Įeiti
Publikuota: 2021-08-03. Atnaujinta: 2021-08-03

VERT: viešoji konsultacija dėl elektros energetikos sektoriaus teisės aktų pakeitimų


VERT: numatomi teisės aktų pakeitimai susiję su 200 MW energijos kaupimo įrenginio naudojimu izoliuoto sistemos darbo rezervo paslaugos teikimu bei klimato taršos mažinimo priemonėmis.

 

Esminiai pakeitimai:

Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika:

Apibrėžiamos numatyto paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus teikiamos Izoliuoto darbo rezervo paslaugos leistinų pajamų nustatymo taisyklės – taikomas analogiškas principas (išskyrus neaktualias specifines nuostatas), kaip ir nustatant elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainas.

Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos atveju numatytas reikalavimas teikti informaciją Tarybai apie per ataskaitinį laikotarpį (y–2) asmens gautą pelną pardavus elektros energiją, pagamintą perdavimo sistemos operatoriui aktyvavus antrinį avarinį aktyviosios galios rezervą.

Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika ir Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika:

Numatytas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas (Tarybos nustatytas WACC + 1 proc.) elektros energetikos įmonių įgyvendinamiems investicijų projektams, kurių tikslas yra šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriančių tinklo elementų ir (arba) sisteminių paslaugų infrastruktūros elementų keitimas į šiltnamio efektą sukeliančias dujas neišskiriančius („nulinės emisijos") elementus, bei metodikos papildytos nuostatomis, susijusiomis su šio priedo taikymu.

Detalizuota, kaip su Taryba suderintų projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (OPEX projektai), sąnaudos įvertinamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas.

Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika:

Numatytos papildomos paskatos strateginiams projektams pagal Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodiką (toliau – Paskatų metodika).

Numatyta, kad įmonėms, kurių reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., dėl jų veiklos efektyvumo, kurį įrodo Tarybai, reguliuojamos veiklos pirmųjų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį) investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą viršijančia suma.

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas:

Papildytas, numatant Paskatų metodikoje nurodytą galimybę taikyti trumpesnius ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus (Tarybai pritarus nutarimu).

Numatyti pakeitimai, susiję su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo pakeitimo įstatymo 61 straipsnyje numatyto paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus, teikiančio Izoliuoto darbo rezervo paslaugą, apskaitos reglamentavimu – išskirta energijos kaupimo veikla, apibrėžta nepaskirstomųjų sąnaudų dalis, numatyta pareiga teikti reguliuojamos veiklos ataskaitas, taip pat keičiami Sąnaudų aprašo 1, 3, 4, 5 priedai, elektros energijos kaupimo įrenginiams (baterijoms) numatomas 10‒15 m. nusidėvėjimo normatyvas.

Numatyta, kad skirstymo veikloje atskirai turi būti apskaitomos prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo sąnaudos.

Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika:

Apibrėžiamas energijos kaupimo įrenginį prie perdavimo elektros tinklų ar skirstomųjų elektros tinklų jungiančio subjekto mokamos prijungimo įmokos dydis (moka pagal 10, 20, 50 proc. atitinkančius prijungimo prie elektros tinklų įkainius arba 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos)), taip pat prijungimo paslaugos prie tinklų kainos (prijungimo įmoka) nustatymo principai.

Patikslintos nuostatos dėl 1 kW tinklų plėtros kainos taikymo ir vartotojų priskyrimas vartotojų grupėms, atliekant leistinosios naudoti galios didinimą.

Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodika:

Sisteminių paslaugų sąnaudos papildytos Izoliuoto darbo rezervo paslaugos sąnaudomis bei nurodyti jų nustatymo principai. Atitinkamai papildytas ir projekto priedas.

 

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. (imtinai).

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/98f64852f13511eb866fe2e083228059

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1d93b703f13611eb866fe2e083228059

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/69d58122f13611eb866fe2e083228059

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b65c6a92f13611eb866fe2e083228059

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e24bd281f13611eb866fe2e083228059