Įeiti
Publikuota: 2021-07-23. Atnaujinta: 2021-07-23

Pateikta elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos metinė ataskaita Europos Komisijai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą už 2020 metus – tokią pareigą nacionalinei reguliavimo institucijai numato III ES energetikos paketas ir Švarios energijos paketas. Ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų plėtros etapai, įvardijami esminiai šių sektorių pokyčiai.

Esminiai įvykiai 2020 metais:

Elektros energijos rinka:

 • 2020 m. Lietuvos elektros energetikos sistemoje importuotas elektros energijos kiekis lyginant su 2019 m. nežymiai sumažėjo ir 2020 m. sudarė 86,28 proc. bendro elektros energijos poreikio šalyje (poreikis – 13,05 TWh). 2020 m. šalyje buvo pagaminta 5,07 TWh elektros energijos, elektros energijos importas sudarė 11,26 TWh, o eksportas – 3,35 TWh. Elektros energijos suvartojimas šalyje 2020 m. sudarė 11,97 TWh. Bendra instaliuota galia elektrinėse 2020 m. padidėjo ir siekė 3721 MW (2019 m. – 3681 MW).

 • Maksimalus valandinis elektros energijos poreikis (neto) Lietuvoje 2020 m. siekė 1939 MWh (4,58 proc. mažesnis, lyginant su 2019 m.), iš jų skirstomajame tinkle – 1879 MWh (8,4 proc. didesnis, lyginant su 2019 m.).

 • Bendros tinklų investicijos 2020 m., lyginant su praėjusiais metais, mažėjo: skirstymo sistemos operatorių investicijos sudarė 98,8 mln. Eur (lyginant su 2019 m., mažėjo 28,7 proc.), to paties laikotarpio perdavimo sistemos operatoriaus investicijos siekė 55,12 mln. Eur ir buvo 20 proc. didesnės nei 2019 m. (45,93 mln. Eur).

 • 2020 m. elektros energetikos sektoriuje VERT reguliavimą taikė 3727 ūkio subjektų atžvilgiu. Tai apima licencijuojamas arba leidimais reguliuojamas nepriklausomo elektros energijos tiekimo, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo ir elektros energijos gamybos veiklas, taip pat išduotus leidimus plėtoti gamybos pajėgumus, importuoti ir eksportuoti elektros energiją iš/į valstybes, kurios nėra ES valstybės narės.

 • 2020 m. 89 įmonės turėjo nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimus, iš jų 26 vykdė nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

 • 2020 m. pabaigoje 3705 ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turėjo VERT išduotus leidimus gaminti elektros energiją, iš šio skaičiaus – 1212 gaminantys vartotojai.

 • 2020 m. VERT išdavė 22 nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimus. Ūkio subjektai, norėdami vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, privalo gauti VERT leidimą. Kreipiantis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, be kitų privalomų dokumentų, reikalinga pateikti ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.

 • 2020 m. buvo išduoti 172 leidimai gaminti elektros energiją, 392 leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, 1 leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės.

 • VERT priėmė 7 nutarimus dėl leidimų importuoti elektros energiją galiojimo panaikinimo, 1 nutarimą – dėl leidimo importuoti elektros energiją į valstybę, kuri nėra valstybė narė, pakeitimo, panaikinant išduotame Elektros energijos importo leidime teisę neterminuotai importuoti elektros energiją iš Baltarusijos Respublikos.

Gamtinių dujų rinka:

 • 2020 m. importuotų gamtinių dujų apimtys siekė 30 487 GWh ir buvo 7,34 proc. didesnės nei 2019 m.

 • 2020 m., palyginti su 2019 m., gamtinių dujų sektoriaus pardavimai padidėjo 40,34 proc., nuo 13.795 iki 19.630 GWh.

 • Gamtinių dujų sektoriaus (perdavimas, skirstymas, suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinis dujinimas, tiekimas) pajamos 2020 m. sudarė 366,21 mln. Eur, t. y. buvo 26,47 proc. mažesnės nei 2019 m. (498 mln. Eur). 2020 m. perdavimo ir SGD sistemų operatorių, tiekimo įmonių pajamos buvo mažesnės nei 2019 metais, o SSO reguliuojamos veiklos pajamos buvo didesnės nei 2019 m. Gamtinių dujų tiekimo įmonių pajamos mažėjo dėl to, kad 2020 m. mažėjo importuojamų gamtinių dujų (produkto), įsigyjamų pagal dvišalius sandorius ir biržose, kaina.

 • 2020 m. gamtinių dujų sektoriuje iš viso investuota  108,1 mln. Eur, t. y. net 53,33 proc. daugiau nei 2019 m. (70,5 mln. Eur). Perdavimo veikloje nurodytu laikotarpiu buvo vystomi reikšmingi Bendrojo intereso projektai (angl. Projects of Common Interest, PCI) – GIPL ir ELLI (angl. Enhancement of Latvia-Lithuania interconnection – ELLI).

 • 2020 m. didmeninėje gamtinių dujų rinkoje parduota ir (ar) suvartota 23 397 GWh gamtinių dujų, t. y. 8,61 proc. daugiau, nei 2019 m., kai buvo parduota ir (ar) suvartota 21 542 GWh gamtinių dujų.

 • Gamtinių dujų sektoriuje VERT 2020 m. reguliavo 38 ūkio subjektus. Gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama arba leidimais reguliuojama perdavimo, skirstymo, laikymo, SGD pakartotinio dujinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus veikla.

 • 30 įmonių turėjo gamtinių dujų tiekimo leidimus, iš jų 20 vykdė veiklą.

 • Sprendimas dėl bendros Lietuvos ir FINESTLAT šalių perdavimo paslaugų kainų zonos sukūrimo bei taikomo intersisteminio kompensavimo mechanizmo (angl. the inter-TSO compensation mechanism – ITC) 2020 m. nebuvo priimtas. 2020 m. Lietuvos perdavimo sistema yra vertinama kaip atskira kainų zona. Tačiau siekiant efektyviai vystyti regioninę Baltijos-Suomijos šalių dujų rinką, 2020 metams nustatytos įleidimo taškų kainos harmonizuotos su kitomis FINESTLAT  kainų zonos šalimis, t. y. įleidimo kaina yra vienoda visuose Baltijos-Suomijos regiono įleidimo taškuose.

 • VERT, atsižvelgdama į tai, kad nuo 2022 m. pradės veikti dujų perdavimo jungtis su Lenkija (GIPL), 2020 m. gruodžio 16 d. paskelbė viešajai konsultacijai antrąjį dokumentą (pirmasis viešajai konsultacijai teiktas dokumentas skelbtas 2019 metais[1]) dėl PSO teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos likusiam dujų perdavimo kainų reguliavimo periodui (2022‒2023 m.). Galutinis sprendimas dėl taikytinų kainų bus priimtas po viešos konsultacijos, įvertinant konsultacijos metų gautas pastabas, pasiūlymus ir ACER rekomendacijas, bei įvertinant galutinį VERT nustatytą leidžiamų pajamų 2022 m. ir 2023 m. dydį. Pažymėtina, kad 2021 m. balandžio 16 d. ACER paskelbė išvadą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifų nustatymo principų bei jų struktūros 2022‒2023 m.

 • 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose veikianti regioninė dujų birža GET Baltic sėkmingai pradėjo veiklą Suomijoje, tapdama vieninga regionine prekybos platforma Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkoms. UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje 2020 m. buvo suprekiauta 7 206 319 MWh gamtinių dujų. Palyginti su 2019 m. laikotarpiu, UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje parduotas gamtinių dujų kiekis buvo 152,10 proc. didesnis.

Ataskaitą Europos Komisijai (lietuvių k.) galite rasti ČIA.

Ankstesniais metais Europos Komisijai teiktas ataskaitas galite rasti čia.

[1]https://www.vert.lt/en/Pages/PublicConsultationontariffmethodologyandindicative20202023tariffsofLithuanianTSOimplementationoftheNetwor.aspx