Įeiti
Publikuota: 2022-10-27. Atnaujinta: 2022-10-27

VERT teikia viešą išaiškinimą, kuriuo nurodo, kokius dokumentus turi pateikti asmenys, siekiantys gauti leidimą plėtoti elektros energiją


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2022 m. spalio 24 d. patvirtino Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašą (Aprašas).

Apraše numatyta, kad asmenų, kurie pateikė VERT prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sąrašas sudaromas ir asmenys į sąrašą įtraukiami, jeigu asmens, pateikusio prašymą VERT nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus 2022 m. rugsėjo 1 d., išskyrus asmenis, kuriems netaikomi šio įstatymo reikalavimai ir juridinis asmuo 2022 m. rugsėjo 1 d. neturi pradelstų skolinių (finansinių) įsipareigojimų arba jų turi, tačiau įrodo, kad asmens apyvartinės lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti ir kad juos padengus asmuo yra pajėgus išplėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2022 m. spalio 26 d. raštu „Dėl informacijos pateikimo“ VERT informavo asmenis, kad ūkio subjektai per 10 darbo dienų nuo šio rašto gavimo dienos VERT turi pateikti informaciją bei dokumentus, patvirtinančius jų atitiktį šio Aprašo nustatytiems reikalavimams, išskyrus atvejus, kai šią informaciją ūkio subjektas VERT buvo pateikęs iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

​Pažymėtina tai, kad po rašto išsiuntimo VERT sulaukė suinteresuotų asmenų paklausimų, kuriais siekiama išsiaiškinti, kokie dokumentai pagrįstų asmenų atitiktį Aprašo nustatytiems reikalavimams. VERT nurodo bei išaiškina, kad asmenys siekdami pagrįsti jų atitiktį nustatytiems reikalavimams, VERT privalo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą).