Įeiti
Publikuota: 2022-07-28. Atnaujinta: 2022-07-28

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimoValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ, ir Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki rugpjūčio 16 dienos.

Metodika keičiama, atsižvelgiant į priimtus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, rinkos dalyvių pateiktus siūlymus bei Metodikos taikymo praktiką, taip pat reaguojant į reikšmingus energijos išteklių kainų pokyčius. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimas inicijuojamas kaip susijusio teisės akto pakeitimas.

Siūlomi esminiai Metodikos pakeitimai:

​1. Vartotojams taikoma šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios, kintamosios ir papildomos dedamųjų, apskaičiuojama kas mėnesį vadovaujantis nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į pakitusias vidutinę svertinę kuro ir perkamos šilumos kainas. Atitinkamai pakeistos Metodikos 16, 19, 21, 33, 34, 93, 94 ir 95 formulės, numatant, kad kuro kiekis kintamosios dedamosios formulėje išreiškiamas kaip vienas skaičius, t. y. nėra skaidomas į atskiras kuro rūšis. 

2. Kai šilumos tiekėjo atitinkamo suvartoto energijos išteklių biržoje ar gamtinių dujų biržoje įsigyto kuro rūšies (žaliavos) vidutinė metinė kaina yra 10 proc. ar daugiau mažesnė už vidutinę metinę atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainą, šilumos tiekėjo prašymu gali būti taikoma 90 proc. vidutinės metinės atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainos šalyje. Šiuo metu šis skatinimas taikomas tik ne biržoje įsigytam kurui.

3. VERT nustačius, jog šilumos tiekėjas neįvykdė Šilumos ūkio įstatyme numatyto reikalavimo įsigyti biokuro biržos produktą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, taikomas trūkstamo kuro kiekio sąnaudų ribojimas pagal vidutinę metinę biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kainą. VERT apskaičiuotas skirtumas įvertinamas šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją.

4. Pakeista kuro kainos, taikomos galutinėje mėnesio šilumos kainoje, apskaičiavimo tvarka. Kuro kiekis kintamosios dedamosios formulėje išreiškiamas vienu skaičiumi. Atitinkamai Metodika papildyta formule, pagal kurią apskaičiuojama vidutinė svertinė kuro kaina, taikoma galutinės šilumos kainos skaičiavimuose.

Apskaičiuodamas vidutinę svertinę kuro kainą ūkio subjektas gali savo nuožiūra įvertinti efektyviausią planuojamą atitinkamo mėnesio kuro struktūrą. Pavyzdžiui, nešildymo sezono metu įvertinti tai, kad šiluma gaminama naudojant tik biokurą, o šildymo sezono metu šiluma gaminama ir iš gamtinių dujų bei kitų kuro rūšių. Nors ūkio subjektui suteikiama teisė savo nuožiūra apskaičiuoti kuro kainą taikomą galutinės mėnesio šilumos kainos skaičiavimuose, šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti vertinimą bus tikrinama, ar faktinė kuro įsigijimo kaina neviršijo 105 proc. VERT skelbiamos atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) vidutinės metinės rinkos kainos šalyje.

5. Apskaičiuojant pirktos šilumos kainą, taikomą galutinės mėnesio šilumos kainos skaičiavimuose, nevertinami šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo rezultatai. Šiame aukcione patirtų sąnaudų įvertinamas numatytas atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikimą.

Taip pat, atsižvelgiant į numatytą galimybę nepriklausomiems šilumos gamintojams iš karto (ne per šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamosios taikymą) šilumos tiekėjui grąžinti visą ar dalį jam nustatytos teigiamo faktiškai gautų šilumos (produkto) gamybos pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumo sumos, numatoma, kad šios papildomai gautos pajamos įvertinamos nustatant bendrą papildomą šilumos kainos dedamąją šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu.

6. Atsisakoma Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklėse numatyto  reikalavimo nurodyti atskirų kuro rūšių kainas, taikomas galutinės šilumos kainos apskaičiavime, vietoje to nurodant vidutinę svertinę kuro kainą.

 

⁎⁎⁎⁎⁎

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".