grąžos normą. Investicijų grąžos normos nustatymo metodika patvirtinta VERT 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“. 


VERT, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika (toliau - Metodika), skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) apskaičiuoti.
 
Pastabos:
1.  Vadovaujantis Metodikos 12 punktu Ūkio subjektai apskaičiuoja faktinės paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučio palūkanų normos svertinį vidurkį 12 paskutinių mėnesių, einančių du mėnesiai iki regioninės perskaičiavimo kainos projekto pateikimo. Skolinto kapitalo kaina padidinama dalimi, kuri lygi skirtumui tarp atitinkamos paslaugos kainos derinimo projekto pateikimo Tarybai metu Europos pinigų rinkos instituto (angl. European Money Markets Institute) tinklapyje paskelbtos mėnesio pirmos darbo dienos 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmės ir Ūkio subjekto faktinės skolinto kapitalo kainos
2. Jeigu Ūkio subjektas neturi ilgalaikių paskolų – WACC apskaičiavimui imama Europos pinigų rinkos instituto tinklapyje paskelbta mėnesio pirmos darbo dienos 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė.

 

Skelbiami komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus duomenys WACC apskaičiuoti, kurie įsigalioja ir taikomi nuo ​2024 m. birželio 3 d.

​ ​​Europos pinigų rinkos instituto (angl. European Money Markets Institute) tinklapyje paskelbtos mėnesio pirmos darbo dienos 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė.  (proc.)​
 
Sausis VasarisKovas  Balandis Gegužė Birželis LiepaRugpjūtisRugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
2022 m.
-0,539-0,503-0,496-0,362-0,204-0,0340,2380,6541,241,7752,1682,405
2023 m.​
2,7323,0093,3113,3353,6223,7213,913 3,948
 3,934
 4,138
 4,081

 4,004
​​2024 m.
​3,861

3,832

3,912

3,842

3,828

3,755

 

RodiklisReikšmė​Šaltinis / nuoroda
Nuosavo kapitalo grąža (Re) (taikant Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį)6,036%​​
​​​

Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo grąža (Re) (taikant Europos valstybių komunalinių paslaugų (angl. Utility (General)) veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį)5,666%
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo dalis (WE) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (WD) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokesčio tarifas (m)0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis

6,303%


Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6.2 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma (Rf)1,133%

Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos priedas (Rerp)5,00%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.
Santykinis rizikos matmuo (svertinė β), atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu taikant Europos valstybių komunalinių paslaugų (angl. Utility (General) veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį0,907Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo veiklą vykdantiems Ūkio subjektams santykinis rizikos matmuo beta (β) (išskyrus Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.7 papunktį) nustatomas naudojant Europos valstybių komunalinių paslaugų (angl. (Utility (General)) veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, nustatytą viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.6 p.
Europos valstybių komunalinių paslaugų (angl. Utility (General) veiklų sektoriaus finansinio sverto neturinti beta (βU)0,49Duomenų šaltinis: Europos valstybių komunalinių paslaugų (angl. (Utility (General)) veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinis vidurkis, nustatytas viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje (Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.6 p.)
Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklų sektoriaus finansinio sverto neturinti beta (βU)0,53Duomenų šaltinis: Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU)  aritmetinis vidurkis, nustatytas viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje (Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.7 p.)