Įeiti
Publikuota: 2021-01-07. Atnaujinta:

VERT patvirtino naują Šilumos kainų nustatymo metodiką


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), po išsamių diskusijų su rinkos dalyviais ir įvertinusi pokyčius šilumos sektoriaus rinkoje, taip pat siekdama užtikrinti aiškesnį šilumos kainų nustatymo reglamentavimą ir mažinti administracinę naštą, patvirtino naujos redakcijos Šilumos kainų nustatymo metodiką ir susijusių teisės aktų pakeitimus* (prezentaciją atsisiųskite).

Esminiai pakeitimai:

Pastoviųjų sąnaudų vertinimas: aiškiai reglamentuoti suminio pastoviųjų sąnaudų** vertinimo žingsniai, nurodyta, kaip vertinimas atliekamas planuojamoms sąnaudoms neviršijant pagal   lyginamuosius  rodiklius apskaičiuoto dydžio ir kaip – šį dydį viršijant. Bendra pastoviųjų sąnaudų apimtis gali viršyti pagal lyginamuosius rodiklius apskaičiuotą sąnaudų apimtį, kai ūkio subjektas pateikia tokį viršijimą pagrindžiančią informaciją.

Šilumos kainoje įskaitytų ir faktinių kuro įsigijimo sąnaudų vertinimas: šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumas vertinamas tik tose CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia, bei šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai priskirtos sąnaudos sistemose, kuriose NŠG veikia.

Elektros energijos ir vandens  technologinėms reikmėms apimtis: elektros energijos   technologinėms reikmėms apimtis (kWh) ir vandens technologinėms reikmėms apimtis (m3) vertinama atsižvelgiantį suminę šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų elektros energijos technologinėms reikmėms apimtį (kWh) bei vandens technologinėms reikmėms sąnaudų apimtį (m3), apskaičiuotą įvertinus atitinkamus lyginamuosius rodiklius.

Investicijų grąžos ir pajamų skirtumo vertinimas: kai šilumos tiekėjo investicijų grąža yra iki 2 proc. didesnė, nei šilumos tiekėjui nustatyta, ši investicijų grąža yra paliekama šilumos tiekėjui, kai nuo 2 proc. iki 6 proc. didesnė, nei nustatyta, –  šilumos tiekėjui paliekama visa investicijų grąža iki 2 proc. ir pusė nustatytos investicijų grąžos viršijimo nuo 2 proc. iki 6 proc.

Jei ūkio subjektas šilumą parduoda aukciono būdu, tuo atveju, kai faktiškai gautų ir leistinų gauti pajamų skirtumas investicijų grąžą, įskaičiuotą į leistiną gauti pajamų apimtį, viršija iki 2 proc., šis pajamų skirtumas paliekamas ūkio subjektui, jei viršija daugiau kaip 2 proc., bet ne daugiau kaip 6 proc., – paliekamas visas pajamų skirtumas iki 2 proc. ir pusė nustatyto pajamų skirtumo nuo 2 proc. iki 6 proc.

Darbo  užmokesčio sąnaudų pokytis: ne didesnis, nei LR finansų ministerijos prognozuojamas darbo užmokesčio sąnaudų pokytis, vertinamas nuo galiojančiose šilumos kainose (kainos dedamosiose) įvertinto darbo užmokesčio sąnaudų.

Naujų šilumos tiekimo sistemų prijungimas: kai bazinės kainos galiojimo laikotarpiu yra prijungiamos naujos šilumos tiekimo sistemos,   kintamosios   sąnaudos  yra perskaičiuojamos atsižvelgiant į pakitusią kuro struktūrą, lyginamąsias  kuro, elektros  energijos  ir vandens technologinėms  reikmėms  sąnaudas  bei kitų kintamųjų sąnaudų pokyčius.

Vienodas teisinis reglamentavimas: atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintą reglamentavimą, atsisakyta dvinarės kainos pastoviosios dedamosios, išreiškiamos Eur/mėn., o atsižvelgiant į Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą – patikslinta šilumos kainos apskaičiavimo ir nustatymo procedūra konkurenciniams šilumos vartotojams.

Naujos redakcijos šilumos kainų nustatymo metodika aiškiai reglamentuoja visus žingsnius, atsižvelgiant į šilumos bazinės kainos nustatymo ir perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektų rengimo eigą, išdėstyta, kaip apskaičiuojamos vartotojams taikomos galutinės šilumos kainos pirmaisiais bei antraisiais ir vėlesniaisiais šilumos bazinės   kainos   galiojimo   metais.  

SVARBU. Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimai įsigalios 2021-02-01,  Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimai taikomi teikiant 2021 m. kovo mėn. ir vėlesnių laikotarpių šilumos mėnesio kainos skaičiavimus.

*- Šilumos kainų nustatymo metodika (2009 m. liepos 8 d. redakcija);
- Šilumos kainų nustatymo metodika (2018 m. vasario 28 d. redakcija);
- Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės.

** Einamojo remonto ir aptarnavimo, darbo užmokesčio, finansinės, administracinės, rinkodaros ir pardavimų, personalo ir kitos  pastoviosios sąnaudos,  priskirtinos   paslaugai (produktui).

 

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-01-07 posėdžio medžiaga galite ČIA.