Įeiti
Publikuota: 2024-02-22. Atnaujinta: 2024-02-22

VERT perskaičiavo AB „Panevėžio energija“ šilumos kainas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) konstatavo, jog AB „Panevėžio energija“ šilumos kainų dedamosios bendrovės valdybos nustatytos nesilaikant Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų.

  • Įmonė daugiau nei leistina padidino šilumos bazinės kainos pastoviąsias sąnaudas dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio.
  • Neteisingai įvertino pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos pokytį dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo.
  • Nesilaikė minėtos metodikos nuostatų, numatančių kaip šilumos bazinės kainos investicijų grąža perskaičiuojama dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų ir nenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetų bei dėl mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčio.
  • Neteisingai įvertino pastoviųjų sąnaudų pokytį dėl darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokyčio, balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultato bei nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemto, neišvengiamo sąnaudų pokyčio.​​
  • Nesilaikė minėtos metodikos nuostatų, numatančių bazinės kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimą dėl šilumos kiekių (struktūros) pokyčių, faktiškai naudojamo kuro struktūros pokyčių bei faktinių elektros energijos, vandens technologinėms reikmėms ir kitų kintamųjų sąnaudų kainų pokyčių.
  • Klaidingai perskaičiavo rezervinės galios užtikrinimo paslaugos pastoviąją dedamąją.
  • Neteisingai įvertino į šilumos kainą įskaitytų sąnaudų kurui, šilumai įsigyti dydžio ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui, šilumai įsigyti dydžio neatitikimą, dalyvavimo šilumos supirkimo aukcionuose rezultatus bei teigiamo skirtumo kompensavimą vartotojų naudai arba neigiamo skirtumo kompensavimą ūkio subjekto naudai, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos dedamosios taikymo laikotarpiui.

AB „Panevėžio energija“ valdybai per 30 dienų nepašalinus padarytų pažeidimų, VERT įgis teisę vienašališkai nustatyti laikiną koreguotą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinį lygį.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-02-22 posėdžio medžiaga galite čia.