Įeiti
Publikuota: 2022-10-24. Atnaujinta: 2022-10-24

VERT patvirtino Asmenų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros gamybos pajėgumus įrengiant saulės energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašą


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašą.

Aprašo tikslas - patvirtinti asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašą, kurio pagrindu pagal nustatytus reikalavimus būtų sudarytas asmenų, kurie pateikė VERT prašymus išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sąrašas leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti. Pagal VERT nutarimu patvirtintą sąrašą ir į sąrašą įtrauktiems asmenims atitikus kitus, teisės aktuose nustatytus, reikalavimus leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti, būtų išduodami leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.​

Apraše nustatyta:

 1. asmuo, pateikęs prašymą VERT, žemės sklypą, kuriame planuojama plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, turi valdyti nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais. Kai žemės sklypas valdomas kitais teisėtais pagrindais nei nuosavybės teisė, asmens teisė valdyti atitinkamą žemės sklypą, turi galioti ne trumpiau nei Elektros energetikos įstatyme įtvirtintas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau nei informacijos pateikimo VERT dieną, kaip tai numatyta apraše;

 2. asmuo, pateikęs prašymą VERT, nuosavybės teisės pagrindu ar kitais teisėtais valdymo pagrindais valdo pakankamo ploto žemės sklypo teritoriją, kurioje ketinama plėtoti asmens prašyme nurodyto galingumo saulės šviesos energijos elektrines. Laikoma, kad asmuo valdo pakankamo ploto žemės sklypo teritoriją nurodytiems pajėgumams išplėtoti, jeigu asmuo atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  1. asmuo valdo ne mažesnio nei 1 ha ploto žemės sklypą kiekvienam prašyme nurodytam ir ketinamam išplėtoti saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios megavatui;

  2. asmuo pateikia dokumentus, įrodančius, kad mažesniame nei apraše nurodytame plote galima įrengti ir plėtoti siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos saulės šviesos energijos elektrinę;

 3. gautas ir VERT pateiktas savivaldybės administracijos, kurioje asmuo ketina plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, rašytinis patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi;

 4. asmens nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, išskyrus asmenis, kuriems netaikomi šio įstatymo reikalavimai;

 5. juridinis asmuo neturi pradelstų skolinių (finansinių) įsipareigojimų arba jų turi, tačiau įrodo, kad asmens apyvartinės lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti ir kad juos padengus asmuo yra pajėgus išplėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Atitiktį 4 ir 5 reikalavimams VERT vertins rugsėjo 1 dienai.

 6. juridinis asmuo VERT pateikia rašytinį patvirtinimą, kad asmeniui, pateikusiam prašymą VERT, nėra pradėta nemokumo, bankroto, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;

 7. fizinis asmuo VERT pateikia rašytinį patvirtinimą VERT, kad asmeniui, pateikusiam prašymą VERT, nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra;

 8. fizinis asmuo, pateikęs prašymą VERT, ar juridinio asmens, pateikusio prašymą VERT, vadovas  VERT pateikia rašytinį patvirtinimą, kad asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už šias finansines nusikalstamas veikas;

 9. asmuo pateikia VERT pateiktame prašyme nurodytos galios saulės šviesos energijos elektrinės plėtojimo planą, kuriame būtų nurodyti elektrinės plėtojimo etapai (planuojami atlikti pagrindiniai darbai ir jų įgyvendinimo terminai) bei prašyme nurodytos galios saulės šviesos energijos elektrinių plėtojimo finansavimo poreikis ir šaltiniai;

 10. juridinis asmuo, pateikęs prašymą VERT, turi darbuotojus apskaitai tvarkyti ir projektų vadovą arba sutartį su kitais asmenimis, teikiančiais šias paslaugas. Fizinis asmuo, pateikęs prašymą VERT, turi pateikti sutartį su projektų vadovu dėl elektros energijos gamybos pajėgumų plėtojimo;

 11. asmuo, pateikęs prašymą VERT, pateikia rašytinį patvirtinimą, kad jam arba su juo susijusiam asmeniui, nėra taikomos tarptautinės sankcijos.

Tuo atveju, jeigu pagal sąraše esančių asmenų VERT pateiktus prašymus sąraše esantys asmenys ketina išplėtoti saulės šviesos energijos elektrines, kurių suminė įrengtoji galia:

 • viršytų Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ar kitame teisės akte nustatytą didžiausią saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios ribą, į VERT tvirtinamą sąrašą įtraukiami asmenys taikant principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“. Šis principas taikomas atsižvelgiant į asmens elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui ar skirstomųjų tinklų operatoriui pateikto prašymo sudaryti ketinimų protokolą pateikimo datą. Tokiu atveju sąrašas sudaromas užtikrinant, kad sąraše esantiems asmenims išdavus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, nebūtų viršyta riba;

 • neviršytų ribos, sąraše esančių asmenų prašymai nagrinėjami ir, atitikus teisės aktuose nustatytus reikalavimus, atitinkamas leidimas išduodamas tokiai galiai, kuri nurodyta asmens VERT pateiktame prašyme, nevertinant, kada asmuo elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui ar skirstomųjų tinklų operatoriui pateikė prašymą sudaryti ketinimų protokolą.

Aprašo nuostatos nebūtų taikomos asmenų, ketinančių vykdyti veiklą pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalį, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų pateiktiems prašymams nagrinėti.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-24 posėdžio medžiaga galite ČIA.