Įeiti
Publikuota: 2024-01-25. Atnaujinta: 2024-01-25

VERT patvirtino energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos pakeitimus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo pakeitimus. Įsigaliojo šie pakeitimai:

  • VERT veikla, susijusi su energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimais, planuojama ir atliekama, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytais principais.
  • Patikrinimo plane nustatytas planinio patikrinimo atlikimo terminas negali būti ilgesnis negu 9 mėnesiai. Šis terminas kiekvieną kartą gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, tačiau bendra patikrinimo trukmė negali viršyti 3 metų. Planinis patikrinimas turi būti atliktas per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį.
  • Planinis patikrinimas pradedamas priimtame įsakyme atlikti planinį patikrinimą nurodyta data ir baigiamas ne vėliau, nei jame nurodyta data. Pratęsus atitinkamo planinio patikrinimo atlikimo terminą, Tarybos įgaliotas darbuotojas (darbuotojai), atliekantis (atliekantys) atitinkamą planinį patikrinimą, per 3 darbo dienas pateikia ūkio subjektui VERT pirmininko motyvuotą sprendimą pratęsti patikrinimo plane nustatytą planinio patikrinimo atlikimo terminą arba patvirtintą jo kopiją.
  • Planinis patikrinimas, esant VERT įgalioto darbuotojo teikimui, VERT pirmininko ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu sustabdomas, kai:

nustatoma, kad vienu metu atliekami daugiau kaip du to paties ūkio subjekto veiklos planiniai patikrinimai;

tikrinamas ūkio subjektas per VERT nustatytą terminą nepateikia patikrinimui reikalingos informacijos. Termino sustabdymas skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos, kai pasibaigia nustatytas terminas pateikti informaciją, iki tos darbo dienos, kai VERT gauna visą informaciją.​

  • Sustabdžius patikrinimą, VERT įgaliotas darbuotojas (darbuotojai), atliekantis (atliekantys) planinį patikrinimą, per tris darbo dienas pateikia ūkio subjektui VERT pirmininko ar jo įgalioto asmens motyvuotą sprendimą sustabdyti planinį patikrinimą arba patvirtintą jo kopiją. Patikrinimo stabdymo laikotarpiu, nustatytas patikrinimo terminas nėra skaičiuojamas.
  • Planinis ar neplaninis patikrinimas nutraukiamas, kai nustatoma, kad:

tikrinamas ūkio subjektas yra likviduotas;

ūkio subjekto planinis ar neplaninis patikrinimas tuo pačiu pagrindu bei dėl to paties dalyko jau buvo atliktas ir dėl jo rezultatų VERT yra priėmus sprendimą;

dėl objektyvių aplinkybių patikrinimas negali būti tęsiamas ir (ar) užbaigtas;

dėl naujai pateiktos informacijos, duomenų, paaiškėjusių aplinkybių ar kitų objektyvių veiksnių, tolimesnis patikrinimo atlikimas yra nebetikslingas;

yra viršijamas nustatytas patikrinimo atlikimo terminas.

  • Nutraukus patikrinimą dėl naujai pateiktos informacijos ar paaiškėjus kitoms aplinkybėms, dėl kurių patikrinimas nėra tikslingas, VERT turi teisę nutrauktą patikrinimą atnaujinti, jeigu paaiškėja naujų reikšmingų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos ir negalėjo būti žinomos Tarybai priimant sprendimą dėl patikrinimo nutraukimo.

Priimti pakeitimai taikomi tik patikrinimams, kurie bus pradėti po nutarimo priėmimo.

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-01-25 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​​