Įeiti
Publikuota: 2021-03-08. Atnaujinta:

VERT: nepriklausomi elektros energijos tiekėjai privalo laikytis sutarčių sudarymo tvarkos, kitu atveju – prisiimti atsakomybę už sukeltus padarinius


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į gaunamus vartotojų kreipimusis dėl AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) jiems teikiamos garantinio elektros energijos tiekimo paslaugos, nors jie pasirinko nepriklausomą elektros energijos tiekėją (NET), pateikė išaiškinimą nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kokie yra privalomi žingsniai (veiksmai) prieš sudarant elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis su vartotojais:
• Sutartis gali būti sudaroma tik su teisę tokią sutartį sudaryti turinčiu asmeniu, t. y. konkretaus objekto savininku, bet kuriuo iš objekto bendraturčių arba objekto nuomininku*.
Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, prieš sudarydamas sutartį su konkrečiu asmeniu, privalo įsitikinti, kad dėl sutarties sudarymo kreipėsi tokią teisę turintis asmuo: esant poreikiui, galima prašyti pateikti nuosavybės ar kitas teisėto valdymo teises į objektą patvirtinančius dokumentus, surinkti šią informaciją iš valstybės registrų.
• Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas asmenims, pageidaujantiems sudaryti sutartį, iš anksto neturėtų suteikti lūkesčių (informuoti), kad sutartis bus / yra sudaryta, juo labiau – pateikti sutarties projektą, kol įsitikins, kad asmuo turi teisę sudaryti tokią sutartį.
• Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, tik įsitikinęs, kad dėl sutarties sudarymo kreipėsi asmuo, turintis teisę sudaryti tokią sutartį, per 10 dienų (nuo vartotojo prašymo pateikimo dienos) turi parengti ir pateikti sutarties projektą ir, atitinkamai, sudaryti sutartį.
• Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, įsitikinęs, kad į jį kreipėsi asmuo, turintis teisę sudaryti sutartį, po tokios sutarties sudarymo, likus 2 savaitėms iki sutarties įsigaliojimo, per duomenų mainų platformą privalo informuoti ESO.
Po sutarties sudarymo nuotoliniu būdu** sutartis vartotojui turi būti pateikta tokiais formatais, kaip popierinis variantas, įrašyta CD ar USB laikmenoje, el. paštu.
• Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, nustatęs, kad dėl sutarties sudarymo kreipėsi asmuo, neturintis teisės sudaryti tokios sutarties, per 10 dienų (nuo vartotojo prašymo pateikimo dienos) privalo informuoti apie tai minėtą asmenį, nurodydamas priežastis, dėl kurių sutartis su minėtu asmeniu negali būti sudaryta.
• Jei ESO turima informacija apie konkretaus objekto savininką ar teisėtą valdytoją nesutampa su nepriklausomo elektros energijos tiekėjo pateikta informacija apie asmenį, su kuriuo sudaryta sutartis, ir dėl to konkretaus objekto atžvilgiu pradedamas taikyti garantinis tiekimas, ESO ir nepriklausomas tiekėjas turėtų operatyviai įvertinti situaciją: jei sutartis sudaryta su asmeniu, turinčiu teisę sudaryti sutartį, jis neturi būti priskirtas garantiniam elektros energijos tiekimui.
• Klaidingų nepriklausomo elektros energijos tiekėjo duomenų pateikimas ESO per duomenų mainų platformą nesudaro prielaidos  sutarties įsigaliojimui, kai tokia sutartis faktiškai nebuvo sudaryta laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.
• Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas turi vykdyti sutartį nuo jos įsigaliojimo momento, nepriklausomai nuo to, kokia informacija pateikta ESO sistemoje, jei nustatyta tvarka ir terminais negavo vartotojo prašymo nutraukti sutartį.
• Įvykus klaidai, atsakomybę dėl neigiamų padarinių, kilusių dėl klaidingos informacijos ESO  pateikimo, prisiimti ir atlyginti nuostolius, jeigu tokių atsirastų, turi klaidingą informaciją pateikęs nepriklausomas elektros energijos tiekėjas (sutartis turėtų būti laikoma negaliojančia nuo jos sudarymo momento).

VERT reguliariai teikia ir teiks išaiškinimus, kad buitiniams vartotojams būtų aišku, kaip pasirinkti nepriklausomą tiekėją, į ką atkreipti dėmesį pasirašant sutartį, taip pat konsultuojami nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, kaip tinkamai informuoti vartotojus. 

* Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, prieš sudarant sutartis su nuomininku, operatoriui ar tiekėjui turi būti pateikti savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Sutartys su nuomininkais sudaromos savininko ir (ar) nuomininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai esant raštiškam savininko sutikimui, operatorius ar tiekėjas ir nuomininkas susitaria pratęsti sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą sutartį. Savininkas ir nuomininkas yra atsakingi už tiekėjo ir (ar) operatoriaus tinkamą informavimą apie nuomos santykių pasibaigimą, kai nuomos santykiai pasibaigia anksčiau nei su tiekėju ir (ar) operatoriumi sudaryta sutartis.

** Nuotolinės sutartys sudaromos Civilinio Kodekso 6.2288 straipsnyje nustatyta tvarka