Įeiti
Publikuota: 2021-10-11. Atnaujinta: 2021-10-11

VERT skelbia viešąją konsultaciją Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimo


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos (VIAP) pakeitimo projektą​. Pastabas ir siūlymus galima teikti iki spalio 19 dienos.

Projektu siūlomi VIAP metodikos pakeitimai:

  • Pagal galiojančios VIAP metodikos nuostatas, lėšos, reikalingos VIAP metodikos 5.1–5.7 papunkčiuose nurodytoms sąnaudoms padengti, yra paskirstomos lygiomis dalimis tarp VIAP, kurias planuojama teikti ateinančiais kalendoriniais metais. Praktikoje susidaro situacija, kai padalijant minėtas lėšas lygiomis dalimis, ši dalis būna didesnė nei tam tikrai VIAP reikalingas lėšų poreikis. Siekiant išvengti tokių situacijų, siūloma patikslinti VIAP metodikos 6 punkto nuostatas, nustatant, kad lėšos, reikalingos VIAP metodikos 5.1–5.7 papunkčiuose nurodytoms sąnaudoms padengti, yra paskirstomos ne lygiomis dalimis, o proporcingai pagal šioms VIAP ateinantiems kalendoriniams metams prognozuojamą lėšų poreikį.
  • Atsižvelgiant į tai, kad pagal nuo 2019 m. gegužės 1 d. galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energijos išteklių įstatymo nuostatas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose gamintojai varžosi dėl kainos priedo, taip pat į tai, kad gamintojai, kurie nepagamina aukcione paskirto metinio gamybos kiekio, turi mokėti Įstatyme nustatyto dydžio baudą, siūloma papildyti VIAP metodiką 8.1.7 ir 8.1.10 papunkčiais, įtvirtinant juose nuostatas dėl VIAP lėšų poreikio aukcionuose laimėtam kainos priedui finansuoti apskaičiavimo. Taip pat atitinkamai patikslintas VIAP metodikos 1 priedas.
  • Siekiant išvengti dvigubo neatitikimų tarp praėjusių metų faktiškai patirtų ir prognozuotų sąnaudų įvertinimo, apskaičiuojant ateinantiems metams VIAP lėšų poreikį elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių remti, siūloma patikslinti VIAP metodikos 8.1.8 papunktį, pakeičiant faktiškai patirtų ir prognozuotų sąnaudų vertinimo laikotarpį, t. y. vietoje ,,praėjusiais metais“, įrašant ,,praėjusių kalendorinių metų rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu“. Taip pat atitinkamai patikslintas VIAP metodikos 1 priedas.
  • Atsižvelgiant į tai, kad priėmus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1890, kuris įsigaliojo nuo 2019 m. gegužės 1 d., elektrinių, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių, prijungimas nebėra VIAP paslauga, siūloma panaikinti VIAP metodikos 22 ir 23 punktus, kurie reglamentavo VIAP lėšų poreikio skaičiavimą minėtai paslaugai. Atsižvelgiant į tai, kad praktikoje pasitaiko atvejų, kai elektrinių, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių, prijungimas buvo atliktas iki minėto įstatymo įsigaliojimo dienos, tačiau dėl vykstančių teisminių ginčų už šią VIAP nebuvo kompensuota, siūloma papildyti VIAP metodiką nauju 24 punktu, reglamentuojant jame kompensavimo už šią VIAP tvarką ir lėšų bei kainos apskaičiavimą. Taip pat atitinkamai patikslinti VIAP metodikos 2 ir 3 priedai.

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašom pateikti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Projekto paskelbimo TAIS dienos, elektroniniu paštu [email protected] , faksu (8 5) 213 5270 arba per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".