Įeiti
Publikuota: 2021-10-28. Atnaujinta: 2021-10-28

Suderintas 2021– 2030 m. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400‒110 kV tinklų plėtros planas


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, suderino AB „Litgrid“ parengtą 2021–2030 m. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą (susipažinti galite čia).

Investicijos į perdavimo tinklo plėtrą ir atstatymą 2021–2030 m. sudarys apie   1,38 mlrd. Eur. Didžiausią dalį numatomame investicijų portfelyje sudaro strateginių valstybės projektų investicijos ir investicijos į tinklo atstatymą. Strateginių valstybės projektų investicijos ir investicijos į tinklo atstatymą bendrai sudaro 1,24 mlrd. Eur, arba 90 proc., visų 2021–2030 m. investicijų sumos.

Strateginių valstybės projektų investicijos sudaro 0,648 mlrd. Eur, arba  47 proc., viso investicijų portfelio. Svarbiausios strateginių valstybės projektų investicijos yra susijusios su elektros rinkos integracija į Europos elektros energetikos sistemą ir Lietuvos elektros energetikos sistemos (EES) sujungimo su kontinentinės Europos tinklų sistema (KET) darbui sinchroniniu režimu.

1 lentelė. Strateginių valstybės projektų investicijos

Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su konti​nentinės Europos energetikos sistema (330/110/10 kV Ignalinos AE TP, 330/110/10 kV Utenos TP rekonstravimas ir Ignalinos AE valdomo šuntinio reaktoriaus įrengimas Lietuvos E)

Iki 2021 m. pabaigos planuojama rekonstruoti 330/110/35 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotę, prijungiant tris 330 kV oro linijas ir įrengiant vieną autotransformatorių. Jau 2019 m. esama 330 kV oro linija Ignalinos AE‒Minskas TEC-5 Lietuvos Respublikos teritorijoje (apie 8 km) buvo išmontuota. 110 kV schemoje bus išlaikomi esami 110 kV oro linijų prijunginiai ir numatyta galimybė tiekti elektros energiją Ignalinos AE branduolinio kuro saugykloms; taip pat planuojama visiška​i rekonstruoti Utenos 330/110/10 kV transformatorių pastotę, papildomai prijungiant 330 kV oro liniją Ignalinos AE-„Neris“.

„LitPol Link“ išplėtimas

Įgyvendinant Baltijos EES sinchronizacijos su KET plano priemones ir valdant rizikas dėl Lietuvos elektros sistemos stabilaus ir patikimo veikimo pereinamuoju (iki pilnaverčio sinchronizavimo su kontinentinės Europos tinklais) laikotarpiu, Lietuvos EES turi būti kuo greičiau  parengta galimybei dirbti sinchroniškai su Lenkijos EES per tarpsisteminę „LitPol Link“ jungtį. Lietuvos ir Lenkijos EES sujungimui sinchroniniam darbui Alytaus keitiklių stotyje bus įrengti 3 po 600 MVA galios 400/330 kV autotransformatoriai, užtikrinantys ne mažesnį kaip 1800 MVA elektrinės galios techninį pralaidumą.

Po sinchronizacijos nuo 2026 m. sistemos poreikiams per šią jungtį planuojama užtikrinti 800 MW pralaidumo, o ateityje, įgyvendinus dinaminio stabilumo Baltijos sistemoje priemones, palaipsniui ši jungtis bus atveriama rinkai. Esamas „LitPol Link“ nuolatinės srovės keitiklis Alytaus TP iki sinchronizacijos 2025 m. ir toliau bus  sujungtas su Lenkijos EES, nes normaliu režimu 400/330 kV autotransformatoriai bus išjungti.

330 kV linija Vilnius–„Neris“ statyba

Siekiant užtikrinti viso Vilniaus miesto elektros energijos tiekimo patikimumą, sinchronizavus Baltijos EES su KET, reikalinga pastatyti naują 330 kV EPL Vilnius–„Neris“ (apie 80,7 km, iš kurių apie 23 km panaudojant esamą 330 kV OL Vilnius‒Molodečno). Planuojamos naujos linijos ilgis nauja trasa – apie 57,942 km. Papildomai dar apie 22,745 km bus panaudota esama linijos trasa. Iš viso naujos OL ilgis – apie 80,7 km.​

Lietuvos‒Lenkijos nuolatinės srovės jungties „Harmony Link“ statyba​

Jungtį sudarys aukštos įtampos nuolatinės srovės kabelis bei keitiklių stotys. Preliminarios jungties prijungimo vietos – planuojama Darbėnų  pastotė Lietuvos pusėje ir Žarnoviec pastotė Lenkijoje.

330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE‒Bitėnai statyba

330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE‒Bitėnai statybos projekto įgyvendinimo tikslas – 330 kV elektros tinklų perkrovų valdymas po desinchronizacijos nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemos, nutraukus dalies Lietuvos elektros energetikos sistemos 330 kV elektros perdavimo linijų tinklais. Linijos Kruonio HAE–Bitėnai bendras ilgis siekia 211 km.

Projektas bus vykdomas trimis etapais: pirmajame rekonstruojama dalis linijos nuo Jurbarko iki Bitėnų, linija keičiama iš viengrandės į dvigrandę; antrajame bus statoma nauja linija nuo rekonstruotos atkarpos iki esamos 330 kV linijos Kruonio HAE–Sovietskas Vilkaviškio r. savivaldybėje; trečiuoju etapu bus išplečiama Bitėnų TP ir prijungiama naujai suformuota linija. Dalis 330 kV linijos, jungiančios Jurbarko ir Bitėnų pastotes, bus rekonstruojama iš viengrandės į dvigrandę. Esamame inžineriniame koridoriuje bus keičiamos oro linijos atramos ir tiesiami nauji laidai. Rekonstrukcija apims beveik 40 km atkarpą. Ši rekonstrukcija yra pirmas etapas 330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statybos projekte. Būsimoji linija sustiprins perdavimo tinklą Vakarų Lietuvoje ir užtikrins patikimą jo veikimą, nutiesus jūrinę jungtį su Lenkija „Harmony Link“ ir atsijungus nuo Rusijos Kaliningrado bei Baltarusijos EES.

Būsimoji 330 kV linija Kruonio HAE–Bitėnai sujungs Pagėgių rajone esančią Bitėnų pastotę su tarp Vilniaus ir Kauno esančiu perdavimo tinklų mazgu. Linija palei pasienį su Kaliningrado sritimi reikalinga Lietuvai ruošiantis atsijungti nuo Rusijos ir Baltarusijos tinklų.

 

Perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ kiekvienais metais parengia ir teikia VERT ateinančių dešimties metų plėtros planą, kuriame numatyta visa perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia įrengti ar atnaujinti, visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, naujos investicijos, taip pat investicijų finansavimo šaltiniai ir įgyvendinimo terminai.

VERT, derindama perdavimo sistemos plėtros planą, taip pat įvertina AB „Litgrid“ jau įgyvendintas investicijas arba atitinkamai koreguoja anksčiau suderintas, bet dar neįgyvendintas investicijas, jų atlikimo terminus, darbų sumas ir kt.​

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2021-10-28 d. posėdžio medžiaga galite ČIA.