Įeiti
Publikuota: 2022-06-08. Atnaujinta: 2022-06-08

VERT skelbia patvirtintas UAB „Ignitis“ 2022 metų visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarką


​​VERT, patikrinusi, ar UAB „Ignitis“, nustatydama kainas, nepažeidė kainų​ ir tarifų nustatymo reikalavimų, ir ar nediskriminuojami vartotojai, pažeidimų nenustatė.

UAB „Ignitis“ 2022 metų visuomeninės elektros energijos kainos ir jų taikymo tvarka įsigalioja nuo 2022 m. liepos 1 d.

1 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos komponentės 2022 m. I pusm. ir 2022 m. II pusm., ct/kWh (be PVM ir su PVM) su Papildomos dedamosios kompensacija

Paveikslėlis1 Ignitis.png
2 lentelė. Visuomeniniai elektros energijos tarifai ŽĮ buitiniams vartotojams 2022 m. II pusm., ct/kWh (su PVM) be ir su elektros tiekimo kainos kompensacija

lentelė Ignitis 2022-06-08.JPG

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

1.  Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;

2.  Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:

a) Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.

b) Sisteminių paslaugų kaina – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.

c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų operatoriaus, turinčio daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, patiriami kaštai paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.

3. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.

4. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.

5. Papildoma dedamoji prie persiuntimo kainos – skirta kompensuoti elektros energijos įsigijimo kainos skirtumus, susidarančius tarp Tarybos nustatytos įsigijimo kainos ir rinkoje faktiškai susiformavusios kainos, visuomeninio tiekimo pajamų skirtumus, susidariusius dėl prognozuotų ir faktinių pajamų neatitikimo, taip pat visuomeninio tiekėjo sąnaudoms, susijusioms su liberalizavimo procesu, padengti.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-06-08 posėdžio medžiaga galite ČIA.