Įeiti
Publikuota: 2023-08-11. Atnaujinta: 2023-08-11

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įgyvendinamųjų teisės aktų projektus.  Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. rugpjūčio 29 d.

Esminiai pakeitimai:​

 1. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekte (Informacijos teikimo taisyklių projektas) įgyvendinti šie pakeitimai:

  1.1. Pakeitimai, susiję su Pakeitimo įstatyme numatytomis atliekinės šilumos supirkimo nuostatomis.

  1.2. Pakeitimai, susiję su Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektu.

  1.3. Atsisakoma dalies VERT teikiamos informacijos ir priedų, atsižvelgiant į tai, kad dalis informacijos, kurios teikimas VERT buvo numatytas pagal šias taisykles, yra arba bus nuo 2023 m. spalio 1 d. teikiamos energijos išteklių biržos operatoriui Baltpool UAB.

  1.4. Pakeitimai, susiję su informacijos teikimo reikalavimais šių taisyklių „Informacijos, susijusios su veikla (garantinio) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuje, pateikimas“ dalyje.

  1.5. Atsižvelgiant į Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekte numatytus pokyčius ir siekiant mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, šių taisyklių 20 ir 21 priedai panaikinti, o 22 priedas supaprastintas.

  2. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo projekte (Kogeneracinės metodikos projektas) įgyvendinti šie pakeitimai:

  2.1. Atsižvelgiant į planuojamus VERT patvirtinto Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimus, Kogeneracinės metodikos projekte pakeisti 16 ir 17 punktai, pakeičiant pastoviųjų sąnaudų formuluotes ir skirstymą, veiklos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudas priskiriant prie veiklos pastovių sąnaudų.

  2.3. Atlikti pakeitimai dėl Kogeneracinės jėgainės pelno (nuostolių) dalies perskirstymo po rūšiavimo likusias, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančias energinę vertę turinčias komunalines atliekas deginančioms jėgainėms.

  2.4. Atlikti pakeitimai Kogeneracinės metodikos V skyriuje, numatant, kaip vertinamos elektros energijos pajamos, gautos kogeneracinei jėgainei veikiant kondensaciniu rėžimu, dėl viršijamo šilumos poreikio.

  3. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimo projekte (Investicijų derinimo tvarkos projektas) po pirmosios viešosios konsultacijos įgyvendinti šie pakeitimai

     3.1. Patikslinti ir papildyti kriterijai papildomos dedamosios skyrimui. Patikslinta ir papildyta, kokiam investicijų tipui pagal pirminę investicijos paskirtį gali būti skiriama papildoma dedamoji. Numatytos sąlygos, kada investicijos dedamosios intensyvumas gali būti iki 40 proc. Patikslinti reikalavimai informacijos pateikimui.

3.2. Patikslintos nuostatos dėl garantinio geriamojo vandens tiekėjo, garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo laikotarpiu, viešojo vandens tiekėjo, kurio licencijos galiojimas panaikintas aptarnautoje teritorijoje atliktų investicijų derinimo.

3.3. Numatytas reikalavimas šilumos tiekėjams investicijų VERT suderinimui pateikti savivaldybių tarybų investicijų suderinimų sprendimų kopijas, pakeistas reikalavimu šilumos tiekėjams investicijų VERT suderinimui pateikti savivaldybių institucijų investicijų suderinimų dokumentų kopijas.

3.4. Savivaldybės institucijai atsisakius derinti šilumos tiekėjo, investicijas VERT turi būti pateiktas atsisakymo derinti investicijas pagrindimas.

3.5. Savivaldybės institucijai atsisakius derinti šilumos tiekėjo investicijas ir nepateikus atsisakymo jas derinti pagrindimo, šios investicijos šilumos tiekėjo prašymu derinamos su VERT jos nustatyta tvarka.

3.6. Šilumos tiekėjo investicijų, skirtų atliekinę šilumą generuojančių asmenų prijungimui prie šilumos perdavimo tinklų, FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui, FVGN turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma ir šios investicijos neturi didinti kainos esamiems šilumos vartotojams.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".