Įeiti
Publikuota: 2022-09-22. Atnaujinta: 2022-09-22

Viešoji konsultacija dėl Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros gamybos pajėgumus įrengiant saulės energijos elektrines tvarkos


​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacija skelbia Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo projektą​. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. spalio 3 d.

Tikslas – įgyvendinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą ir užtikrinti ​tvarią atsinaujinančios energetikos plėtrą. Projekte numatyti reikalavimai, pagal kuriuos būtų sudarytas asmenų, siekiančių plėtoti komercines saulės elektrines ir pateikusių VERT prašymus išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (leidimai), sąrašas. Įsitikinus, kad tokie asmenys atitinka VERT nustatytus reikalavimus, jiems  būtų išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

Projektu siūloma:

Nustatyti, kad į sąrašą būtų įtraukiami tik tokie asmenys, kurie atitiktų visus šiuos reikalavimus:

1. Asmuo, pateikęs prašymą VERT, žemės sklypą, kuriame planuojama plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, valdo nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais;

2. Asmuo, pateikęs prašymą VERT, nuosavybės teisės pagrindu ar kitais teisėtais valdymo pagrindais valdo pakankamo ploto žemės sklypo teritoriją, kurioje ketinama plėtoti asmens prašyme nurodyto galingumo saulės šviesos energijos elektrines. Laikoma, kad asmuo valdo pakankamo ploto žemės sklypo teritoriją nurodytiems pajėgumams išplėtoti, jeigu asmuo atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 

2.1. asmuo valdo ne mažesnio nei 1 ha ploto žemės sklypą kiekvienam prašyme nurodytam ir ketinamam išplėtoti saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios megavatui; 

2.2. asmuo pateikia dokumentus, įrodančius, kad mažesniame nei nurodytame plote galima įrengti ir plėtoti siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos saulės šviesos energijos elektrinę; 

3. Gautas ir VERT pateiktas savivaldybės, kurioje asmuo ketina plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, administracijos rašytinis patvirtinimas, kad asmens VERT pateiktame prašyme nurodytame žemės sklype yra galima nurodyto dydžio (galingumo) saulės šviesos energijos elektrinės statyba; 

4. Asmens nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus; 

5. Juridinis asmuo neturi pradelstų skolinių (finansinių) įsipareigojimų arba jų turi, tačiau įrodo, kad asmens apyvartinės lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti; 

6. Juridinis asmuo VERT pateikia rašytinį patvirtinimą, kad asmeniui, pateikusiam prašymą VERT, nėra pradėta nemokumo, bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra; 

7. Fizinis asmuo VERT pateikia rašytinį patvirtinimą, kad asmeniui, pateikusiam prašymą, nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra; 

8. Fizinis asmuo, pateikęs prašymą VERT, ar juridinio asmens, pateikusio prašymą VERT, vadovas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už apraše nurodytas nusikalstamas veikas; 

9. Asmuo pateikia dokumentus, įrodančius asmens turimas finansines galimybes išplėtoti prašyme nurodytus elektros energijos gamybos pajėgumus (paskolų sutartys, garantijos, laidavimo raštai arba kita finansinį pajėgumą pagrindžianti informacija ar dokumentai); 

10. Juridinis asmuo, pateikęs prašymą VERT, turi direktorių, darbuotojus apskaitai tvarkyti ir projektų vadovą.

Teisės akto projekte numatyti reikalavimai skirti įvertinimui, ar planuojamus komercinių saulės elektrinių projektus bus įmanoma įgyvendinti praktikoje. Projekte numatyta, kad tuo atveju, jeigu sąraše esantys asmenys ketina išplėtoti elektrines, kurių suminė įrengtoji galia viršytų 2 GW ribą, leidimai būtų išduodami proporcingai sumažinant kiekvieno sąraše esančio asmens prašyme nurodytą ir ketinamą išplėtoti galią atitinkamu dydžiu (lot. pro rata), kad 2 GW riba nebūtų viršyta. Tuo atveju, jeigu pagal sąraše esančius duomenis 2 GW riba nebūtų viršyta, leidimai būtų išduodami įprasta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad projekto nuostatos nebūtų taikomos asmenų, ketinančių vykdyti veiklą pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalį, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų pateiktiems prašymams nagrinėti.​
⁎⁎⁎⁎⁎

· Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

· Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

· Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".