Įeiti
Publikuota: 2023-02-07. Atnaujinta: 2023-02-07

Pakoreguotas Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašas


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo pakeitimui.

Esminiai Aprašo pakeitimai:

-    Aprašo 5.4 papunktis išdėstytas taip: „5.4. asmens nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus 2022 m. rugsėjo 1 d. arba bet kuriai kitai dienai po 2022 m. rugsėjo 1 d., bet ne vėliau, kaip iki Sąrašo patvirtinimo dienos, išskyrus asmenis, kuriems netaikomi šio įstatymo reikalavimai;"  

-  Nustatyta Sąrašo sudarymo tvarka, kuomet VERT asmenų pateiktuose prašymuose išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia viršija Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nustatytą didžiausią ribą. Aprašo 8.1 papunktis išdėstytas taip: „8.1. viršija Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nustatytą didžiausią saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios ribą (toliau – riba), Taryba:

8.1.1. pritaikiusi Aprašo 82.3 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuotą procentinį dydį, nustato kiekvieno Aprašo reikalavimus atitikusio asmens prašyme nurodytos įrengtosios galios dalies dydį, kuriam pagal išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išplėtotiems elektros energijos gamybos pajėgumams nebūtų taikomi elektros energijos gamybos apribojimai, užtikrinant, kad Sąraše esantiems asmenims išdavus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, nebūtų viršyta riba;

8.1.2. nustato Aprašo reikalavimus atitikusio asmens prašyme nurodytos įrengtosios galios dalies dydį, kuriam pagal elektros tinklų operatorių nurodytas sąlygas, būtų taikomi elektros energijos gamybos apribojimai. Šiame papunktyje nurodytas dydis apskaičiuojamas, kaip skirtumas tarp asmens prašyme nurodytos įrengtosios galios ir Aprašo 8.1.1 papunktyje nustatyta tvarka nustatytos įrengtosios galios dalies dydžio.“

- VERT patvirtinus Sąrašą, asmuo, esantis Sąraše, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais privalo kreiptis į elektros tinklų operatorių dėl tolimesnio elektrinės plėtojimo bei sudaryto ketinimų protokolo pakeitimo ir pakeistą ketinimų protokolą pateikti VERT. Asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nesikreipus į elektros tinklų operatorių dėl tolimesnio elektrinės plėtojimo bei sudaryto ketinimų protokolo pakeitimo ir VERT nepateikus pakeisto ketinimų protokolo, VERT dėl tokio asmens prašymo priimtų nutarimą dėl atsisakymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus teisės aktų nustatyta tvarka (Aprašo 81 punktas).

​- Nutarimu, kuriuo tvirtinamas Sąrašas, VERT kartu patvirtina ir šiuos dydžius:

1) suminės įrengtosios galios dydį, kurį neviršijant ribos Aprašo reikalavimus atitikę asmenys galėtų išplėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus netaikant elektros energijos gamybos ribojimų;

2) asmenų, atitikusių Aprašo reikalavimus, prašymuose nurodytų įrengtųjų galių suminį dydį;

3) procentinį dydį, kuris apskaičiuojamas kaip Aprašo 82.1 ir 82.2 papunkčiuose nurodytų dydžių santykis.


Išsamiai susipažinti su 2023-02-07 posėdžio medžiaga galite ČIA.