Įeiti
Publikuota: 2023-04-18. Atnaujinta: 2023-04-18

VERT pakeitė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikas


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką (Metodika) ir Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką (Perdavimo kainų metodika).

Pakeitimų tikslas – aiškiau reglamentuoti į gamtinių dujų įmonių reguliuojamų paslaugų pajamų viršutines ribas įtraukiamų pajamų ir sąnaudų nuokrypių nuo VERT nustatytų vertinimo principus.

Pagrindiniai pakeitimai:

1.   Apibrėžti sąnaudų nuokrypių vertinimo principai. Numatytas baigtinis į reguliuojamų paslaugų pajamų viršutines ribas įtraukiamų sąnaudų nuokrypių sąrašas ir nustatyta, kokiais atvejais jie yra vertinami. Išskirti nekontroliuojamų sąnaudų nuokrypiai (kurie įvertinami iškart, kai yra žinomas faktinis jų dydis) ir kiti dėl nuo gamtinių dujų įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys nuokrypiai. Pakeitimu siekiama aiškiau vertinti sąnaudų nuokrypius, sumažinti administracinę naštą tiek gamtinių dujų įmonėms, tiek VERT ir sušvelninti reguliuojamų paslaugų pajamų viršutinių ribų svyravimus.

2.   Patikslinti gamtinių dujų įmonių veiklos efektyvumo vertinimo principai. Reguliuojamos paslaugos veiklos efektyvumas pripažįstamas esant bet kokių veiklos sąnaudų (OPEX ir OPEX(DU)) sutaupymams (kai faktinės veiklos sąnaudos yra mažesnės nei VERT nustatytos), nereikalaujant iš gamtinių dujų įmonių papildomo veiklos efektyvumo pagrindimo. Gamtinių dujų įmonei leistina investicijų grąža didinama puse sutaupymo dydžio, tačiau ne daugiau nei 10 proc. metams, kuriais patirtas gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumas, nustatytos investicijų grąžos. Siekiant paskatinti gamtinių dujų įmones siekti didesnio veiklos efektyvumo, numatyta galimybė grįstis didesnį nei 10 proc. nuo ROI efektyvumą.

3.  Pakoreguotas gamtinių dujų įmonės investicijų grąžos viršijimo dydžio nustatymas ir  vertinimas:

a) Keičiamas investicijų grąžos viršijimo dydžio vertinimo periodiškumas. Kaip ir iki šiol, investicijų grąžos viršijimo dydis būtų skaičiuojamas po dvejų, ketverių ir penkerių reguliavimo periodo metų, tačiau nustačius investicijų grąžos skirtumą ne didesnį nei 10 proc. metų, kuriais susidaręs investicijų grąžos viršijimas yra vertinamas, VERT nustatytos investicijų grąžos iš atitinkamos reguliuojamos veiklos sumos, nustatant pajamų viršutinę ribą ketvirtiesiems ir pirmiesiems reguliavimo periodo metams, investicijų grąžos viršijimo dydis nebūtų vertinamas (investicijų grąžos viršijimo dydis už visą reguliavimo periodą būtų įvertintas nustatant pajamų viršutinę ribą kito reguliavimo periodo antriesiems metams). Pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas gamtinių dujų įmonėms lanksčiau planuoti sąnaudas, t. y. įgyvendinti pirkimus esant palankesnėms kainoms rinkoje, nes vienais metais patyrus nuostolį, o kitais – sutaupymą, būtų vertinamas bendras reguliavimo periodu pasiektas rezultatas.

b) Numatyta, į kokius rodiklius papildomai turi būti atsižvelgiama skaičiuojant investicijų grąžos viršijimo dydį, siekiant užtikrinti, kad visoms gamtinių dujų įmonėms būtų taikomi vienodi ir aiškūs principai bei atliekami tikslūs skaičiavimai ir nebūtų dubliuojamos į reguliuojamų veiklos pajamų viršutines ribas įskaičiuojamos sąnaudos.

4.   Patikslintos gamtinių dujų įmonių darbo užmokesčio sąnaudų nustatymo nuostatos:

a) Numatyta, kad darbo užmokesčio sąnaudos naujam reguliavimo periodui yra nustatomos įvertinus pasikeitusius ankstesnių metų darbo užmokesčio pokyčius pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų. Pakeitimu siekiama ištaisyti reguliavimo nenuoseklumą (kai koreguojant darbo užmokesčio sąnaudas einamajam periodui yra atsižvelgiama į ankstesnių metų darbo užmokesčio rodiklių pokyčius, o nustatant naujam periodui – ne) ir išvengti dėl to galimai kilsiančių gamtinių dujų įmonėms nustatytų darbo užmokesčio sąnaudų svyravimų.

b) Taip pat, atsižvelgiant į elektros energetikos sektoriuje taikomą praktiką, pakeistas efektyvumo koeficientas, taikomas nustatant ir koreguojant darbo užmokesčio sąnaudas – efektyvumo koeficientas bus lygus pusei Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio (proc.), bet ne didesnis nei 1,5 proc.

5. Pakeistos operacinių sąnaudų (toliau – OPEX(be DU)) nustatymo ir koregavimo nuostatos. Numatyta, kad OPEX(be DU) koreguojamos ne Lietuvos statistikos departamento skelbiamu faktiniu vartotojų kainų indekso (VKI) pokyčiu, bet Lietuvos Respublikos ministerijos ekonominės raidos scenarijuje pateiktu prognozuojamu VKI pokyčiu. Taip pat, kaip ir darbo užmokesčio sąnaudų nustatymo atveju, kai OPEX(be DU) nustatomos naujam reguliavimo periodui papildomai yra įvertinami ankstesnių metų VKI pokyčiai pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų.

6. Numatyta skaičiuojant investicijų grąžos neatitiktį, vertinti prognozuotų ir faktinių VKI ir darbo užmokesčio augimo rodiklių skirtumus. Numatyta, kad tais atvejais, kai gamtinių dujų įmonei nustatomas investicijų grąžos viršijimas dėl mažesnės nei prognozuota infliacijos ir (ar) darbo užmokesčio augimo, gamtinių dujų įmonės sutaupymai, nuo kurių skaičiuojamas veiklos efektyvumas, sumažinami nustatytų OPEX sąnaudų pasikeitimo dėl VKI ir darbo užmokesčio augimo rodiklių pokyčių. Tuo atveju, jeigu dėl VKI ir darbo užmokesčio augimo rodiklių pokyčių gamtinių dujų įmonės patiria nuostolį, reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis antriesiems naujo reguliavimo periodo metams didinamas nustatytų OPEX sąnaudų, pakoreguotų atitinkamų metų faktiniais VKI pokyčiais ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokyčiais skirtumu.

7. Metodikoje aiškiau reglamentuotos suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo paslaugos kainodaros nuostatos, atsižvelgiant į SGD terminalo operatoriaus reguliuojamo veiklos auditų metu kylančius klausimus.

8. Metodikoje patikslinti SGD terminalo lėšų (SGDT lėšos) administravimo sąnaudų skaičiavimo principai. Atsižvelgiant į nustatytus SGDT lėšų administravimo sąnaudų ir SGDT lėšų administratoriui pervestų SGDT lėšų skirtumus numatyta, kad skaičiuojant SGDT lėšas įvertinamas skirtumas tarp 2013–2023 metams nustatytų SGDT lėšų administravimo sąnaudų ir atitinkamais metais SGDT lėšų administratoriaus gautų SGDT lėšų.

9.  Metodikoje patikslinti gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams skaičiavimo principai:

a) Pakeistas pinigų kainos, taikomos papildomų pajamų grąžinimą vartotojams ir (ar) faktinės bei į tarifą įtrauktos gamtinių dujų produkto kainos skirtumo grąžinimą gamtinių dujų įmonėms išdėsčius per ilgesnį nei vieno pusmečio laikotarpį. Pinigų kaina bus nustatoma atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos viršutinei ribą, nurodytą VERT tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys, kai lėšos grąžinamos vartotojams ir gamtinių dujų įmonės faktinę skolinto kapitalo kainą, ne didesnę nei skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta VERT tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys, kai nesurinktos lėšos grąžinamos gamtinių dujų įmonei.

b) Numatyta, kad tarifai buitiniams vartotojams bus tvirtinami ne tik be PVM, bet ir su PVM, siekiant išvengti netikslumų, kylančių dėl skaičių apvalinimo.

10.  Perdavimo kainų metodikoje pakeistas pastoviosios dalies mokėjimo koeficiento nustatymo principas, taikomas skaičiuojant perdavimo paslaugos kainas. Per transportuojamam kiekiui taikomą kainą surenkama leidžiamųjų pajamų dalis bus nebe pastovi (10 proc. nuo visų nustatytų perdavimo paslaugos pajamų), o kintanti priklausomai nuo atitinkamų metų sąnaudų, kurias tiesiogiai lemia perduodamų dujų apimtys.

11.  Perdavimo kainų metodikoje įvestas naujas įleidimo taškas – Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Lietuvos biodujų gamybos įrenginiais (vidinis įleidimo taškas).

12. Perdavimo kainų metodikoje vertinant technologines sąnaudas atsižvelgti į laikymo gamtinių dujų saugykloje ir transportavimo iki ir (ar) iš gamtinių dujų saugyklų sąnaudas.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-04-18 posėdžio medžiaga galite ČIA.