Įeiti
Publikuota: 2023-03-07. Atnaujinta: 2023-03-07

VERT patvirtino pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašus


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Elektros energetikos įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, susijusius su Proveržio paketu, patvirtino atnaujintus LITGRID AB Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašą.

Esminiai LITGRID AB Aprašo pakeitimai:

1.    Numatyti pagrindiniai tinklų naudotojų elektrinių, hibridinių elektrinių ar kaupimo įrenginių, gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų etapai: kreipimasis į operatorių dėl išankstinių prijungimo sąlygų, gaunamas patvirtinimas apie galimą rezervaciją, pasirašomas ketinimo protokolas, prievolių vykdymo užtikrinimas, išduodamas leidimas plėtoti pajėgumus (šis etapas netaikomas gaminantiems vartotojams, tačiau taikomas parkams, skirtiems gaminantiems vartotojams), išduodamos prijungimo sąlygos, parengiamas techninis projektas, sudaroma prijungimo paslaugos sutartis, gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, vykdoma statyba. Pradėjus statybą, vykdomas patikrinimas, ar tinkamai prijungta elektrinė, tuomet gaunamas leidimas gaminti elektros energiją (šis etapas netaikomas gaminantiems vartotojams).

2.    Asmenims, siekiantiems modernizuoti elektrinę, prie esamos elektrinės prijungti kitą elektrinę ar kaupimo įrenginį, taikomi šie etapai: kreipimasis į operatorių dėl išankstinių prijungimo sąlygų, patvirtinimas apie galimą rezervaciją, leidimas plėtoti pajėgumus, prijungimo sąlygos, techninis projektas, prijungimo paslaugos sutartis, statybą leidžiantis dokumentas, statyba.

3.    Numatyta, kad tinklų pralaidumų rezervavimo galimybės nustatomos atsižvelgus į laisvas galias perdavimo tinklo pastotėje ir į pastotę prijungtose linijose, prijungimo taškas parenkamas atsižvelgus į laisvas tinklo pralaidumo galimybes bei atstumą iki artimiausios operatoriaus nuosavybėje esančios transformatorių pastotės bei įvertinamos tinklo plėtros galimybės, jeigu norimai prijungti elektrinei nepakanka tinklo pralaidumo.

4.    Gamintojas prie prašymo pasirašyti ketinimų protokolą turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad žemės sklypo plotas yra pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų vystomos technologijos elektrinei plėtoti.

5.     Patvirtinta forma, kuria savivaldybės administracija patvirtina, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba savivaldybės teritorijoje yra galima, arba argumentuotai nurodo, kodėl elektrinės įrengimas ar statyba negalima.

6.    Numatyta, kad leistina generuoti galia gali būti ribojama dėl tinklo pralaidumo trūkumo arba nesant sistemos galimybių integruoti visą atsinaujinančių energijos išteklių naudojančių elektrinių gaminamą energijos kiekį į elektros energijos rinkos segmentus. Numatyta, kad baudos už leistinos generuoti galios viršijimą yra apskaičiuojamos kaip per kalendorinį mėnesį į operatoriaus tinklus persiųsto leistiną generuoti galią viršijančio elektros energijos kiekio (kWh) ir kainos, tris kartus didesnės nei vidutinė ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kaina, susiformavusi Lietuvos kainų zonoje kitos paros rinkoje, sandauga, numatytos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo sąlygos, viršijus leistiną generuoti galią.

 
Esminiai AB „Energijos skirstymo operatorius“ Aprašo pakeitimai:

1.    Supaprastinama prijungimo procesų tvarka tais atvejais, kai nėra reikalinga pasirašyti ketinimų protokolo, gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir gauti leidimą gaminti elektros energiją.

2.    Numatyta, kad aktyviųjų vartotojų, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų, piliečių energetikos bendrijų elektrinėms arba kaupimo įrenginiams taikomi reikalavimai su šiomis išlygomis: šiems asmenims nereikia gauti operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų, VERT išduodamo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju), leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba leidimo modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį (iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar įrenginio modernizavimo atveju), VERT išduodamo leidimo gaminti elektros energiją (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių (kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju).

3.    Atnaujintos ketinimų protokolų pavyzdinės formos pritaikant formas pasirašyti ne tik elektrinėms, bet ir hibridinėms elektrinėms bei kaupimo įrenginiams ir patikslinant ketinimų protokolų sudarymo, keitimo, nutraukimo tvarką, ketinimų protokoluose numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo laiku priežiūrą ir kontrolę.

4.    Nustatyti teritorijos, kurioje gamintojas ketina plėtoti saulės šviesos energijos elektrinę, pakankamumo vertinimo kriterijai nurodant pakankamo žemės sklypo plotą, reikalingą instaliuoti 1 MW įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinėms.

5.    Nustatyta, kokia forma savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracija patvirtina, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi.

6.    Numatyta, kad elektros tinklų pralaidumai rezervuojami atsižvelgus į konkrečios transformatorių pastotės laisvus techninius pajėgumus, vertinant galimus šių transformatorių pastočių veikimo režimų apribojimus, kai nėra reikalinga keisti galios transformatoriaus ir nėra reikalinga perdavimo elektros tinklų plėtra ar atnaujinimas. Tuo atveju, jeigu gamintojo vystomai elektrinei nepakanka laisvos galios, gamintojas gali inicijuoti tinklų plėtros ar atnaujinimo darbus.

7.    Numatyta, kokiomis sąlygomis gali būti ribojama leistina generuoti galia. Nustatyta, kokia tvarka bus apskaičiuojamos baudos už leistinos generuoti galios viršijimą, numatytos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo sąlygos viršijus leistiną generuoti galią.

8.    Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą bei tinklų naudotojų lygiateisiškumą, numatyta, kad techniniai reikalavimai energijos kaupimo įrenginiams yra analogiški techniniams reikalavimams, taikomiems elektros gamybos įrenginiams.

9.    Nustatyti techniniai reikalavimai A tipo (iki 250 kW galios) elektros gamybos įrenginiams.

 
 
Išsamiai susipažinti su VERT  2023-03-03 posėdžio medžiaga galite ČIA, su 2023-03-06 posėdžio medžiaga galite ČIA.