Įeiti
Publikuota: 2022-09-13. Atnaujinta: 2022-09-13

VERT pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką ir Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles.

Metodika keičiama, atsižvelgiant į priimtus Šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus, rinkos dalyvių pateiktus siūlymus bei metodikos taikymo praktiką, taip pat reaguojant į reikšmingus energijos išteklių kainų pokyčius. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimas atliekamas kaip susijusio teisės akto pakeitimas.

Esminiai pakeitimai:

  • Pakeista kuro kainos, taikomos galutinėje mėnesio šilumos kainoje, apskaičiavimo tvarka. Kuro kiekis kintamosios dedamosios formulėje išreiškiamas vienu skaičiumi bei numatyta, kad galutinė mėnesio kaina kas mėnesį gali keistis atsižvelgiant į pakitusias vidutinę svertinę kuro ir perkamos šilumos kainas. Atitinkamai metodika papildyta formule, pagal kurią apskaičiuojama vidutinė svertinė kuro kaina, taikoma galutinės šilumos kainos skaičiavimuose.
    Apskaičiuodamas vidutinę svertinę kuro kainą ūkio subjektas gali savo nuožiūra įvertinti efektyviausią planuojamą atitinkamo mėnesio kuro struktūrą. Pavyzdžiui, nešildymo sezono metu įvertinti tai, kad šiluma gaminama naudojant tik biokurą, o šildymo sezono metu šiluma gaminama ir iš gamtinių dujų bei kitų kuro rūšių. Nors ūkio subjektui suteikiama teisė savo nuožiūra apskaičiuoti kuro kainą taikomą galutinės mėnesio šilumos kainos skaičiavimuose, šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti vertinimą bus tikrinama, ar faktinė kuro įsigijimo kaina neviršijo 105 proc. VERT skelbiamos atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) vidutinės metinės rinkos kainos šalyje.

  • ​Apskaičiuojant pirktos šilumos kainą, taikomą galutinės mėnesio šilumos kainos skaičiavimuose, nevertinami šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo rezultatai. Šiame aukcione patirtų sąnaudų įvertinamas numatytas atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikimą.

  • Kai ūkio subjekto atitinkamo suvartoto energijos išteklių biržoje ar gamtinių dujų biržoje įsigyto kuro rūšies (žaliavos) vidutinė metinė kaina yra 10 proc. ar daugiau mažesnė už vidutinę metinę atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainą,  ūkio subjekto prašymu gali būti taikoma 90 proc. vidutinės metinės atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainos šalyje. Šiuo metu šis skatinimas taikomas tik ne biržoje įsigytam kurui.

  • VERT nustačius, jog šilumos tiekėjas neįvykdė Šilumos ūkio įstatyme numatyto reikalavimo įsigyti biokuro biržos produktą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, taikomas trūkstamo kuro kiekio sąnaudų ribojimas pagal vidutinę metinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kainą. VERT apskaičiuotas skirtumas įvertinamas šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją.

  • Atsižvelgiant į numatytą galimybę nepriklausomiems šilumos gamintojams iš karto (ne per šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamosios taikymą) šilumos tiekėjui grąžinti visą ar dalį jam nustatytos teigiamo faktiškai gautų šilumos (produkto) gamybos pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumo sumos, numatoma, kad šios papildomai gautos pajamos įvertinamos nustatant bendrą papildomą šilumos kainos dedamąją šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu.

  • Numatyta, kad papildoma (pridėtinė) dedamoji gali būti taikoma dėl taikant kogeneracinėje jėgainėje gauto pelno (nuostolių) rizikos koeficientą apskaičiuotų papildomai gautų pajamų ar susidariusių nepadengtų sąnaudų.

  • Numatyta, kad skaičiuojant šilumos kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžio neatitikimą, tuo atveju kai faktinis lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas viršija šilumos kainoje nustatytą rodiklį dėl šilumos tiekėjo faktinės kuro struktūros, šilumos tiekėjui pateikus pagrindimą, kad pasirinkta pigesnė kuro struktūra (kuro įsigijimo sąnaudos yra mažesnės) nei apskaičiuotos pagal šilumos kainoje nustatytą kuro struktūrą, sąnaudų ribojimas šilumos kainoje nustatytu lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientu netaikomas.

  • Numatyta, kad vidutinė svertinė kuro kaina taikoma apskaičiuojant mėnesio, einančio po mėnesio iki kurio 25 d. buvo nustatytos šilumos kainų dedamosios, galutines šilumos kainas: šilumos kainų dedamąsias pakeitus iki 2022 m. rugsėjo 25 d., šios dedamosios taikomos apskaičiuojant galutinę 2022 m. spalio mėn. šilumos kainą, pakeitus iki 2022 m. spalio 25 d. – apskaičiuojant 2022 m. lapkričio mėn. šilumos kainą ir t. t.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-09-13 posėdžio medžiaga galite ČIA