Įeiti
Publikuota: 2021-02-19. Atnaujinta:

Suderinti 2020–2029 m. strateginiai investiciniai projektai į Lietuvos elektros perdavimo sistemą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, suderino LITGRID AB parengtą 2020–2029 m. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą (susipažinti galite čia).

Elektros energetikos perdavimo tinklo plėtros ir atnaujinimo investicijoms  2020–2029 m. numatyta skirti apie 1 291 mln. Eur, t. y. 21,51 proc. daugiau, palyginus su 2019−2028 m. plane tinklo plėtrai planuota  suma.

2020–2029 m. pagrindinės investicijos bus skirtos elektros rinkos infrastruktūros ir sistemos valdymo integracijai į Europos elektros energetikos sistemą – iki  75 proc. šiems darbams atlikti reikalingų lėšų numatoma gauti pasinaudojant Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) parama, taip pat elektros energijos perdavimo tinklo projektams, būtiniems efektyviam tinklo naudojimui ir patikimumui užtikrinti (tinklo atstatymas, modernizavimas, kapitaliniai remontai ir kt.).

1 lentelė. Svarbiausios  2020–2029 m. investicijos į elektros energetikos perdavimo sistemą

Pagrindinės investicijų grupės

Suma, mln. Eur

STRATEGINIAI VALSTYBĖS PROJEKTAI
Elektros energetikos sistemos sujungimas su KET darbui sinchroniniu režimu:
- 110 kV EPL Pagėgiai–Bitėnai statyba ir 330/110/10 kV Bitėnų TP išplėtimas (II etapas)
- 330 kV EPL Lietuvos E-Vilnius rekonstravimas
- Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema
- LitPol Link jungties išplėtimas I etapas
- 330 kV EPL Vilnius-Neris statyba
- Harmony Link jungties statyba
- 330 kV skirstyklos Darbėnai statyba
- 330 kV EPL Darbenai-Bitėnai statyba
- 330 kV EPL Kruonio HAE-Bitėnai statyba
- 330 kV skirstyklos "Mūša" statyba
- Kiti projektai (baterijų energijos kaupimo sistemos (BEKS) įrengimas sistemos dažniui reguliuoti; studijų atlikimas ir kt.)

674,17 mln. Eur

PERDAVIMO TINKLO PROJEKTAI PATIKIMUI UŽTIKRINTI
Tinklo atstatymas ir modernizavimas:
- 330–110 kV TP rekonstravimas ir modernizavimas
- 330–110 kV linijų rekonstravimas
Kapitaliniai remontai:
330 kV ir 110 kV TP kapitaliniai remontai, 330 kV ir 110 kV EPL atnaujinimas, dalinis rekonstravimas ir kapitaliniai remontai, taip pat elektros apskaitų pastotėse ir skaitiklių bei automatizuotų sistemų įsigijimas ir įrengimas.
Nauja statyba:
- 330–110 kV TP statyba Vilniaus regione
- 330–110 kV linijų statyba (110 kV linijų statyba Griškonys–Varėna ir Kaunas – Eiguliai ir Vilniaus mieste bei 330 kV linijų statyba, susijusi su strateginiais valstybės projektais).

559,62 mln. Eur

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB kiekvienais metais parengia ir teikia VERT ateinančių dešimties metų tinklų plėtros planą, kuriame numatyta visa perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia įrengti ar atnaujinti, visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir planuojamos  naujos investicijos, numatomi visų investicinių projektų finansavimo šaltiniai ir įgyvendinimo terminai, taip pat investiciniuose projektuose pateikiamos galimos elektros energijos paklausos mažinimo, diegiant ar skatinant diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones perdavimo tinkluose, alternatyvos, siekiant įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principą.

VERT, derindama perdavimo sistemos tinklų plėtros planą, taip pat įvertina LITGRID AB jau įgyvendintas investicijas arba atitinkamai koreguoja anksčiau suderintas, bet dar neįgyvendintas investicijas, jų atlikimo terminus, darbų sumas ir kt.

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-02-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.