Įeiti
Publikuota: 2023-02-15. Atnaujinta: 2023-02-15

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo


​​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia nutarimo Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aprašas) ir nutarimo „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo (Taisyklės) pakeitimo projektus. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2023 m. vasario 23 d.

Siūlomi esminiai Aprašo pakeitimai:

1. Numatytos nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos rizikų valdymo gairės, nustatant reikalavimus rizikų valdymo plano, kurio tikslas – nustatyti ir įvertinti nepriklausomo tiekėjo veiklos rizikas, numatyti rizikų valdymo priemones ir nepriklausomą elektros energijos tiekimo veiklą vykdančio asmens pasirengimą valdyti veiklos rizikas, struktūrai ir turiniui.

2. Nustatyti tvarką, kada ūkio subjektai, prašantys išduoti leidimą nepriklausomai elektros tiekimo veiklai vykdyti, ir ūkio subjektai, vykdantys nepriklausomą elektros energijos tiekimo veiklą, turi parengti ir pateikti VERT rizikų valdymo planą.

3. Įpareigoti nepriklausomus elektros energijos tiekėjus skubiai informuoti VERT apie kilusias nenumatytas rizikas ir pateikti informaciją, kaip bus reaguojama į šias rizikas ir kaip jos bus pašalinamos.​

Siūlomi esminiai Taisyklių pakeitimai:

1. Nustatyti VERT pateiktinos informacijos apie ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykį, apie ūkio subjekto prievolių įvykdymo užtikrinimą bei finansinių ataskaitų ir audito išvados pateikimo tvarką ir terminus.

2. Ūkio subjektas, vykdydamas nepriklausomo tiekimo veiklą, privalo VERT pateikti:

  1. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos duomenis apie nepriklausomo tiekėjo, kurio teisinė forma akcinės bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, nuosavą ir įstatinį kapitalą;
  2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos duomenis apie nepriklausomo tiekėjo, kurio teisinė forma kitokia negu akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, visus turtinius įsipareigojimus ir visą juridinio asmens turtą;
  3. jeigu elektros energija tiekiama buitiniams vartotojams, pasibaigus kiekvienam mėnesiui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės mėnesio dienos, nepriklausomo tiekėjo visų įvykdytų įsipareigojimų per praėjusius 3 mėnesius pajamų sumą pagal visas nepriklausomo tiekėjo su buitiniais vartotojais sudarytas elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis pagrindžiančią informaciją.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".